ORDIN Nr. 274 din 26 septembrie 2005

ORDIN Nr. 274 din 26 septembrie 2005
pentru aprobarea Normelor privind controlul şi supravegherea expedierilor internaţionale de deşeuri radioactive implicând teritoriul României

În conformitate cu prevederile Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.627/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, cu modificările ulterioare,

preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare emite următorul ordin:

ART. 1
Începând cu data prezentului ordin se aprobă Normele privind controlul şi supravegherea expedierilor internaţionale de deşeuri radioactive implicând teritoriul României, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 2
Normele prevăzute la art. 1 intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană.
ART. 3
(1) Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN) va comunica Comisiei Europene, la data aderării României la Uniunea Europeană, adresa sa şi toate celelalte informaţii necesare în vederea comunicării rapide cu autorităţile competente din ţările membre ale Uniunii Europene, neacceptarea procedurii de aprobare automată a expedierii internaţionale de deşeuri radioactive, precum şi cerinţele suplimentare faţă de prevederile Directivei 92/3/Euratom transpuse în normele prevăzute la art. 1.
(2) Totodată CNCAN va solicita Comisiei Europene transmiterea adreselor autorităţilor competente din ţările membre ale Uniunii Europene şi a tuturor informaţiilor necesare în vederea comunicării rapide cu aceste autorităţi.
(3) Până la aceeaşi dată CNCAN va solicita Comisiei Europene sprijin pentru obţinerea aceloraşi date şi pentru alte ţări din afara Uniunii Europene, dar care au transmis datele respective Comisiei Europene.
ART. 4
La data intrării în vigoare a prezentelor norme se abrogă Ordinul preşedintelui CNCAN nr. 183/2002 pentru aprobarea Normelor pentru expedieri internaţionale de deşeuri radioactive implicând teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 913 din 14 decembrie 2002.
ART. 5
Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. 6
Direcţia radioprotecţie şi deşeuri radioactive şi Direcţia relaţii internaţionale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 7
Prezentul ordin transpune Directiva Consiliului nr. 92/3/EURATOM din 3 februarie 1992 privind supravegherea şi controlul transporturilor de deşeuri radioactive între statele membre şi în interiorul sau în afara Comunităţii, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 35 din 12 februarie 1992.

ANEXA 1

NORME
privind controlul şi supravegherea expedierilor internaţionale de deşeuri radioactive implicând teritoriul României

CAP. 1
Scopul şi domeniul de aplicare

ART. 1
(1) Prezentele norme sunt emise în temeiul art. 5 din Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de către Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare ca autoritate competentă în domeniul nuclear, denumită în continuare CNCAN.
(2) CNCAN va acţiona ca autoritate competentă a ţării de origine, de destinaţie sau de tranzit, după cum România este ţară de origine, ţară de destinaţie sau ţară de tranzit.
(3) Prezentele norme se aplică la expedierile internaţionale de deşeuri radioactive a căror desfăşurare implică teritoriul României, în cazul în care nu sunt îndeplinite cerinţele de exceptare prevăzute în anexa nr. 2 la Normele fundamentale de securitate radiologică, aprobate prin Ordinul preşedintelui CNCAN nr. 14/2000 şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 404 şi nr. 404 bis din 29 august 2000.
(4) Prevederile specifice privind reexpedierea deşeurilor radioactive sunt stabilite în cap. IV.
(5) Prezentele norme reprezintă transpunerea Directivei 92/3/Euratom privind controlul şi supravegherea expediţiilor internaţionale de deşeuri radioactive implicând teritoriul României.
ART. 2
În cuprinsul prezentelor norme se definesc următorii termeni:
a) deşeu radioactiv - orice material care conţine sau este contaminat cu radionuclizi şi pentru care nu este prevăzută nici o utilizare;
b) expediere - operaţiile de transport de la locul de origine la locul de destinaţie al deşeurilor radioactive, inclusiv încărcarea şi descărcarea acestora;
c) deţinător de deşeuri radioactive - orice persoană fizică sau juridică care, înainte de desfăşurarea expedierii, are răspunderea legală pentru asemenea materiale şi intenţionează să desfăşoare o expediere către un destinatar;
d) destinatar de deşeuri radioactive - orice persoană fizică sau juridică către care sunt expediate asemenea materiale;
e) loc de origine şi loc de destinaţie - locuri situate în două ţări diferite, atât în ţările membre ale Comunităţii Europene, cât şi în ţări terţe, numite ţară de origine, respectiv ţară de destinaţie;
f) autorităţi competente - orice autoritate care, potrivit legii sau reglementărilor ţării de origine, de tranzit ori de destinaţie, este împuternicită să implementeze sistemul de supraveghere şi control definit la cap. I - IV; aceste autorităţi competente vor fi desemnate în conformitate cu art. 17;
g) sursă închisă - o sursă radioactivă a cărei structură este astfel încât să prevină, în condiţii normale de utilizare, orice dispersie a substanţelor radioactive în mediu.
ART. 3
Operaţiile de transport necesare pentru orice expediere internaţională de deşeuri radioactive a căror desfăşurare implică teritoriul României trebuie să respecte integral prevederile legislaţiei române, ale reglementărilor emise de CNCAN şi ale convenţiilor şi acordurilor internaţionale privind transportul materialelor radioactive la care România este parte.

CAP. 2
Expedieri internaţionale de deşeuri radioactive între ţările membre

ART. 4
(1) Un deţinător de deşeuri radioactive care intenţionează să realizeze o expediere de astfel de deşeuri sau să facă aranjamentele pentru o astfel de expediere trebuie să trimită o cerere de autorizare la autorităţile competente din ţara de origine.
(2) Autorităţile competente din ţara de origine trebuie să trimită cereri pentru aprobare la autorităţile competente din ţara de destinaţie şi din ţara sau ţările de tranzit, dacă aceasta/acestea există.
(3) Pentru cererile menţionate la alin. (1) şi (2) trebuie utilizat documentul standard menţionat la art. 20.
(4) Transmiterea cererii menţionate la alin. (1) şi (2) trebuie să nu afecteze deciziile ulterioare menţionate la art. 7.
ART. 5
(1) O cerere poate acoperi în principiu mai mult de o singură expediere, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a) deşeurile radioactive menţionate în cerere au, în esenţă, pentru fiecare expediere, aceleaşi caracteristici fizice, chimice şi radioactive;
b) expedierile au loc de la acelaşi deţinător către acelaşi destinatar şi implică aceleaşi autorităţi competente;
c) în cazul în care expedierile implică ţări terţe, tranzitul are loc prin aceleaşi puncte de frontieră de intrare şi/sau de ieşire din Comunitatea Europeană şi prin aceleaşi puncte de frontieră ale ţării terţe sau ale ţărilor implicate, cu excepţia cazului în care există alte aranjamente între autorităţile competente.
(2) Autorizaţia de expediere de deşeuri radioactive poate fi acordată pentru o perioadă nu mai mare de 3 ani.
ART. 6
(1) Nu mai târziu de două luni de la primirea cererii completate în mod corespunzător, autoritatea competentă din ţara de destinaţie şi din orice ţară de tranzit trebuie să notifice autoritatea competentă din ţara de origine asupra acceptării sau asupra condiţiilor pe care le consideră necesare ori asupra refuzului de acordare a aprobării. Pentru acest scop trebuie utilizat documentul standard menţionat la art. 20.
(2) Orice condiţie cerută de autorităţile competente din statele membre, dacă acestea sunt ţări de tranzit sau ţări de destinaţie, nu trebuie să fie mai severă decât condiţiile pentru expedieri similare pe teritoriul acelor state şi trebuie să fie în conformitate cu acordurile internaţionale existente. Pentru orice refuz de acordare a aprobării sau pentru condiţiile menţionate în aprobare trebuie precizate motivele, în conformitate cu art. 3.
(3) Autoritatea competentă din ţara de destinaţie sau din orice ţară de tranzit poate solicita în plus o perioadă nu mai mare de o lună faţă de perioada menţionată la alin. (1) pentru a-şi face cunoscută poziţia.
(4) Dacă până la expirarea perioadei menţionate la alin. (1) şi (3), după caz, nu s-a primit nici un răspuns de la autorităţile competente ale ţării de destinaţie şi/sau ale ţărilor de tranzit, atunci ţările solicitante consideră acordul dat la solicitarea de expediere numai dacă aceste ţări au informat Comisia Europeană, în conformitate cu art. 17, că nu acceptă procedura de acceptare tacită.
ART. 7
(1) Dacă toate aprobările necesare pentru expediere au fost acordate, autorităţile competente din ţara de origine trebuie să autorizeze deţinătorul de deşeuri radioactive să expedieze şi trebuie să informeze despre aceasta autorităţile competente din ţara de destinaţie şi din ţările de tranzit, dacă acestea există.
(2) În acest scop trebuie utilizat documentul standard menţionat la art. 20. Orice cerinţă suplimentară pentru astfel de expedieri trebuie ataşată la acest document.
(3) Această autorizaţie trebuie să nu afecteze în nici un fel responsabilităţile deţinătorului, transportatorului, proprietarului, destinatarului sau ale oricărei persoane fizice ori juridice implicate în expediere.
ART. 8
(1) Documentele menţionate la art. 4 şi 6 trebuie să însoţească fiecare expediere de deşeuri radioactive, inclusiv în cazul aprobării mai multor expedieri, prevăzute la art. 5.
(2) Documentele prevăzute la alin. (1) nu exclud ca orice alt document cerut de reglementările în vigoare să însoţească expedierea.
(3) Când expedierea are loc pe calea ferată, documentele prevăzute la alin. (1) trebuie să fie disponibile la toate autorităţile competente din domeniul feroviar al ţărilor implicate în expediere.
ART. 9
(1) În termen de 15 zile de la primire, destinatarul deşeurilor radioactive trebuie să trimită autorităţilor competente din propria ţară o înştiinţare de primire, utilizând documentul standard menţionat la art. 20.
(2) Autoritatea competentă din ţara de destinaţie trebuie să trimită copii ale înştiinţării de primire la celelalte ţări implicate în expediere. Autoritatea competentă a ţării de origine trebuie să trimită înştiinţarea de primire la deţinătorul original.

CAP. 3
Importul şi exportul în/din Comunitatea Europeană

ART. 10
(1) În cazul în care deşeurile radioactive intră în Comunitatea Europeană dintr-o ţară terţă şi ţara de destinaţie este ţară membră a Comunităţii Europene, destinatarul trebuie să trimită o cerere de autorizare la autoritatea competentă din acea ţară membră, utilizând documentul standard prevăzut la art. 20. Destinatarul trebuie să acţioneze ca deţinător şi autoritatea competentă a ţării de destinaţie trebuie să acţioneze ca şi cum ar fi autoritatea competentă a ţării de origine, aşa cum aceasta este prevăzută la cap. II, în relaţie cu ţara sau cu ţările de tranzit.
(2) În cazul în care deşeurile intră în Comunitate dintr-o ţară terţă şi ţara de destinaţie nu este ţară membră a Comunităţii Europene, atunci ţara membră al cărei teritoriu este primul la intrarea deşeurilor în Comunitatea Europeană va fi considerată ţara de origine pentru scopul expedierii.
(3) Pentru expedierile prevăzute la alin. (1) destinatarul expedierii din Comunitatea Europeană trebuie să informeze autoritatea competentă din ţara sa în scopul iniţierii procedurilor corespunzătoare.
(4) Pentru expedierile prevăzute la alin. (2) persoana care are responsabilitatea expedierii din ţara membră pe al cărei teritoriu deşeurile intră prima dată în Comunitatea Europeană trebuie să informeze autoritatea competentă din ţara sa în scopul iniţierii procedurilor corespunzătoare.
(5) Importul de deşeuri radioactive în România este interzis, cu excepţia cazului prevăzut la art. 7 din Legea nr. 111/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 11
CNCAN nu va autoriza expedieri de deşeuri radioactive:
a) spre o destinaţie situată la sud de paralela de 60 grade latitudine sudică;
b) spre un stat parte al celei de-a patra Convenţii ACP - CEE, care nu este membru al Uniunii Europene, ţinând seama totuşi de prevederile art. 14;
c) spre o ţară terţă care, în opinia autorităţii competente din ţara de origine, nu are resurse tehnice, legislative sau administrative pentru a gospodări în siguranţă deşeurile radioactive.
ART. 12
(1) În cazul în care deşeurile sunt exportate din Comunitatea Europeană într-o ţară terţă, autorităţile competente din ţara membră de origine trebuie să contacteze autorităţile din ţara de destinaţie cu privire la aceste expedieri.
(2) Dacă toate condiţiile pentru expediere sunt îndeplinite, autorităţile competente ale ţării membre de origine trebuie să autorizeze deţinătorul deşeurilor radioactive să efectueze expedierea şi să informeze autorităţile din ţara de destinaţie despre această expediere.
(3) Această autorizaţie trebuie să nu afecteze în nici un fel responsabilităţile deţinătorului, transportatorului, proprietarului, destinatarului sau ale oricărei persoane fizice ori juridice implicate în expediere.
(4) Pentru expedierile prevăzute la alin. (1) trebuie utilizat documentul standard prevăzut la art. 20.
(5) Deţinătorul de deşeuri radioactive trebuie să notifice autorităţilor competente din ţara de origine că deşeurile au ajuns la destinaţia lor în ţara terţă, în termen de două săptămâni de la data sosirii şi trebuie să precizeze ultimul punct de frontieră din Comunitatea Europeană prin care a trecut.
(6) Această notificare trebuie să fie justificată printr-o declaraţie sau certificare a destinatarului de deşeuri radioactive că deşeurile au ajuns la destinaţia corespunzătoare, indicând şi punctul de frontieră la intrarea în ţara terţă.

CAP. 4
Operaţii de reexpediere

ART. 13
(1) Prezentele norme nu se aplică la returnarea surselor închise de către utilizator la furnizorul surselor din altă ţară.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), prezentele norme se aplică la reexpedierile de surse închise cu conţinut de materiale fisile.
ART. 14
(1) Prezentele norme nu afectează dreptul unei ţări membre sau al unei instituţii dintr-o ţară membră, unde urmează să fie exportate deşeuri în scopul reprocesării lor, de a returna deşeurile în ţara de origine după tratarea acestora.
(2) Prezentele norme nu afectează dreptul unei ţări membre sau al unei instituţii dintr-o ţară membră, unde urmează să fie exportat combustibil nuclear ars în scopul reprocesării lui, de a returna în ţara de origine deşeurile şi/sau alte produse rezultate din operaţia de reprocesare.
ART. 15
(1) În cazul în care o expediere de deşeuri radioactive nu poate avea loc sau condiţiile pentru efectuarea expedierii nu sunt în conformitate cu prevederile cap. II, autorităţile competente din ţara membră de expediere trebuie să se asigure că deşeurile radioactive în cauză sunt luate înapoi de către deţinătorul deşeurilor.
(2) În cazul expedierilor de deşeuri radioactive dintr-o ţară terţă la o destinaţie din Comunitatea Europeană, autorităţile competente din ţara membră de destinaţie trebuie să se asigure că destinatarul acelor deşeuri negociază o clauză cu deţinătorul de deşeuri, prin care se stabileşte că ţara terţă se obligă ca deţinătorul să ia înapoi deşeurile în cazul în care expedierea nu a avut loc.
ART. 16
Ţările membre sau ţările care aprobă un tranzit pentru expedierea iniţială nu pot refuza aprobarea reexpedierii în următoarele cazuri:
- cele menţionate la art. 14, dacă reexpedierea priveşte aceleaşi materiale după tratare sau reprocesare şi dacă toată legislaţia relevantă este respectată;
- cele menţionate la art. 15, dacă reexpedierea este realizată în aceleaşi condiţii şi cu aceleaşi specificaţii.

CAP. 5
Prevederi procedurale

ART. 17
(1) CNCAN va transmite Comisiei Europene adresa sa şi adresa celorlalte autorităţi competente, toate informaţiile necesare pentru comunicarea rapidă, precum şi informaţiile privind neacceptarea posibilă a procedurii de aprobare automată menţionată la art. 6 alin. (4).
(2) CNCAN trebuie să transmită în mod regulat orice informaţie privind modificarea acestor date.
ART. 18
La fiecare 2 ani CNCAN va transmite Comisiei Europene rapoarte despre expedierile efectuate pe teritoriul României.
ART. 19
CNCAN poate solicita Comisiei europene sprijin în implementarea directivei ori de câte ori este necesar.
ART. 20
(1) Documentul standard folosit la expedierile internaţionale de deşeuri radioactive este prezentat în anexă.
(2) Documentul standard trebuie completat în limba engleză şi în conformitate cu notele conţinute în diversele sale secţiuni.
(3) Documentul standard trebuie să fie tipărit cu cerneală neagră pe hârtie albă, cântărind cel puţin 40 g/mp, iar rezistenţa hârtiei trebuie să fie suficientă pentru ca la folosire normală aceasta să nu se rupă sau să nu se şifoneze.
(4) Documentul standard va avea dimensiunile de 210 x 297 mm (A4), cu o toleranţă maximă a fiecărei dimensiuni de -5 şi +8 mm.

CAP. 6
Prevederi finale

ART. 21
Anexa face parte integrantă din prezentele norme.
ART. 22
Prezentele norme intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană.
ART. 23
La data intrării în vigoare a prezentelor norme se abrogă Ordinul preşedintelui CNCAN nr. 183/2002 pentru aprobarea Normelor pentru expedieri internaţionale de deşeuri radioactive implicând teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 913 din 14 decembrie 2002.

ANEXA 1*)
la norme

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

SECŢIUNEA 1

Număr de înregistrare: .............................
(se va completa de către autorităţile responsabile
pentru emiterea autorizaţiei de expediere)

DOCUMENT STANDARD PENTRU MONITORAREA EXPEDIERILOR DE DEŞEURI RADIOACTIVE
(DIRECTIVA 92/3/EURATOM)

CERERE DE AUTORIZARE A EXPEDIERII

NOTĂ:
Solicitantul de autorizaţie trebuie să completeze căsuţele de la 1 la 16 şi trebuie să transmită întregul document standard (secţiunile 1 - 5) la autoritatea competentă din ţara lui care este responsabilă pentru emiterea autorizaţiei de expediere a deşeurilor radioactive.
În funcţie de tipul expedierii solicitantul este încadrat în una din categoriile (vezi căsuţa 1):

Tip A - Expediere între - deţinătorul deşeurilor radioactive
Statele Membre
Tip B - Import în Comunitate - destinatarul deşeurilor radioactive
Tip C - Export din Comunitate - deţinătorul deşeurilor radioactive
Tip D - Tranzit prin Comunitate - persoana responsabilă pentru expediere
din Statul Membru pe al cărui teritoriu
intră deşeurile în Comunitate

______________________________________________________________________________
1 Tipul expedierii (marcaţi căsuţa corespunzătoare)
_
Tip A: Expediere între Statele Membre _
_
Tip B: Import în Comunitate _
_
Tip C: Export din Comunitate _
_
Tip D: Tranzit prin Comunitate _
_____________________________________________________________________________
2 Cerere de autorizare pentru (marcaţi căsuţa corespunzătoare):
_
O singură expediere _
_
Mai multe expedieri _ Numărul expedierilor planificate .........

Perioada planificată de efectuare: ....................................
_____________________________________________________________________________
3 (Căsuţa trebuie completată pentru expedierile între Statele Membre, prin
una sau mai multe ţări terţe)

Punctul de frontieră la ieşire din Comunitate: ........................
Punctul de frontieră la intrare într-o ţară terţă (prima ţară
traversată): ..........................................................
Punctul de frontieră la ieşire dintr-o ţară terţă (ultima ţară
traversată): ..........................................................
Punctul de frontieră la revenire în Comunitate: .......................

(Aceste puncte de frontieră trebuie să fie identice pentru toate
expedierile acoperite prin prezenta cerere, cu excepţia cazurilor în
care este convenit altfel de autorităţile competente)
_____________________________________________________________________________
4 Deţinător (numele comercial al companiei)
Persoana de contact: D-l/D-na .........................................
Adresa: ...............................................................
Cod poştal: ......... Localitate: ................. Ţara: .............
Telefon: ................ Fax: ................ Telex: ................
_____________________________________________________________________________
5 (Căsuţa trebuie completată dacă informaţiile diferă de cele de la
pct. 4)

Locul unde sunt deţinute deşeurile: ...................................
Persoana de contact: D-l/D-na .........................................
Adresa: ...............................................................
Cod poştal: ......... Localitate: ................. Ţara: .............
Telefon: ................ Fax: ................ Telex: ................
_____________________________________________________________________________
6 Natura deşeului: ......................................................
Caracteristici fizico-chimice: ........................................
Radionuclizi principali: ..............................................
Activitate maximă alfa/colet (GBq): ...................................
Activitate maximă beta/gama/colet (GBq): ..............................
_____________________________________________________________________________
7 Activitate alfa totală (GBq): .........................................
Activitate totală beta/gama (GBq): ....................................
Număr total de colete: ................................................
Masa totală netă (kg): ......................................
Masa totală brută (kg): .....................................
Volum total (opţional): .....................................
(În cazul în care această cerere se referă la mai multe expedieri aceste
valori sunt estimative)

Modelul de colet cu deşeuri radioactive (ex. pungi de plastic, butoaie
metalice de 200 l, containere de transport conform ISO etc.)
.......................................................................
.......................................................................

Mijloace de identificare a coletelor (dacă este folosită etichetarea se
anexează modelul)
.......................................................................
_____________________________________________________________________________
8 Alte categorii de risc: (marcaţi căsuţa/căsuţele corespunzătoare)
_
Categoria 1 Substanţe explozive _

Categoria 2 Gaze sub presiune: comprimate, lichefiate _
sau dizolvate _
_
Categoria 3 Lichide inflamabile _
_
Categoria 4 4.1 Solide inflamabile _
_
4.2 Substanţe piroforice _

4.3 Substanţe care în contact cu apa generează _
gaze inflamabile _
_
Categoria 5 5.1 Substanţe peroxidice _
_
5.2 Peroxizi organici _
_
Categoria 6 6.1 Substanţe toxice _

6.2 Substanţe capabile să producă infecţii sau _
îmbolnăviri _
_
Categoria 8 Substanţe corozive _
_
Categoria 9 Diverse substanţe periculoase _
_____________________________________________________________________________
9 Tipurile de activităţi din care provin deşeurile (ex. medicină,
cercetare, industria nucleară etc.)
.......................................................................
.......................................................................
_____________________________________________________________________________
10 Scopul expedierii (marcaţi căsuţa corespunzătoare)

Returnarea deşeurilor rezultate din reprocesarea _
combustibilului ars _
_
Tratarea şi/sau ambalarea deşeurilor _
_
Returnarea deşeurilor după tratare şi/sau ambalare _
_
Stocare intermediară _
_
Returnarea după stocare intermediară _
_
Depozitare finală _
_
Alte scopuri (se vor specifica) _
.......................................................................
.......................................................................
_____________________________________________________________________________
11 Modul de transport Punctul de plecare Punctul de sosire Transportator
(drumuri publice,
cale ferată, mare,
aer, fluviu)
1. .............. ................. ................ ............
2. .............. ................. ................ ............
3. .............. ................. ................ ............
4. .............. ................. ................ ............
5. .............. ................. ................ ............
__________________________________________________________________________
12 Lista ţărilor în ordinea în care sunt implicate în expediere
(prima ţară este ţara care deţine deşeurile şi ultima ţară este ţara de
destinaţie)
_________________________________________________________________________
1. .............. 1. .............. 1. ............. 1. .........
2. .............. 2. .............. 2. ............. 2. .........
__________________________________________________________________________
13 Destinatar (nume comercial): ..........................................
Persoana de contact D-l/D-na: .........................................
Adresa: ...............................................................
Cod poştal: ......... Localitate: ................. Ţara: .............
Tel.: ................... Fax: ................ Telex: ................
_____________________________________________________________________________
14 (Căsuţa trebuie completată dacă informaţiile diferă de cele de la
pct. 13)
Locul de destinaţie al deşeurilor: ....................................
Persoana de contact D-l/D-na: .........................................
Adresa: ...............................................................
Cod poştal: ......... Localitate: ................. Ţara: .............
Tel.: ................... Fax: ................ Telex: ................
_____________________________________________________________________________
15 Solicitant (nume comercial): ..........................................
Persoana responsabilă D-l/D-na: .......................................
Adresa: ...............................................................
Cod poştal: ......... Localitate: ................. Ţara: .............
Tel.: ................... Fax: ................ Telex: ................
_____________________________________________________________________________
16 În concordanţă cu prevederile Directivei 92/3/Euratom,
i) solicit autorizaţie de expediere a deşeurilor radioactive aşa cum
sunt descrise mai sus;
ii) certific că toate informaţiile furnizate în prezenta sunt corecte şi
că expedierile se vor realiza conform tuturor prevederilor legale
aplicabile
(dacă expedierile sunt de tip A sau C)
- preiau înapoi deşeurile dacă expedierile nu pot avea loc sau
condiţiile de expediere nu sunt îndeplinite în totalitate (*)
(dacă expediţiile sunt de tip B sau D)
- ataşez o declaraţie prin care deţinătorul de deşeuri radioactive
stabilit într-o ţară terţă se angajează să preia deşeurile radioactive
dacă expedierile nu pot avea loc sau condiţiile de expediere nu sunt
îndeplinite în totalitate (*).
____
..................... / \ .............................
(Data şi locul) \____/ (Semnătura)
(Ştampila)

------------
(*) Numai o declaraţie cu asterix poate fi solicitată. Se va şterge cea
care nu se aplică.
_____________________________________________________________________________

SECŢIUNEA 2

Număr de înregistrare: .............................
(se va completa de către autorităţile responsabile
pentru emiterea autorizaţiei de expediere)

DOCUMENT STANDARD PENTRU MONITORAREA EXPEDIERII DE DEŞEURI RADIOACTIVE
(DIRECTIVA 92/3/EURATOM)

APROBARE EMISĂ DE AUTORITĂŢILE COMPETENTE CONSULTATE

NOTĂ:
1. Autorităţile competente responsabile pentru emiterea autorizaţiei de expediere a deşeurilor radioactive trebuie să completeze căsuţele 17 şi 18 imediat ce au primit cererea şi să aplice număr de înregistrare din colţul dreapta sus al fiecărei secţiuni a documentului standard. Acestea trebuie apoi să facă suficiente copii din secţiunea 2 pentru a trimite câte un exemplar la toate autorităţile competente a căror aprobare este cerută pentru expedierea/expedierile ce urmează a fi autorizată/autorizate. Pentru fiecare autoritate competentă care este consultată se completeze căsuţa 19 pe o copie a secţiunii 2; această copie însoţită de o copie a secţiunii 1 este transmisă autorităţii competente respective.
2. Autorităţile competente consultate trebuie să facă toate notările suplimentare în căsuţa 19 şi să acorde cererii consideraţia necesară. În maxim două luni de la data primirii, autoritatea competentă consultată trebuie să completeze căsuţa 20 şi să returneze copia originală a secţiunii 2 la autoritatea competentă responsabilă pentru emiterea autorizaţiei. Necompletarea sau netransmiterea formularului în timp util este considerată ca o aprobare a cererii de expediere, cu excepţia cazului prezentat în art. 6 (4) al Directivei 92/3/Euratom.

______________________________________________________________________________
17 Autorităţi competente responsabile pentru emiterea autorizaţiei de
expediere
În funcţie de tipul de expediere, aceste autorităţi competente sunt:
Tip A - autorităţile din ţara de origine
Tip B - autorităţile din ţara de destinaţie
Tip C - autorităţile din ţara de origine
Tip D - autorităţile din Statul Membru pe al cărui teritoriu deşeurile
intră în Comunitate

Numele autorităţii competente: ........................................
Persoana de contact D-na/D-l: .........................................
Adresa: ...............................................................
Cod poştal: ......... Localitate: ................. Ţara: .............
Telefon: ................ Fax: ................ Telex: ................
_____________________________________________________________________________
18 Data înregistrării cererii: ...........................................
____
/ \ .............................
\____/ (Semnătura)
(Ştampila)
_____________________________________________________________________________
19 Autorităţi competente din ţările consultate

Ţara: .................................................................
_ _ _
Ţara de origine _ de tranzit _ de destinaţie _

Numele autorităţilor competente: ......................................
Persoana de contact D-na/D-l: .........................................
Adresa: ...............................................................
Cod poştal: ......... Localitate: ................. Ţara: .............
Telefon: ................ Fax: ................ Telex: ................
_____________________________________________________________________________
20 Aprobarea cererii de expediere de către autorităţile din ţările
consultate
_
Da _ (eventuale condiţii)
_
Nu _ (motivul refuzului)
_____________________________________________________________________________
_ _
Eventuale condiţii _ Motivul refuzului _

............................. .......................................
............................. .......................................
............................. .......................................
............................. .......................................
............................. .......................................
............................. .......................................
............................. .......................................
............................. .......................................
____________________________________________________________________________
____
..................... / \ .............................
(data şi locul) \____/ (semnătura)
(Ştampila)
_____________________________________________________________________________

SECŢIUNEA 3

Număr de înregistrare: .............................
(se va completa de către autorităţile responsabile
pentru emiterea autorizaţiei de expediere)

DOCUMENT STANDARD PENTRU MONITORAREA EXPEDIERII DE DEŞEURI RADIOACTIVE
(DIRECTIVA 92/3/EURATOM)

AUTORIZAŢIA DE EXPEDIERE

NOTĂ:
Autorităţile competente responsabile pentru emiterea autorizaţiei pentru expediere:
1. Completează această secţiune, la completarea căsuţei 22 vor ţine seama de faptul că perioada maximă de valabilitate a autorizaţiei este de 3 ani.
2. Transmit această secţiune la solicitant împreună cu celelalte secţiuni necesare (care sunt 1, 2, 4 şi 5).
3. Transmit copii ale acestei secţiuni la celelalte autorităţi competente consultate.

______________________________________________________________________________
21 Autorităţi competente responsabile pentru emiterea autorizaţiei de
expediere
În funcţie de tipul de expediere, aceste autorităţi competente sunt:
Tip A - autorităţile din ţara de origine
Tip B - autorităţile din ţara de destinaţie
Tip C - autorităţile din ţara de origine
Tip D - autorităţile din Statul Membru pe al cărui teritoriu deşeurile
intră în Comunitate

Numele autorităţii competente: ........................................
Persoana de contact D-na/D-l: .........................................
Adresa: ...............................................................
Cod poştal: ......... Localitate: ................. Ţara: .............
Telefon: ................ Fax: ................ Telex: ................
_____________________________________________________________________________
22 Autorizaţie
_ _
Da _ Valabilă pentru o singură expediere _
_ _
Nu _ Valabilă pentru mai multe expedieri _

Data expirării autorizaţiei: .........................................
_____________________________________________________________________________
23 Lista ţărilor implicate în expediere
(prima ţară este cea în care sunt deţinute deşeurile şi ultima ţară este
ţara de destinaţie)
_________________________________________________________________________
Ţara Condiţii Ţara Condiţii
______________ ______________
Da Nu Da Nu
________________________________________________________________________
_ _ _ _
1. ................ _ _ 5. ................ _ _
_ _ _ _
2. ................ _ _ 6. ................ _ _
_ _ _ _
3. ................ _ _ 7. ................ _ _
_ _ _ _
4. ................ _ _ 8. ................ _ _
________________________________________________________________________
24 Lista condiţiilor: Motivul refuzului
(cu indicarea ţării care impune
condiţiile şi orice referinţă la
documente ataşate)
________________________________________________________________________
.................................. ..................................
.................................. ..................................
.................................. ..................................
.................................. ..................................
____________________________________________________________________________
25 Decizia adoptată şi înregistrată în această secţiune este în concordanţă
cu prevederile Directivei 92/3/Euratom.

Autorităţile competente consultate sunt informate că autorizaţia pentru
expedierea deşeurilor radioactive a fost aprobată sau refuzată
____
/ \
\____/
Ştampila
..................... ..................................
(data şi locul) (semnătura persoanei responsabile)
_____________________________________________________________________________
N.B.:
1. Prin această autorizaţie nu se diminuează în nici un fel
responsabilităţile deţinătorului, cărăuşului, proprietarului,
expeditorului sau oricărei alte persoane fizice sau juridice implicate în
transport;
2. Expedierea deşeurilor trebuie să fie însoţită de secţiunile 1, 3 şi 4
completate corespunzător.
______________________________________________________________________________

SECŢIUNEA 4

Număr de înregistrare: .............................
(se va completa de către autorităţile responsabile
pentru emiterea autorizaţiei de expediere)

DOCUMENT STANDARD PENTRU MONITORAREA EXPEDIERII DE DEŞEURI RADIOACTIVE
(DIRECTIVA 92/3/EURATOM)

LISTA COLETELOR

NOTĂ:
Această listă trebuie să fie completată de deţinătorul de deşeuri radioactive înaintea fiecărei expedieri (chiar dacă autorizaţia se referă la mai multe expedieri). Ca şi secţiunile 1 şi 3 ale documentului standard, această secţiune însoţeşte expedierea de deşeuri radioactive şi este ataşată ulterior la înştiinţarea de recepţie.

______________________________________________________________________________
26 Deţinător (nume comercial): ...........................................

Persoana de contact D-na/D-l: .........................................
Adresa: ...............................................................
Cod poştal: ......... Localitate: ................. Ţara: .............
Telefon: ................ Fax: ................ Telex: ................
_____________________________________________________________________________
27 Autorizaţia acoperă
_
o singură expediere _
_
mai multe expedieri _ Numărul de serie al expedierii .............
_____________________________________________________________________________
28 Natura deşeului: ......................................................
Caracteristici fizico-chimice: ........................................
Radionuclizi principali: ..............................................
Activitate maximă alfa/colet (GBq): ...................................
Activitate beta/gama/colet (GBq): .....................................
Modelul de colet cu conţinut de deşeuri radioactive (ex. pungi de
plastic, butoaie metalice de 200 l, containere de transport ISO etc.):
.......................................................................
_____________________________________________________________________________
29 Activitate totală alfa (GBq): .........................................
Activitate totală beta/gama (GBq): ....................................
Număr total de colete: ................................................
Masa netă totală a deşeurilor (kg): ...................................
Masa totală brută a deşeurilor (kg): ..................................
Volumul total (opţional): .............................................
_____________________________________________________________________________
30 Identificarea coletelor cu deşeuri radioactive
(număr de identificare al fiecărui colet, masa totală (kg)/colet, masa
netă (kg)/colet, activitate (GBq/colet)
.......................................................................

Vezi lista ataşată (dacă spaţiul de deasupra nu este suficient) sau (la
alegere) documentul anexat conţinând datele menţionate mai sus.
_____________________________________________________________________________
31 Data expedierii: ......................................................

Certific că informaţiile prezentate în această secţiune şi în lista
anexată sunt corecte după cunoştinţele mele.
________
/ \
/ \
Ştampila
\ /
\________/

..................... .............................
(Data şi locul) (Semnătura deţinătorului)
_____________________________________________________________________________

SECŢIUNEA 5

Număr de înregistrare: .............................
(se va completa de către autorităţile responsabile
pentru emiterea autorizaţiei de expediere)

DOCUMENT STANDARD PENTRU MONITORAREA EXPEDIERII DE DEŞEURI RADIOACTIVE
(DIRECTIVA 92/3/EURATOM)

ÎNŞTIINŢARE DE PRIMIRE sau (RECEPŢIE) A DEŞEURILOR

NOTĂ:
Această secţiune trebuie completată de destinatar, orice dată suplimentară necesară fiind transmisă de solicitant. Totuşi, un destinatar situat în exteriorul Comunităţii Europene poate face înştiinţarea printr-o declaraţie separată de documentul standard de primirea (recepţiei) deşeurilor radioactive.

În funcţie de tipul autorizaţiei, dacă este pentru una sau mai multe expediţii procedura este următoarea:

Autorizaţie pentru o singură expediere

1. Expediere tip A sau B
În 15 zile de la primirea deşeurilor, destinatarul trebuie să completeze căsuţele 32, 33 şi 35 şi să transmită spre aprobare secţiunile 4 şi 5 la autorităţile competente din Statul Membru (Ţara Membră) de destinaţie.
Autorităţile competente din Statul Membru (Ţara Membră) de destinaţie transmit mai departe copii ale secţiunilor 4 şi 5 celorlalte autorităţi competente consultate (şi după caz, originalul acestor 2 secţiuni la autorităţile competente care au emis autorizaţia).
Pentru expedierile între State Membre (Ţările Membre), autorităţile competente din Ţara Membră de origine trebuie să transmită o copie de înştiinţare de primire (recepţie) la deţinătorul de deşeuri.

2. Expediere tip C şi D
Solicitantul trebuie să se asigure că destinatarul din afara Comunităţii Europene îi transmite secţiunile 4 şi 5 cu căsuţele de la 32 la 35 completate imediat ce a primit deşeurile. Secţiunea 5 poate fi înlocuită cu o declaraţie din partea destinatarului care să cuprindă cel puţin informaţiile conţinute în căsuţele 34 şi 35.
În 15 zile de la primirea deşeurilor, solicitantul trebuie să retransmită secţiunea 4 şi secţiunea 5 (dacă destinatarul nu utilizează secţiunea 5, solicitantul trebuie să-l completeze cu excepţia căsuţei 34) şi, după caz declaraţia destinatarului, la autorităţile competente care au emis autorizaţia.
Aceste autorităţi trebuie apoi să trimită copii ale secţiunilor 4 şi 5, şi după caz, declaraţia destinatarului la celelalte autorităţi competente consultate.

Autorizarea mai multor expedieri

1. Expedieri tip A şi B
Destinatarul completează căsuţele 32, 33 şi 35 ale secţiunii 5 după fiecare expediere în acest scop având făcute mai multe necompletate ale secţiunii 5 şi transmite această secţiune direct la autorităţile competente care au emis autorizaţia. Destinatarul ataşează la această secţiune secţiunea 4 corespunzătoare aceleiaşi expedieri.

2. Expedieri tip C şi D
Solicitantul trebuie să se asigure că după fiecare expediere destinatarul din afara Comunităţii Europene completează căsuţele de la 32 la 35 pe o copie în alb a secţiunii 5 şi i-o returnează împreună cu secţiunea 4 corespunzătoare.
Solicitantul trebuie să completeze căsuţa 36 a secţiunii 5 şi să transmită secţiunile 4 şi 5 autorităţilor care au emis autorizaţia.

3. Toate tipurile de expedieri
Când toate expedierile acoperite de o autorizaţie sunt efectuate, înştiinţarea finală de primire (recepţie) este completată şi transmisă ca şi cum autorizaţia ar fi valabilă pentru o singură expediere cu următoarele excepţii:
- este declarat în căsuţa 33 a secţiunii 5 că expedierea în cauză este ultima acoperită de autorizaţie;
- orice declaraţie făcută de destinatarul situat în afara Comunităţii Europene trebuie să confirme că toate deşeurile acoperite de autorizaţia de expediere au fost cu adevărat recepţionate;
- cu titlul recapitulativ secţiunea 4 pentru fiecare expediere acoperită de autorizaţie trebuie să fie anexată la înştiinţarea finală de primire (recepţie).

______________________________________________________________________________
32 Destinatar (nume comercial): ..........................................

Persoana de contact D-na/D-l: .........................................
Adresa: ...............................................................
Cod poştal: ......... Localitate: ................. Ţara: .............
Telefon: ................ Fax: ................ Telex: ................
_____________________________________________________________________________
Locul unde deşeurile sunt deţinute: ...................................
Persoana de contact D-na/D-l: .........................................
Adresa: ...............................................................
Cod poştal: ......... Localitate: ................. Ţara: .............
Telefon: ................ Fax: ................ Telex: ................
_____________________________________________________________________________
33 Autorizaţia este acordată pentru
_
O singură expediere _
_
Mai multe expedieri _ Numărul expedierii .......................
_ _
Ultima expediere este acoperită de autorizaţie Da _ Nu _
_____________________________________________________________________________
34 Trebuie completată numai pentru expedieri de tip C şi D
(această căsuţă poate fi înlocuită cu o declaraţie separată)

Punctul de frontieră la intrare într-o ţară terţă de destinaţie:

Ţara: ................................................
Punctul de frontieră: ................................
_____________________________________________________________________________
35 Data primirii deşeurilor: .............................................
Data transmiterii înştiinţării de primire (recepţie) împreună cu
secţiunea 4: ..........................................................

În funcţie de tipul expedierii, înştiinţarea de primire (recepţie)
trebuie să fie transmisă:
- expediere tip A sau B: la autorităţile competente din Statul Membru de
destinaţie.
- expedieri tip C şi D: la solicitant (tip C: la deţinător; tip D: la
persoana responsabilă pentru expediere din ţările membre pe al cărui
teritoriu intră deşeurile în Comunitate.
_____________________________________________________________________________
Certific prin prezenta că aceste informaţii de mai sus sunt exacte
atât cât îmi este posibil să ştiu.
____
/ \
\____/ .............................
(Ştampila) (semnătura destinatarului)
_____________________________________________________________________________
36 Numai pentru expedieri tip C şi D:
Transmiterea de către solicitant a înştiinţării de primire (recepţie) şi
după caz a declaraţiei destinatarului (vezi nota de mai jos) la
autorităţile care au emis autorizaţia:

Data transmiterii înştiinţării de primire (recepţie) (împreună cu
secţiunea 4): ....................
Punctul de frontieră la ieşire din Comunitate:

Ţara: ...................................................
Punctul de frontieră: ...................................
_________________________________________________________________________
____
/ \
\____/ .............................
(Ştampila) (semnătura solicitantului)
_____________________________________________________________________________
N.B.:
1. Un destinatar situat în afara Comunităţii Europene poate înştiinţa
primirea (recepţia) deşeurilor printr-o declaraţie sau certificat furnizând
cel puţin informaţiile conţinute în căsuţele de la 32 până la 35.
2. Autorităţile competente care primesc originalul înştiinţării de primire
(recepţie) trebuie să trimită copii ale acestuia celorlalte autorităţi
competente.
3. Formularele originale ale secţiunilor 4 şi 5 trebuie să fie trimise în
final autorităţii competente care a emis autorizaţia.
4. Pentru expedierile între Statele Membre, autorităţile competente din ţara
de origine trebuie să trimită o copie a înştiinţării de primire (recepţie) la
deţinător.
______________________________________________________________________________ Pt download fisier accesati acest link:
http://rapidshare.com/files/135538239/ord_274_din_2005__transp_mat_radioactiv.doc.html

---------------

Niciun comentariu: