Norme Uniforme de Transport (NUT) partea I

Monitorul Oficial nr. 57 bis din 9 februarie 1999

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

Ordin nr. 746 din 11 decembrie 1998

 

 

privind aprobarea Normelor uniforme pentru aplicarea Regulamentului de transport pe caile ferate din Romania

 

In temeiul prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, ale art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 41/1997 privind aprobarea Regulamentului de transport pe caile ferate din Romania si ale Hotararii Guvernului nr. 44/1997 privind organizarea si functionare a Ministerului Transporturilor,

 

ministrul transporturilor emite urmatorul ordin:

 

Art. 1. Se aproba Normele uniforme pentru aplicarea Regulamentului de transport pe caile ferate din Romania (NUT), anexa la prezentul ordin.

Art. 2. Calea ferata, astfel cum este definita la pct. 8 din anexa la Regulamentul de transport pe caile ferate din Romania, aprobat prin Ordonanta Guvernului nr. 41/1997, va actualiza, potrivit normelor prevazute la art. 1, conventiile incheiate cu agentii economici, prin acte aditionale.

Art. 3. In termen de 90 de zile de la data publicarii prezentului ordin, transportatorii feroviari autorizati vor emite instructiuni de serviciu proprii pentru transportul feroviar.

Art. 4. Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare dupa 90 de zile de la data publicarii.

Art. 5. Pe data intrarii in vigoare a prezentului ordin isi inceteaza aplicabilitatea:

- Ordinul ministrului transporturilor si telecomunicatiilor nr. 1.557/1973 privind Tariful Local de Marfuri - C.F.R.;

- Ordinul nr. 673/1976 al ministrului transporturilor si telecomunicatiilor privind aprobarea normelor metodologice de planificare si executare a transporturilor de marfuri si a contractului-model economic anual de prestatii de transport pe calea ferata;

- Instructia serviciului de tranzit, din 1942, a Cailor Ferate Romane, emisa de Directiunea Miscarii;

- Instructia nr. 151/1957 pentru transportul calatorilor pe Caile Ferate Romane, emisa de Departamentul Cailor Ferate, cu modificarile ulterioare;

- Instructia nr. 153/1965 privind primirea, manipularea si eliberarea marfurilor transportate pe calea ferata, emisa de Departamentul Cailor Ferate, cu modificarile ulterioare;

- Instructia nr. 167/1975 pentru efectuarea expeditiilor si manipularilor de marfuri de statiile C.F.R., emisa de Ministerul Cailor Ferate, cu modificarile ulterioare;

- Instructia nr. 152/1987 pentru transportul expeditiilor de mesagerie pe calea ferata, emisa de Departamentul Cailor Ferate, cu modificarile ulterioare;

- orice alte prevederi contrare.

Art. 6. Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. Marfa" - S.A. si Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori - "C.F.R. Calatori" - S.A., precum si ceilalti transportatori feroviari autorizati vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

 

 

Ministrul transporturilor,

Traian Basescu

 

Bucuresti, 11 decembrie 1998.

Nr. 746.

 

 

ANEXA

 

NORME UNIFORME

pentru aplicarea Regulamentului de transport pe caile ferate din Romania

Obiectul

1. Normele uniforme cuprind reglementari privind executarea transportului pe calea ferata, elaborate in temeiul:

1.1. art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 41/1997 privind aprobarea Regulamentului de transport pe caile ferate din Romania;

1.2. art. 11, lit. b), j) si k) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile;

1.3. art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 44/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor.

Potrivit prevederilor pct. 31 din anexa la Regulamentul de transport pe caile ferate din Romania, prezentele reglementari sunt denumite norme uniforme privind transporturile sau norme uniforme, respectiv NUT.

2. Normele uniforme pentru transportul feroviar (NUT) sunt prezentate dupa articolele din Regulamentul de transport pe caile ferate din Romania (RT), cu caractere diferite.

NUT, pentru fiecare articol din RT, sunt numerotate cu cifre arabe, incepand cu cifra 1. In continuare se trece numarul alineatelor la care se refera.

In dreptul alineatelor RT se inscriu, pe partea stanga, numerele NUT care sunt legate de continutul acestora.

3. Normele uniforme pentru transportul feroviar cuprind doua volume:

3.1. volumul I, Norme uniforme pentru aplicarea Regulamentului de transport pe caile ferate din Romania (NUT);

3.2. volumul II, Anexe la Normele uniforme pentru apli- carea Regulamentului de transport pe caile ferate din Romania (Anexe - NUT).

4. Abrevierile folosite in NUT, altele decat cele din anexa la RT, sunt prevazute in anexa nr. 19 NUT.

 

 

REGULAMENTUL DE TRANSPORT

pe caile ferate din Romania si Norme uniforme pentru aplicarea Regulamentului de transport pe caile ferate din Romania (NUT)

 

TITLUL I

Dispozitii generale

 

ARTICOLUL 1

Obiectul si sfera de aplicare

 

1, 2 1.1. Regulamentul are ca obiect stabilirea normelor cu privire la drepturile, obligatiile si raspunderile transportatorilor feroviari si ale clientilor in efectuarea transporturilor pe caile ferate din Romania.

3 1.2. Regulamentul se aplica expeditiilor transporturilor publice de calatori, bagaje, marfuri si de

alte bunuri, care se executa de transportatori feroviari autorizati in Romania.

4, 5 1.3. Transporturile publice feroviare se executa pe baza de contract de transport.

In traficul intern contractul de transport se incheie si se executa in conformitate cu prevederile prezentului Regulament si ale reglementarilor in vigoare. Contractul de transport in traficul international se incheie si se executa in conformitate cu acordurile, conventiile si intelegerile internationale la care Romania este parte.

1.4. Daca interesul public sau nevoile exploatarii o cer, calea ferata poate decide ca:

1.4.1. serviciul si traficul sa fie suspendate total sau partial;

1.4.2. unele expeditii sa fie excluse de la transport sau sa fie primite numai in anumite conditii;

1.4.3. anumite expeditii sa se bucure de prioritate.

Aceste masuri trebuie facute publice.

1.5. In caz de necesitate, transporturile militare se vor efectua neintrerupt.

 

NUT 1 la art. 1.1

Normele uniforme pentru transportul feroviar se aplica tuturor transportatorilor feroviari autorizati (Tfa), precum si clientilor.

NUT 2 la art. 1.1

Normele uniforme stabilesc drepturile, obligatiile si raspunderile transportatorilor feroviari autorizati si ale clientilor in efectuarea transporturilor pe caile ferate din Romania.

NUT 3 la art. 1.2

Transporturile se vor executa de unul sau mai multi Tfa, de la statia de pornire sau de expeditie pana la statia de destinatie, cu un singur document de transport.

NUT 4 la art. 1.3

Cailor ferate din Romania si clientelei le sunt aplicabile in traficul international:

4.1. Conventia cu privire la transporturile internationale feroviare (COTIF) din 8 mai 1980, ratificata de Romania prin Decretul Consiliului de Stat nr. 100/1983 pentru ratificarea unor tratate internationale, publicat in Buletinul Oficial nr. 23/1983, astfel cum a fost modificata prin Legea nr. 27/1992 pentru ratificarea Protocolului 1990 referitor la Conventia cu privire la transporturile internationale feroviare (COTIF), cu:

4.1.1. Apendice A, Reguli uniforme privind contractul de transport international al calatorilor si bagajelor (CIV);

4.1.2. Apendice B, Reguli uniforme privind contractul de transport international feroviar al marfurilor (CIM);

4.2. Intelegerile cu caile ferate straine, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei sau in Buletinul Comercial al Caii Ferate.

NUT 5 la art. 1.3

Transporturilor de marfuri in traficul international de import, export si de tranzit li se aplica, dupa caz, urmatoarele tarife:

5.1. tariful de import-export si de tranzit;

5.2. tarifele internationale.

 

ARTICOLUL 2

Termeni din regulament

 

1-3 Intelesul termenilor folositi in prezentul Regulament este aratat in anexa.

 

NUT 1 la art. 2

Intelesul termenilor folositi in RT sunt valabili si in NUT.

NUT 2 la art. 2

Prin expeditor, respectiv destinatar, se intelege si expeditionarul, atunci cand preia drepturile si obligatiile expeditorului sau ale destinatarului, prin imputernicire. Imputernicirea data expeditionarului se anexeaza de acesta la contractul incheiat cu calea ferata sau la scrisoarea de trasura, facandu-se mentiune despre aceasta in scrisoarea de trasura la rubrica "Mentiuni ale expeditorului".

In imputernicire vor fi cuprinse si drepturile expeditionarului de rezolvare a litigiilor care pot aparea in timpul derularii contractului de transport.

NUT 3 la art. 2

In cazul in care expeditionarul este imputernicit de expeditor, respectiv de destinatar, sa rezolve litigiile care pot aparea in timpul transportului cu transportatorii, expeditionarii trebuie sa inscrie acest fapt la rubrica "Mentiuni ale Expeditorului" din scrisoarea de trasura. In cazul lipsei acestei mentiuni, se considera de catre calea ferata ca expeditionarul nu are imputernicire pentru rezolvarea litigiilor care pot aparea intre calea ferata si expeditor, respectiv destinatar.

 

ARTICOLUL 3

Raspunderea caii ferate pentru agentii sai

 

3.1. Calea ferata este raspunzatoare de greselile sau abuzurile comise de agentii aflati in serviciul ei, precum si de cele ale altor persoane care participa, din dispozitia ei, la executarea unui transport cu care s-a insarcinat.

1, 2 3.2. In cazul in care, la cererea celui interesat, agentii caii ferate sau alte persoane intocmesc documente de transport, fac traduceri sau alte servicii care nu cad in sarcina caii ferate, se considera ca lucreaza in contul si pe raspunderea persoanei interesate pentru care fac aceste servicii.

3.3. Calea ferata nu raspunde de bagajele incredintate in statii si trenuri unor persoane care nu fac parte din categoria celor prevazute la art. 3.1.

 

NUT 1 la art. 3.2

Calea ferata nu raspunde pentru greselile si abuzurile hamalilor, decat daca sunt salariati ai sai si poarta uniforma, halatul tipizat si insemnele sale.

NUT 2 la art. 3.2

Calea ferata nu raspunde de modul cum se completeaza partea ce revine clientului din documentul de transport, chiar daca aceasta se face de un salariat al caii ferate, atunci cand nu incaseaza tariful pentru aceasta prestatie.

 

ARTICOLUL 4

Tarife. Intelegeri speciale

 

1, 2 4.1. La stabilirea si aplicarea tarifelor caii ferate se au in vedere acoperirea costurilor si obti-

nerea unui minim de profit, in conditiile de performanta si constrangeri financiare, conform reglementarilor legale in vigoare.

4 4.2. Tarifele de transport se modifica conform criteriilor stabilite prin lege.

4.3. Pretul prestatiei de transport se stabileste conform tarifului caii ferate valabil in momentul incheierii contractului de transport. Tariful caii ferate trebuie sa contina elementele necesare pentru calculul tarifelor de transport si al celor accesorii, precum si, daca este cazul, conditiile de convertire a valutei.

5, 6 4.4. Calea ferata va elabora tarife directe formate din cumularea tarifelor fiecarei cai ferate (transportatori feroviari autorizati), care vor sta la baza stabilirii pretului transporturilor si a lichidarii conturilor dintre caile ferate.

7, 8 4.5. Tarifele cailor ferate se publica in Buletinul Comercial al Caii Ferate si se aplica in aceleasi conditii, uniform, tuturor clientilor. Tarifele pentru calatori sunt aduse la cunostinta publica si prin alte mijloace de informare in masa, inclusiv prin afisare in statii.

9 4.6. Calea ferata acorda reduceri tarifare in baza unor acte normative, cu asigurarea compensarilor aferente de catre autoritatea, agentul, respectiv organizatia care a solicitat reducerea.

10, 114.7. Calea ferata poate stabili conditii care comporta reduceri de tarife sau alte avantaje, in

conditiile legii.

La aceleasi conditii calea ferata asigura un tratament asemanator.

Calea ferata poate acorda reduceri tarifare in scopuri comerciale.

4.8. Calea ferata este in drept sa perceapa si alte sume neprevazute in tarife, ca urmare a unor costuri provocate de clienti, efectuate de aceasta in timpul transportului. Aceste costuri trebuie justificate si decontate separat pe documentul de transport, anexandu-se documentele justificative.

12 4.9. Tarifele caii ferate intra in vigoare dupa publicare.

4.10. Tarifele, normele si instructiunile de serviciu nu pot deroga de la Regulament.

 

NUT 1 la art. 4.1

Tarifele locale pentru traficul de calatori, bagaje, mesagerii, coletarie, vagoane si multimodal vor cuprinde, dupa caz, urmatoarele parti:

1.1. tarife de transport;

1.2. tarife accesorii;

1.3. nomenclatura marfurilor, indicatorul kilometric si alte parti.

NUT 2 la art. 4.1

Intr-un tarif se vor cumula cat mai multe operatii posibile, urmarindu-se usurarea tarifarii prestatiilor.

NUT 3 la art. 4.2

Tarifele caii ferate se modifica ori de cate ori se prevad sau se elimina unele prestatii, se schimba configuratia cheltuielilor si a veniturilor, se introduc schimbari in tehnica tari- fara ori se produc modificari valorice ale monedelor de referinta.

Dispozitiile tarifare si conditiile de aplicare a tarifelor se stabilesc si se aproba de conducatorul caii ferate.

NUT 4 la art. 4.3

Cand plata se face in lei, tarifele de import, de export si de tranzit, aplicabile pe parcursul feroviar din Romania, care sunt exprimate in valuta liber convertibila, se convertesc in lei pe baza paritatii obtinute din lista cursurilor valutare, pusa la dispozitie de calea ferata in ziua platii.

Tarifele pe parcurs extern, precum si cele de tranzit pe caile ferate din Romania, exprimate in valuta si platite in valuta, pe care clientii din Romania au convenit cu destinatarul sa le suporte, se transforma in moneda de plata pe baza paritatii obtinute din lista cursurilor valutare, pusa la dispozitie de calea ferata in ziua platii.

NUT 5 la art. 4.4

In cazul transporturilor efectuate de mai multi Tfa, in trafic local, se vor publica tarifele cailor ferate, care sa permita calculul lor pe ruta tarifara, de la statia de pornire sau de expeditie pana la statia de destinatie.

NUT 6 la art. 4.4

Tarifele in traficul international se stabilesc si se aproba de calea ferata.

NUT 7 la art. 4.5

Tarifele si Regulamentul de transport pe caile ferate din Romania, precum si Normele uniforme pentru transporturile feroviare se pot cumpara de clientela prin agentii, prin statii sau prin alte puncte de desfacere, organizate de calea ferata.

NUT 8 la art. 4.5

Daca tariful se modifica in timpul transportului, se aplica tarifele in vigoare la data incheierii contractului de transport.

NUT 9 la art. 4.6

In cazul in care se acorda reduceri tarifare si nu se asigura compensarile pana la nivelul tarifului de transport de catre autoritatea, agentul, respectiv organizatia care a solicitat reducerea, potrivit actului normativ, conducatorii caii ferate pot dispune masuri pentru urmarirea incasarii datoriei de la cel care trebuie sa o achite si incetarea derularii contractelor privind transporturile respective.

NUT 10 la art. 4.7

Legitimatiile de calatorie care se folosesc pe baza unor conventii sau reglementari se procura in conditiile pe care acestea le stabilesc.

NUT 11 la art. 4.7

Conditiile tarifare emise in temeiul art. 4.7. RT sunt in vigoare pana la data de valabilitate stabilita sau pana la noi dispozitii, daca nu s-a fixat un termen de valabilitate.

NUT 12 la art. 4.9

Rectificarea erorilor intra in vigoare la data prevazuta in publicatia de rectificare.

 

ARTICOLUL 5

Cursul de schimb al monedelor

1-3 In conditiile aplicarii tarifelor (tarife de import-export, transport international si altele similare), care, potrivit legii, se pot incasa in valuta, calea ferata trebuie sa faca public, conform art. 4.5, cursul de schimb la care efectueaza convertirea sumelor in moneda straina si acceptarea la plata a monedelor straine.

NUT 1 la art. 5

Daca executarea obligatiilor care rezulta din contractul de transport face necesara convertirea unei monede, cursul de convertire care se utilizeaza este cel in vigoare in ziua achitarii tarifelor de transport.

NUT 2 la art. 5

In cazul dispozitiilor insuficiente sau incompatibile ale expeditorului, pentru a determina itinerarul sau tarifele de aplicat, calea ferata alege itinerarul de transport sau tarifele pe care le considera cele mai avantajoase pentru expeditor, calculul diferentelor de transport de rambursat efectuandu-se la cursul de convertire folosit initial pentru calculul tarifelor.

NUT 3 la art. 5

In cazul aplicarii gresite a unui tarif sau a unor greseli de calcul la incasarea tarifelor, calculul de convertire folosit initial pentru determinarea tarifelor sau cel care ar fi trebuit sa fie utilizat daca nu s-ar fi produs nici o greseala va fi folosit pentru rambursarea diferentelor.

 

ARTICOLUL 6

Sesizari

 

6.1. Sesizarile clientilor care necesita rezolvari operative se adreseaza sefului statiei, respectiv sefului de tren, in cazul in care trenul este in mers. Acestia sunt obligati sa ia masurile de rezolvare care se impun, in limita competentelor lor.

1 6.2. Sesizarile publicului se pot adresa verbal sau in scris si se inregistreaza in registrul de sesizari care se afla in fiecare statie.

6.3. Calea ferata va raspunde in scris petitionarului in termen de 30 de zile.

NUT 1 la art. 6.2

Orice sesizare poate fi adresata direct conducatorilor ierarhici superiori ai formatiilor de lucru ale caii ferate. De asemenea, daca sesizarea s-a facut potrivit art. 6.2 RT si petentul este nemultumit de modul de solutionare, el se poate adresa, ulterior, organelor superioare subunitatii respective, mentionand cat mai cuprinzator datele necesare pentru efectuarea cercetarilor.

 

ARTICOLUL 7

Raspunderea in caz de accident nuclear

 

Calea ferata este scutita de raspunderea ce ii revine potrivit Regulamentului, cand paguba a fost cauzata de un accident nuclear si daca, in aplicarea legilor si regulamentelor care reglementeaza raspunderea in domeniul energiei nucleare, cel care exploateaza o instalatie nucleara sau o alta persoana care il substituie este raspunzatoare de aceasta paguba.

 

TITLUL II

Transportul calatorilor si al bagajelor

 

CAPITOLUL 1

Transportul calatorilor

 

ARTICOLUL 8

Conditiile de acceptare la transport

 

8.1. Calea ferata efectueaza transporturile de calatori conform Regulamentului, atata timp cat:

8.1.1. calatorul se conformeaza prezentului Regulament, tarifelor si dispozitiilor caii ferate, facute publice;

1 8.1.2. transportul este posibil cu agentii si mijloa- cele de transport disponibile, care permit satisfacerea nevoilor regulate ale traficului;

8.1.3. transportul nu este impiedicat de imprejurari pe care calea ferata nu le poate evita si a caror inlaturare nu depinde de ea.

 

NUT 1 la art. 8.1.2

Dupa plecarea din statia de pornire, daca apare o impiedicare la transport si continuarea acestuia nu mai este posibila, calea ferata este obligata sa transporte calatorul si bagajele sale in statia initiala, fara plata tarifului.

 

ARTICOLUL 9

Persoane excluse la transport. Admiterea conditionata

 

9.1. In tren si in statie, nu se admit sau pot fi evacuate:

1 9.1.1. persoanele in stare de ebrietate sau drogate, cele care, prin comportare, deranjeaza pe ceilalti calatori sau care produc vatamari materialului rulant sau care nu respecta prevederile prezentului Regulament.

Aceste persoane nu au dreptul la restituirea costului calatoriei si a tarifelor platite pentru transportul bagajelor lor;

2 9.1.2. persoanele care, din cauza de boala sau din alte cauze, incomodeaza pe ceilalti calatori, in afara de cazul cand calatoresc, contra plata, intr-un compartiment intreg.

Persoanele care s-au imbolnavit pe parcurs trebuie sa fie transportate pana la prima statie, unde li se acorda ingrijirile necesare.

Acestor persoane li se restituie diferenta dintre tarifele platite si cele aferente pentru parcursul efectuat atat pentru legitimatia de calatorie, cat si pentru bagaj, in conditiile prevazute la art. 33;

9.1.3. persoanele care insulta personalul caii ferate aflat in timpul serviciului. Acestora li se intocmeste proces-verbal de contraventie.

3-5 9.2. Transportul bolnavilor contagiosi se reglementeaza prin instructiuni comune ale caii ferate si ale institutiei de stat, insarcinata cu ocrotirea sanatatii publice.

NUT 1 la art. 9.1.1

Consumul de bauturi alcoolice in vagoanele de calatori clasa este interzis. Se excepteaza consumul a 0,5 litri de bere din vanzarile efectuate in tren de agentii economici autorizati de calea ferata. Calatorii care nu respecta aceasta interdictie vor fi atentionati si, daca nu se conformeaza, vor fi exclusi de la transport. Calatorilor exclusi de la transport nu li se recunosc drepturile pe care le confera legitimatia de calatorie.

Comportarea necuviincioasa fata de ceilalti calatori a persoanelor aflate in stare de ebrietate sau drogate se trateaza potrivit legii, de agentii caii ferate, Corpul de gardieni feroviari, respectiv de organele de politie.

Insultarea personalului feroviar aflat in exercitiul functiunii, in cazul in care intruneste conditiile infractiunii de ultraj, se va trata potrivit legii penale.

NUT 2 la art. 9.1.2

Tariful biletelor de calatorie, al diferentelor de clasa si al suplimentelor corespunzatoare categoriei trenului se restituie partial, in cazul imbolnavirii in parcurs, numai pentru distanta neparcursa.

Restituirea se face in statia unde s-a intrerupt calatoria sau in statia de pornire la care s-a inapoiat calatorul, in baza "vizei de neutilizare partiala", inscrisa pe legitimatia de calatorie de catre seful statiei unde s-a produs intreruperea.

NUT 3 la art. 9.2

Sunt admisi la calatorie numai cu avizul special al unei unitati sanitare suferinzii de boli molipsitoare sau cei suspecti de astfel de boli (tifos exantematic, variola, difterie, pojar, scarlatina, febra tifoida, lepra si alte maladii infectioase), insa numai in compartimente de clasa a 2-a rezervate ori in vagoane de marfa sau de bagaje, special comandate. In certificatul medical trebuie sa se specifice conditiile in care bolnavul poate fi transportat, mentionandu-se si modalitatea de transport, din cele aratate mai sus, care se recomanda.

In aceste cazuri, tariful se aplica astfel:

3.1. pentru bolnavii contagiosi si insotitorii lor, care calatoresc in compartimentele special rezervate in vagoanele de clasa a 2-a, se incaseaza tariful integral de transport, corespunzator rangului trenului si distantei kilometrice pentru toti ocupantii compartimentului, insa cel putin numarul de locuri din compartiment. Pentru dezinfectarea vagonului se incaseaza tariful de dezinfectare. Daca bolnavul schimba in parcurs compartimentul in statiile de legatura, tariful de dezinfectare se plateste pentru vagoanele utilizate. Toate aceste tarife se incaseaza pe biletul de calatorie in grup.

3.2. pentru vagoane de bagaje sau de marfa (acoperite), care se ataseaza la trenurile de marfa sau de persoane la cererea bolnavilor contagiosi sau a celor suferinzi de orice alte boli, pe baza certificatelor medicale, tariful se calculeaza si se aplica conform prevederilor pentru vagoane special comandate, eliberandu-se bilet de calatorie in grup, cu care se incaseaza si tarifele de dezinfectare.

NUT 4 la art. 9.2

Bolnavii necontagiosi, transportati pe targa sau pe carucior, pot calatori in vagoanele de calatori clasa sau in vagoanele de bagaje ale trenurilor de calatori. In vagoanele de bagaje acestia pot calatori numai pe baza certificatelor medicale, in care se precizeaza acest mod de transport, precum si faptul ca bolnavul nu sufera de o boala molipsitoare.

Intr-un vagon de bagaje poate fi primit numai un singur bolnav pe targa sau pe carucior, cu cel mult doi insotitori, tariful calculandu-se astfel:

4.1. la trenurile de persoane, bolnavul pe targa sau pe carucior trebuie sa posede doua legitimatii de calatorie, iar insotitorii cate o legitimatie clasa a 2-a, toate acestea putand fi cu tarif intreg, cu reducere sau gratuite, dupa caz, in functie de drepturile la calatorie pe care le are calatorul;

4.2. la trenurile de rang superior, bolnavul pe targa sau pe carucior si insotitorii acestuia trebuie sa posede si cate un supliment de tren, corespunzator rangului acestuia.

Nu se cere tichet de rezervare.

NUT 5 la art. 9.2

In vagoanele clasa, bolnavii necontagiosi transportati pe targa sau pe carucior trebuie sa prezinte atatea legitimatii de calatorie valabile la trenul respectiv cate locuri ocupa cu targa sau cu caruciorul.

Insotitorii bolnavului trebuie sa posede legitimatii de calatorie valabile la trenul respectiv. Toate aceste legitimatii pot fi cu tarif intreg, gratuite sau cu reducere.

 

ARTICOLUL 10

Mersul trenurilor si suspendarea circulatiei trenurilor

 

10.1. Calatorii se transporta cu trenuri prevazute in mersul trenurilor, publicat si afisat la statii, cu trenuri suplimentare, cu vagoane suplimentare sau cu trenuri special comandate, necuprinse in mersul trenurilor.

10.2. Calea ferata trebuie sa aduca la cunostinta publicului intreruperea circulatiei trenurilor, prin mass-media si prin afisare in statii.

1 10.3. Intarzierea trenurilor se aduce la cunostinta publicului prin anunturi afisate in statii sau transmise prin instalatiile de amplificare existente.

2-7 10.4. Conditiile in care pot fi utilizate anumite trenuri, vagoane sau servicii se prevad in mersul trenurilor si, dupa caz, in normele uniforme privind transporturile.

10.5. Cand, din cauza intarzierii trenului, calatorul nu prinde trenul de legatura pentru continuarea calatoriei, calea ferata este obligata sa il transporte cu bagajele sale, fara a percepe noi tarife, cu primul tren de acelasi rang sau de rang inferior, pe aceeasi ruta sau pe alta ruta, astfel ca acesta sa ajunga la destinatie cu intarzierea cea mai mica.

10.6. In cazul suspendarii circulatiei unui tren, daca acest fapt nu a fost cunoscut inainte de plecarea din statia de pornire, iar calatorul nu doreste sa continue calatoria cu alte trenuri sau pe alte rute, calea ferata este obligata sa il transporte inapoi la statia de plecare cu primul tren in circulatie, fara plata, restituindu-i-se tarifele platite pentru distanta neefectuata.

8 10.7. Daca intreruperea sau suspendarea circulatiei unui tren a fost anuntata inaintea plecarii din statia de pornire, calatorii vor plati tarifele aferente rutei ocolitoare.

8, 9 10.8. In cazul in care linia s-a intrerupt intr-un punct, calea ferata va organiza, pe cat posibil, un serviciu de transport pentru calatori si bagaje cu alte vehicule. Tarifele platite pentru transportul cu aceste vehicule vor fi suportate de calatori, daca intreruperea a fost anuntata inainte de plecarea trenului din statia de pornire.

10 10.9. Calatorul poate renunta la calatorie sau amana calatoria, daca prezinta legitimatia pentru viza de neutilizare in termenul prevazut in normele uniforme privind transporturile. Daca se intrebuinteaza un tren sau servicii cu tarife mai mari, calatorul va plati diferenta de tarif.

10.10. Prin aceste dispozitii nu se prelungeste durata legitimatiilor de calatorie al caror timp de intrebuintare este determinat prin Normele uniforme privind transporturile.

NUT 1 la art. 10.3

Intarzierile trenurilor, suspendarea circulatiei acestora sau anularea lor se anunta din timp. Calea ferata nu raspunde de daunele pe care le-ar putea suferi un calator prin intarzierea plecarii sau sosirii unui tren, nici pentru suspendarea circulatiei trenurilor sau pentru intreruperea calatoriei.

NUT 2 la art. 10.4

Transportul calatorilor se face:

2.1. cu trenurile de calatori din program, prevazute in mersul trenurilor;

2.2. cu trenurile suplimentare puse in circulatie de calea ferata;

2.3. cu trenurile speciale de calatori, comandate de persoanele interesate.

NUT 3 la art. 10.4

Tarifele sunt diferentiate in functie de parcurs, de vitezele de circulatie si de gradul de confort pe diferitele niveluri de tarifare. Categoriile de trenuri care se grupeaza prin tarife sunt urmatoarele:

3.1. trenuri de persoane si trenuri curse de persoane;

3.2. trenuri accelerate fara regim de rezervare a locurilor (accelerate FRRL);

3.3. trenuri accelerate cu regim de rezervare a locurilor (accelerate CRRL);

3.4. trenuri rapid si expres;

3.5. trenuri intercity;

3.6. trenuri intercity expres;

3.7. tren accelerat automotor;

3.8. tren de persoane automotor;

3.9. eurocity;

3.10. euronight;

3.11. trenuri special comandate.

Conditiile de punere in circulatie a trenurilor se stabilesc de calea ferata.

NUT 4 la art. 10.4

Pentru transportul calatorilor se folosesc:

4.1. vagoane clasa 1;

4.2. vagoane clasa a 2-a;

4.3. vagoane clasa 1 si clasa a 2-a;

4.4. vagoane de dormit;.4.5. vagoane-cuseta;

4.6. vagoane-salon;

4.7. automotoare si remorci de automotoare clasa 1, clasa a 2-a si clasa 1, respectiv, clasa a 2-a, dupa caz.

NUT 5 la art. 10.4

Compunerea garniturilor trenurilor de calatori si felul vagoanelor se stabilesc de calea ferata dupa solicitarile traficului, iar trenurile speciale se compun potrivit cererii celui care le-a comandat.

NUT 6 la art. 10.4

In cazul intreruperilor de circulatie sau in cazul suspendarii circulatiei unui tren pe un anumit parcurs, neanuntate inainte de inceperea calatoriei, se procedeaza astfel:

6.1. cand calatorul cere transportarea sa si a bagajelor sale la destinatie cu un tren pe aceeasi ruta sau pe o ruta ocolitoare, calatoria se executa in baza legitimatiei pe care o poseda calatorul aflat in aceasta situatie, vizata de seful statiei in care s-a produs intreruperea. Daca, pentru a ajunge la destinatie, nu exista decat un tren de rang superior sau trenul respectiv nu are decat clase superioare, calatorul poate folosi fie trenul, fie vagonul de calatori de clasa superioara, fara plata diferentei de tarif. Daca se foloseste un tren cu regim de rezervare a locurilor, se plateste costul tichetului de rezervare sau suplimentul intercity sau intercity expres, dupa caz;

6.2. cand calatorul cere inapoierea sa si a bagajelor sale la statia de pornire, precum si restituirea costului pentru parcursul nestrabatut, seful statiei de intrerupere face valabila legitimatia de calatorie si recipisa de bagaje pentru inapoiere, iar restituirea tarifelor se face la statia de pornire, conform prevederilor din tarifele caii ferate.

 

 

 

NUT 7 la 10.4

Imediat dupa producerea unei intreruperi de circulatie, seful statiei unde s-a produs intreruperea trebuie sa informeze calatorii sositi in aceasta statie cu privire la posibilitatile existente pentru continuarea calatoriei si despre modul cum este organizata vizarea legitimatiilor de calatorie.

Toate legitimatiile de calatorie trebuie sa poarte una din urmatoarele vize, sub semnatura agentului caii ferate, si stampila rotunda:

7.1. "Intrerupt circulatia, telegrama nr. ..........................din .............., valabil pentru inapoiere la statia de pornire";

7.2. "Intrerupt circulatia, telegrama nr. .............................din ......................, valabil pe ruta ....................... sau cu trenul ................. din .........................";

7.3. "Intrerupt circulatia, telegrama nr. ...........................din ................................., se va restitui costul pentru distanta .................................................".

Daca, din cauza intarzierii sau a suspendarii circulatiei unui tren, legatura nu mai poate avea loc si calatorul doreste sa-si continue calatoria, calea ferata este obligata sa il transporte cu bagajele sale, fara plata diferentelor, cu un tren care circula in aceeasi directie chiar pe ruta ocolitoare.

Daca, pentru a ajunge la destinatie, intr-un interval de 3 ore de la sosirea in statia de legatura nu exista decat un tren de rang superior sau un tren care nu are decat clase superioare, calatorul poate folosi fie trenul de rang superior, fie trenul cu clase superioare, cu plata diferentei.

Daca se foloseste un tren cu locuri rezervate, se plateste costul tichetului de rezervare sau suplimentul intercity sau intercity expres, dupa caz.

Cand calatorul nu doreste sa isi continue calatoria cu un alt tren sau pe o alta ruta, calea ferata este obligata sa il transporte impreuna cu bagajele sale la statia de pornire, fara plata, si sa ii restituie costul pentru parcursul nestrabatut.

In toate cazurile, calatorul este obligat sa se prezinte, in termen de maximum o ora de la sosirea trenului, la seful de statie, care ii va inscrie viza necesara pe legitimatia de calatorie, procedandu-se asa cum s-a aratat in cazul vizelor de intrerupere a circulatiei. In cazul pierderii legaturii, pe legitimatia de calatorie se va face mentiunea "pierdut legatura, valabil la trenul ................. din ......................", aplicandu-se semnatura si stampila.

NUT 8 la art. 10.7 si art. 10.8

Calea ferata este obligata sa-i anunte pe calatori, inainte de plecare, despre intreruperile de circulatie produse pe retea sau despre suspendarea circulatiei trenurilor pe anumite parcursuri. Anuntarea se face prin afise la ghiseele de bilete si prin alte mijloace (televiziune, radio) si alte modalitati de avizare.

NUT 9 la art. 10.8

In cazul intreruperilor de circulatie sau in cazul suspendarii circulatiei unui tren pe un anumit parcurs, neanuntate inainte de inceperea calatoriei, serviciul de transbordare cu diferite vehicule poate fi folosit de calatori fara plata.

NUT 10 la art. 10.9

Renuntarea sau amanarea calatoriei impune prezentarea obligatorie a legitimatiei de calatorie, in termen de cel mult o ora de la sosire, la ghiseul special afectat pentru aceasta, din statie, sau la seful de statie, pentru obtinerea vizei aferente.

 

ARTICOLUL 11

Legitimatiile de calatorie si durata valabilitatii lor

 

1-32 11.1. Orice legitimatie de calatorie trebuie sa contina mentiunile prevazute in normele uniforme privind transporturile.

33-3511.2. Legitimatiile de calatorie se obtin de la statii, agentii, de la agenti autorizati, precum si de la personalul de tren, in conditiile stabilite de calea ferata.

11.3. Tarifele pentru legitimatiile de calatorie obtinute de la agentii, agenti autorizati si de la personalul de tren pot fi mai mari decat cele de la casele de bilete din statii, in conditiile legii.

11.4. Calatorul trebuie sa verifice pe loc, la primirea legitimatiei de calatorie, daca aceasta corespunde cererii sale.

11.5. Revinderea legitimatiilor de calatorie nu este permisa. Legitimatiile de calatorie gasite in

aceste cazuri vor fi anulate, iar calatorii vor fi considerati si tratati ca fiind fara legitimatie de calatorie.

Persoanele neautorizate care revand legitimatii de calatorie vor fi tratate drept contravenienti.

11.6. Cedarea legitimatiilor de calatorie altor pesoane care nu au dreptul la acestea este interzisa.

Legitimatiile gasite in aceasta situatie sunt retinute de personalul de tren; calatorii in cauza vor fi considerati si tratati ca fiind fara legitimatie de calatorie.

11.7. Calea ferata va face publice, conform art. 4.5, normele de utilizare si duratele de valabilitate a legitimatiilor de calatorie.

NUT 1 la art. 11.1

Orice legitimatie de calatorie trebuie sa contina, in mod obligatoriu, urmatoarele mentiuni:

1.1. seria, numarul si timbrul sec C.F.R.;

1.2. parcursul;

1.3. clasa;

1.4. tariful;

1.5. datele de valabilitate (anul, luna, ziua, eventual timpul si altele asemenea).

NUT 2 la art. 11.1

Pe legitimatiile de calatorie care trebuie sa contina timpul, acesta se va mentiona astfel:

2.1. timpul 1, cand plecarea trenului are loc intre orele 0,01-6,00;

2.2. timpul 2, cand plecarea trenului are loc intre orele 6,01-12,00;

2.3. timpul 3, cand plecarea trenului are loc intre orele 12,01-18,00;

2.4. timpul 4, cand plecarea trenului are loc intre orele 18,01-24,00 ale zilei respective.

In afara de aceste mentiuni obligatorii, unele legitimatii de calatorie mai pot contine si alte mentiuni ajutatoare in legatura cu modul lor de utilizare, precum: numele calatorului, fotografia.

NUT 3 la art. 11.1

Legitimatiile de calatorie in traficul local al caii ferate trebuie sa corespunda, ca forma si continut, modelelor din "Colectia legitimatiilor de calatorie in trafic local".

Legitimatiile de calatorie sunt valabile de la data indicata de casier prin compostare, vizare sau inscriere pentru inceperea calatoriei si pana in momentul cand trenul cu care s-a inceput calatoria (respectiv ultimul tren direct de legatura) ajunge in statia de destinatie, valabilitatea prelungindu-se cu timpul de intrerupere la care da, eventual, dreptul legitimatia de calatorie respectiva.

NUT 4 la art. 11.1

Biletele de carton sunt legitimatii cu pret fix.

Toate mentiunile obligatorii prevazute in normele uniforme sunt tiparite pe bilet, cu exceptia valabilitatii, care se imprima prin compostare in momentul eliberarii biletului.

Compostarea se face pe versoul biletelor, la un singur capat, cu aparate actionate manual, mecanic sau electromecanic, prin presare sau tiparire, si contine, in ordine succesiva, urmatoarele date:

4.1. timpul zilei, exprimat printr-o cifra araba (1, 2, 3 sau 4);

4.2. data zilei, exprimata prin doua cifre arabe (02, 12, 31 etc.);

4.3. luna, exprimata prescurtat prin trei litere (IAN, FEB etc.);

4.4. anul, exprimat prin ultimele doua cifre (98, 99 etc.).

In cazul defectarii compostorului, datele de valabilitate se marcheaza prin aplicarea stampilei cu tipe pe versoul biletului.

In afara mentiunilor obligatorii, pe biletele de carton mai sunt tiparite:

4.5. numarul casei emitente;

4.6. denumirea prescurtata a subunitatii de care apartine unitatea emitenta;

4.7. alte mentiuni ajutatoare (anul tiparirii etc.).

Biletele de carton se tiparesc la tipografie sau la masina de tiparit bilete la ghiseu. Emiterea biletelor se face pentru fiecare relatie in parte.

Parcursul se indica prin denumirea statiei de pornire si a statiei de destinatie, precum si a rutei, cand calatoria se poate efectua pe mai multe rute.

Nu se admite modificarea statiei de destinatie tiparita pe bilet.

Clasa pentru care sunt valabile biletele este tiparita cu cifre si este indicata, de regula, si prin culoarea cartonului (verde, pentru clasa 1, si maro, pentru clasa a 2-a).

NUT 5 la art. 11.1

Biletele de carton cu 50 % reducere (pentru copii, pensionari, elevi si studenti) se tiparesc pe clase si pe zone kilometrice.

Statia de destinatie si ruta se inscriu de casier in momentul emiterii.

Biletele pentru pensionari, elevi si studenti se elibereaza potrivit hotararilor Guvernului Romaniei.

NUT 6 la art. 11.1

Biletele de carton dus-intors, pentru calatoria dus-intors, se emit ca bilete de carton la clasa a 2-a, valabile pana la distanta de 250 de km.

Biletele dus-intors sunt valabile fara viza pentru calatoria de inapoiere in aceeasi zi, cu un tren care pleaca, potrivit graficului, cel mai tarziu pana la ora 24,00 inclusiv din statia de inapoiere.

Aceste bilete nu dau dreptul la intreruperea calatoriei.

Viza pentru amanarea calatoriei la ducere nu prelungeste termenul lor de valabilitate.

Biletele dus-intors se perforeaza de personalul de tren la ducere si, respectiv, la inapoiere in locurile indicate pe verso.

Restituirea contravalorii biletelor dus-intors se efectueaza conform normelor generale.

NUT 7 la art. 11.1

Biletele de carton pentru diferenta de clasa se tiparesc pe zone kilometrice.

Ele se completeaza de agentul caii ferate, la emitere, cu:

7.1. numarul legitimatiei de calatorie de clasa inferioara, pe care o completeaza;

7.2. denumirea statiei de destinatie pana unde s-a platit diferenta de clasa.

NUT 8 la art. 11.1

Biletele de carton combinate se emit in relatiile frecvent solicitate.

Se pot folosi bilete de carton cu pret intreg de clasa 1 si clasa a 2-a, combinate cu supliment corespunzator categoriei trenului (accelerat sau rapid) si cu tichet de rezervare.

Aceste bilete se completeaza de agentul caii ferate, la emitere, cu:

8.1. numarul trenului;

8.2. numarul vagonului;

8.3. numarul locului rezervat.

In cazul intreruperii calatoriei, tichetul isi pierde valabilitatea.

NUT 9 la art. 11.1

Biletele de control au formatul biletelor de carton si sunt de doua feluri:

9.1. bilete de control cu plata, care se tiparesc cu caractere de culoare neagra;

9.2. bilete de control creditate, care se tiparesc cu caractere de culoare rosie.

Biletele de control se emit in legatura cu un bilet de calatorie in grup, cate unul pentru fiecare persoana care face parte din grupul respectiv, inclusiv pentru conducatorul de grup.

Biletele de control sunt prevazute cu serie, numar si timbru sec CFR..La emitere, agentul caii ferate trebuie sa inscrie pe fiecare bilet de control numarul biletului de calatorie in grup pentru care s-a intocmit si clasa la care are dreptul sa calatoreasca posesorul.

Biletele de control se composteaza ca si biletele de carton.

Daca biletul de calatorie a fost emis pentru dus-intors, biletele de control sunt valabile, de asemenea, atat la ducere, cat si la intoarcere. Nu se admite emiterea altor bilete de control pentru intoarcere.

Biletele de control prezentate in tren fara biletul de calatorie in grup, in legatura cu care au fost emise, nu se iau in considerare de personalul de tren sau de organele de control.

Tariful biletelor de control se incaseaza prin biletul de calatorie in grup, impreuna cu celelalte tarife de transport.

NUT 10 la art. 11.1

10.1. Biletul bianco este o legitimatie de calatorie individuala care se compune dintr-un grup de patru file, suprapuse, si anume:

10.1.1. cuponul de control;

10.1.2. biletul de calatorie propriu-zis, care se inmaneaza calatorului; acesta se confectioneaza din hartie cu filigran CFR tiparit in culoare roz pe fata. Restul filelor se confectioneaza din hartie subtire de culoare alba;

10.1.3. fisa de scontrare, care se inmaneaza, de asemenea, calatorului si se retine de personalul de tren la prima revizie a biletelor;

10.1.4. matca biletului, care ramane la carnet.

10.2. Mentiunile obligatorii din biletul bianco se inscriu

de agentul caii ferate sau sunt tiparite dupa cum urmeaza:

10.2.1. seria si numarul sunt tiparite, iar timbrul sec este aplicat de serviciul imprimate strict socotite inainte de expedierea formularelor la statii;

10.2.2. parcursul se completeaza in spatiile respective, statia de pornire exprimandu-se prin stampila cu numele acestei statii, cea de destinatie, eventual si ruta, inscriindu-se de casier in momentul inlocuirii. Denumirea statiei de destinatie trebuie inscrisa complet, cu numele prevazut de indicatorul kilometric in vigoare la data emiterii. Ca statii care indica ruta se folosesc statiile mai importante sau mai cunoscute, situate dupa punctele de ramificatie.

Indicarea rutei prin statii de ramificatie nu este permisa, intrucat se pot produce confuzii asupra rutei reale pe care calatorul trebuie sa o urmeze;

10.2.3. clasa se inscrie de agentul caii ferate, folosindu-se cifrele arabe (1, 2) repetate in litere ("una", "doua"). Folosirea cifrelor romane (I, II) nu este permisa;

10.2.4. pretul se inscrie de agentul caii ferate in spatiile respective, aratandu-se ce reprezinta fiecare suma. La sfarsit, totalul se repeta in litere.

10.3. Timpul de valabilitate a biletului bianco se inscrie de casier, indicandu-se numarul trenului pentru care s-a emis, ziua, luna si anul. Nu este permisa inscrierea timpului zilei, ca in cazul compostarii sau al vizarii, ci numai a numarului trenului scris complet, a zilei, exprimata prin doua cifre (de exemplu: 03, 06, 23), iar luna trebuie inscrisa complet, in litere, si nu prin cifre (ianuarie, august, decembrie, si nu I, VIII, XII sau 1, 8, 12).

10.4. Ca mentiuni ajutatoare, pe biletul bianco trebuie sa figureze:

10.4.1. stampila statiei emitente sau de domiciliu a personalului de tren;

10.4.2. semnatura emitentului;

10.4.3. distanta kilometrica dintre statia de plecare si cea de destinatie;

10.4.4. calendarul pe margine, pentru a fi perforat de personalul de tren cu ocazia reviziei biletelor in tren.

11.5. Intocmirea biletelor bianco se face prin calchiere cu indigo. Este cu desavarsire interzis ca biletul bianco sa se completeze pe rand, adica mai intai o parte din partile componente ale biletului si dupa aceea restul partilor.

Calchierea se face cu foi de hartie indigo indoite, pentru a se imprima datele inscrise si pe versoul formularului.

Biletul bianco se emite de agentul caii ferate pentru toate tarifele platite de calator la trenul respectiv.

Completarea biletului bianco de catre agentul caii ferate cu alte bilete, suplimente sau tichete de carton nu este permisa. Astfel, un bilet bianco emis la un tren accelerat sau rapid va cuprinde atat pretul biletului, cat si al suplimentului pentru tren accelerat sau rapid si al tichetului. La emiterea

biletului bianco cu plata pentru un tren cu locuri rezervate se va completa si spatiul anume rezervat in formular pentru indicarea locului.

11.6. In cazul in care calatorul poseda o legitimatie de calatorie pentru tren de persoane si solicita la casa completarea ei pentru a calatori cu un tren de categorie superioara, intr-o clasa superioara, pe alta ruta si alte situatii similare, se va emite un bilet bianco pe care se va mentiona numarul, seria si felul legitimatiei de calatorie la care se refera diferenta (bilet de carton, bianco, special, abonament si altele similare).

11.7. Biletul bianco se emite pentru un singur calator.

11.8. Biletul bianco se foloseste in lipsa biletelor de carton intr-o anumita relatie, pentru incasarea urmatoarelor tarife de transport: pentru suplimentele de tren accelerat, rapid, intercity sau intercity expres, pentru tichetele de rezervare a locurilor, pentru diferente de clasa sau de ruta, pentru prestatii suplimentare, precum si in cazul in care se solicita continuarea calatoriei corespunzatoare unei alte legitimatii pe care o poseda calatorul. In astfel de cazuri, unitatea emitenta mentioneaza pe biletul bianco eliberat "in legatura cu legitimatia nr. .... ", felul acesteia, si incaseaza preturile de transport corespunzatoare pentru relatia, clasa si ruta inscrise pe biletul respectiv.

11.9. Agentiile de voiaj pot elibera bilete bianco pentru calatorii simple cu anticipatie de 10 zile, respectiv cu anticipatie de 30 de zile pentru calatorii dus-intors, valabile din orice statie pentru orice statie.

11.10. In cazul in care biletul bianco se emite ca diferenta de ruta, clasa sau supliment de tren accelerat, rapid sau intercity, se va mentiona pe acesta numarul, seria si felul legitimatiei de calatorie la care se refera.

11.11. Pe biletul bianco se incaseaza si tarifele de transport si suplimentare, prevazute in procesele-verbale de contraventie. In acest caz, biletul bianco se va completa cu urmatoarele date: numarul procesului-verbal si data intocmirii lui, numele si prenumele contravenientului, distanta pe care a calatorit si statia de domiciliu a organului care a intocmit procesul-verbal de contraventie. Alaturi de semnatura agentului caii ferate emitent se va trece si data intocmirii biletului bianco cu plata. Fisele de scontrare si procesele-verbale de contraventie pentru calatoria fara legitimatie de calatorie se retin de agentul caii ferate.

In cazul proceselor-verbale intocmite pentru alte contraventii decat calatoria fara bilet, tarifele se incaseaza cu bilet bianco, iar amenda si despagubirile ce revin caii ferate se incaseaza cu chitanta "diverse incasari". Biletul bianco, fisa de scontrare si chitanta "diverse incasari" se inmaneaza contravenientului.

NUT 11 la art. 11.1

11.1. Biletul de calatorie in grup, cu plata, este o legitimatie de calatorie ce se emite pentru transportul calatorilor in grup cu trenurile in circulatie sau cu trenuri ori vagoane special comandate.

11.2. Biletul de calatorie in grup se compune dintr-un grup de 4 file, si anume:

11.2.1. cuponul de control, la care se anexeaza un exemplar din tabelul nominal, daca este cazul;

11.2.2. biletul de calatorie propriu-zis, care se inmaneaza conducatorului de grup;

11.2.3. buletinul de control, care se inmaneaza conducatorului de grup si va fi retinut ulterior de personalul de tren;

11.2.4. matca biletului, care ramane la carnet.

11.3. Biletele de calatorie in grup sunt valabile 30 de zile de la data inceperii calatoriei.

11.4. Calatoria in grup trebuie sa se termine cel mai tarziu la ora 24,00 a ultimei zile de valabilitate.

11.5. Biletele de calatorie in grup pentru trenuri sau vagoane special comandate se elibereaza numai pe baza ordinelor pentru punere in circulatie a acestora. Numarul ordinului si denumirea unitatii care a aprobat punerea in circulatie se vor nota pe biletul de calatorie in grup, iar ordinul se va anexa la cuponul de control al biletului in grup respectiv.

11.6. Orice modificari survenite in compunerea trenului special trebuie comunicate din timp agentului caii ferate pentru a le avea in vedere la calcularea tarifelor.

11.7. La intocmirea biletului de calatorie in grup se vor respecta spatiile prevazute in formular, completandu-se numai cele necesare, in cazul pentru care se intocmeste, restul spatiilor anulandu-se prin barare.

11.8. Cuantumul reducerii acordate la aplicarea tarifelor se va inscrie in rubrica lupret unitar".

11.9. Pentru fiecare calator care face parte dintr-un grup organizat se emite cate un bilet de control prin care se justifica apartenenta la grupul respectiv. Biletele de control sunt valabile numai in legatura cu biletele de calatorie in grup si se utilizeaza in aceleasi conditii ca si biletul de calatorie in grup in legatura cu care au fost emise. Biletele de control se predau conducatorului de grup, care este obligat sa le distribuie fiecarui calator inainte de inceperea calatoriei. Biletele de control prezentate in tren fara biletul de calatorie in grup nu sunt valabile.

NUT 12 la art. 11.1

Biletele de calatorie speciale pe zone kilometrice sunt legitimatii de calatorie tip foaie, clasa 1 si clasa a 2-a, si se compun din trei parti, si anume: biletul de calatorie propriu-zis, cuponul statistic si matca.

Aceste bilete se pun la dispozitie agentilor economici, contra cost, prin agentiile de voiaj ale caii ferate.

Biletele se completeaza de emitent numai cu cerneala sau la masina de scris.

Primele doua parti se prezinta agentului caii ferate, care retine cuponul statistic si vizeaza biletul de calatorie, iar matca ramane la emitent. Biletul special se poate utiliza in orice relatie si pe orice ruta, cu conditia sa nu depaseasca zona kilometrica tiparita pe bilet.

In lipsa biletelor speciale pe o anumita zona kilometrica, se pot folosi maximum doua bilete de zone diferite, care, impreuna, totalizeaza cel putin tariful zonei solicitate, cu conditia ca fiecare bilet sa fie completat cu relatia in limita zonei kilometrice tiparite pe bilet.

Daca emitentul a trecut din eroare ca destinatie o localitate care nu corespunde cu denumirea statiei caii ferate, agentul caii ferate care vizeaza biletul va inscrie deasupra denumirii inscrise de emitent denumirea corecta a statiei caii ferate de destinatie, aplicand stampila cu tipe.

Biletele de calatorie speciale pe zone kilometrice pot fi vizate pentru plecare oricand, fara a se tine seama de data emiterii lor, cu conditia de a nu avea nici un fel de corecturi, stersaturi si alte modificari de orice fel, nici chiar certificate.

Aceste bilete sunt nominale, se intocmesc pentru o singura persoana si dau dreptul la calatoria cu tren de persoane.

Pentru a se calatori cu un tren de rang superior trebuie sa se plateasca suplimentul corespunzator categoriei de tren, respectiv tichetul de rezervare.

Daca distanta kilometrica intre statia de pornire si cea de destinatie pe ruta indicata pe bilet este mai mare decat zona kilometrica tiparita pe bilet sau se solicita sa se calatoreasca la o clasa superioara sau pe o ruta care se incadreaza intr-o zona kilometrica mai mare, se admite plata diferentelor de clasa, zona sau ruta, calculate conform tarifului biletelor speciale. Aceste diferente se incaseaza cu bilet bianco, pe care se face mentiunea "diferenta de la zona/clasa/ruta-la zona/clasa/ruta, bilet special nr. ...........".

NUT 13 la art. 11.1

13.1. Biletul de calatorie in circuit este o legitimatie de calatorie care da dreptul titularului sa plece dintr-o anumita statie si sa calatoreasca pe anumite parcursuri pana la inapoierea in statia de pornire, pe un traseu in circuit, stabilit de titular.

Biletul poate fi emis si pentru grupuri de maximum 6 persoane (un conducator si 5 insotitori).

Acest bilet se emite pentru calatoria cu tren de persoane, la clasa 1 sau la clasa a 2-a.

Pentru a putea calatori cu trenurile accelerate FRRL, precum si cu trenurile accelerate si rapide CRRL sau cu trenurile intercity, posesorii de bilete de calatorie in circuit trebuie sa isi procure, dupa caz, suplimente corespunzatoare categoriei trenului, precum si tichete de rezervare pentru toate persoanele care fac parte din grupul respectiv.

La solicitarea calatorilor, se pot emite bilete de calatorie in circuit valabile si la trenuri accelerate sau rapide, caz in care, biletele respective sunt valabile pentru calatoria cu trenuri rapide sau accelerate CRRL numai daca se procura tichete de rezervare pentru toate persoanele din grupul respectiv.

Biletul de calatorie in circuit este valabil doua luni si da dreptul la un numar nelimitat de intreruperi in termenul de valabilitate, din care cel putin trei intreruperi obligatorii de minimum 24 de ore.

Acest bilet nu poate fi folosit pentru calatorii in interesul serviciului si nu poate fi decontat.

13.2. Biletul de calatorie in circuit se compune din trei file:

13.2.1. cuponul de control, care se retine de emitent si se anexeaza la cont;

13.2.2. biletul de calatorie propriu-zis, care se inmaneaza calatorului sau conducatorului de grup;

13.2.3. matca biletului, care ramane la carnet.

Completarea se face numai cu pix cu pasta, prin calchiere cu indigo.

13.3. Biletul de calatorie in circuit se emite la cererea scrisa a calatorilor, adresata agentiilor de voiaj sau statiilor care emit legitimatii de calatorie cu anticipatie, cel mai tarziu cu 24 de ore inainte de inceperea primei calatorii.

13.4. Cererea de emitere a biletului de calatorie in circuit trebuie sa contina urmatoarele elemente:

13.4.1. numele si prenumele solicitantului;

13.4.2. domiciliul;.13.4.3. numarul buletinului de identitate si emitentul acestuia;

13.4.4. clasa;

13.4.5. circuitul pe care se solicita emiterea biletului;

13.4.6. numele si prenumele persoanelor care il insotesc pe solicitant, inclusiv al copiilor, pentru care se va preciza varsta;

13.4.7. data inceperii calatoriei.

13.5. Clasa la care este valabil biletul se inscrie in cifre arabe si in litere. Datele de valabilitate se inscriu pe bilet si se perforeaza pe calendarul de pe marginea din partea dreapta a biletului.

Pe biletul de calatorie in circuit se specifica, separat, numele copiilor sub 10 ani, care beneficiaza de reducerea de 50 % din tarifele de transport.

Parcursurile care formeaza circuitul ales de calatori se trec in ordinea lor succesiva. Nu se admite ca circuitul sa se inchida de doua ori atat in statia de pornire, cat si in parcurs. Se admite ca in circuitul solicitat de calatori sa fie portiuni care se parcurg de doua ori (o data la dus si o data la intors) numai in cazul sectiilor infundate, cu conditia ca lungimea totala dus-intors a acestor portiuni sa nu depaseasca o treime din totalul lungimii circuitului. In cazul in care in circuitul solicitat de calator sunt portiuni pe care se folosesc alte mijloace de transport (auto, navale), aceste portiuni se vor trece in bilet, fara a se mentiona distanta kilometrica si fara a se calcula tarifele de transport. Nu se admite ca pe parcursurile pe care exista cale ferata sa se foloseasca alte mijloace de transport.

Biletul de calatorie in circuit se completeaza de agentul caii ferate cu toate datele cerute de formular.

13.6. Tarifele se calculeaza numai pentru distantele efectiv parcurse pe calea ferata.

Pretul unui bilet de calatorie in circuit se calculeaza in functie de distanta kilometrica totala a circuitului si se inscrie in spatiul afectat in acest scop pe fata biletului, in functie de clasa pentru care a fost ermis si de numarul de persoane care calatoresc cu tarif intreg si cu tarif redus pe baza biletului respectiv.

In cazul in care se solicita calatoria cu trenuri accelerate pe tot circuitul, pe langa tariful pentru trenul de persoane, pe toata distanta, se va incasa si dublul tarifului suplimentului pentru tren accelerat, zona peste 250 km.

In cazul in care se solicita calatoria cu trenuri rapide pe tot circuitul, pe langa tariful pentru trenul de persoane, pe toata distanta, se va incasa si dublul tarifului unui supliment pentru tren rapid, corespunzator zonei kilometrice in care se incadreaza jumatate din lungimea totala a circuitului.

13.7. Pe versoul biletului se inscriu numele si prenumele persoanelor care il insotesc pe titularul biletului si felul actului cu care se legitimeaza in tren, adica buletinul de identitate, pentru adulti, si certificatul de nastere, pentru copii.

13.8. Inainte de inceperea calatoriei, pe biletul de calatorie in circuit trebuie aplicata viza de plecare. Aceasta viza se poate aplica in momentul emiterii biletului de catre unitatea emitenta (statie sau agentie de voiaj sau de statia de pornire), prevazuta in bilet. Viza de plecare se face prin aplicarea stampilei cu tipe pe fata biletului, in spatiul din partea stanga jos notandu-se numarul trenului cu care se incepe calatoria.

Biletul de calatorie in circuit poate fi vizat, de asemenea, si de una din statiile din interiorul primului parcurs inscris pe bilet. In acest caz calatorii nu au dreptul la restituirea diferentelor de tarife pentru parcursul neefectuat de la statia de pornire, inscrisa pe bilet, si pana la statia de la care s-a inceput efectiv calatoria.

La fiecare intrerupere, calatorul este obligat sa prezinte biletul pentru viza la statia de intrerupere, in decurs de maximum o ora de la sosirea trenului. Agentul caii ferate va aplica vizibil, pe prima casuta libera de pe versoul biletului, stampila statiei si va trece numarul trenului, data si ora sosirii. Inainte de reluarea calatoriei, posesorii biletelor de calatorie in circuit trebuie sa se prezinte din nou la statie pentru a li se nota pe bilet numarul trenului, data si ora plecarii.

In cazul in care pe biletul de calatorie in circuit sunt indicate unele sectiuni pe care calatoria nu se face cu mijloace de transport ale caii ferate, calatorul este obligat sa se prezinte la statia de la care se paraseste parcursul caii ferate, pentru a i se aplica pe bilet stampila statiei.

Viza continand data si numarul trenului cu care se reia calatoria cu mijloacele caii ferate se va aplica pe bilet de statia de la care se reia calatoria indicata pe bilet. Viza de reluare a calatoriei se poate face si de alta statie care urmeaza dupa statia de reintrare in circuit, fara ca aceasta sa dea dreptul calatorului sa solicite restituirea tarifelor pentru parcursul caii ferate neefectuat.

13.9. Calatoria trebuie efectuata in termenul de valabilitate indicat pe bilet, si anume trebuie sa se termine cu un tren care soseste in mod regulat in statia finala pana la ora 24,00 a zilei respective, biletul ramanand valabil pana la sosirea la destinatie.

In cazul in care, din motive intemeiate, calatorul constata ca nu isi poate termina calatoria in termenul de valabilitate fixat (caz de boala, accidente, retineri de catre autoritati etc.), pe baza de acte doveditoare termenul de valabilitate poate fi prelungit de catre sefii agentiilor de voiaj ale caii ferate sau de catre sefii statiilor, cu timpul cat calatorul a fost in imposibilitatea de a-si continua calatoria.

In asemenea cazuri, pe bilet se face mentiunea l.prelungit valabilitatea pana la data de...." si se aplica stampila unitatii, cu semnatura sefului agentiei de voiaj sau al statiei respective.

13.10. Daca se solicita diferenta de clasa, pentru fiecare calator din grup se emite cate un bilet de carton diferenta de clasa, pe care se inscrie numarul biletului de calatorie in circuitul respectiv, sau un singur bilet bianco pentru intregul grup.

13.11. In cazul in care intre doua statii situate pe unul si acelasi parcurs din circuit calatorul doreste sa calatoreasca pe o alta ruta decat cea prevazuta in bilet, se procedeaza astfel:

13.11.1. cand noua ruta este mai scurta decat cea initiala, biletul se vizeaza de statia la care s-a solicitat schimbarea de ruta conform normelor stabilite, facandu-se mentiunea levalabil pe distanta.... via........" in spatiul pe care se aplica viza. In astfel de cazuri, calatorii nu au dreptul la restituirea diferentelor tarifare;

13.11.2. cand noua ruta intre cele doua statii este mai lunga decat ruta initiala, se compara zonele kilometrice tarifare corespunzatoare si se incaseaza diferenta cea mai mare de tarif care rezulta, dupa caz, fata de parcursul initial sau fata de distanta totala in kilometri a circuitului respectiv.

13.12. Este interzis sa se intocmeasca diferente de ruta pe sectiuni care se parcurg de doua ori si care pot depasi o treime din totalul lungimii in kilometri a circuitului.

13.13. Tarifele incasate pentru biletele de calatorie in circuit se restituie numai in urmatoarele cazuri:

13.13.1. in cazul renuntarii la calatorie, in conditiile stabilite de tarif ca pentru orice legitimatie de calatorie;

13.13.2. in cazul utilizarilor partiale, din motive bine intemeiate (boala, accidente, retineri de catre autoritati etc.), pe baza de acte doveditoare.

13.14. In cazul in care utilizarea partiala a fost provocata de cauze de forta majora (intreruperi de circulatie, calamitati etc.), dovada trebuie facuta numai prin viza de neutralizare a statiei in care s-a intrerupt calatoria, cu indicarea motivelor.

13.15. Aceste restituiri se pot efectua numai de catre compartimentul comercial calatori de care apartine subunitatea emitenta si numai in baza unei cereri scrise, insotita de acte doveditoare. In astfel de cazuri, pe bilete trebuie aplicata viza de neutilizare (totala sau partiala) de catre seful statiei de pornire sau al agentiei de voiaj din localitatea respectiva, in termen de cel mult o ora de la plecarea trenului, sau de catre seful statiei in care s-a intrerupt calatoria, cu indicarea motivului, dupa cum urmeaza:

13.15.1. "Neutilizat total" (in statia de pornire);

13.15.2. "Neutilizat pe distanta...., pentru motivul.....";

13.15.3. "Au calatorit numai.......... calatori in loc de........, din motivul...........".

13.16. Biletele care nu sunt prevazute cu viza de pornire pot fi vizate de neutilizare totala pana la ultima lor zi de valabilitate.

13.17. Personalul de tren este obligat sa perforeze cate un cerculet negru, prevazut in marginea din stanga de pe fata biletului din dreptul parcursului respectiv, precum si toate cerculetele din dreptul parcursurilor anterioare, depasite, care au ramas neperforate.

In cazul in care se constata ca biletul nu are cel putin trei intreruperi, de minimum 24 de ore fiecare, ca este folosit pe alta ruta, fara viza sau fara bilet de diferenta valabil pe noua ruta, sau ca are modificari, stersaturi, calatorii sunt considerati in neregula si sunt tratati conform reglementarilor pentru tratarea contraventiilor pe calea ferata.

 

NUT 15 la art. 11.1

Biletul cu tarifare in tren este o legitimatie de calatorie tip foaie, pe care sunt tiparite, in scara, tarifele pe patru zone kilometrice, pentru transportul de calatori pe baza de bilete eliberate in tren.

Acesta se compune din biletul de calatorie propriu-zis, care se inmaneaza calatorului, cuponul pentru decont, care se retine de personalul de tren, si cuponul pentru control, care ramane la carnet. Biletul se decupeaza in asa fel ca tariful corespunzator incasat sa figureze pe partea care se inmaneaza calatorului.

Aceasta legitimatie se emite in tren calatorilor fara legitimatii de calatorie, fara suplimente de tren accelerat, rapid sau intercity, fara tichete de rezervare sau pentru incasarea diferentelor de ruta sau clasa.

La emitere, pe biletul cu tarifare in tren se inscrie denumirea statiei pana la care este valabil biletul, care nu poate fi situata dincolo de statia finala a trenului.

In cazul in care biletul emis completeaza o alta legitimatie, se trece si numarul acesteia. In astfel de cazuri, biletul emis in tren urmeaza regimul legitimatiei pe care o completeaza.

Dupa inscrierea mentiunilor obligatorii pe biletul de calatorie cu tarifare in tren, se perforeaza datele de valabilitate de pe marginea biletului, si anume: timpul, ziua si luna.

Aceste legitimatii nu dau dreptul la intreruperea calatoriei.

Cu biletele de calatorie cu tarifare in tren nu se pot incasa tarifele si tarifele suplimentare, prevazute in procesele-verbale de contraventie.

Calatorilor care beneficiaza de anumite reduceri, chiar dovedite cu acte, atunci cand sunt gasiti in tren fara legitimatii de calatorie valabile pentru trenul si vagonul respectiv, li se aplica tariful de tarifare in tren, fara nici o reducere.

 

NUT 16 la art. 11.1

Biletele de calatorie eliberate in tren pentru calatorii care se urca in tren din halte sau puncte de oprire nedeservite de vanzatori de bilete se emit cu aplicarea tarifului de la casele de bilete clasa a 2-a, pe zone kilometrice pana la 100 km, integral sau cu reducere de 50%, dupa caz.

In cazul in care se solicita calatoria pe o distanta mai mare de 100 km, se pot emite cel mult doua bilete, unul in continuarea celuilalt, pe al doilea bilet inscriindu-se numarul biletului pe care il completeaza.

Biletul de calatorie eliberat in tren se compune din biletul propriu-zis, care se inmaneaza calatorului, si din cuponul de control, care ramane la carnet.

 

NUT 17 la art. 11.1

Biletele de calatorie speciale pentru calatoria pe calea ferata a beneficiarilor de facilitati se emit ca urmare a unor acte normative.

Calea ferata, in baza conventiilor incheiate cu asociatiile reprezentante ale beneficiarilor, pune acestora la dispozitie bilete de calatorie speciale, tiparite conform comenzilor primite si drepturilor de calatorie prevazute de actul normativ (calatorie simpla sau dus-intors, cu tren de persoane clasa 1 sau clasa a 2-a). Distribuirea catre beneficiar a biletelor speciale cade in sarcina asociatiilor reprezentante ale acestora (ca organe emitente). Pe bilete este tiparit anul de valabilitate si este aplicata stampila organului emitent.

Biletele de calatorie speciale, eliberate pe baza de conventii, se compun din biletul propriu-zis care, dupa aplicarea vizei, se inapoiaza calatorului, si cuponul statistic, care se retine de agentul caii ferate.

Biletele de calatorie dus-intors sunt prevazute cu doua cupoane statistice.

Aceste bilete trebuie completate de beneficiar cu datele prevazute de formular (numele si prenumele, statia de pornire si de destinatie, via), fara stersaturi si modificari.

Daca biletul respectiv se prezinta la viza fara a avea ruta trecuta de beneficiar, completarea biletului cu ruta se face de agentul caii ferate atat pe cuponul statistic, cat si pe biletul propriu-zis. Agentul caii ferate va inscrie, de asemenea, distanta kilometrica atat pe biletul propriu-zis, cat si pe cuponul statistic.

Pentru a fi valabile, biletele speciale eliberate pe baza de conventii trebuie sa fie vizate de statia de pornire, respectiv de statia de inapoiere. Viza de pornire consta in aplicarea unei anexe de control, a stampilei cu data si in retinerea cuponului statistic.

Pentru calatoria cu un tren de categorie superioara sau la clasa superioara, se va achita tariful integral, dupa caz, pentru suplimentul de tren accelerat, rapid, intercity, tichetul de rezervare si/sau diferenta de clasa, separat pentru ducere si separat pentru inapoiere.

Biletele speciale eliberate pe baza de conventii dau dreptul la o singura intrerupere pentru fiecare calatorie de maximum 5 zile.

 

NUT 18 la art. 11.1

Anexa de control este un imprimat, format timbru, care se aplica pe toate legitimatiile de calatorie care se vizeaza si asigura inregistrarea tuturor legitimatiilor de calatorie a caror valabilitate se stabileste prin vizarea lor la casele de bilete din statii si la agentiile de voiaj. Anexele de control sunt tiparite in coli a 200 de bucati fiecare.

Anexa de control se aplica, in mod obligatoriu, de catre casierii de bilete din statii si de la agentiile de voiaj, prin lipirea pe legitimatiile prezentate pentru vizare. Dupa lipirea.pe legitimatia de calatorie, pe anexa de control se aplica stampila casei, cu data zilei de incepere a calatoriei.

Aceasta stampila se aplica si pe cuponul statistic al legitimatiei de calatorie. In momentul vizarii legitimatiei de calatorie cuponul statistic trebuie sa aiba completate toate rubricile cerute de formular.

In cazul in care, pentru efectuarea unei calatorii individuale, se folosesc doua bilete speciale, pe zone kilometrice, anexa de control se va aplica pe fiecare bilet special in parte, retinandu-se cupoanele statistice respective.

La legitimatiile de calatorie colective se aplica o singura anexa de control, indiferent de numarul persoanelor care calatoresc in baza legitimatiei respective.

Justificarea anexelor de control utilizate se face prin cupoanele statistice retinute de casieri la vizarea legitimatiilor de calatorie supuse regimului anexelor de control.

 

NUT 19 la art. 11.1

19.1. Legitimatiile de calatorie electronica in trafic local sunt confectionate din carton, de compozitie speciala, cu protectie la incendiu, prevazuta cu filigran al caii ferate. Ele au mentiunea "EL" (emitere electronica) in casuta "indicatii speciale" si au dimensiunile unei carti postale. Mentiuni tiparite:

19.1.1. codul caii ferate emitente;

19.1.2. seria literala;

19.1.3. numarul de ordine al biletului;

19.1.4. rubrica reduceri 25%, 50%, 75%;

19.1.5. motivul reducerii;

19.1.6. kilometri;

19.1.7. pret (lei);

19.1.8. relatia;

19.1.9. datele de valabilitate, data, ziua, ora, minutul;

19.1.10. tren, vagon, clasa, loc;

19.1.11. valabil cu legitimatie nr.;

19.1.12. indicatii speciale.

19.2. Cu ocazia emiterii electronice a legitimatiei de calatorie, se imprima automat seria, numarul legitimatiei, codul unitatii emitente (statia si gestiunea), precum si data (ziua, luna, anul, ora, minutul emiterii), iar in urma tastarii de catre casier se imprima relatia, ruta, numarul trenului, al

vagonului, clasa, locul rezervat, eventualele reduceri, motivul acordarii acestora si legitimatiile insotitoare (care justifica dreptul la reducere sau la gratuitate), kilometrii, pretul.

19.3. Legitimatia de calatorie electronica poate fi emisa pentru o calatorie simpla, una dus-intors, individual sau in grup.

 

 

 

19.4. Legitimatia de calatorie electronica se emite ca legitimatie de calatorie la trenurile de persoane clasa 1 sau clasa a 2-a sau la trenurile de rang superior, in caseta "indicatii speciale" indicandu-se denumirea tarifelor incasate si suma totala.

19.5. Personalul de tren, cu ocazia verificarii datelor de valabilitate a legitimatiei respective, va perfora legitimatia de calatorie electronica in coltul din dreapta jos, pe sigla caii ferate. In legitimatia de calatorie electronica se inscriu reducerile tarifare si alte modificari, conform prevederilor TLC (amanare, anticipare, restituiri, diferente tarife etc.).

 

NUT 20 la art. 11.1

20.1. Biletul de calatorie tren autocuseta are urmatoarele parti:

20.1.1. cuponul de control (I);

20.1.2. biletul de calatorie (II), care se inmaneaza calatorului si este tiparit pe hartie de culoare vernil, avand ca filigran o locomotiva de epoca, care tracteaza un vagon specializat pentru transportul autoturismelor;

20.1.3. fisa de scontrare (III), care se inmaneaza calatorului si se retine de conductorul de bilete la prima revizie a biletelor;

20.1.4. matca (IV), care ramane la carnet.

20.2. Biletul de calatorie tren autocuseta se emite numai de catre agentiile de voiaj din statiile cap de sectie, in baza cererilor scrise, in limita locurilor disponibile si cu pana la maximum 6 ore inainte de plecarea trenului.

20.3. Biletul de calatorie tren autocuseta da dreptul la calatoria numai cu trenul auto-cuseta pentru care a fost eliberat. Nu se admite intreruperea calatoriei. Biletul de calatorie tren autocuseta se completeaza de catre casierul agentiei emitente, prin calchiere cu indigo, conform rubricilor formularului.

20.4. Nu se admit corecturi si stersaturi pe aceasta legitimatie de calatorie.

20.5. Tariful pentru transportul autoturismului se inscrie in rubrica "tarif auto", dupa calcularea valorii acestuia prin inmultirea tarifului (lei/km autoturism) cu distanta parcursa, plus comisionul agentiei de voiaj a caii ferate. Pentru acest tarif nu se acorda nici o facilitate. Tarifele pentru transportul conducatorului auto si al insotitorilor acestuia se vor calcula si se vor inscrie in rubricile: luBilet", "Supliment de tren", "Supliment de pat", "Diferenta de clasa", "Diferenta de

ruta". Exceptie fac elevii si studentii, precum si pensionarii neferoviari, pentru care se vor emite, ca si pana acum, bilete de carton cu 50% reducere sau bilete bianco, valabile la tren de persoane clasa a 2-a. Diferentele de clasa, suplimentele de tren, suplimentele de pat sau de cuseta se vor incasa o data cu biletul de calatorie tren autocuseta.

In cazul persoanelor care beneficiaza de gratuitati si facilitati de calatorie pe calea ferata (senatori, deputati, posesori de permise C.F.R. sau autorizatii de calatorie, veterani de razboi, detinuti politici, revolutionari, persoane cu handicap, elevi si studenti, pensionari), se va specifica numarul tuturor legitimatiilor respective in rubrica "Biletul insoteste legitimatia nr. .......".

 

NUT 21 la art. 11.1

21.1. Abonamentele sunt legitimatii de calatorie care dau dreptul la mai multe calatorii intr-o anumita perioada.

21.2. In functie de numarul calatoriilor la care dau dreptul in perioada de valabilitate, abonamentele cu plata pot fi:

21.2.1. cu numar nelimitat de calatorii, care se emit pentru clasa 1 sau clasa a 2-a, conform solicitarii;

21.2.2. cu numar limitat de calatorii, care se emit numai pentru clasa a 2-a.

21.3. Abonamentele se elibereaza de agentiile de voiaj ale caii ferate din localitatea de plecare sau de destinatie ori de statiile de pornire sau de destinatie, inscrise pe abonament.

In cazul in care o localitate este deservita de mai multe statii, abonamentul poate fi emis de catre oricare statie care deserveste localitatea respectiva.

Abonamentele de calatorie valabile pe toate liniile cailor ferate pot fi eliberate de orice statie sau agentie de voiaj a caii ferate.

21.4. Valabilitatea abonamentelor poate incepe, la solicitare, in orice zi si expira la ora 24,00 a zilei inscrise pe abonament. Daca trenul cu care se calatoreste in ultima zi de valabilitate este intarziat, calatoria se poate efectua dupa ora 24,00, in ziua urmatoare, pana la statia in care, dupa mersul trenurilor, trenul are sosire inainte de ora 24,00.

21.5. Abonamentele valabile la trenuri de persoane dau dreptul la calatoria cu trenuri de categorie superioara numai cu plata suplimentelor corespunzatoare categoriei trenului si, dupa caz, a tichetului de rezervare.

Nu se admite eliberarea de supliment cu mentiunea "fara loc" decat numai la abonamentele cu numar nelimitat de calatorii, valabile pe toate liniile caii ferate.

Abonamentele dau dreptul la diferenta de clasa.

Diferenta de clasa se incaseaza cu bilet bianco pentru intreaga perioada de valabilitate a abonamentului sau numai pentru o anumita perioada, conform solicitarii.

In cazul lunilor intregi, pentru abonamentele lunare cu numar nelimitat de calatorii se iau in calcul 21 de calatorii dus-intors.

Daca se solicita diferenta de clasa numai pentru o singura calatorie, se emit bilete de carton pentru diferenta de clasa.

21.6. Abonamentele nu dau dreptul la diferenta de ruta si nu sunt valabile pe alta ruta decat cea inscrisa pe abonament.

21.7. Abonamentele pot fi eliberate in orice zi a lunii si cel putin cu 3 ore inainte de plecarea primului tren cu care calatorul doreste sa plece. Abonamentele se emit si se semneaza de agentul caii ferate, care ramane raspunzator de corecta intocmire, calculare a distantei kilometrice si de stabilirea tarifului.

21.8. La stabilirea datelor de valabilitate a abonamentelor se va lua drept baza de calcul luna calendaristica, adica data expirarii valabilitatii va fi cu o unitate mai mica decat cifra care indica ziua inceperii valabilitatii. Exceptii fac abonamentele solicitate pentru luna februarie, a caror vala-

bilitate se indica astfel: lsvalabil de la 01 februarie 199... pana la 28 (29) februarie 199......".

21.9. Abonamentele sunt legitimatii de calatorie nominale si sunt valabile in tren numai cu actul de identitate sau cu legitimatia de elev sau de student.

 

NUT 22 la art. 11.1

Abonamentele cu numar nelimitat de calatorii se elibereaza la cererea tuturor persoanelor, pentru deplasarea pe relatia solicitata. Abonamentele cu numar nelimitat de calatorii sunt urmatoarele:

22.1. abonamentele lunare cu numar nelimitat de calatorii cu trenurile de persoane, care se emit nominal, pentru a calatori la clasa 1 sau la clasa a 2-a, la o distanta de pana la 300 km, cu valabilitate de o luna;

22.2. abonamentele lunare cu numar nelimitat de calatorii cu trenuri accelerate si rapide, care se emit nominal, pentru a calatori la clasa 1 sau la clasa a 2-a, la o distanta de pana la 300 km, cu valabilitate de o luna. La solicitarea calatorilor, se pot elibera tichete de rezervare, contra cost. La calatoria cu trenurile accelerate si rapide, posesorii abonamentelor lunare cu numar nelimitat de calatorii cu trenuri accelerate si rapide nu sunt obligati sa isi procure tichete de rezervare, dar au obligatia ca, la prezentarea unui calator avand tichet, sa elibereze imediat locul pe care l-au ocupat in tren. In cazul in care vor sa ocupe locul, ei sunt obligati sa obtina tichete de rezervare, contra cost;

22.3. abonamentele lunare cu numar nelimitat de calatorii, valabile pe toate liniile caii ferate, cu trenurile de persoane, care se emit nominal, pentru a calatori la clasa 1 sau la clasa a 2-a, pe toate liniile caii ferate, cu valabilitate de 1-12 luni. Aceste abonamente se elibereaza, la cerere, tuturor persoanelor fizice si juridice. Pentru persoanele juridice se pot elibera si abonamente anonime, cu indicarea legitimatiei de serviciu cu care calatorul se va legitima;

22.4. abonamentele lunare cu numar nelimitat de calatorii pentru elevi si studenti, care se emit nominal, pentru calatoria elevilor si a studentilor cu trenurile de persoane, pe distante cuprinse intre 1-300 km, cu valabilitate de o luna. Acestea se emit numai in baza unui act normativ.

 

NUT 23 la art. 11.1

23.1. Abonamentele cu numar limitat de calatorii se elibereaza numai pentru trenuri de persoane, clasa a 2-a.

Acestea sunt valabile la clasa superioara sau la un tren de rang superior, cu plata diferentelor corespunzatoare.

23.2. Ele sunt urmatoarele:

23.2.1. abonamente saptamanale cu 14 calatorii simple, cu trenuri de persoane, care se emit nominal, pana la distanta de 75 km. Aceste abonamente se elibereaza, la cerere, tuturor persoanelor;

23.2.2. abonamente lunare cu 30 de calatorii simple, valabile la distante de pana la 300 km.

 

NUT 24 la art. 11.1

Suplimentul pentru tren accelerat, anexa la legitimatia de calatorie.

Pentru a calatori cu trenul accelerat, fiecare calator trebuie sa posede, pe langa legitimatia de calatorie valabila la tren de persoane, si un supliment pentru tren accelerat pentru clasa si distanta respective.

Suplimentul pentru tren accelerat este o anexa, format bilet de carton, care se tipareste pe doua zone kilometrice (pana la 250 km si peste 250 km), separat pentru clasa 1 si separat pentru clasa a 2-a.

 

NUT 25 la art. 11.1

Suplimentul de tren rapid, anexa la legitimatia de calatorie.

Pentru a calatori cu trenul rapid, fiecare calator trebuie sa posede, pe langa legitimatia de calatorie valabila la tren de persoane, si un supliment de tren rapid pentru clasa si distanta respective.

Suplimentul de tren rapid este o anexa, format bilet de carton, care se tipareste pe 16 zone kilometrice, separat pentru clasa 1 si separat pentru clasa a 2-a.

 

NUT 26 la art. 11.1

Suplimentul de tren accelerat sau de tren rapid se emite compostandu-se la ambele capete, putandu-se folosi si jumatati pentru copiii care beneficiaza de reducerea cu 50% a tarifului.

Suplimentele de tren accelerat si suplimentele de tren rapid sunt valabile pana la limita zonei pentru care au fost emise si urmeaza, in toate cazurile, regimul legitimatiei pe care o completeaza.

In cazul in care suplimentul de tren accelerat sau suplimentul de tren rapid insoteste o legitimatie de calatorie care da dreptul la mai multe intreruperi, suplimentul respectiv este valabil la o singura intrerupere.

De regula, suplimentul de tren accelerat sau suplimentul de tren rapid completeaza legitimatia valabila la tren de persoane in relatia solicitata de calator.

Daca suplimentul de tren accelerat se emite pentru un tren FRRL, pe suplimentul respectiv se trece numarul trenului accelerat.

In cazul in care suplimentul pentru tren accelerat sau suplimentul de tren rapid se elibereaza unui calator, care, pentru aceeasi calatorie, foloseste doua legitimatii de calatorie (de exemplu: doua bilete speciale pe zone kilometrice diferite sau abonament cu bilet), pe versoul suplimentului se va nota felul si numarul ambelor legitimatii pe care le completeaza.

Suplimentul de tren accelerat sau suplimentul de tren rapid se poate procura si de la casele statiilor de pe liniile laterale unde nu circula trenuri accelerate sau rapide, caz in care costul suplimentului se calculeaza de la statia de legatura de unde calatorul poate folosi trenul accelerat sau rapid.

Daca se elibereaza suplimente de tren accelerat sau suplimente de tren rapid de carton, atunci pe versoul aces tora se face mentiunea "valabil de la statia..." si se aplica stampila unitatii emitente.

Diferenta de clasa la suplimentele de tren accelerat sau la suplimentele de tren rapid se incaseaza pe bilet bianco.

Tariful se calculeaza facandu-se diferenta dintre tariful suplimentului clasa 1 si tariful suplimentului clasa a 2-a, pe aceeasi zona kilometrica.

Suplimentele de tren rapid pot fi si bilete tip foaie, pe 16 zone kilometrice, clasa 1 sau clasa a 2-a, fiind compuse din suplimentul propriu-zis, care se inmaneaza calatorului, si din cuponul de control, care ramane la carnet.

La emitere, agentul caii ferate va completa rubricile prevazute in formular, va perfora datele de valabilitate pe calendarul inscris pe marginea biletului, va aplica stampila statiei si va decupa suplimentul astfel incat calatorului sa I se inmaneze partea suplimentului avand inscris tariful incasat.

 

NUT 27 la art. 11.1

Tichetul de rezervare completeaza legitimatia de calatorie.

Pentru a calatori cu trenurile CRRL, calatorii trebuie sa isi procure, pe langa biletele si suplimentele corespunzatoare categoriei trenului, si cate un tichet de rezervare a locului.

Tichetul de rezervare a locului este o anexa sub forma de bilet de carton, care se tipareste separat pentru clasa 1 si separat pentru clasa a 2-a, pentru orice distanta kilometrica, pentru trenuri rapide, accelerate sau de persoane.

La emitere, tichetul de rezervare se completeaza, pe fata, cu denumirea statiei de coborare, iar pe verso, cu numarul legitimatiei de calatorie, numarul trenului, numarul vagonului, numarul locului rezervat si se composteaza cu datele de valabilitate.

Tichetele de rezervare a locurilor sunt valabile pana la statia de coborare inscrisa pe ele si care nu poate fi situata dincolo de statia finala a trenului pentru care au fost emise.

Tichetele de rezervare sunt valabile numai in data, la trenul, vagonul, clasa si locul pentru care au fost emise.

In caz de pierdere a trenului respectiv sau de intrerupere a calatoriei, tichetele de rezervare isi pierd valabilitatea.

 

NUT 28 la art. 11.1

Tichetele gratuite, format bilete de carton, anexa la legitimatia de calatorie, sunt de culoare galbena pe ambele fete, indiferent de clasa pentru care au fost emise. Aceste tichete se emit pentru rezervarea locurilor la trenurile CRRL pentru:

28.1. posesorii autorizatiilor de calatorie pe caile ferate;

28.2. posesorii de permise pe caile ferate;

28.3. membrii Parlamentului Romaniei (deputati si senatori);

28.4. angajatii care calatoresc in interes de serviciu cu un bilet de calatorie gratuita in interesul serviciului, insotit de ordinul de deplasare;

28.5. functionarii cailor ferate straine care calatoresc cu autorizatii de calatorie, puse la dispozitie de calea ferata;

28.6. calatorii care au dreptul la calatoria gratuita cu trenurile intercity (posesorii de autorizatii de supracontrol al caii ferate, membrii Parlamentului Romaniei);

28.7. ocuparea unui pat la vagonul de dormit al caii ferate, pentru calatorii scutiti de plata suplimentului de pat (membrii Parlamentului Romaniei, posesori ai autorizatiei de supracontrol pe caile ferate, cu mentiunea ca sunt scutiti de plata suplimentului de pat).

Tichetul gratuit se completeaza cu numarul trenului, numarul vagonului, numarul locului sau al patului, precum si cu denumirea statiei de coborare.

 

NUT 29 la 11.1

Suplimentul pentru trenul intercity completeaza legitimatia de calatorie.

Pentru a calatori cu trenul intercity, fiecare calator trebuie sa posede, pe langa legitimatia de calatorie valabila la trenul de persoane, si un supliment pentru intercity pentru clasa si distanta respective.

Suplimentul pentru tren intercity este o anexa, format bilet de carton, care se tipareste pe doua zone kilometrice pentru clasa 1 (pana la 250 km si peste 250 km) si pentru 10 zone kilometrice, la clasa a 2-a.

Suplimentele pentru tren intercity sunt valabile numai pentru trenul si la data pentru care au fost emise si nu dau dreptul la intreruperea calatoriei.

La emitere, suplimentul pentru tren intercity se completeaza cu numarul legitimatiei de calatorie si cu datele de rezervare (numarul trenului, numarul vagonului, numarul locului rezervat) si se composteaza cu datele de valabilitate.

Suplimentele pentru tren intercity sunt valabile pana la statia de coborare, inscrisa pe ele, care nu poate fi situata dincolo de statia finala a trenului pentru care au fost emise.

La suplimentele pentru tren intercity nu se aplica reduceri tarifare.

Suplimentele pentru tren intercity clasa a 2-a pot avea forma biletului tip foaie, compus din suplimentul propriu-zis, avand 10 zone kilometrice, si care se inmaneaza calatorului, si din cuponul de control, care ramane la carnet.

La emiterea lui se procedeaza la fel ca la suplimentul pentru tren rapid clasa a 2-a, tip foaie.

In cazul calatorilor scutiti de plata suplimentelor intercity se emit tichete gratuite.

 

NUT 30 la art. 11.1

Suplimentele combinate cu tichete de rezervare completeaza legitimatia de calatorie.

Pentru calatoria cu trenurile rapide sau accelerate, pe langa legitimatia de calatorie, valabila la trenul de persoane, se pot emite suplimente combinate cu tichet de rezervare, sub forma de bilete de carton.

Suplimentele pentru tren rapid combinate cu tichetele de rezervare clasa 1 si clasa a 2-a pot fi sub forma de bilete tip foaie, pe care se vor inscrie datele de rezervare, conform cerintelor formularului.

In cazul intreruperii calatoriei incepute cu un tren cu regim de rezervare, suplimentul combinat cu tichet de rezervare ramane valabil mai departe numai ca supliment pana la statia de destinatie, inscrisa pe legitimatia de calatorie.

 

NUT 31 la art. 11.1

Suplimente de pat pentru vagoane de dormit, anexa la legitimatia de calatorie.

Pentru calatorii care folosesc vagoanele de dormit ale caii ferate se emit suplimente de pat 1 (double), clasa a 2-a, sau suplimente de cabina (single), care se pot emite fie sub forma de bilete bianco, fie sub forma de bilete de carton.

La emitere, casierul noteaza pe versoul suplimentului de pat de carton numarul trenului, al vagonului si al patului pus la dispozitie, precum si numarul legitimatiei de calatorie prezentate, corespunzatoare clasei pentru care s-a emis suplimentul de pat respectiv. Data pe suplimentele de pat de carton se aplica prin compostare.

In cazul emiterii de suplimente de pat pe bilete bianco, casierul va inscrie numarul trenului, al vagonului si al patului rezervat in rubrica din partea din dreapta sus a formularului, iar tarifele incasate se vor inscrie in rubricile corespunzatoare din partea dreapta jos a biletului.

In cazul calatorilor scutiti de plata suplimentelor de pat, se emit tichete gratuite.

 

NUT 32 la art. 11.1

Suplimentele pentru vagoane-cuseta completeaza legitimatia de calatorie.

Pentru calatorii care solicita calatoria la vagoanele-cuseta se emit suplimente de cuseta clasa a 2-a sau bilete bianco.

La emiterea si completarea suplimentelor de cuseta se va proceda la fel ca la emiterea suplimentelor de pat.

 

NUT 33 la art. 11.2

Legitimatiile de calatorie se obtin, la cererea calatorilor, de la:

33.1. casele de bilete ale statiilor caii ferate:

33.1.1. in statiile care au case de bilete deschise permanent, legitimatiile de calatorie se obtin oricand, in ziua plecarii trenului si pana in ultimul moment al plecarii trenului. In anumite statii care servesc localitati mai importante si care sunt publicate in mersul trenurilor, se pot obtine legitimatii cu o anticipatie de maximum 5 zile inainte de ziua plecarii trenului din statia respectiva.

La trenurile cu locuri rezervate, calea ferata poate dispune ca vanzarea biletelor sa inceteze cu un anumit timp inainte de plecarea lor, pentru intocmirea diagramelor locurilor din vagoane;

33.1.2. in statiile in care nu sunt case deschise permanent, legitimatiile se pot obtine in ziua plecarii trenului, cel mai devreme cu o ora si cel mai tarziu cu 5 minute inainte de plecarea trenului. Legitimatiile de calatorie se elibereaza pentru plecare din statia respectiva cu destinatia la orice statie de cale ferata, dupa cererea calatorului;

33.1.3. in haltele fara case de bilete si in punctele de oprire in linie curenta, deservite de vanzatori de bilete, se emit bilete de carton in relatiile mai solicitate, urmand ca, in caz de necesitate, calatorul sa isi procure bilet in continuare la una din statiile din parcurs. Personalul de serviciu

din halte si din punctele de oprire in linie curenta vizeaza legitimatii de calatorie pentru plecare sau pentru intreruperea calatoriei;

33.2. agentiile de voiaj ale caii ferate vand si vizeaza legitimatii de calatorie cu o anticipatie de maximum 10 zile si cu posibilitatea urcarii din orice statie de cale ferata. La calculul termenului de anticipatie se ia in considerare si ziua plecarii trenului.

Termenul de anticipatie se stabileste si se publica de calea ferata;

33.3. in mod exceptional, de la personalul de tren, daca din diferite motive calatorul nu si-a procurat bilet de la o casa de bilete sau din halta, el isi poate procura bilet in tren numai la tariful pentru tarifare in tren;

33.4. de la personalul de tren, la tariful de casa, in cazul in care calatorul se urca intr-un punct de oprire sau in halte nedeservite de vanzatori de bilete, cu conditia ca acesta sa se prezinte imediat dupa urcarea in tren, din proprie initiativa, la personalul de tren, solicitand eliberarea biletului. In caz contrar, se va aplica tariful pentru tarifare in tren;

33.5. de la agenti autorizati de calea ferata.

 

NUT 34 la art. 11.2

La trenurile de persoane si accelerate fara locuri rezervate se vand bilete in numar nelimitat, atatea cate se cer.

Calatorul care nu poate ocupa loc si nu consimte o calatorie in picioare pe culoarele vagoanelor are dreptul sa ceara restituirea tarifului, amanarea calatoriei sau plata diferentelor pentru clasa superioara.

 

NUT 35 la art. 11.3

La trenurile cu locuri rezervate se vand legitimatii de calatorie numai in limita locurilor disponibile din vagoane, platindu-se tariful tichetelor de rezervare. Vinderea legitimatiilor fara loc se poate face in statiile caii ferate, numai cu caracter de exceptie, conform dispozitiilor conducerii caii ferate.

 

ARTICOLUL 12

Ocuparea si rezervarea locurilor

 

12.1. Calatorul poate ocupa loc in tren, respectand dreptul la clasa si serviciile oferite de legitimatia sa de calatorie.

12.2. La trenurile cu regim de rezervare a locurilor, calatorul poate ocupa numai locurile inscrise in legitimatia de calatorie.

12.3. Modalitatile de rezervare a locurilor in trenuri sunt reglementate de calea ferata si aduse la cunostinta publicului calator prin mersul trenurilor.

1-5 12.4. In conditiile stabilite prin norme uniforme, calatorul poate sa utilizeze un loc la o clasa

superioara, servicii superioare sau un tren de categorie superioara celor indicate pe bilete sau poate cere sa i se modifice itinerarul.

6 12.5. Calatorul care nu poate obtine loc si nu consimte sa calatoreasca in picioare are

dreptul sa ceara restituirea tarifului de transport, amanarea calatoriei sau plata diferentei pentru calatoria la o clasa superioara.

7 12.6. La trenurile fara regim de rezervare, totusi, in conditiile normelor uniforme, se pot rezerva compartimente intregi.

 

NUT 1 la art. 12.4

Calatorii care doresc sa calatoreasca:

1.1. intr-o clasa superioara, trebuie sa plateasca diferenta de clasa;

1.2. pe o ruta mai lunga, trebuie sa plateasca diferenta de ruta;

1.3. cu un tren de categorie superioara, trebuie sa plateasca diferenta de tren de categorie superioara.

Aceste diferente de tarif pot fi cerute la statia de pornire, la o statie din parcurs sau la conductorul trenului.

 

NUT 2 la art. 12.4

Diferentele de tarif se pot cere in statiile de pornire inainte de plecarea trenului.

2.1. Daca diferenta se cere la aceeasi casa care a eliberat legitimatia de calatorie, casierul retine vechea legitimatie si elibereaza, in schimb, una noua, conform cererii calatorului, incasand diferenta dintre tarifele lor.

2.2. Daca cererea se face la o alta casa de bilete din aceeasi statie de unde s-a procurat legitimatia de calatorie, casierul calculeaza diferenta si o incaseaza, eliberand un bilet bianco sau un bilet de carton.

In cazul in care calatorul are o legitimatie de calatorie valabila la tren accelerat, rapid sau expres clasa a 2-a si doreste sa calatoreasca la clasa 1, se va incasa diferenta de clasa si diferenta de suplimente de tren, corespunzatoare distantei kilometrice si categoriei de tren, eliberandu-se bilet bianco.

Pentru diferenta de tren superior se elibereaza suplimentul corespunzator trenului sau suplimentul si tichetul de rezervare, dupa caz.

 

NUT 3 la art. 12.4

3.1. Diferente se pot cere la o statie din parcurs.

Acestea sunt:

3.1.1. diferenta de clasa pentru restul distantei care a ramas de strabatut;

3.1.2. diferenta de ruta pentru continuarea parcursului;

3.1.3. diferenta de categorie superioara.

 

NUT 4 la art. 12.4

Diferentele tarifare in parcurs se pot cere la casele statiilor.

4.1. Diferenta de clasa ceruta la casa de bilete se calculeaza pe distanta solicitata, incasandu-se diferenta conform tarifului. In cazul in care calatorul are o legitimatie de calatorie valabila la tren accelerat sau rapid, expres clasa a 2-a si doreste sa continue calatoria la clasa 1, se va incasa diferenta de clasa si diferenta de suplimente de tren, corespunzatoare distantei kilometrice la care se incadreaza restul parcursului, eliberandu-se bilet bianco.

4.2. Diferenta pentru o ruta ocolitoare se calculeaza scazandu-se tariful unui bilet de la statia de pornire pana la statia de destinatie, pe ruta si la clasa prevazute in legitimatia de calatorie prezentata de calator, din tariful unui bilet pe noua ruta ceruta. Daca nu rezulta diferenta de tarif intre cele doua rute, vechea legitimatie este valabila si pe noua ruta. In astfel de cazuri, statia trebuie sa faca, in acest sens, o mentiune corespunzatoare pe bilet, aplicand stampila unitatii respective. Daca tariful pe noua ruta este mai mare, se incaseaza diferenta, eliberandu-se bilet bianco. La legitimatiile de calatorie valabile pentru mai multe calatorii nu se admite diferenta de ruta, in afara de cazul intreruperii circulatiei, avizata, cand se pot elibera diferente si la aceste legitimatii.

4.3. In cazul in care calatorul, posesor al unei legitimatii de calatorie, valabila la un tren de categorie inferioara, doreste sa isi continue calatoria cu un tren de categorie superioara, statia intermediara din parcurs elibereaza pentru restul parcursului suplimentul corespunzator categoriei trenului sau tichet de rezervare, conform normelor generale.

 

NUT 5 la art. 12.4

5.1. Diferentele care se pot obtine in tren de la personalul de tren sunt: diferente de clasa, de ruta sau de tren.

5.2. Acestea se calculeaza dupa tariful biletelor cu tarifare in tren, astfel:

5.2.1. Calatorul care poseda legitimatie de calatorie pentru clasa inferioara si doreste sa ocupe un loc la clasa superioara poate cere acest lucru conductorului de tren, platind diferenta de clasa. Conductorul considera legitimatia calatorului drept o legitimatie de clasa inferioara, emisa dupa tariful biletelor eliberate in tren la zona corespunzatoare distantei pe care urmeaza sa se calatoreasca la clasa superioara, si incaseaza diferenta de clasa la aceeasi zona.

5.2.2. Calatorul care doreste sa foloseasca o ruta mai lunga decat cea pentru care poseda legitimatie de calatorie poate cere conductorului trenului diferenta de ruta.

Conductorul calculeaza distanta de la statia de pornire la cea de destinatie pe ruta prevazuta in legitimatia prezentata, precum si distanta pe ruta ceruta. Daca ambele distante intra in aceeasi zona kilometrica tarifara dupa tarif, legitimatia prezentata este valabila pe ambele rute si nu se incaseaza nici o diferenta. Daca distantele intra in zone kilometrice tarifare diferite dupa tariful de casa, conductorul stabileste diferenta de kilometri in plus de pe ruta ocolitoare si incaseaza tariful unui bilet la zona corespunzatoare acestei diferente de kilometri conform tarifului biletelor cu tarifare in tren.

5.2.3. Calatorul care s-a urcat intr-un tren de categorie superioara celui pentru care are legitimatie de calatorie poate obtine de la conductor suplimentul corespunzator categoriei trenului si tichet de rezervare a locului, conform tarifului biletelor cu tarifare in tren.

5.2.4. Calatorul care prezinta in tren o legitimatie de calatorie cu reducere, pentru care nu isi poate justifica dreptul, este considerat ca fiind fara bilet, conductorul incasand de la el tariful integral, corespunzator tarifului biletelor eliberate in tren, fara nici o reducere. In acest caz calatorul nu are dreptul sa ceara, ulterior, restituirea tarifului platit in tren.

 

NUT 6 la art. 12.5

In cazul pierderii trenului sau al lipsei locului in trenul respectiv, calatorul are dreptul sa ceara viza pentru amanarea calatoriei pana cel mai tarziu a doua zi la acelasi tren, daca nu cere restituirea tarifului platit. De asemenea, in cazul in care calatorul doreste sa calatoreasca cu un tren care circula inainte de trenul pentru care si-a procurat legitimatia de calatorie, el are dreptul sa ceara viza pentru anticiparea calatoriei, indiferent de data pentru care a fost emisa. Viza pentru amanarea sau anticiparea calatoriei nu anuleaza dreptul de intrerupere dat de legitimatia de calatorie respectiva. Prin amanarea sau intreruperea calatoriei nu se prelungeste termenul de valabilitate a legitimatiilor cu durata fixa. Viza de anticipare nu se acorda pentru legitimatiile de calatorie cu durata fixa (abonamente, biletele de calatorie dus-intors, cartea VSD etc.).

 

NUT 7 la art. 12.6

In statiile de indrumare a trenurilor sau a vagoanelor directe se pot rezerva, daca posibilitatile traficului permit, compartimente intregi. Compartimentele rezervate se eticheteaza de statia respectiva, indicandu-se legitimatia emisa.

Persoanele care ocupa efectiv locuri in compartimentul rezervat pot prezenta orice fel de legitimatii de calatorie (gratuite, cu reducere, tarif integral), valabile la trenul respectiv, insa completarea pana la numarul de locuri din compartiment se face numai cu achitarea tarifului integral valabil la trenul si clasa respective. Tichetele de rezervare se platesc pentru toate locurile din compartiment.

Tariful de transport si al tichetelor de rezervare se incaseaza cu bilet de calatorie in grup fara bilete de control, in care se mentioneaza si eventuale alte legitimatii de calatorie valabile, care urmeaza a fi prezentate in tren.

In cazul comandarii compartimentelor de la alta statie, se plateste in plus tariful pentru comandare.

Daca compartimentul nu se ocupa pana in momentul plecarii trenului, rezervarea facuta se considera anulata, fara drept de restituire a tarifelor platite pentru tichetele de rezervare sau suplimentele pentru trenuri intercity, iar locurile care raman disponibile prin neocuparea compartimentului respectiv se pun la dispozitie publicului calator imediat dupa plecarea trenului.

 

ARTICOLUL 13

Reduceri din tarifele de calatori

 

1 13.1. Copiii pana la varsta de 5 ani impliniti, pentru care nu se cere un loc separat, se

transporta gratuit, fara legitimatie de calatorie.

1 13.2. Copiii pana la varsta de 10 ani impliniti platesc 50% din tariful de transport si din supli-

mentul de tren, avand drept la loc separat.

La trenurile cu locuri rezervate ei platesc si tariful integral al tichetului.

2,3 13.3. Calea ferata poate acorda si alte reduceri, reglementate prin tarife si aduse la cunos-

tinta publicului calator prin publicare, conform art. 4.5.

13.4. Nici o reducere acordata de calea ferata nu se mai poate aplica legitimatiilor de calatorie care se bucura deja de o reducere din tariful intreg.

13.5. Calatorii care beneficiaza de reduceri trebuie sa prezinte, la cererea organului de control, dovada ca pot beneficia de reducerile respective.

 

NUT 1 la art. 13.1 si 13.2

In cazul trenurilor intercity si intercity expres se plateste tariful integral al suplimentului de tren IC, respectiv ICE.

Insotitorii copiilor trebuie sa faca dovada varstei acestora.

Dovada varstei copilului se face prin prezentarea certificatului de nastere.

 

NUT 2 la art. 13.3

2.1. Calatoria in grupuri formate din cel putin 20 de copii sau elevi, copiii, precum si personalul didactic, medico-sanitar si administrativ care insoteste grupul in excursii, tabere sau colonii beneficiaza de o reducere de 50% din tariful trenurilor de persoane si al suplimentelor pentru tren accelerat sau pentru tren rapid si expres, clasa a 2-a.

2.2. Reducerile de grup se aproba de catre sefii agentiilor de voiaj ale caii ferate, precum si de sefii statiilor, la cererea scrisa a scolilor si a gradinitelor de copii, cu avizul sectiilor de invatamant respective, pentru grupurile prevazute mai sus. Tarifele se incaseaza cu bilet de calatorie in grup. Pentru fiecare calator din grup se emite cate un bilet de control, al carui tarif se incaseaza cu biletul de calatorie in grup.

2.3. Turistii organizati in grup de cel putin 35 de persoane vor beneficia de o reducere de 25% din tariful trenurilor de persoane, la orice clasa. Pentru calatoria turistilor in grup se elibereaza bilete de calatorie in grup, cu plata.

Aceste bilete se emit cu o reducere de 25% din tariful trenurilor de persoane. Biletele pentru calatoria de inapoiere pot fi emise cu plecarea din alta statie decat cea de destinatie si pe alta ruta decat cea utilizata la ducere.

Reducerea de 25% se acorda, la cererea unitatilor de turism sau a conducatorului de grup, de catre sefii statiilor sau ai agentiilor de voiaj ale caii ferate, iar tariful de transport se calculeaza conform prevederilor de mai sus; in cazul in care pe unele sectiuni calatoria se face cu alte mijloace de transport (auto, fluviale etc.) sau pe jos, tariful se calculeaza numai pe parcursul efectuat cu trenul. Pentru calatoria cu trenurile de rang superior se incaseaza integral diferentele tarifare pentru fiecare membru al grupului.

 

NUT 3 la art. 13.3

Cartea VSD (vineri, sambata, duminica) este o legitimatie de calatorie nominala, care se elibereaza de catre agentiile de voiaj ale caii ferate tuturor solicitantilor pe distante cuprinse intre 51 si 300 de kilometri pentru tren de persoane, clasa 1 sau clasa a 2-a, valabila timp de o luna de zile. Daca ultima zi de vineri coincide cu ultima zi a perioadei de valabilitate, legitimatia ramane valabila si in ziua de sambata si duminica a sfarsitului de saptamana respectiva. Aceasta legitimatie da dreptul la efectuarea, in cursul fiecarui sfarsit de saptamana (incepand cu ora 0,00 a zilei de vineri si pana la ora 24,00 a zilei de duminica) din perioada de valabilitate, a cate unei calatorii dus-intors pe relatii la alegerea calatorului, cu o reducere din tariful trenurilor de persoane in cuantumul stabilit de catre conducerea caii ferate.

Cartea VSD este valabila la trenurile de persoane pentru clasa pentru care a fost emisa si nu este necesara vizarea cartii inainte de inceperea fiecarei calatorii, calatorul avand obligatia de a inscrie pe versoul cartii data de incepere a calatoriei.

Pentru trenurile de rang superior sau la o clasa superioara aceasta legitimatie de calatorie este valabila cu achitarea integrala a diferentelor tarifare.

Cartea VSD nu da dreptul la intreruperi, la diferenta de ruta, nefiind valabila pe alte rute decat cele inscrise pe legitimatie.

Pentru fiecare sfarsit de saptamana din perioada de valabilitate calatorul alege cate un traseu.

Reducerile de care beneficiaza calatorii care calatoresc in baza cartii VSD sunt stabilite de conducerea caii ferate si sunt publicate.

 

ARTICOLUL 14

Dreptul la transport

 

14.1. Calatorul trebuie sa posede o legitimatie de calatorie valabila la data, trenul, clasa si serviciul utilizat, obtinuta conform reglementarilor caii ferate. Celor care contravin acestei prevederi calea ferata nu le recunoaste nici un drept, de nici o natura, si nu raspunde de nici o dauna pe care, eventual, acestia ar suferi-o.

14.2. Calatorul este obligat sa pastreze legitimatia de calatorie asupra sa in tot timpul calatoriei

si sa o prezinte pentru verificare, la cerere, personalului de tren sau agentului caii ferate imputernicit in acest scop.

14.3. Legitimatiile de calatorie care prezinta modificari necertificate de calea ferata nu sunt

valabile si sunt retrase de catre agentii caii ferate.

1 14.4. Calatorul care nu prezinta in tren o legitimatie de calatorie valabila este obligat sa pla-

teasca tariful de taxare in tren. In cazul in care calatorul refuza plata tarifului de taxare in tren, el este contravenient si tratat potrivit legii.

14.5. Calatorii contravenienti care nu pot fi legitimati pentru intocmirea procesului-verbal de

contraventie sunt predati Corpului gardienilor feroviari sau organelor de politie, pentru identificare.

2 14.6. Verificarea legitimatiilor de calatorie in tren, in timpul stationarii in statii, se reglementeaza prin Normele uniforme privind transporturile.

 

NUT 1 la art. 14.4.

Tariful biletelor cu tarifare in tren (tariful din tren) este stabilit pe zone kilometrice, superior tarifului de la casa de bilete (tariful de casa). In cazul refuzului achitarii tarifului din tren, calatorului contravenient i se intocmeste proces-verbal de contraventie. In procesul-verbal se mentioneaza atat tariful din tren, cat si un tarif suplimentar, stabilit de calea ferata. Acestea se pot achita ulterior la orice casa de bilete de la statiile caii ferate. Daca aceste tarife sunt achitate in termen de 48 de ore de la data contraventiei, contravenientul trebuie sa plateasca tariful din tren si jumatate din tariful suplimentar. In cazul in care acest termen este depasit, contravenientul trebuie sa plateasca tariful din tren si tariful suplimentar.

 

NUT 2 la 14.6

Calea ferata poate dispune, in anumite cazuri, verificarea legitimatiilor de calatorie pe durata stationarii trenului in statii, si anume:

2.1. in statiile de indrumare a trenurilor, pentru a preveni urcarea in tren a calatorilor in neregula, in cazul cand se constata in mod repetat acest lucru;

2.2. in statiile din parcurs, in cadrul actiunilor special organizate pentru depistarea si tratarea legala a calatorilor fraudulosi si a practicilor ilegale ale personalului de tren;

2.3. in statiile finale sau in parcurs, in scopul ridicarii unor legitimatii de calatorie.

Calatorul este obligat sa predea legitimatia de calatorie agentului caii ferate. In anumite situatii, la solicitarea calatorului, i se va inlocui legitimatia ridicata cu alta, eliberata pe loc, potrivit reglementarilor cailor ferate.

 

 

 

ARTICOLUL 15

Intreruperea calatoriei

 

1 15.1. Legitimatia de calatorie da dreptul, de regula, la o singura intrerupere a calatoriei de maximum 24 de ore de la plecarea trenului cu care a sosit calatorul sau de la plecarea primului tren de legatura de acelasi rang. Exceptiile sunt prevazute in normele uniforme.

2 15.2. Conditiile in care se acorda intreruperea calatoriei sunt reglementate prin normele uniforme.

 

NUT 1 la art. 15.1

In cazuri bine intemeiate, calatorul poate cere prelungirea termenului de intrerupere, care se aproba astfel:

1.1. pana la maximum 3 zile, de catre sefii statiilor si ai agentiilor de voiaj ale cailor ferate;

1.2. pana la maximum 5 zile, de sefii compartimentelor comerciale calatori, ierarhic superioare subunitatilor mentionate la pct. 1.1;

1.3. peste 5 zile, de conducerea directiei de specialitate a caii ferate.

Legitimatia de calatorie isi pierde valabilitatea in cazul in care calatoria intrerupta nu va putea fi continuata cu trenul pentru care a fost vizata.

Dreptul de a face mai multe intreruperi si cu o durata mai mare de 24 de ore, fara nici o aprobare, il au numai acele legitimatii de calatorie pentru care s-a prevazut in mod expres ca beneficiaza de acest drept.

 

NUT 2 la art. 15.2

Nu dau dreptul la intreruperea calatoriei urmatoarele legitimatii:

2.1. biletul de calatorie dus-intors;

2.2. abonamentul saptamanal;

2.3. abonamentul lunar cu numar limitat de calatorii;

2.4. biletul cu tarifare in tren, biletul eliberat in tren;

2.5. biletul de calatorie gratuit in interesul serviciului, emis pentru calatoria in grup;

2.6. cartea VSD.

Exceptii privind durata maxima a intreruperii de 24 de ore sunt prevazute in instructiunile de utilizare a legitimatiilor si sunt tiparite pe acestea.

 

ARTICOLUL 16

Reguli pentru calatori

 

16.1. Calatorii sunt obligati sa se conformeze Regulamentului.

16.2. Calatorilor li se interzic urmatoarele fapte:

16.2.1. calatoria pe acoperisul vagoanelor, pe scari, pe tampoane, intre vagoane si in alte locuri care nu sunt destinate calatorilor;

16.2.2. urcarea si calatoria in trenuri speciale, de marfa, de lucru, in vagoane cu afectare anumita, afisata pe ele, in vagoane de bagaje, de mesagerie, de coletarie, postale si in cabina locomotivei;

16.2.3. fumatul in vagoane, sali de asteptare, holuri, cu exceptia locurilor unde fumatul este permis si acest lucru este afisat;

16.2.4. urcarea sau coborarea din vehicule in miscare, aplecarea in afara sau rezemarea de

usi, respectiv deschiderea usilor in timpul mersului trenului;

16.2.5. aruncarea obiectelor pe ferestrele sau pe usile vagoanelor;

16.2.6. urcarea sau coborarea obiectelor si a persoanelor pe ferestrele vagoanelor;

16.2.7. deteriorarea vagoanelor, cladirilor sau a instalatiilor prin distrugerea sau sustragerea pieselor sau dotarilor din inventarul acestora;

16.2.8. neeliberarea locului ocupat in vagon, care nu corespunde cu cel prevazut in legitimatia de calatorie;

16.2.9. exercitarea comertului in trenuri sau in statii fara autorizatie eliberata de calea ferata;

16.2.10. lipirea de afise in trenuri sau in statii fara acordul scris al caii ferate;

16.2.11. traversarea liniilor prin alte locuri decat cele special amenajate pentru calatori;

16.2.12. intrarea sau stationarea in incinta unitatilor, acolo unde accesul publicului este interzis prin afise sau pictograme corespunzatoare;

16.2.13. apelarea la mila calatorilor sau practicarea de jocuri de noroc in trenuri sau in unitati de cale ferata;

16.2.14. tulburarea linistii calatorilor prin producerea de zgomote;

16.2.15. provocarea de scandal in trenuri sau in incinta unitatilor de cale ferata;

16.2.16. refuzul calatorilor consumatori de a parasi vagonul-restaurant dupa ora de inchidere a acestuia;

16.2.17. actionarea semnalului de alarma sau a franei de mana pentru motive nejustificate de un pericol iminent pentru siguranta trenului sau a calatorilor;

16.2.18. murdarirea vehiculelor si a spatiilor afectate publicului, inclusiv a celor dintre linii, scrierea sau desenarea neautorizata pe peretii vagoanelor sau ai cladirilor caii ferate, dezlipirea fara drept a afiselor;

16.2.19. transportul in vagoanele de calatori al obiectelor sau substantelor inflamabile, explozibile, radioactive, otravitoare si rau-mirositoare care, potrivit legii si reglementarilor caii ferate, nu sunt permise la transport;

16.2.20. prejudicierea intereselor celorlalti calatori, impiedicarea liberei circulatii a publicului in trenuri si statii, incalcarea normelor de protectie a mediului si contra incendiilor.

16.3. Calatorilor care contravin prevederilor de mai sus calea ferata nu le recunoaste nici un drept, de nici o natura, si nu raspunde de nici o dauna pe care, eventual, acestia ar suferi-o.

1 16.4. Calatorul care, prin faptele sale, a adus prejudicii de orice fel caii ferate este obligat la plata despagubirilor prevazute in tarife.

16.5. Constatarea abaterilor de la regulile de calatorie se face de catre agentii autorizati de calea ferata sau de organele de ordine publica si se sanctioneaza conform legii.

 

NUT 1 la art. 16.5

Agentii autorizati sunt aratati la NUT 1 la art. 101.2

 

ARTICOLUL 17

Bagaje de mana

 

17.1. Calatorul poate sa ia cu el in vagoanele de calatori, in mod gratuit, obiecte usor de purtat (bagaje de mana). Bagajele de mana (valize, pachete si altele asemenea) trebuie sa fie usor de manipulat, bine ambalate, astfel incat sa nu fie posibila scurgerea continutului, avarierea sau murdarirea vagoanelor ori incomodarea celorlalti calatori.

1 17.2. Fiecare calator dispune, pentru bagajele sale de mana, doar de spatiul situat deasupra

locului pe care il ocupa sau de un spatiu echivalent in boxa pentru bagaje a vagoanelor. Masa totala a bagajelor de mana admisa pentru fiecare loc ocupat este de 30 de kg.

17.3. In vagoanele de calatori nu pot fi introduse ca bagaje:

17.3.1. materiile si obiectele excluse de la transportul de bagaje;

17.3.2. obiectele de natura sa stanjeneasca ori sa incomodeze calatorii, sa cauzeze o paguba calatorilor sau caii ferate;

17.3.3. obiectele interzise prin actele normative ale autoritatilor administrative;

17.3.4. vietatile, potrivit art. 18.

2 17.4. Calea ferata are dreptul sa se asigure, in prezenta calatorului, de natura obiectelor introduse in vagoanele de calatori si in statie. Daca nu este posibil sa se identifice persoana care a luat cu ea obiectele supuse verificarii, calea ferata efectueaza verificarea in prezenta Corpului gardienilor feroviari sau a organelor de politie.

17.5. Supravegherea obiectelor pe care calatorul le ia cu el in vagon revine acestuia.

17.6. Calatorul este raspunzator de orice paguba cauzata de obiectele si de vietatile pe care le ia cu el in vagon.

17.7. Aceste dispozitii nu influenteaza raspunderea pe care o poate avea calea ferata, potrivit art. 34.

3 17.8. Bagajele de mana care depasesc limitele de mai sus se predau ca bagaje inregistrate la

vagonul de bagaje sau la magazia statiei de plecare.

 

NUT 1 la art. 17.2

La trenurile de calatori si automotoare de persoane calatorul poate lua cu el in vagon, fara plata, colete continand orice obiecte sau marfuri, admise la transport, cate incap in locul special amenajat, deasupra locului pe care il ocupa, iar masa totala a acestora sa nu depaseasca 30 de kg.

Coletele trebuie sa fie astfel ambalate incat sa nu produca daune calatorilor ori sa nu avarieze inventarul vagonului sau celelalte colete.

In vagoanele de clasa a 2-a calatorul poate sa isi ia, in plus, si o pereche de schiuri, daca nu-i incomodeaza pe ceilalti calatori; in caz contrar, acestea se predau la vagonul de bagaje, achitandu-se tariful de bagaje conform tarifului.

La trenurile rapide, compuse din automotoare, se pot lua in vagonul-clasa numai valize mici de mana.

Geamantanele, cel mult cate unul de fiecare calator, avand masa de maximum 30 de kg, si o pereche de schiuri se predau la cabina de bagaje a automotorului respectiv, platindu-se tariful tichetului special.

Coletele gasite in vagoanele de calatori care depasesc limitele bagajelor de mana sau cele in plus fata de cele aratate mai sus se trateaza conform art. 17.8 RT.

 

NUT 2 la art. 17.4

Lucratorii de peron sau de statie sunt obligati sa nu transporte, de la vehicule la trenuri si invers, colete ce ar depasi limitele admise pentru bagajele de mana. In caz de banuiala, agentii caii ferate au dreptul sa examineze obiectele pe care calatorii le iau in vagoane. Cand verificarea se executa cu desfacerea coletelor (a obiectelor) pe care calatorul le ia in vagon, se va intocmi un proces-verbal care va fi semnat atat de agentul caii ferate, cat si de calator, precum si de doi martori din afara caii ferate sau in prezenta organelor de politie ori a Corpului de gardieni feroviari.

 

NUT 3 la art. 17.8

Persoanele gasite la intrare in statii cu colete peste limitele de masa sau volum admise, cu colete necorespunzator ambalate si in alte cazuri, cand obiectele nu indeplinesc conditiile bagajelor de mana, vor fi indrumate la magaziile de bagaje inregistrate sau la mesagerii, pentru a preda coletele cu documente de transport corespunzatoare.

In statiile in care accesul la peroane se face numai prin anumite locuri supravegheate de agenti ai caii ferate, acestia nu vor permite accesul la peroane al calatorilor care au asupra lor colete ce ar depasi limitele de volum sau de masa in vagoanele de calatori.

 

ARTICOLUL 18

Transportul vietatilor in vagoanele de calatori

 

18.1. Animalele, pasarile, reptilele, pestii, insectele vii nu se pot lua in vagoanele de calatori.

1 18.2. Exceptiile de la art. 18.1 sunt prevazute prin normele uniforme.

18.3. Calatorul raspunde de prejudiciile produse de vietatile luate cu el in vagon. Aceasta

dispozitie nu influenteaza raspunderea pe care o poate avea calea ferata potrivit art. 34.

 

NUT 1 la art. 18.2

1.1. Cainii, alte animale mici si pasarile, predate la transport ca bagaje inregistrate in custi si insotite de persoane care calatoresc cu acelasi tren, se transporta in vagonul de bagaje, cu aplicarea tarifului de bagaje,.luandu-se de baza masa rezultata la cantarire si eliberandu-se recipisa de bagaje. Manipularea custilor se face de calea ferata.

1.2. Calea ferata nu pastreaza cainii a caror eliberare nu se cere imediat dupa sosirea trenului.

1.3. Daca vagonul de bagaje al trenului respectiv nu are compartiment special pentru caini sau daca acest compartiment este complet ocupat, astfel ca nu se mai poate introduce nici un caine, calatorul nu poate pretinde sa i se permita luarea cainilor in vagonul-clasa.

1.4. Cainii obisnuiti, predati de calatori in custi solid construite, se primesc la transport in vagonul de bagaje al trenurilor de calatori, in conditiile generale si cu tarifele fixate pentru coletele de bagaje, eliberandu-se recipisa de bagaje. Manipularea custilor se face de calea ferata. Cusca nu trebuie sa lase posibilitatea cainelui de a rani personalul caii ferate cu ocazia incarcarii si descarcarii; in caz contrar, se va pretinde sa poarte botnita.

1.5. Cainii, pisicile si animalele mici, purtate pe brate, precum si pasarile mici in colivii se pot transporta in vagoanele-clasa, fara plata, daca nici un calator nu protesteaza. In caz de obiectii ridicate de calatori, hotaraste conductorul sau organul de control care, in cazuri bine justificate, poate interzice calatoria cu aceste animale.

1.6. Fiecare vanator, echipat de vanatoare, are dreptul sa ia cu sine in vagoane de clasa a 2-a cel mult doi caini de vanatoare. Pentru fiecare caine se plateste tariful unei jumatati de bilet clasa a 2-a tren de persoane, emitandu-se recipisa de bagaje. La trenurile de calatori, in compartimentele de clasa 1 si clasa a 2-a rezervate de calatori, se pot lua mai multi caini de vanatoare, dintre care unul de fiecare vanator se transporta gratuit, restul cu plata, cum s-a aratat mai sus.

1.7. Transportul pe calea ferata al cainilor de rasa insotiti, pentru participarea la concursuri si expozitii chinologice organizate in tara, se efectueaza in conditii similare cu transportul cainilor de vanatoare.

1.8. Admiterea la transport a cainilor de rasa in vagoanele de clasa a 2-a se va face numai pentru cei prevazuti cu botnita si numai pentru participarea la expozitii, cu acordul celorlalti calatori din compartiment si cu conditia prezentarii in tren de catre posesorii acestora, in afara recipisei de bagaje, a legitimatiei de membru al Asociatiei

Chinologice si a adeverintei de participare la expozitia respectiva, emise de asociatia sau de filiala chinologica teritoriala.

1.9. In trenurile automotoare rapide nu se transporta caini.

1.10. Cainii organelor de politie sau ai granicerilor, condusi de organele respective, cate unul de fiecare, daca sunt inscrisi in ordinul de serviciu al conducatorilor, se transporta gratuit in vagoanele de clasa a 2-a.

 

ARTICOLUL 19

Avarierea si murdarirea vagoanelor sau a instalatiilor

 

1 Calatorul este obligat sa despagubeasca calean ferata pentru daunele cauzate prin avarierea sau murdarirea vagoanelor ori a instalatiilor, conform reglementarilor in vigoare.

 

NUT 1 la art. 19

Persoanele care murdaresc cladirile, peroanele sau instalatiile din gari ori vagoane sau care utilizeaza closetele vagoanelor in timpul opririi trenurilor in statii sunt supuse la plata unor tarife care reprezinta despagubirea respectiva si se incaseaza cu chitanta lhdiverse incasari".

 

ARTICOLUL 20

Alte forme de contractare a transporturilor de calatori

 

1-3 20.1. Calea ferata poate sa ofere publicului vagoane si trenuri special comandate, altele decat cele publicate in mersul trenurilor, in conditiile prevazute in normele uniforme.

4 20.2. Calea ferata poate face servicii de transport integrate si cu alte mijloace de transport.

 

NUT 1 la art. 20.1

Conditiile privind comandarea vagoanelor difera dupa felul vagoanelor si modul lor de exploatare.

1.1. Daca posibilitatile de exploatare si disponibilitatile de material rulant permit, la cerere, se pot pune la dispozitie vagoane de orice fel pentru transportul calatorilor in grup.

Vagoanele special comandate se ataseaza la trenurile de calatori in circulatie, in limita tonajului admis.

In cerere se vor indica numarul calatorilor de transportat, felul vagoanelor, statia de pornire, de destinatie si de intrerupere, modul cum se vor achita tarifele de transport, datele si trenurile la care se cere atasarea de vagoane.

Comandarea vagoanelor se poate face cu cel mult 30 de zile si cu cel putin 10 zile inainte de plecare, prin cerere scrisa, care se poate depune la seful agentiei de voiaj sau la seful statiei de pornire ori la compartimentele corespunzatoare, ierarhic superioare.

1.2. Pentru vagoanele de dormit si cuseta special comandata cererea trebuie sa fie adresata unei societati comerciale prestatoare de servicii cu vagoane restaurant si de dormit.

1.3. In cazul in care cererea pentru vagoane special comandate se depune sub termenul minim (10 zile), se va percepe tariful de urgenta pentru fiecare vagon in parte.

1.4. Pentru vagoanele special comandate intr-o statie care nu dispune de vagoane si care trebuie sa fie dirijate din alte statii, cel care comanda vagoanele trebuie sa plateasca tariful pentru parcursul gol al acestor vagoane.

Tariful pentru parcursul gol se calculeaza si se incaseaza pentru intregul parcurs gol efectuat de la statia de domiciliu pana la statia de pornire si de la statia de debar- care pana la statia de domiciliu. Tariful pentru parcursul gol se incaseaza cu biletul de calatorie in grup cu care s-au incasat tarifele de transport. Eventualele parcursuri goale, efectuate in plus fata de cele calculate initial, se incaseaza ulterior cu un alt bilet de calatorie in grup.

1.5. Renuntarea la vagonul comandat trebuie anuntata statiei de indrumare astfel:

1.5.1. cu cel putin 48 de ore inainte de plecare, in cazul vagoanelor-clasa si al vagoanelor de marfa;

1.5.2. cu cel putin 3 zile inainte de plecare, in cazul vagoanelor-salon, de dormit, cuseta, restaurant si de bagaje.

In cazul in care renuntarea se anunta in termene mai scurte decat cele mentionate mai sus, se plateste tariful de renuntare, dupa felul vagonului. In cazul in care inainte de renuntare s-au efectuat dirijari de vagoane goale, tariful pentru parcursul gol se plateste separat de tariful de renuntare.

1.6. Plata tarifelor de transport si accesorii pentru vagoanele special comandate se face din timp, cu cel putin

2 zile lucratoare inainte de plecarea trenului la care se ataseaza, iar confirmarea acestor taxe se va transmite tuturor unitatilor interesate.

1.7. Inainte de punerea la dispozitie a vagoanelor special comandate, solicitantul va semna un contract-angajament, prin care se obliga sa despagubeasca calea ferata pentru eventualele daune cauzate de avarierea sau murdarirea vagoanelor ori a instalatiilor, produse din vina acestuia.

1.8. Dupa efectuarea calatoriei, seful de statie si agentul de specialitate vagoane vor lua in primire vagoanele, verificand starea acestora. Eventualele stricaciuni si valoarea acestora se vor trece intr-un proces-verbal semnat atat de catre beneficiar, cat si de personalul caii ferate. In cazul in care beneficiarul refuza sa semneze procesul-verbal, se va solicita prezenta Politiei Transporturi Feroviare sau a specialistului autorizat ori a 2 martori straini de calea ferata, care vor semna procesul-verbal.

 

NUT 2 la art. 20.1

Comandarea trenurilor speciale se face astfel:

2.1. Daca situatia circulatiei si disponibilitatile de material rulant permit, pentru grupurile mari de calatori, care nu pot fi satisfacute prin vagoane special comandate, atasate la trenurile in circulatie, la cerere, calea ferata poate aproba punerea la dispozitie de trenuri speciale sau automotoare.

Comandarea si aprobarea trenurilor speciale se fac in aceleasi conditii ca si pentru vagoanele special comandate.

2.2. Daca trenul special se comanda intr-o statie care nu dispune de vagoane si de locomotive, acestea trebuind sa fie dirijate din alte statii, se va incasa si tariful pentru parcursul gol, pentru fiecare vagon in parte. Pentru locomotiva izolata adusa pentru a remorca trenul special se incaseaza, pentru parcursul gol, tariful pentru locomotiva pe distanta de la statia de domiciliu pana la statia de pornire a trenului special si inapoi.

2.3. Daca garnitura completa a trenului special comandata este transportata in stare goala de la o statie la statia de pornire, se incaseaza tariful pentru parcursul gol pentru distanta dus-intors, astfel:

2.3.1. pentru locomotive (locomotiva izolata);

2.3.2. pentru vagoanele din compunerea trenului.

2.4. Tariful pentru parcursul gol al vagoanelor se calculeaza asa cum se arata la vagoane special comandate, tinandu-se seama de toate cursele care se fac in stare goala. Tariful pentru parcursul gol al locomotivei se incaseaza pe acelasi bilet de calatorie cu care se incaseaza tarifele de transport, mentionandu-se separat in bilet tarifele pentru eventuale parcursuri izolate ale acesteia sau ale automotoarelor izolate, produse pana la inapoierea vehiculelor la domiciliu.

2.5. Tarifele de urgentare si tarifele de renuntare se determina si se percep pentru fiecare urgentare sau renuntare, in cazul fiecarui vagon in parte.

2.6. Plata tarifelor de transport si accesorii se face in aceleasi conditii ca si pentru vagoanele special comandate.

2.7. La punerea la dispozitie a trenului special comandat si la acoperirea eventualelor pagube provocate din vina beneficiarului se aplica si prevederile tarifare.

 

NUT 3 la art. 20.1

Calea ferata poate transporta cu anumite trenuri de calatori cu vagoane specializate autoturisme inmatriculate, in buna stare tehnica. Fiecare autoturism trebuie sa fie insotit de minimum o persoana, posesoare a permisului de conducere.

Nu se primesc la transport autoturisme care tracteaza remorci sau rulote, precum si autoturisme echipate cu portbagaje deasupra masinii.

 

NUT 4 la art. 20.2

Calea ferata efectueaza servicii de transport rutier cu mijloace auto si naval cuNUT 4 la art. 20.2

Calea ferata efectueaza servicii de transport rutier cu mijloace auto si naval cu nave feribot.

 

CAPITOLUL 2

Transportul bagajelor inregistrate

 

ARTICOLUL 21

Transportul bagajelor inregistrate. Trenurile care transporta bagaje

 

21.1. Calea ferata efectueaza orice transport de bagaje, cu conditia ca:

21.1.1. bagajele sa apartina unui calator care poseda legitimatie de calatorie si care solicita deplasarea acestora pana la destinatia prevazuta in legitimatie;

21.1.2. bagajele sa indeplineasca prevederile cuprinse in Regulament si in tarif;

21.1.3. transportul sa fie posibil cu personalul si cu mijloacele de transport prevazute in mersul trenurilor;

21.1.4. transportul sa nu fie impiedicat de imprejurari pe care calea ferata nu le poate evita si a caror inlaturare nu depinde de ea.

21.2. Calea ferata transporta bagaje inregistrate numai cu trenurile de calatori prevazute cu

vagoane de bagaje. Aceste trenuri sunt publicate in mersul trenurilor.

1, 2 21.3. Asigurarea si interesul la eliberare a bagajelor inregistrate sunt reglementate prin normele uniforme.

 

NUT 1 la art. 21.3

Orice transport de bagaje inregistrate poate face obiectul unei declarari a interesului la eliberare, care se face pe recipisa de bagaje. Tariful pentru interesul la eliberare este prevazut in tariful caii ferate.

 

NUT 2 la art. 21.3

In cazul in care bagajele inregistrate, la care s-a declarat interesul la eliberare, sunt intarziate din vina caii ferate si rezulta o dauna din aceasta cauza si nu datorita avarierii sau pierderii, totale ori partiale, care se trateaza conform art. 85, in statia de destinatie posesorul recipisei de bagaje poate solicita caii ferate drept despagubire:

2.1. pentru intarzierea la eliberare, suma calculata procentual din tariful de transport, care este in functie de valoarea declarata si de marimea intarzierii la eliberare;

2.2. pentru daunele care au rezultat din cauza intarzierii:

2.2.1. o suma care se poate ridica pana la valoarea tarifului incasat pentru interesul declarat, in cazul in care valoarea declarata este pana la valoarea marfii;

2.2.2. o suma care se poate ridica pana la valoarea tarifului de transport si a tarifului pentru interesul la eliberare, in cazul in care valoarea declarata este mai mare decat valoarea marfii.

La calculul despagubirilor, conform prevederilor de mai sus, se va avea in vedere ca maximul despagubirii acordate poate fi, dupa caz, valoarea tarifului incasat pentru interesul la eliberare si/sau a tarifului de transport.

Modul de calcul al despagubirilor fata de tariful de transport si cel privind interesul la eliberare se va prevedea in tarif.

 

ARTICOLUL 22

Obiecte admise la transport cu trenurile de calatori

 

1-3 22.1. Bagajele inregistrate admise la transport sunt obiecte destinate scopurilor calatoriei, continute in cufere, geamantane, panere, valize, saci de voiaj, cutii sau in alte ambalaje de acest fel, precum si aceste ambalaje..22.2. In cazul in care servesc pentru uzul calatorului, sunt admise la transport:

22.2.1. fotolii portative sau pe roti pentru bolnavi;

22.2.2. carucioare pentru copii;

22.2.3. instrumente muzicale in cutii sau in huse;

22.2.4. materiale pentru reprezentatiile artistilor, cu conditia ca impachetarea, volumul si masa

acestora sa permita ridicarea si asezarea cu usurinta in vagonul de bagaje;

22.2.5. instrumente de inginerie pana la 4 metri lungime si unelte de lucru manual;

22.2.6. biciclete si motorete cu un loc, cu conditia ca accesoriile lor sa fie demontate si rezervorul de benzina sa aiba robinet de golire si sa fie complet gol;

22.2.7. saniute, schiuri, vele si alte materiale sportive, care pot fi transportate ca bagaje;

22.2.8. cufere cu esantioane, animale sau pasari inchise in custi sau in colivii, care prezinta

garantii privind soliditatea si nu constituie un pericol pentru personalul de serviciu, precum si alte obiecte care nu servesc pentru uzul personal al calatorului, prevazute in Normele uniforme privind transporturile.

 

NUT 1 la art. 22.1

Bagajele inregistrate sunt cele care se predau la magazia de bagaje pentru intocmirea documentelor de transport in vederea transportului.

Bagajele inregistrate se expediaza cu acelasi tren cu care se transporta si calatorul. In cazul in care la trenul respectiv nu este organizat transportul bagajelor inregistrate, acestea se vor expedia cu primul tren la care este organizat transportul bagajelor.

 

NUT 2 la art. 22.1

Pentru bagajele care se predau in tren la vagoanele de bagaje se intocmesc formalitatile pentru coletele cu plata ulterioara. Tarifarea coletelor cu plata ulterioara se face conform tarifului.

 

NUT 3 la art. 22.1

Expeditorii sunt obligati sa se informeze la personalul primitor al statiei despre conditiile care trebuie indeplinite de coletele pe care doresc sa le transporte cu trenurile de calatori, din punct de vedere al continutului lor, al trenurilor cu care se pot transporta si al documentelor de transport.

 

ARTICOLUL 23

Obiecte excluse de la transport ca bagaje

 

Sunt excluse de la transport:

1 23.1. obiectele care sunt excluse sau conditional admise, in lipsa conditiilor impuse la trans-

port pe calea ferata prin normele tehnice interne sau internationale;

23.2. obiectele al caror transport este interzis prin dispozitii de ordin sanitar, veterinar, fitosani-

tar, fiscal, vamal si administrativ sau prin restrictii de trafic ale caii ferate.

 

NUT 1 la art. 23.1

Nu sunt admise la transport cu trenurile de calatori:

1.1. Obiectele care sunt excluse sau conditional admise la transporturile de marfa, prevazute la art. 55 si 56 din Regulamentul de transport, cu urmatoarele exceptii:

1.1.1. acumulatoarele pentru telefoane selective si acumulatoarele de radio, incarcate cu lichid cu masa minima de 10 kg, bine inchise si ambalate;

1.1.2. filmele de cinema, ambalate in recipiente de lemn sau din metal bine inchise sau in cutii de carton rezistent;

1.1.3. filmele de fotografiat in ambalajul uzual (pachete sau bobine introduse in cutii de carton rezistent);

1.1.4. chibriturile ambalate in lazi de lemn.

1.2. Expeditiile de bagaje formate din mai mult de 3 colete a 30 kg fiecare, avand dimensiunile coletelor in metri pana la 1,0 x 0,6 x 0,3.

 

ARTICOLUL 24

Inregistrarea si transportul bagajelor

 

1, 2 24.1. Inregistrarea si expedierea bagajelor se fac pentru primul tren care transporta bagaje

numai daca au fost predate cu cel putin 15 minute inainte de plecare.

3 24.2. Inregistrarea bagajelor se face la cererea calatorului, in baza legitimatiei de calatorie valabila cel putin pana la destinatia bagajelor si pe itinerarul prevazut in legitimatie.

Calea ferata nu raspunde de indicarea eronata a parcursului pentru expeditia de bagaje.

24.3. Tariful de transport al bagajelor trebuie sa fie platit la inregistrare.

 

NUT 1 la art. 24.1

Bagajele si cainii in custi trebuie predate la rampa magaziei de bagaje sau, in lipsa ei, la cantarul de bagaje.

 

NUT 2 la art. 24.1

Se predau la magazia de bagaje a statiei, contra recipisei de bagaje:

2.1. coletele care prin volumul lor depasesc spatiul de deasupra sau de dedesubtul locului;

2.2. maximum 3 colete a 30 kg fiecare, avand dimensiunile in metri: 1,0 x 0,6 x 0,3;

2.3. coletele in plus, peste un geamantan, care este admis la trenurile automotoare rapide;

2.4. orice alte colete continand obiecte pentru fiecare calator, necesare calatorului cu ocazia calatoriei, pe care nu poate sau nu doreste sa le ia in vagonul-clasa.

Aceste colete se transporta in vagoanele de bagaje ale trenurilor de calatori, cu plata tarifului.

 

NUT 3 la art. 24.2

Predarea bagajelor pentru transport se poate face si direct la vagonul de bagaje, intocmindu-se cupon cu plata ulterioara pe baza actului de identitate si a legitimatiei de calatorie. La fel se procedeaza si in cazul bagajelor de mana care depasesc limitele de volum sau de masa, admise la transport cu vagoanele-clasa, depistate in tren.

 

ARTICOLUL 25

Recipisa de bagaje

 

1, 2 25.1. La inregistrarea bagajelor se elibereaza calatorului o recipisa de bagaje.

1, 2 25.2. Recipisa trebuie sa cuprinda mentiunile prevazute in normele uniforme privind transporturile.

 

NUT 1 la art. 25.1 si 25.2

Inscrisul doveditor al contractului de transport pentru bagaje si caini este recipisa de bagaje. Aceasta se intocmeste de agentul caii ferate, prin calchiere cu indigo, in patru exemplare, cu urmatoarele date:

1.1. statia de expeditie;

1.2. statia de destinatie;

1.3. numarul trenului;

1.4. data;

1.5. catimea coletelor;

1.6. masa pe fiecare colet, masa totala;

1.7. numarul cainilor;

1.8. valoarea declarata a bagajului inregistrat;

1.9. tarife percepute pentru transportul bagajelor inregistrate;

1.10. tarif perceput pentru declararea interesului la eliberare;

1.11. semnatura agentului caii ferate.

Datele cerute de formular sunt completate potrivit declaratiei calatorului si notei de cantar, intocmita de agentul caii ferate.

Dupa completare, formularul loRecipisa de bagaje" se inmaneaza calatorului, care este obligat sa verifice daca cele inscrise in recipisa corespund declaratiei sale.

Orice neconcordanta se reclama pe loc, casierul fiind obligat sa completeze ori sa intocmeasca alta recipisa, dupa caz.

Contractul de transport se considera incheiat dupa luarea in primire a bagajului de catre calea ferata si dupa stampilarea recipisei de bagaje si inmanarea acesteia calatorului.

 

NUT 2 la art. 25.1 si 25.2

Pentru coletele predate direct de calator la vagonul de bagaje al trenurilor de calatori sau aduse din vagoanele-clasa la vagonul de bagaje al trenului respectiv, documentul de transport este lsCuponul de bagaje cu plata ulterioara", care are functia de recipisa de bagaje sau scrisoare de trasura de mesagerie, dupa caz, dupa cum transportul este de bagaje inregistrate sau mesagerie. Cuponul de bagaje cu plata ulterioara se intocmeste de personalul de tren sau de conductorul de bagaje, iar dovada incheierii contractului de transport o constituie adeverinta cuponului cu plata ulterioara, care se inmaneaza expeditorului si pe baza careia, dupa achitarea tarifelor in statia de destinatie, i se elibereaza coletele. Cuponul de bagaje cu plata ulterioara se completeaza, prin calchiere cu indigo, in patru exemplare, cu urmatoarele date:

2.1. statia de urcare;

2.2. statia de coborare;

2.3. numarul trenului;

2.4. data;

2.5. catimea coletelor;

2.6. tarifele incasate in statia de destinatie;

2.7. seria si numarul buletinului de identitate;

2.8. semnatura agentilor caii ferate.

Datele sunt completate potrivit declaratiilor calatorului, care trebuie sa prezinte, obligatoriu, buletinul de identitate, precum si potrivit datelor stabilite de personalul de tren sau de conductorul de bagaje.

 

ARTICOLUL 26

Starea de prezentare, ambalajul si marcarea bagajelor

 

1 26.1. Bagajele avand o stare si un mod de prezentare sau de ambalare necorespunzatoare

ori care prezinta semne evidente de avarii pot fi refuzate de calea ferata.

Daca le accepta la transport, calea ferata face o mentiune corespunzatoare pe recipisa de bagaje. Acceptarea de catre calator a recipisei de bagaje cu o astfel de mentiune este considerata ca o dovada ca exactitatea acestei mentiuni a fost recunoscuta de calator.

26.2. Bagajele trebuie sa poarte etichete continand numele si adresa expeditorului si ale destinatarului, precum si statia de destinatie, amplasate intr-un loc vizibil, bine fixate, scrise fara a se putea sterge, clar, nepermitand nici o confuzie.

26.3. Inscriptiile vechi trebuie sa fie inlaturate de calator. Daca acest serviciu se face de calea ferata, calatorul va plati tariful aferent.

2 26.4. Calea ferata poate refuza bagajele care nu indeplinesc conditiile prevazute la art. 26.2 si 26.3.

 

NUT 1 la art. 26.1

Se primesc la transport, ca expeditii de bagaje inregistrate, maximum 3 colete a 30 kg fiecare, cu dimensiunile in metri: 1,0 x 0,6 x 0,3.

Pentru a putea fi primite la transport cu trenurile de calatori, coletele trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

1.1. Privind ambalajul

Sa fie impachetate in asa fel incat sa se pastreze in stare intacta pana la destinatie, respectand conditiile de transport, sa se asigure integritatea continutului, sa nu fie posibila avarierea altor transporturi sau sustragerea din continutul coletului fara violarea ambalajului. Coletele cu ambalaj insuficient sau defectuos, care nu respecta conditiile de ambalare aratate mai sus, se refuza la transport.

1.2. Privind etichetarea

Sa aiba inscrise datele sau aplicata durabil eticheta de catre expeditor, continand numele si adresa sa exacta si statia de expeditie, numele si adresa exacta ale destinatarului si statia de destinatie. O asemenea eticheta se introduce si in interiorul coletului. Pe coletele de bagaje se pot indica numai statia de expeditie, numele si adresa expeditorului si statia de destinatie. Expeditorul este obligat sa inlature de pe colete etichetele vechi. Coletele neetichetate corespunzator sau de pe care nu se indeparteaza etichetele vechi se refuza la transport.

1.3. Privind masa coletului

Se primesc la transport in orice statie deschisa pentru traficul de bagaje transporturi destinate pentru orice statie, coletele avand fiecare masa pana la 30 kg.

Se admite o toleranta in plus de 10%. Calea ferata poate modifica oricand limitele de masa ale coletelor care se primesc la expediere, in raport cu conditiile de exploatare.

1.4. Privind francarea obligatorie

Coletele cu bagaje inregistrate, coletele cu ziare si cainii se primesc la transport numai daca tarifele se platesc la statia de expeditie. Fac exceptie coletele predate cu plata ulterioara, care se trateaza conform NUT 2 la art. 25 RT.

1.5. Privind cantarirea

Coletele cu bagaje inregistrate se cantaresc la predare, in mod obligatoriu si gratuit, in prezenta calatorului sau a expeditorului. Coletele cu ziare pana la 10 kg si cele cu carti si reviste pana la 10 kg nu se cantaresc, luandu-se in considerare masa indicata de expeditor. Se pot face totusi

cantariri de proba, in cazul in care se banuieste o declarare falsa a masei coletului. De asemenea, nu se cantaresc obiectele de mai jos, predate ca bagaje neambalate, luandu-se de baza la stabilirea tarifelor masele fixate, dupa cum urmeaza:

 

 

 

- biciclete cu o sa 20 kg, cu motor 30 kg;

- biciclete cu doua sei 30 kg, cu motor 40 kg;

- triciclete cu o sa 40 kg, cu motor 50 kg;

- triciclete cu doua sei 50 kg, cu motor 60 kg;

- motociclete cu sau fara atas 150 kg.

In cazul predarii la transport a unor bagaje sau cand expeditorul o cere, cantarirea se face in mod obligatoriu,.iar tariful se aplica la masa reala rotunjita, conform normelor generale.

 

NUT 2 la art. 26.4

Retragerea de la transport

Daca se cere in scris retragerea bagajelor de la transport dupa inscrierea transporturilor in registrul de cantar, se incaseaza tariful de retragere. Tariful de retragere nu se plateste:

2.1. pentru bagajele retrase, cand calatorul renunta la calatorie din lipsa de loc la trenul si la clasa pentru care poseda legitimatia de calatorie;

2.2. pentru bagajele retrase, cand trenul pentru care calatorul poseda legitimatia de calatorie s-a anulat.

 

ARTICOLUL 27

Raspunderea calatorului. Verificarea. Tarif suplimentar

 

27.1. Calatorul este raspunzator de toate consecintele nerespectarii prevederilor art. 22, 23 si 26.

27.2. Calea ferata are dreptul, in caz de indicii de incalcare a prevederilor legale, sa verifice daca continutul bagajelor corespunde normelor. Calatorul trebuie sa fie invitat sa asiste la verificare. Daca acesta nu se prezinta sau daca nu poate fi gasit, verificarea trebuie sa fie facuta in prezenta gardienilor feroviari ori a organelor de politie sau a 2 martori straini de calea ferata.

1-7 27.3. Daca se constata o incalcare a conditiilor legale de transport, calatorul trebuie sa plateasca cheltuielile ocazionate de verificare si/sau tariful aferent. In cazul incalcarii art. 22 si/sau 23, precum si pentru falsa declarare de continut sau de masa, calea ferata percepe tariful suplimentar, inclusiv plata diferentei dintre tariful de transport si despagubirea pentru eventualele prejudicii.

 

NUT 1 la art. 27.3

Depasirea limitelor de masa si de volum

Coletele gasite asupra calatorilor in vagoanele-clasa, care intrec limitele de masa sau de volum, prevazute pentru bagaje de mana la art. 17 din RT, trebuie duse de calator la vagonul de bagaje, intocmindu-se cupon cu plata ulterioara, urmand ca plata transportului sa se faca in statia de destinatie.

In cazul in care calatorul refuza sa isi duca coletele la vagonul de bagaje sau daca trenul nu are vagon de bagaje, personalul de tren intocmeste un proces-verbal de constatare a contraventiei, indicand tarifele de transport la masa aproximativa a transportului si tariful suplimentar.

In cazul in care calatorul se prezinta imediat dupa sosirea trenului la magazia statiei de destinatie cu coletele indicate in procesul-verbal, coletele se cantaresc si se aplica tarifele, astfel cum s-a aratat mai sus, incasandu-se tariful si tariful suplimentar, cu recipisa de bagaje si jumatate din minimul amenzii legale. In caz contrar, procesul-verbal se trateaza potrivit legii.

 

NUT 2 la art. 27.3

Vietati care nu indeplinesc conditiile fixate de tarif

In cazul in care calatorii refuza sa isi duca vietatile la vagonul de bagaje sau daca cusca pentru caini este complet ocupata, conductorii de bilete intocmesc un proces-verbal de constatare a contraventiei, inscriind tarifele si amenda, astfel cum s-a aratat mai sus.

Tarifele si tarifele suplimentare se incaseaza in statia de destinatie, cu recipisa de bagaje, iar amenda, cu chitanta "Diverse incasari".

In cazul in care calatorii nu se prezinta imediat in statia

de destinatie pentru a-si achita datoriile de mai sus, proce- sul-verbal se trateaza potrivit legii. Daca ceilalti calatori obiecteaza asupra prezentei in vagonul-clasa a vietatilor, conductorul de bilete sau organul de control hotaraste daca este cazul sa le excluda de la calatorie.

 

NUT 3 la art. 27.3

Colete cu continut exclus de la transport

Coletele cu continut exclus de la transport cu trenurile de calatori, gasite asupra calatorilor in vagoanele-clasa, se predau, impreuna cu calatorul, primei statii de oprire, intocmindu-se cupon cu plata ulterioara. Ele se trateaza conform tarifului pentru distanta efectiv parcursa, incasandu-se in plus tariful suplimentar. Daca coletele cu continut exclus de la transport au fost predate cu documente de transport si continutul a fost fals declarat, acestea se trateaza ca atare.

 

NUT 4 la art. 27.3

Colete clandestine

Coletele gasite in vagoanele de bagaje sau in cabinele automotoarelor rapide fara documente de transport si care nu sunt prisosuri, adica nu exista dovada ca au fost inregistrate si li s-au ratacit documentele, se considera colete clandestine si se predau la prima statie cu oprire suficienta, intocmindu-se cupon cu plata ulterioara.

 

NUT 5 la art. 27.3

Colete cu continut fals declarat

Daca se constata ca o marfa a fost declarata necorespunzator, inexact sau incomplet, cu scopul de a se aplica tarife mai avantajoase, se incaseaza cu chitanta "diverse incasari" diferenta pana la tarifele care trebuiau aplicate, daca continutul ar fi fost real declarat, si dublul acestei diferente drept tarif suplimentar.

 

NUT 6 la art. 27.3

Daca se constata ca o marfa exclusa de la transport cu trenurile de calatori a fost declarata in documentul de transport necorespunzator, inexact sau incomplet, cu scopul de a fi admisa la transport cu aceste trenuri, transportul se preda la prima statie cu oprire suficienta si se incaseaza tariful suplimentar pentru fiecare kilogram din masa coletului in care s-a aflat marfa respectiva.

 

NUT 7 la art. 27.3

Daca se constata ca marfa restrictionata la transport prin dispozitii fiscale, sanitare, economice si altele asemenea a fost declarata in documentul de transport nereglementar, inexact sau incomplet, cu scopul de a fi admisa la transport, in statia de destinatie se incaseaza tariful supli- mentar, cu chitanta "Diverse incasari", pentru fiecare kilogram al transportului, iar transporturile se pun la dispozitie organelor care au dispus restrictionarea.

 

ARTICOLUL 28

Eliberarea

 

28.1. Eliberarea bagajelor se face in schimbul predarii recipisei de bagaje si, daca este cazul, in schimbul achitarii tarifelor care greveaza expeditia.

28.2. In statia de eliberare sunt asimilate cu eliberarile catre detinatorul recipisei:

28.2.1. remiterea bagajelor autoritatilor vamale sau agentilor economici comisionari, in locurile lor de expeditie sau in depozitele lor;

28.2.2. incredintarea pentru pastrare de animale vii unui tert.

1 28.3. Detinatorul recipisei de bagaje poate cere eliberarea in statia de destinatie, dupa sosirea trenului cu care bagajele trebuiau sa fie transportate, de indata ce a trecut timpul necesar pentru punerea lor la dispozitie, precum si, daca este cazul, pentru indeplinirea formalitatilor cerute de organele vamale sau de alte autoritati administrative.

28.4. In cazul in care nu se prezinta recipisa de bagaje, calea ferata nu este obligata sa elibereze bagajele decat celui care justifica dreptul sau. Daca aceasta dovada pare insuficienta, calea ferata poate cere depunerea unei garantii in lei sau in valuta.

28.5. Bagajele se elibereaza in statia pentru care au fost inregistrate. La cererea detinatorului recipisei, facuta in timp util, daca imprejurarile permit si daca prescriptiile vamale sau ale altor autoritati administrative nu se opun la aceasta, bagajele pot fi restituite in statiile de plecare sau din parcurs, in schimbul predarii recipisei de bagaje.

28.6. Detinatorul recipisei, caruia bagajele nu ii sunt eliberate in conformitate cu art. 28.3, poate cere sa se certifice pe recipisa data si ora la care el a cerut eliberarea.

2 28.7. In momentul eliberarii, la cererea celui indreptatit, calea ferata trebuie sa procedeze la verificarea bagajelor in prezenta sa, in vederea constatarii unei pagube invocate de el. Cel indreptatit poate refuza primirea bagajelor, in cazul in care calea ferata nu da curs cererii sale.

Rezervele facute de calator, daca si-a primit totusi bagajele, nu au nici un efect, daca nu sunt confirmate in scris de calea ferata.

28.8. Bagajele care nu se reclama in termen de 30 de zile calculate de la data sosirii pot fi utilizate de calea ferata in interes propriu sau pot fi valorificate prin licitatie, pentru sumele obtinute fiind aplicabile prevederile art. 75.8. In cazul in care continutul bagajelor este supus alterarii sau poate provoca eventuale vatamari, calea ferata este in drept sa dispuna vanzarea sau distrugerea, dupa caz, si inaintea expirarii termenului de 30 de zile.

3 28.9. Daca bagajele nu se ridica in termen de 24 de ore de la sosire, acestea vor fi supuse tarifelor de magazinaj, pentru timpul care depaseste acest termen.

 

NUT 1 la art. 28.3

Eliberarea bagajelor poate fi ceruta si in parcurs, direct de la conductorul vagonului de bagaje, care poate elibera bagajul numai daca i se preda recipisa de bagaje si daca cererea i s-a facut in timp util, pentru a putea descarca coletele, ori daca dispozitii de ordin fiscal, sanitar sau administrativ nu se opun eliberarii bagajelor in statia respectiva.

 

NUT 2 la art. 28.7

In cazul in care calatorul sau destinatarul cere in scris, in statia de destinatie, recantarirea transportului, se percepe tariful aferent. Daca diferenta de masa in plus sau in minus este mai mare de 2% sau coletul prezinta urme de violare, nu se percepe tariful de recantarire.

 

NUT 3 la art. 28.9

Transporturile de bagaje neridicate in termenul liber de magazinaj sunt supuse platii tarifului de magazinaj, care se calculeaza pe fiecare colet si zi chiar inceputa. Bagajele neridicate in termen de 3 zile de la sosire se considera cazute in suferinta si se pun la dispozitie calatorului si in statia de pornire.

 

ARTICOLUL 29

Constatarea pierderilor si a avarierii expeditiilor de bagaje

 

29.1. Piederile partiale sau avariile descoperite sau presupuse de calea ferata ori cele invocate de cel indreptatit se constata conform prevederilor art. 75. Calea ferata face cercetarile si comunica rezultatul celui interesat.

29.2. Pierderile totale ale bagajelor se cerceteaza de calea ferata. In acest scop expeditorul sau destinatarul, dupa caz, trebuie sa depuna la calea ferata o descriere cat mai exacta posibil a expeditiei de bagaje.

 

ARTICOLUL 30

Alte forme de contractare a transporturilor de bagaje

 

1 Calea ferata poate oferi calatorilor si alte forme de contractare a transporturilor de bagaje, stabilite prin Normele uniforme privind transporturile.

 

NUT 1 la art. 30

Daca necesitatile de transport impun alte forme de contractare a transportului de bagaje, acestea vor fi stabilite si implementate prin dispozitiile conducerii caii ferate, care se vor publica in Buletinul Comercial al Caii Ferate.

Niciun comentariu: