FORMAREA PROFESIONALĂ DIN TRANSPORTUL FEROVIAR

Introducere – Formarea profesională din transportul feroviar înainte de anul 2004

-În România, formarea profesională în transportul feroviar a fost organizată înainte de anul 1998, prin structurile organizatorice din subordinea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române (Centru de Perfecţionare Bucureşti şi Centrele de Calificare Regionale CFR) conform Legii nr.2/1971 cu modificările ulterioare, a Ordinului Ministrului Transporturilor şi Telecomunicaţiilor nr. 1789/1984 şi a Ordinului Ministrului Transporturilor şi Telecomunicaţiilor nr. 1571/1978.
-După reorganizarea SNCFR din anul 1998 formarea personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei, care exercita acest tip de funcţii, se realiza numai în structurile tradiţionale ale societăţilor comerciale rezultate prin divizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române.
-Noile societăţi comerciale licenţiate de către Autoritatea Feroviară Română pentru a efectua transport feroviar, pe o piaţă de transport liberă, erau în concurenţă unele cu altele cât şi cu structurile create prin divizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
-Continuarea pregătirii şi formării profesionale a personalului de specialitate feroviară în unităţi de instruire aparţinând uneia dintre structurile create prin divizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române putea genera conflicte de interese în pregătirea personalului, ceea ce putea induce suspiciuni privind favorizarea sau discriminarea unora dintre operatori

Prezentare CENAFER – Legislaţia care îi reglementează activitatea


-Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară – CENAFER s-a format prin reorganizarea Centrului de Perfecţionare şi Calificare a Personalului CFR Bucureşti şi preluarea Centrelor de Calificare din structurile regionale ale CN CFR SA.
-Prin HG 1663/2004 s-a stabilit organizarea şi funcţionarea CENAFER
-Înfiinţarea CENAFER a dus la uniformizarea sistemului de formare profesională în transportul feroviar din România, elaborându-se metodologiile de organizare şi de derulare a programelor de formare - calificare şi perfecţionare aprobate prin OMTCT nr. 2261/2005.
-În baza OMTTc nr.1571/1978 şi a OUG nr. 129/2000(ordonanţă care reglementează activitatea de formare profesională în România) cu modificările ulterioare, CENAFER organizează şi derulează programele de formare profesională pentru tot transportul feroviar din România.
Formarea profesională continuă.De ce este importantă?

-Europa se schimbă
La nivelul anului 2010, întro societate avansată, ocupaţiile vor fi:
- circa 50% cu pregătire superioară
- circa 40% cu pregătire medie
- numai circa 10 - 15% cu pregătire redusă
- 80% vor necesita abilităţi de utilizare a tehnologiei informaţiei şi comunicării (TIC)
-Schimbarea a devenit un concept cotidian în lumea muncii
- Noi tehnologii
- Tehnologia informaţiei şi comunicării
- Noi feluri de a munci
- IMM-uri
- Competiţia
- Mediu nou
- Inovare
- Asigurarea calităţii
- Îmbătrânirea forţei de muncă
-În România se schimbă chiar mai mult
- aderarea la UE
- competiţia globalizată
- restructurările sectoriale succesive
- decalajul faţă de calificările existente în UE
- creşterea exigenţei privind calitatea
- provocarea rurală
- migraţia
- privatizările
- investiţiile străine
- creşterile salariale
-În sistemul feroviar din România şi mai mult
- implementarea directivelor privind interoperabilitatea
- reorganizării continue a societăţilor de cale ferată şi apariţia unităţilor feroviare private
- competiţia globalizată între operatorii de transport feroviar
- migraţia personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei
- privatizarea diferitelor entităţi rezultate din restructurare
- investiţiile şi modernizarea din infrastructura feroviară
- noi tehnologii de lucru pe infrastructură
- modernizarea şi apariţia de noi tipuri de material rulant motor (locomotive, automotoare, rame electrice)
- modernizarea şi apariţia diferitelor tipuri de vagoane de călători şi marfă
- creşterea exigenţelor privind calitatea muncii în siguranţa circulaţiei şi securitatea transportului
- uniformizarea tipurilor de autorizaţii şi/sau permise de conducere pe tot cuprinsul reţelei feroviare
- îmbătrânirea forţei de muncă

Programe de Formare Profesională

-Calificare - ce reprezintă ansamblul de competenţe profesionale care permit unei persoane să desfăşoare activităţi specifice unei ocupaţii sau profesii şi pentru care se eliberează certificat de calificare profesională;
-Perfecţionare - ce constă în dezvoltarea competenţelor profesionale în cadrul aceleiaşi calificări şi pentru care se eliberează certificat de absolvire;
-Specializare - ce este o formă specifică de formare profesională care urmăreşte obţinerea de cunoştinţe si deprinderi într-o arie restrânsă din sfera de cuprindere a unei ocupaţii şi pentru care se eliberează certificat de absolvire;
-Recalificare - ce constă în obţinerea competenţelor specifice unei alte ocupaţii sau profesii, diferită de cele dobândite anterior şi pentru care se eliberează certificat de calificare profesională.

CALIFICAREA

Definiţia calificării - “ansamblul de competenţe profesionale necesare unei persoane pentru a desfăşura activităţile specifice uneia sau mai multor ocupaţii”
Definiţia competenţei – abilitatea de a utiliza cunoştinţele, deprinderile şi atitudinile asociate acestora întro situaţie de muncă rutinieră şi/sau schimbătoare

CENTRUL NAŢIONAL DE CALIFICARE ŞI INSTRUIRE FEROVIARĂ - CENAFER
Calea Griviţei, nr. 343, Sector 1, Bucureşti
Tel/Fax: + 040.021.222 81 62
Site: www.cenafer.ro,
e-mail: bucuresti@cenafer.ro
Persoane de contact:
Director General – Elena Berceanu – tel. 00400752693000
Director Studii – Dinu Drăgan – tel. 00400752693001 Director Coordonare Programe – Dionisie - Daniel Ardelean, tel. 00400752693002, e-mail: dio_13add@yahoo.com

Niciun comentariu: