Norme Uniforme de Transport(NUT) partea IV

ANEXA Nr. 12.1.1 NUT

 

R E G I S T R U L V E G H E T O R

 

_________________________________________________________________________________________________

Exp. (Nr.ST) Nr.     Denum. La sau de Masa exp. Aviz exp. Predarea Predarea vag.

Sosire (PS)  vagon marfii    la statia    in kg     . Sau destinat. vag. la        Caii    

                                                                                                 client       ferate     

                                                           Ziua ora      ziua ora       ziua ora ziua ora   ziua 0ra

  1                   2          3           4               5                 6                 7           8              

 

 

 

 

- continuare tabel -

Semnat. si stampil.  Semnat. si stampil.

Client. La primirea    client. la pred. vag.

Vagoanelor

_________________________________

     9                                                10

_________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 12.1.2 NUT

 

R E G I S T R U L V E G H E T O R

si evidenta de calcul a tarifelor orare de utilizare

 

Exp. (Nr.ST) Nr.     Denum. La sau de Masa exp. Aviz exp.     Punerea Predarea Term.stabil.

Sosire (PS)  vagon marfii    la statia    destinatar. Sau destinat.vag. la   vag. Caii  ptr. Exped.

                                                                                                   Client    ferate       vag.

                                                           Ziua ora      ziua ora       ziua ora ziua ora   ziua 0ra

  1                   2          3           4               5                 6                 7           8               9

 

 

- continuare tabel -

Plec. Tren    Plec. Tren,   Ore de  Tarif orar  Total tarif  Semnat. si stampil.  Semnat. si stampil.

Stabil. ptr.  Din grafic,      utiliz.     De utiliz.   De utiliz.   Client. La primirea    client. la pred. vag.

Exped. vag. Pana la                      (lei)           (lei)          vagoanelor

                    Care se

                  Calcul. Tarif. 

 10                     11            12                 13          14           15                                   16     

_____________________________________________________________________________                         

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 12.2 NUT

 

L I S T A D E P R E D A R E - P R I M I R E

 

La elaborarea listelor de predare-primire se vor efectua urmatoarele operatiuni:

1. listele se intocmesc in doua exemplare, prin calchiere cu indigo: un exemplar ramane la calea ferata si un exemplar se inmaneaza clientului in momentul predarii-primirii vagoanelor;

2. listele se semneaza si se stampileaza de imputernicitul caii ferate si de catre cel al clientului;

3. listele care se intocmesc pentru predarea grupurilor de vagoane de la calea ferata la client se numeroteaza cu numere impare, incepand cu nr. 1 in fiecare luna;

4. listele care se intocmesc pentru predarea grupurilor de vagoane de la client la calea ferata se numeroteaza cu numere pare, incepand cu nr. 2 in fiecare luna.

 

 

 

 

ANEXA la ANEXA Nr. 12.2 NUT

 

L I S T A D E P R E D A R E - P R I M I R E

 

Nr. .................... ora ............. din ziua ......................... luna .....................

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 

Delegat statie, Client,

 

(semnatura si stampila) (semnatura si stampila)

 

Expediere (Nr. ST)

Sosire (PS)

Seria vagonului

Lungimea

vehiculului

Goale

Incarcate

Tara

Neto

Bruto

automat

de mana

Numarul

vagonului

Denumirea

marfii

La sau de la

statia

Masa

expeditiei

in kg

Osii Masa

vehiculului franata

Observatii:

 

 

 

 

ANEXA Nr. 12.3 NUT

 

A R A T A R E A V A G O A N E L O R

 

Art. 1. - Aratarea vagoanelor se intocmeste pentru toate trenurile de marfa, inclusiv pentru vagoanele care se ataseaza la locomotivele izolate, si insoteste trenul pana la statia de descompunere a acestora.

Art. 2. - Aratarea vagoanelor pentru trenurile sau grupurile de vagoane care se elibereaza clientilor poate fi folosita pentru eliberarea acestora, avand in acest caz functia de lista de predare-primire.

Art. 3. - La elaborarea aratarii vagoanelor se efectueaza urmatoarele operatiuni:

3.1. aratarea vagoanelor se intocmeste in trei exemplare, prin calchiere cu indigo: doua exemplare raman la calea ferata si un exemplar se inmaneaza clientului in momentul predarii-primirii vagoanelor;

3.2. se semneaza si se stampileaza de imputernicitul caii ferate si de catre cel al clientului;

3.3. se intocmeste pentru predarea grupurilor de vagoane de la calea ferata la client si se numeroteaza cu numere impare, incepand cu nr. 1 in fiecare luna;

3.4. se intocmeste pentru predarea grupurilor de vagoane de la client la calea ferata si se numeroteaza cu numere pare, incepand cu nr. 2 in fiecare luna.

Art. 4. - Pentru aratarea vagoanelor se foloseste formularul din anexa la prezenta anexa

 

 

 

 

ANEXA la ANEXA Nr. 12.3 NUT

 

Expeditie.

Expeditie.

 

 

 

 

ANEXA Nr. 12.4. NUT

 

N O R M E U N I F O R M E

privind autorizarea manevrelor, precum si a circulatiei vehiculelor in cazuri speciale, cu mijloacele clientului, pe infrastructura caii ferate

 

CAPITOLUL I

Conditii de autorizare

 

Art. 1. - Prezentele reglementari stabilesc conditiile autorizarii mijloacelor care apartin clientilor pentru a circula:

1.1. pe liniile statiilor caii ferate, la care sunt racordate liniile industriale respective, in vederea executarii operatiunilor de manevra;

1.2. pe anumite linii ferate, in peage, in cazurile prevazute in tarife, cu ocazia deplasarii de la un agent economic la altul;

1.3. pe anumite linii ferate, cu ocazia intrarii, respectiv iesirii, in si din atelierele de reparat material rulant sau din uzinele constructoare de material rulant.

Autorizatia pentru manevre si circulatie se acorda conform prevederilor instructiunilor de serviciu.

Prezentele reglementari stabilesc conditiile pentru obtinerea autorizarii necesare pentru efectuarea prestatiilor de servicii auxiliare feroviare privind manevra si circulatia in cazurile aratate la pct. 1.1, 1.2 si 1.3, pentru care nu este necesara licenta pentru operator de transport feroviar.

Art. 2. - In legatura cu autorizarea vehiculelor de tractiune de orice tip in vederea circulatiei pe liniile statiilor cailor ferate se stabilesc urmatoarele:

2.1. vehiculele de tractiune (locomotiva, locotractorul, drezina, autocamioanele feroviare) care apartin agentului economic posesor de cai ferate industriale pot circula pentru executarea operatiunilor de manevra pe liniile de cale ferata ale statiilor numai in baza autorizarii acestor operatiuni, conform prezentelor reglementari;

2.2. agentul economic care solicita autorizarea va inainta intreaga documentatie agentiei de marfa, care o trateaza potrivit prevederilor reglementarilor caii ferate.

Art. 3. - Documentatia trebuie sa cuprinda:

3.1. cererea agentului economic;

3.2. dovada eliberata de statia de racord a liniei industriale sau de statia cap de sectie, prin care sa se certifice ca este necesar ca vehiculul de tractiune sa aiba acces la liniile caii ferate pentru manevra si remorcare de material rulant al caii ferate;

3.3. procesul-verbal de constatare tehnica a vehiculului-motor, intocmit de delegatul caii ferate;

3.4. procesul-verbal de executare a reparatiilor, de revi-

zie ulterioara si de proba la presiune la rece a locomotive-

lor cu abur;

3.5. certificatul de probe pentru cazanele cu abur;

3.6. adeverinte privind plata taxelor, reprezentand cheltuielile facute de personalul caii ferate cu ocazia deplasarii in vederea autorizarii;

3.7. chitanta privind plata tarifelor pentru avizarea circulatiei mijloacelor de transport ale agentilor economici.

Art. 4. - Procesul-verbal de constatare tehnica a vehiculului de tractiune apartinand agentului economic se intocmeste, la cererea agentului economic care solicita autorizarea, de catre:

4.1. receptia caii ferate din atelierele de reparat material rulant;

4.2. uzina constructoare, cu ocazia luarii in primire a vehiculului dupa reparatie sau constructie;

4.3. delegatul caii ferate respective, in cazul in care vehiculul a fost reparat:

4.3.1. in atelierele proprii;

4.3.2. in afara atelierului de reparat materialul rulant, apartinand caii ferate, de catre alt agent economic.

Art. 5. - Procesul-verbal de constatare tehnica trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente:

5.1. caracteristicile principale ale vehiculului motor, incluzand viteza maxima, anul constructiei si constructorul;

5.2. constatarile rezultate in urma verificarii in circulatie a vehiculului motor, conform prevederilor instructiunilor caii ferate;

5.3. rezultatul probelor de parcurs, efectuate in prezenta delegatului caii ferate, care va stabili daca vehiculul corespunde din punct de vedere al sigurantei circulatiei;

5.4. propunerile asupra termenului pentru care se emite autorizatia (maximum 3 ani, fara depasirea termenului de revizie interioara); de asemenea, se va specifica obligatia agentului economic de a executa reviziile periodice conform reglementarilor caii ferate in vigoare.

Art. 6. - Daca vehiculul este supus unor operatiuni importante ca RK, RG, RR, precum si unor reparatii care impun ridicarea vehiculelor de pe osii, darea lui in functiune se va face dupa o noua verificare de catre organele caii ferate si dupa reinnoirea autorizarii pe baza de dosar.

Art. 7. - Documentatia intocmita de agentul economic care solicita autorizarea vehiculului se verifica de biroul reparatii locomotive al caii ferate respective, in vederea emiterii autorizatiei de circulatie de catre calea ferata.

Art. 8. - In cazul in care se cere reautorizarea unei locomotive cu abur intre doua RGI, nu se impune refacerea procesului-verbal de presiune la rece, acesta fiind valabil pana la prima RGI, insa la documentatia respectiva se va atasa o copie de pe procesul-verbal de presiune la rece si autorizatia veche, restul documentatiei refacandu-se.

Art. 9. - Vehiculele de tractiune apartinand agentilor economici vor avea aplicate pe ambele parti ale marchizei (cutiei de conducere) o inscriptie cu dimensiunile 200/120 mm, cu urmatorul cuprins:

Autorizarea caii ferate nr. ..................

Expira la ............................................. .

Art. 10. - Agentii economici trebuie sa prezinte organelor caii ferate documentatia completa, precum si actul de autorizare, in baza caruia a fost construita linia industriala pe care circula vehiculul de tractiune in cauza, al carui numar va fi mentionat in procesul-verbal.

Art. 11. - Cheltuielile ocazionate de autorizarea vehiculului de tractiune vor fi cele indicate prin acte de delegatul caii ferate si vor cuprinde:

11.1. salariul personalului in perioada respectiva;

11.2. cheltuieli de transport pe calea ferata, auto etc., conform tarifelor oficiale;

11.3. cheltuieli de deplasare la agentul economic, probe de parcurs si altele similare.

Art. 12. Dosarele pentru autorizare se intocmesc de agentii economici, in doua exemplare, din care un exemplar se trimite direct agentiei de marfa respective pentru verificare, conform art. 7.

Toate actele continute la dosar vor fi originale, cu exceptia procesului-verbal de presiune la rece si a vechii autorizatii (vezi art. 8).

 

CAPITOLUL II

Autorizarile vehiculelor de tractiune de orice tip, proprietatea agentului economic sau inchiriate de la calea ferata pentru a circula pe anumite linii ale caii ferate, cu ocazia deplasarii de la un agent economic la altul sau de la agentul economic la depoul de locomotive cel mai apropiat

 

Art. 13. - Dosarul pentru autorizare se intocmeste in conditiile prevazute la cap. I pentru o perioada de maximum 3 ani, fara depasirea termenului pentru RGI la locomotivele cu aburi.

Art. 14. - In cererea pentru obtinerea autorizarii, agentul economic va specifica sectia de remorcare pentru care se cere autorizarea, aratand si statiile cap de sectie.

Intrucat in statiile cap de sectie se efectueaza manevre, la documentatie se va anexa, conform indicatiilor mentionate la art. 3, dovezi eliberate de statiile cap de sectie si depou, din care sa rezulte ca vehiculul de tractiune remorcheaza garnitura, compusa din vagoane ale caii ferate sau din vagoane proprii de la agentul economic, pe sectia respectiva, si executa operatiuni de manevra in statiile indicate sau spalari cu revizii in depou, cu specificarea depoului respectiv.

Art. 15. - Autorizarea in astfel de cazuri se da conform art. 17 atat pentru circulatia pe liniile caii ferate mentionate in autorizatie, cat si pentru manevra in statiile cap de sectie.

Conducerea vehiculului, izolat sau cu tren in linie curenta, se va face de personalul agentului economic, autorizat de organele caii ferate la siguranta circulatiei, care va cunoaste foarte bine sectia de remorcare respectiva.

 

CAPITOLUL III

Circulatia vehiculelor de tractiune de orice tip pe liniile ferate, de la statia de domiciliu a agentului economic la atelierele de reparatii material rulant, pentru reparatii si, invers, de la atelierele de reparatii material rulant sau uzina constructoare la agentul economic, dupa iesirea din constructie sau reparatie

 

Art. 16. - Circulatia acestor vehicule se face numai in stare rece, pregatite pentru a fi transportate in compunerea trenurilor de marfa, conform prevederilor instructiei de remorcare si de franare si numai in baza procesului-verbal de constatare tehnica, specificat la pct. 3.3, in conditiile aratate la art. 4 si 5, astfel:

16.1. In cazul circulatiei vehiculului de la agentul economic proprietar la atelierele de reparatii material rulant, procesul-verbal de constatare tehnica intocmit de delegatul caii ferate respective va cuprinde datele indicate la art. 5.1, 5.2, 5.3 si 5.4.

16.2. In cazul circulatiei vehiculului de la uzina constructoare sau de la atelierul de reparatii material rulant la agentul economic proprietar, dupa constructie sau dupa efectuarea reparatiilor, procesul-verbal de constatare tehnica, intocmit de receptia de tractiune din atelierele de reparatii material rulant sau, respectiv, de receptia caii ferate din uzina constructoare, trebuie sa contina toate datele indicate la art. 5.

Un exemplar al acestui proces-verbal se anexeaza la documentele de transport ale vehiculului.

16.3. In cazul in care se impune ca circulatia locomotivelor, proprietate a agentilor economici sau inchiriate de la calea ferata, sa se faca in presiune, cu personal propriu, in cursa izolata (locomotive ale caror viteze maxime de circulatie sunt sub cele ale vitezelor trenurilor de marfa, prevazute pe sectiile respective de remorcare, sau alte cauze), aceasta nu se admite decat cu aprobarea conducerii caii ferate, la cererea agentului economic proprietar al vehiculului si in baza procesului-verbal de constatare tehnica intocmit.

 

CAPITOLUL IV

Autorizarea prestatorilor de servicii auxiliare feroviare privind manevra si circulatia

 

Art. 17. - Prestatorii de servicii auxiliare feroviare privind manevra si circulatia (PSAF) pentru executarea manevrelor si a circulatiei in cazurile prevazute la pct. 1.1, 1.2 si

1.3 trebuie sa fie autorizati sa execute aceste prestatii, in interes propriu sau pentru altii, prin conventia-cadru de incarcare-descarcare sau prin contracte pentru prestatii de servicii auxiliare feroviare privind manevra si circulatia, incheiate de agentul economic cu transportatorul feroviar autorizat respectiv sau cu C.F.R., dupa caz.

Art. 18. - In acest scop, PSAF trebuie sa fie o persoana juridica in al carei statut se prevede, intre atributii, executarea operatiunilor de manevra si circulatie feroviara, care poseda autorizatiile pentru vehiculele de tractiune, emise conform prezentelor reglementari, are personalul privind siguranta circulatiei autorizat de Tfa respectiv si a stabilit un salariat corespunzator, responsabil cu siguranta circulatiei, autorizat de Tfa.

 

 

 

 

ANEXA Nr. 12.5. NUT

 

N O R M E U N I F O R M E

pentru etichetele care se aplica expeditiilor de marfuri

 

Art. 1. - Etichetele expeditiilor de marfuri trebuie sa ii informeze pe cei interesati despre caracteristicile transportului si ale manipularii.

Art. 2. - Se folosesc urmatoarele etichete:

2.1. Etichete de manipulare (anexa nr. 12.5.1 NUT);

2.2. Etichete de pericol (anexa nr. 12.5.2. NUT);

2.3. Etichete privind regimul vamal si lide dezinfectat" (anexa nr. 12.5.3 NUT);

2.4. Etichete de restrictii la manevra (anexa nr. 12.5.4 NUT);

2.5. Etichete de identificare a transporturilor (anexa nr. 12.5.5 NUT).

2.6. Modul de aplicare a etichetelor se stabileste prin instructiuni ale caii ferate, publicate in Buletinul Comercial al Caii Ferate.

 

 

 

 

ANEXA Nr. 12.5.1. NUT

 

E T I C H E T E D E M A N I P U L A R E

 

Art. 1. - Eticheta nr. 1 "realimentarea cu gheata a expeditiilor"

Vagoanele pentru care se cere prin scrisoarea de trasura realimentarea cu gheata in parcurs trebuie sa fie prevazute de catre statia de expeditie cu o eticheta conform modelului nr. 1, format mare, pe ambii pereti laterali ai vagonului.

Aceste etichete trebuie sa poarte numele statiei in care se cere realimentarea cu gheata.

Expeditorul trebuie sa fie invitat sa lipeasca pe originalul scrisorii de trasura o eticheta conform modelului nr. 1 format mic.

Art. 2. - Eticheta nr. 2 "vagoane incarcate cu animale vii".

Pentru vagoanele incarcate cu animale vii se folosesc etichetele-model nr. 2.

Art. 3. - Eticheta nr. 3 "vagoane incarcate cu marfuri perisabile"

Pentru vagoanele incarcate cu marfuri perisabile se folosesc etichetele-model nr. 3.

Art. 4. - Pentru expeditiile cu declararea interesului la eliberare se foloseste eticheta nr. 4.

Art. 5. - Daca transportul anumitor marfuri, conform reglementarilor, necesita ingrijiri speciale, mai ales in ceea ce priveste caracterul lor fragil, sensibilitatea la apa sau conditiile de incarcare si altele similare, expeditorul trebuie sa prevada expeditia cu etichete corespunzatoare prevazute in prezenta anexa. Pentru aplicarea acestor etichete expeditorul il va consulta pe seful statiei.

 

 

 

 

ANEXA LA ANEXA Nr. 12.5.1. NUT

 

Eticheta nr. 1 Eticheta nr. 2

Eticheta nr. 4 Eticheta nr. 3

 

21a: 148 mm

21b: 20 mm

21a: 105 mm

21b: 15 mm

148 mm

105 mm

22a: 148 mm

22b: 20 mm

22a: 105 mm

22b: 15 mm

148 mm

105 mm

5 mm.

Eticheta nr. 5 Eticheta nr. 6 Eticheta nr. 7

Eticheta nr. 8 Eticheta nr. 9 Eticheta nr. 10

Eticheta nr. 11 Eticheta nr. 12 Eticheta nr. 13

fragil a se proteja impotriva umiditatii sus

a se proteja impotriva caldurii

folosirea carligelor este interzisa centru de greutate ridicat aici se pune caruciorul centru de greutate a se agata aici

 

1) Reducere admisibila pana la formatul A7 (74 X 105 mm

 

 

 

 

ANEXA Nr. 12.5.2 NUT

 

E T I C H E T E D E P E R I C O L

 

Art. 1. - Etichetele de pericol, prescrise pentru materiile si obiectele din clasele RID, se folosesc conform prevederilor cuprinse in anexa nr. 1 NUT si au semnificatiile aratate in continuare:

 

_____________________________________________________________________________

Numarul etichetei si descrierea ei                                                                Semnificatia

______________________________________________________________________________________

Eticheta nr. 1. Negru pe fond portocaliu: bomba explodand, in Pericol de explozie, diviziunile 1.1 RID si 1.3 RID.

jumatatea de sus; numarul diviziunii si litera grupei de compatibilitate corespunzatoare, in jumatatea de jos; o cifra mica "1", in coltul de jos.

Eticheta nr. 2. Negru pe fond portocaliu; numarul diviziunii "1.4" Pericol de explozie, diviziunea 1.4 RID.

ocupa cea mai mare parte a jumatatii de sus; litera grupei de compatibilitate corespunzatoare, in jumatatea de jos; o cifra mica "1" in coltul de jos.

Eticheta nr. 3. Negru pe fond portocaliu; numarul diviziunii "1.5" Pericol de explozie, diviziunea 1.5 RID.

ocupa cea mai mare parte din jumatatea de sus; litera grupei de compatibilitate corespunzatoare, in jumatatea de jos; o cifra mica "1", in coltul de jos.

Eticheta nr. 4. Negru pe fond portocaliu; bomba explodand, in Pericol de explozie.

jumatatea de sus.

Eticheta nr. 5. Butelie de gaze neagra sau alba pe fond verde, Gaz neinflamabil si netoxic.

cu o cifra mica "2" in coltul de jos.

Eticheta nr. 6. Flacara neagra sau alba pe fond rosu. Pericol de foc, materii lichide inflamabile.

Eticheta nr. 7. Flacara neagra pe fond alcatuit din benzi verti- Pericol de foc, materii solide                        inflamabile.

cale echidistante, alternativ, rosii si albe.

Eticheta nr. 8. Flacara neagra pe fond alb, triunghiul inferior Spontan inflamabil.

al etichetei fiind de culoare rosie.

Eticheta nr. 9. Flacara neagra sau alba pe fond albastru. Pericol de emanatie de gaze inflamabile in contact cu apa.

Eticheta nr. 10. Flacara deasupra unui cerc, neagra pe fond Materie comburanta.

galben, cu cifra mica "5.1" in coltul de jos.

Eticheta nr. 11. Flacara deasupra unui cerc, neagra pe fond Peroxid organic, pericol de incendiu.

galben, cu cifra mica "5.2" in coltul de jos.

Eticheta nr. 12. Flacara deasupra unui cerc, neagra pe fond Pericol de activare a unui incendiu.

galben.

Eticheta nr. 13. Cap de mort, pe doua tibii negre pe fond alb. Materie toxica; se va tine izolata de produsele alimentare, de alte obiecte de consum si de hrana pentru animale, in magaziile de marfuri.

Eticheta nr. 14. Trei semiluni pe un cerc negru. Materie infectioasa; se va tine izolata de produsele alimentare, de alte obiecte de consum si de hrana pentru animale, in vagoane si in magaziile de marfuri.

In caz de curgere sau de stricaciune, trebuie avertizata imediat autoritatea de sanatate publica.

Eticheta nr. 15. Trefla schematizata, inscriptia "RADIOACTIV", Materie radioactiva in colete de categoria I - urmata de o banda verticala in jumatatea de jos, cu urmatorul ALB; in caz de avarie a coletelor, pericol pentru text: sanatate, prin ingerare, inhalare sau contact cu

Continut: ....................... materia care s-ar raspandi.

Activitate: ......................

Cifra "7" mica, in coltul de jos; simbol si inscriptii negre pe fond alb, banda verticala rosie.

Eticheta nr. 16. Ca precedenta, doua benzi verticale in juma- Materie radioactiva in colete din categoria a II-a -

tatea de jos si urmatorul text: GALBEN; coletele vor fi tinute la distanta de cole-

Continut: ........................................... tele prevazute cu o eticheta cu inscriptia l.FOTO";

Activitate: .......................................... in caz de avariere a coletelor, pericol pentru sana-

Indice de transport: ......................... tate, prin ingerare, inhalare sau contact cu materia

(in casuta dreptunghiulara incadrata in negru) care s-ar raspandi si risc de iradiere exterioara

Cifra "7" mica, in coltul inferior; simbol si inscriptii negre, la distanta.

fondul jumatatii superioare - galben, fondul jumatatii inferioare - alb, benzi verticale rosii.

Eticheta nr. 17. Ca precedenta, trei benzi verticale in jumatatea Materie radioactiva in colete din categoria a III-a -

de jos. GALBEN; coletele se vor tine la distanta de coletele prevazute cu o eticheta cu inscriptia "FOTO";

in caz de avariere a coletelor, pericol pentru sanatate, prin ingerare, inhalare sau contact cu materia radioactiva si risc de iradiere exterioara la distanta.

Eticheta nr. 18. Trefla schematizata, inscriptia "RADIOACTIV"; Materie radioactiva care prezinta pericolele descrise

cifra "7"; simbol si inscriptii negre; jumatatea de sus - fond in RID la nr. 7A, 7B sau 7C.

galben, cea de jos - fond alb.

Folosirea cuvantului luRADIOACTIV" in jumatatea de jos este optionala, pentru a permite folosirea acestei etichete la afisarea numarului de identificare a materiei, corespunzator expeditiei.

Eticheta nr. 19. Picaturi care se scurg dintr-o eprubeta pe o Materie corosiva.

placa si dintr-o alta eprubeta pe o mana; negru pe fond alb, triunghiul inferior al etichetei fiind de culoare neagra, marginita de un chenar alb.

Eticheta nr. 20. Fond alb cu sapte benzi verticale negre in ju- Materii si obiecte diverse, care in cursul transportului

matatea de sus si cifra mica "9", subliniata in jumatatea de jos. prezinta un alt pericol decat cele vizate la celelalte clase.

Eticheta nr. 21. Negru pe fond portocaliu; numarul diviziunii 1.6 Pericol de explozie, diviziunea 1.6 RID.

ocupa cea mai mare parte din jumatatea de sus; litera grupei de compatibilitate "N", in jumatatea de jos; o cifra mica "1", in coltul de jos.

Eticheta nr. 22. Marcaj triunghiular cu laturile de cel putin Marcaj pentru materiile transportate in stare calda.

250 mm, reprezentate in rosu.

Art. 2. - Textul trebuie sa fie tiparit in limba romana pentru traficul intern.

 

 

 

 

ANEXA Nr. 12.5.2. NUT

 

Etichetele:

 

1) Indicarea numarului diviziunii.

2) Indicarea grupei de compatibilitate.

3) Dimensiuni, a se vedea eticheta nr. 1.

4) Indicarea numarului clasei autorizate.

 

nr. 1 nr. 2 nr. 3

nr. 5 nr. 6

nr. 4

nr. 10 nr. 11 nr. 12

nr. 7 nr. 8 nr. 9

nr. 13.

nr. 14 nr. 15 nr. 16

nr. 18 nr. 19

nr. 21 nr. 22

nr. 20

nr. 17

Conteinere mariConteinere-cisterna- minimum

250 mm

Vagoane- minimum

150 mm

Conteinere mariConteinere-cisterna- minimum

250 mm

Vagoane- minimum

150 mm.

 

 

 

 

ANEXA Nr. 12.5.3 NUT

 

E T I C H E T E

privind regimul vamal si lide dezinfectat"

 

Art. 1. - Etichete ltmarfuri supuse regimului vamal" 1.1. Transporturile aflate sub regim vamal se recunosc dupa eticheta ltmarfuri sub control vamal" pe fond verde, format A 7 si A 10.

Pe coletele si pe vagoanele care contin marfuri supuse formalitatilor vamale, precum si pe documentele lor de transport, statiile de expeditie in care se vamuiesc transporturile sau de frontiera, dupa caz, sunt obligate sa aplice:

1.1.1. pe colete si pe vagoane, eticheta ltmarfuri sub control vamal", format A 7 (model nr. 12.5.3.1 NUT), cu dimensiunile 50/91 mm;

1.1.2. pe scrisoarea de trasura, eticheta ltmarfuri sub control vamal", format A 10 (model nr. 12.5.3.1 NUT), cu dimensiunile 18/35 mm.

1.2. Aceste etichete se completeaza dupa cum urmeaza:

1.2.1. in cazul expeditiilor destinate exportului, etichetele se completeaza cu numele statiei unde urmeaza sa se indeplineasca formalitatile vamale la export, mentionata de expeditor in scrisoarea de trasura, respectiv statia de frontiera de iesire din tara, dupa caz;

1.2.2. in cazul expeditiilor din import si nevamuite in

statia de frontiera de intrare in tara, se completeaza cu numele statiei cu birou vamal din interiorul tarii unde urmeaza sa se indeplineasca formalitatile vamale de import si pentru care se intocmeste de catre statia de frontiera declaratia vamala de tranzit intern;

1.2.3. - in cazul expeditiilor in tranzit prin tara noastra, se completeaza cu numele statiei de cale ferata de frontiera de iesire din tara, prevazuta de expeditor in scrisoarea de trasura, pentru care statia de cale ferata de frontiera de intrare intocmeste declaratia vamala de tranzit extern.

In statiile de frontiera de iesire si in statiile din interior cu birou vamal, eticheta ltmarfuri sub control vamal", format mic, de pe scrisorile de trasura, si format mare, de pe colete si vagoane, se indeparteaza dupa obtinerea liberului de vama.

Art. 2. - Eticheta ltde dezinfectat"

Pentru vagoanele folosite la transportul anumitor marfuri, care nu pot fi indrumate la incarcare decat dupa spalare si dezinfectare, se foloseste eticheta model nr. 12.5.3.2 NUT.

Aceasta eticheta trebuie completata cu numarul vagonului, statia unde se executa operatiunea de spalare si dezinfectare, data si stampila statiei care a aplicat eticheta.

 

 

 

 

ANEXA Nr. 12.5.3.1 NUT

 

Eticheta pentru regimul vamal

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 12.5.3.2 NUT.ANEXA Nr. 12.5.4. NUT

 

E T I C H E T E

de restrictie la manevra

 

Art. 1. - Etichetele folosite pentru restrictii la manevra sunt aratate in continuare:

1.1. Eticheta nr. 1 "trecerea peste cocoasa interzisa" se foloseste la transporturile exceptionale pentru care s-a dispus aceasta restrictie de manevra, in cazul incarcaturii a carei geometrie nu permite trecerea peste cocoasele de triere.

1.2. Eticheta nr. 2 lrse interzice trierea prin imbrancireî sau pe plan inclinat, fara a fi legat de un vehicul motor.

Nu trebuie sa tamponeze, nici sa fie tamponat", se foloseste in urmatoarele cazuri:

1.2.1. transporturile exceptionale pentru care s-a dispus aceasta restrictie de manevra;

1.2.2. vehiculele insotite de insotitori;

1.2.3. vagoane a caror masa bruta este egala sau mai mare de 100 t.

1.3. Eticheta nr. 3 "se vor lua masuri speciale pentru manevre si protejare. Nu trebuie sa tamponeze, nici sa fie tamponat" se foloseste in urmatoarele cazuri:

1.3.1. transporturile exceptionale pentru care s-a dispus aceasta restrictie de manevra;

1.3.2. vagoanele incarcate cu animale vii.

1.4. Eticheta nr. 4 "a se manevra cu precautie!" se foloseste in urmatoarele cazuri:

1.4.1. transporturile exceptionale pentru care s-a dispus aceasta restrictie de manevra;

1.4.2. vagoanele a caror incarcatura risca sa se deplaseze in mod periculos, daca cuplarea nu se face cu viteza redusa;

1.4.3. vagoanele care nu pot suporta decat o cuplare cu viteza redusa, din cauza fragilitatii si a valorii marfii transportate; fragilitatea se apreciaza tinandu-se seama de starea, fixarea si de tipul vagoanelor folosite; totusi, in mod exceptional, atunci cand vagoanele nu pot suporta cuplarea, chiar cu viteza redusa, se va utiliza eticheta nr. 3;

1.4.4. obiecte cu masa indivizibila mai mare de 20 t.

Art. 2. - Etichetele de restrictie la manevra se aplica in cazurile prevazute de RID.

Art. 3. - Etichetele de restrictie la manevra nu sunt aplicate pe urmatoarele transporturi, chiar daca ele sunt supuse unor astfel de restrictii:

3.1. vehicule incarcate sau goale, care poarta un semn ce prescrie o restrictie de manevra suplimentara, in cazul in care nu este necesara o restrictie de manevra suplimentara;

3.2. vagoane de calatori, vehicule de tractiune care nu sunt in serviciu;

3.3. vagoane cu materii si obiecte prevazute in RID, care poarta o eticheta aplicata de expeditor, care impune deja o restrictie de manevra, dar nu este necesara o restrictie de manevra suplimentara.

 

 

 

 

ANEXA LA ANEXA Nr. 12.5.4. NUT

 

Eticheta nr. 1 Eticheta nr. 2

Eticheta nr. 3 Eticheta nr. 4

 

Trecerea peste cocoasa interzisa. Se interzice trierea prin imbrancire sau pe plan inclinat, fara a fi legat de un vehicul motor. Nu trebuie sa tamponeze, nici sa fie tamponat.

Se vor lua masuri speciale pentru manevrare si protejare. Nu trebuie sa tamponeze, nici sa fie tamponat.

A se manevra cu precautie.

 

 

 

 

ANEXA Nr. 12.5.5 NUT

 

E T I C H E T E

de identificare a transporturilor

 

Art. 1. - La expeditiile de coletarie si de mesagerie ca eticheta de identificare se foloseste eticheta 1 prevazuta in anexa nr. 12.5.5.1 NUT.

Etichetele de identificare pentru coletarie si mesagerii se completeaza de catre expeditor.

1.1. Partea din stanga, intitulata "Numele si adresa expeditorului", se completeaza cu numele si adresa postala ale acestuia, indicandu-se localitatea, judetul, strada, numarul si alte date privind adresa prevazuta in scrisoarea de trasura.

1.2. Rubrica "Numarul documentului de transport" se completeaza cu numarul tiparit pe prima pagina a scrisorii de trasura. Acest numar se reproduce, daca nu este tiparit, pe toate exemplarele documentului de transport.

1.3. Rubrica "Statia de destinatie" se completeaza, cu litere majuscule de tipar, cu numele statiei de destinatie prevazut in documentul de transport.

1.4. Rubrica "Statia de expeditie" se completeaza, cu litere majuscule de tipar, cu numele statiei de expeditie.

1.5. Rubrica "Grupa" se completeaza cu numarul grupei din planul de formare, daca statia de destinatie este prevazuta cu numar de grupa in planul de formare a trenurilor de coletarie, sau cu numarul de grupa al statiei de refacere in zona de influenta unde se gaseste statia de destinatie, in celelalte cazuri. Inscrierea numarului grupei se face cu cifre mari care sa ocupe intregul spatiu rezervat pe eticheta in acest scop.

1.6. Rubrica "Catimea coletelor" se completeaza prin inscrierea numarului total al coletelor ce compun expeditia.

1.7. Rubrica "Masa expeditiei" se completeaza prin inscrierea masei brute a tuturor coletelor ce compun expeditia.

1.8. In rubrica "Coletul nr." se inscriu numarul coletului si marca, in cazurile in care s-au aplicat marci sau numere pe colete, respectiv numarul containerului.

1.9. Rubrica "Denumirea marfii" se completeaza cu denumirea marfii din scrisoarea de trasura.

1.10. Restul rubricilor se completeaza potrivit indicatiilor cerute de formular.

Art. 2. - La expeditiile de vagoane, ca eticheta de identificare se foloseste eticheta nr. 2 prevazuta in anexa nr. 12.5.5.2 NUT.

Etichetele de identificare pentru expeditiile de vagoane se completeaza de catre expeditori potrivit indicatiilor de mai sus, inclusiv in ceea ce priveste numerotarea scrisorilor de trasura, cu singura deosebire ca, la completarea numarului de grupa de plan formare care se inscrie pe etichetele vagonului, se tine seama de numarul de grupa din planul de formare a trenurilor de marfa. La completarea etichetelor se vor respecta dimensiunile literelor si ale cifrelor indicate in model.

Etichetele de identificare trebuie sa fie confectionate din material rezistent, adecvat modului de ambalare, aplicate in mod durabil si scrise cu material care rezista la intemperii.

La vagoanele complete etichetele care nu sunt rezistente la intemperii se vor introduce in pungi de material plastic aplicate cu gura in jos.

Dimensiunile minime ale etichetelor de identificare sunt:

format A6, in cazurile expeditiilor de coletarie (150/105 mm) si format A 5 (150/210mm), in cazurile expeditiilor de vagoane.

Inscrierea datelor pe etichetele de identificare trebuie facuta astfel incat sa se utilizeze in intregime spatiile rezervate fiecarei mentiuni, iar citirea lor sa fie posibila si fara dubiu.

Se recomanda ca inscrierea fiecarei mentiuni sa fie cu litere majuscule de tipar.

Pentru a se asigura corecta completare a etichetelor de identificare cu numarul grupei de plan formare, fiecare statie va intocmi un plan de etichetare pentru coletarie si separat un plan de etichetare pentru vagoane, in functie de pozitiile geografice ale statiilor de destinatie de pe retea, tinand seama de prevederile indicatorului de rute grafic, de indicatorul de rute analitic.

In acest scop, se pot folosi hartile retelei caii ferate, pe care se vor marca statiile cu numar de grupa si zonele lor de influenta fata de statia de expeditie.

Planurile de etichetare astfel intocmite vor fi afisate pe panoul de avizare al statiei.

Pentru instruirea expeditorilor in legatura cu modul de stabilire a grupei de plan formare, in vederea completarii etichetelor de identificare, statiile vor da indrumari precise cu ocazia comandarii si programarii expeditiilor, precum si ori de cate ori se cer relatii de catre expeditori.

 

 

 

 

ANEXA Nr. 12.5.5.1 NUT

 

E T I C H E T A Nr. 1

 

Numarul documentului de transport Grupa plan

formare

Statia de destinatie

Statia de expediere

Catimea Masa Coletul Bruto Tara Neto

coletelor expeditiei nr.

(bucati) (kg) (kg) (kg) (kg)

 

Data Denumirea

predarii marfii

Numele si adresa destinatarului

Numele si adresa expeditorului

 

 

 

 

ANEXA Nr. 12.5.5.2 NUT

 

E T I C H E T A Nr. 2

 

Numarul documentului Statia de

de transport destinatie

Denumirea Grupa plan formare

marfii

Masa (kg)

Bruto Tara Neto

Numele si adresa expeditorului Numele si adresa destinatarului

Statia de

expediere

Data predarii

 

 

 

 

ANEXA Nr. 12.6 NUT

 

N O R M E U N I F O R M E

privind modul de prezentare a marfurilor la transport

 

Art. 1. - Regulile privind modul de prezentare a marfurilor la transportul pe calea ferata se aplica, in mod obligatoriu, in traficul local si international de catre toti agentii economici, persoane fizice sau juridice, in calitate de expeditori.

Art. 2. - Pentru respectarea acestor reguli expeditorii marfurilor sunt obligati sa inscrie in rubrica "Mentiuni ale expeditorului" din scrisoarea de trasura mentiunea: "Marfa este incarcata conform anexei nr. 12.6.1 NUT."

Art. 3. - Incarcarea marfii contrar regulilor privind modul de prezentare a marfurilor la transportul pe calea ferata nu poate constitui motiv de refuz din partea destinatarului acesteia.

Art. 4. - In cazul in care anexa nr. 12.6.1 NUT prevede ca mod de prezentare a marfii la transport "paletizat", "pachetizat", "containerizat", precum si in "vrac" sau "bucata cu bucata", marfurile se vor prezenta cu prioritate intr-o forma apta pentru manipularea mecanizata si numai in cazuri exceptionale, in lnvrac" sau labucata cu bucata".

Art. 5. - Marfurile destinate unor statii situate pe linii de ecartament diferit decat cel al statiei de expeditie se contracteaza si se primesc la transport numai in containere (UTI), paletizat sau pachetizat.

Art. 6. - Pentru marfurile necuprinse in anexa nr. 12.6.1 NUT modul de prezentare la transport se stabileste de unitatea furnizoare, impreuna cu statia de cale ferata, cu ocazia incheierii contractelor de transport.

Art. 7. - Codificarea categoriilor vagoanelor de marfa este prezentata in anexa nr. 12.6.2 NUT.

Art. 8. - Codificarea tehnologiilor de manipulare si transport este prezentata in anexa nr. 12.6.3 NUT.

 

 

 

 

ANEXA Nr. 12.6.1 NUT

 

R E G U L I

privind modul de prezentare a marfurilor la transportul pe calea ferata

 

Nr. Denumirea Ambalajul de Modul de prezentare Felul vagonului sau Codul vagonului sau al

crt. produsului transport (mod la transport (unitatea al containerului folosit containerului folosit Observatii

de ambalare) de incarcatura) (anexa nr. 12.6.2) (anexa nr. 12.6.2)

0 1 2 3 4 5 6

 

CAPITOLUL I

Expeditii de marfuri in vagoane

 

GRUPA 1 - PRODUSE PETROLIERE

1. Titei brut cisterna lichid in vagon-cisterna vagon-cisterna                           72

2. Benzina, gazolina, cisterna lichid in vagon-cisterna vagon-cisterna                   71

    produse similare

3. Petrol cisterna lichid in vagon-cisterna vagon-cisterna                                      72

4. Motorina pentru cisterna lichid in vagon-cisterna vagon-cisterna                      70

    combustibil

5. Motorina pentru cisterna lichid in vagon-cisterna vagon-cisterna                      70

    motoare diesel butoaie in butoaie, vagon descoperit                                   54, 55

    manipulate mecanic

    paletizat vagon descoperit                                                                           54, 55

6. Pacura cisterna lichid in vagon-cisterna vagon-cisterna                                    72

7. Uleiuri si unsori cisterna lichid in vagon-cisterna vagon-cisterna                70, 72

    minerale, ulei mineral bidoane paletizat vagon acoperit                                   11

    ars in bidoane, vagon descoperit                                                                54, 55

    manipulate mecanizat

8. Uleiuri de parafina, butoaie paletizat vagon acoperit                                        11

    de vaselina si tehnic containerizat container descoperit                     7840, 7850

    sau acoperit

    in butoaie, vagon descoperit                                                                       54, 55

    manipulate mecanizat

9. Parafina lazi, saci paletizat vagon acoperit                                                       11

    containerizat container acoperit                                                                    7840

    in saci vagon acoperit                                                                                       11

10. Vaselina bidoane paletizat vagon acoperit                                                     11

      butoaie containerizat container descoperit                                       7840, 7850

      sau acoperit

11. Bitum, smoala cisterna lichid in vagon-cisterna vagon-cisterna                     73

     butoaie in butoaie vagon descoperit                                                          54, 55

     paletizat vagon descoperit                                                                         54, 55

     containerizat container descoperit                                                               7850

12. Gudroane cisterna lichid in vagon-cisterna vagon-cisterna                           72

13. Gaze lichefiate cisterna lichid in vagon-cisterna vagon-cisterna special       78

     recipiente paletizat vagon acoperit                                                                 11

 

GRUPA 2 - CARBUNI

14. Carbuni superiori - vrac, manipulat vagon descoperit                             54, 55

     (antracit, huila, carbuni mecanizat vagon descoperit                                     66

      cocsificabili si altele special, Fals

      similare)

15. Lignit - vrac, manipulat vagon descoperit                                                54, 55

     mecanizat vagon descoperit                                                                           66

     special, Fals

16. Turba - vrac, manipulat vagon descoperit                                                54, 55

     mecanizat.17.

     Mangal - vrac, manipulat vagon acoperit sau                                      11, 54, 55

     mecanizat descoperit cu prelata

     saci paletizat vagon acoperit                                                                           11

     containerizat container acoperit                                                                  7840

 

GRUPA 3 - COCS

18. Cocs si semicocs - vrac, manipulat vagon descoperit                              54, 55

      mecanizat

      containerizat container descoperit                                                              7850

 

GRUPA 4 - MINEREURI

19. Minereu de fier - vrac, manipulat vagon descoperit,                              54, 55

      mecanizat inclusiv vagon

     descoperit special

     (Eamcs)

20. Minereuri de aluminiu-  vrac, manipulat vagon descoperit                     54, 55

     mangan mecanizat

     containerizat container descoperit                                                             7850

21. Fosforita - vrac, manipulat vagon special Tals                                             06

     mecanizat (Tads)

     vagon descoperit                                                                                     54, 55

     cu prelata

22. Apatita - vrac, manipulat vagon special Tals                                               06

     mecanizat (Tads)

      vagon acoperit                                                                                             11

      vagon descoperit                                                                                   54, 55

      cu prelata

23. Dolomita, barita - vrac, manipulat vagon descoperit                             54, 55

     mecanizat vagon Ucs (daca                                                                         92

     beneficiarii au instalatii

     corespunzatoare)

     container pliabil vagon descoperit                                                          54, 55

     saci containerizat container descoperit                                           7840, 7850

     cu prelata sau container

     acoperit

24. Bauxita - vrac, manipulat vagon descoperit                                            54, 55

     mecanizat

     containerizat container descoperit                                                              7850

25. Nisip metalurgic - vrac, manipulat container descoperit                            7850

      si industrial mecanizat vagon descoperit                                                 54, 55

26. Feldspat saci vrac, manipulat vagon acoperit                                               11

      mecanizat

      paletizat vagon descoperit                                                                       54, 55

      containerizat container descoperit                                                             7850

      container pliabil vagon descoperit                                                           54, 55

      din cauciuc

27. Zgura granulata - vrac, manipulat vagon descoperit                               54, 55

      mecanizat

      containerizat container descoperit                                                             7850

28. Concentrate neferoase - vrac, manipulat vagon descoperit                    54, 55

      mecanizat

      containerizat container descoperit                                                             7850

 

GRUPA 5 - PRODUSE MATALURGICE FEROASE, NEFEROASE SI UTILAJE

29. Fonta bruta - vrac, manipulat vagon descoperit                                      31, 35,

     mecanizat                                                                                                 54, 55

     containerizat container descoperit                                                              7850

30. Otel brut in brame, - vrac, manipulat vagon descoperit                           31, 35,

     blumuri, lingouri mecanizat                                                                       54, 55

     containerizat container descoperit                                                              7850

31. Feroaliaje - vrac vagon descoperit                                               31, 35, 54, 55

     paletizat vagon acoperit                                                                                  11

     containerizat container descoperit                                                              7850

32. Otel beton - pachetizat vagon descoperit                                                54, 55

      containerizat container descoperit                                                             7850

33. Table din otel - pachetizat vagon descoperit                                            31, 35,

                                                                                                                        54, 55

34. Tabla groasa - vrac vagon-platforma                                                              31

      pachetizat vagon descoperit                                                                     31, 41,

                                                                                                                        55,54

     containerizat container descoperit                                                               7850

35. Tabla subtire - pachetizat vagon acoperit sau                                           11, 41,

      descoperit cu prelata                                                                                 54, 55

      containerizat container acoperit sau                                                  7840, 7850

      descoperit cu prelata

36. Sarma - pachetizat vagon descoperit                                                        31, 35,

      cu prelata                                                                                                   54, 55

      paletizat vagon descoperit                                                                         31, 35,

      cu prelata                                                                                                   54, 55

      containerizat container descoperit                                                               7850

      cu prelata

37. Tevi peste 8'' - vrac, manipulat vagon descoperit                                      31, 35,

     mecanizat                                                                                                    54, 55

38. Tevi pana la 8'' - pachetizat vagon descoperit                                            31, 35,

     (203,2 mm)                                                                                                  54, 55

     containerizat container descoperit                                                                 7850

39. Laminate feroase grele - vrac, manipulat mecanizat vagon-platforma  31, 35, 41

     containerizat container descoperit                                                                  7850

40. Laminate feroase usoare - pachetizat vagon descoperit                             31, 41,

                                                                                                                           54, 55

      containerizat container descoperit                                                                 7850

41. Tabla silicata si inox - pachetizat vagon acoperit sau                           11, 31, 35,

      in foi, benzi si inele descoperit cu prelata                                              41, 54, 55

      containerizat container acoperit sau                                                    7840, 7850

      descoperit cu prelata

42. Aluminiu-blocuri - pachetizat vagon descoperit                                           54, 55

     containerizat container descoperit                                                                  7850

43. Tabla si banda de lazi paletizat vagon descoperit                                       54, 55

      aluminiu laminate cu prelata

      la cald si rece pachetizat vagon descoperit                                                 54, 55

      cu prelata

      containerizat container acoperit sau                                                    7840, 7850

      descoperit cu prelata

44. Folie de aluminiu lazi, palete paletizat vagon acoperit                                      11

     speciale containerizat container acoperit                                                       7840

45. Laminate din aluminiu - pachetizat vagon descoperit                                 54, 55

      extrudate si trase cu prelata

      lazi paletizat vagon descoperit                                                                    54, 55

      cu prelata

      - containerizat container descoperit                                                              7850

      cu prelata

46. Aluminiu in bare - vrac, manipulat vagon descoperit                                  54, 55

     (¯ peste 200 mm) mecanizat cu prelata

47. Sarma aluminiu trefilata - pachetizat vagon descoperit                         11, 54, 55

      cu prelata

      lazi paletizat vagon acoperit sau                                                            11, 54, 55

      descoperit cu prelata

48. Tevi aluminiu - pachetizat vagon descoperit                                                 31, 35,

                                                                                                                            54, 55

49. Aliaje de aluminiu - pachetizat vagon descoperit cu                                       11, 31,

     prelata sau vagon                                                                                            54, 55

     acoperit

     containerizat container acoperit sau                                                          7840, 7850

     descoperit cu prelata

50. Bronz - pachetizat vagon acoperit sau                                                        11, 54, 55

     descoperit cu prelata

     containerizat container acoperit sau                                                           7840, 7850

     descoperit cu prelata

51. Lingotiere - vrac, manipulat vagon descoperit                                                   31, 35,

     mecanizat                                                                                                           54, 55

52. Masini si instalatii - in bucati, vagon descoperit                                                 31, 35,

      de ridicat manipulate mecanizat                                                                        41, 54

      containerizat container descoperit                                                                       7850

53. Generatoare, electro- - in bucati, vagon acoperit sau                                  11, 31, 35,

      motoare si transfor- manipulate mecanizat descoperit cu prelata                41, 54, 55

      matoare paletizat vagon acoperit sau                                                                 11, 31,

     descoperit cu prelata                                                                                           54, 55

     containerizat container descoperit                                                                7840, 7850

     cu prelata sau

     container acoperit

54. Televizoare cutii paletizat vagon acoperit                                                                  11

      containerizat container acoperit                                                                             7840

55. Tuburi cinescoape cutii paletizat vagon acoperit                                                       11

      containerizat container acoperit                                                                             7840

56. Radioreceptoare cutii paletizat vagon acoperit                                                          11

      containerizat container acoperit                                                                             7840

57. Contoare electrice cutii paletizat vagon acoperit                                                       11

     si aparataj de joasa containerizat container acoperit                                              7840

     tensiune

58. Becuri electrice cutii paletizat vagon acoperit                                                            11

      containerizat container acoperit                                                                             7840

59. Frigidere lazi, cutii, paletizat vagon acoperit                                                              11

     stelaje containerizat container acoperit                                                                  7840

60. Masini de gatit lazi, cutii, paletizat vagon acoperit                                                     11

      si incalzit stelaje containerizat container acoperit                                                  7840

61. Vase emailate din Ð paletizat vagon acoperit                                                            11

     fonta, tabla, aluminiu containerizat container acoperit                                            7840

62. Tuburi fluorescente cutii paletizat vagon acoperit                                                      11

      containerizat container acoperit                                                                             7840

63. Conductori electrici lazi paletizat vagon descoperit                                             54, 55

      cu prelata

      containerizat container descoperit                                                                          7850

      cu prelata

      tambure vrac vagon acoperit sau                                                                   11, 54, 55

      descoperit cu prelata

64. Masini-unelte - in bucati, vagon acoperit sau                                                 11, 31, 55

      manipulate mecanizat descoperit cu prelata

     paletizat vagon acoperit sau                                                                            11, 31, 55

     descoperit                 

     containerizat container acoperit sau                                                              7840, 7850

     descoperit cu prelata

65. Piese de schimb lazi paletizat vagon acoperit sau                                               11, 31,

     descoperit cu prelata                                                                                             54, 55

     containerizat container acoperit sau                                                             7840, 7850

     descoperit cu prelata

66. Feronerie, accesorii lazi paletizat vagon acoperit                                                      11

     din metal si mase containerizat container acoperit                                                 7840

     plastice pentru uz

     industrial si casnic

67. Materiale si elemente - vrac, manipulate vagon acoperit                                          11

     de constructii, panouri mecanizat

     izolante din polistiren containerizat container acoperit                                           7840

68. Sape pentru foraj lazi paletizat vagon descoperit                                                      55

      containerizat container descoperit                                                                         7850

      in bucati vagon descoperit                                                                                        55

69. Rulmenti lazi paletizat vagon acoperit                                                                      11

      containerizat container acoperit                                                                            7840

70. Rulmenti grei - in bucati vagon acoperit                                                                    11

71. Utilaje mecanice si - in bucati vagon descoperit                                                 31, 55

      unelte pentru agri- lazi paletizat vagon descoperit                                              31, 55

      cultura si horticultura containerizat container descoperit                                      7850

72. Electrozi sudura lazi, cutii paletizat vagon acoperit                                                   11

     containerizat container acoperit                                                                              7840

73. Organe de asamblare lazi paletizat vagon acoperit sau                                11, 31, 55

      descoperit cu prelata

      containerizat container acoperit                                                                             7840

74. Vehicule rutiere, - in bucati vagon-platforma                                                        31, 41

      aparate si utilaje pe roti vagon descoperit cu                                                             43

      pereti demontabili

75. Utilaje mecanice si - in bucati vagon descoperit                                                   54, 55

      echipamente pentru lazi paletizat vagon acoperit sau                                    11, 54, 55

      constructii, accesorii descoperit cu prelata

      si piese de schimb containerizat container acoperit                                                7840

      aferente acestora

 

GRUPA 6 - FIER VECHI

76. Fier vechi - vrac, manipulat vagon descoperit                                                      31, 35,

      mecanizat                                                                                                             54, 55

      pachetizat vagon descoperit                                                                                 54, 55

 

GRUPA 7 - PRODUSE DIN LEMN

77. Lemn rotund de mina - pachetizat vagon descoperit                                            31, 35,

                                                                                                                                    54, 55

     containerizat container descoperit                                                                           7850

78. Lemn pentru celuloza,

     distilerii si industrializare:

a) lemn rotund - vrac, manipulat mecanizat vagon descoperit                                   54, 55

b) lemn de dimensiuni - pachetizat vagon descoperit                                                 54, 55

    mici (cu diametrul containerizat container descoperit                                               7850

    intre 5-20 cm)

c) lemn pentru distilerii - vrac, manipulat mecanizat vagon descoperit                      54, 55

79. Busteni - vrac, manipulat mecanizat vagon descoperit                                  31, 35, 41,

                                                                                                                                   54, 55

     pachetizat vagon descoperit                                                                                  54, 55

     containerizat container descoperit                                                                           7850

80. Lemn pentru constructii - vrac, manipulat mecanizat vagon descoperit               31, 41,

                                                                                                                                    54, 55

      pachetizat vagon descoperit                                                                                 54, 55

      containerizat container descoperit                                                                          7850

81. Traverse CF din lemn, - vrac vagon descoperit                                                    31, 35,

      inclusiv impregnate                                                                                         41, 54, 55

      pachetizat vagon descoperit                                                                                 31, 35,

                                                                                                                                    41, 55

      containerizat container descoperit                                                                          7850

82. Cherestea - pachetizat vagon descoperit                                                       31, 35, 41,

                                                                                                                                    54, 55

      containerizat container descoperit                                                                          7850

83. Faina de lemn saci paletizat vagon descoperit                                                     54, 55

     containerizat container descoperit                                                                           7850

     in saci, vagon acoperit                                                                                                 11

     incarcati mecanizat

84. Mobila si mobilier lazi, cutii, in bucati vagon acoperit                                                 11

      stelaje paletizat vagon acoperit                                                                                  11

     containerizat container acoperit                                                                              7840

     protejat cu pachetizat vagon acoperit                                                                         11

     hartie containerizat container acoperit                                                                    7840

85. Instrumente muzicale - in bucati vagon acoperit                                                        11

     si partile lor lazi, cutii paletizat vagon acoperit                                                            11

     containerizat container acoperit                                                                              7840

86. PAL si PFL - pachetizat vagon acoperit sau                                                  11, 54, 55

     descoperit cu prelata

     paletizat vagon acoperit sau                                                                           11, 54, 55

     descoperit cu prelata

     containerizat container acoperit sau                                                             7840, 7850

    descoperit cu prelata

87. Placaje din lemn - pachetizat vagon descoperit                                                  31, 35,

     cu prelata                                                                                                              54, 55

     paletizat vagon descoperit                                                                                    54, 55

     cu prelata

     containerizat container acoperit sau                                                             7840, 7850

     descoperit cu prelata

     paletizat vagon acoperit                                                                                              11

89. Panel - pachetizat vagon acoperit                                                                              11

     paletizat vagon acoperit                                                                                              11

     containerizat container acoperit                                                                              7840

90. Carton asfaltat suluri in bucati vagon acoperit                                               11, 54, 55

     descoperit cu prelata

     paletizat vagon acoperit sau                                                                            11, 54, 55

    descoperit cu prelata

    containerizat container acoperit sau                                                               7840, 7850

    descoperit cu prelata

91. Hartie, cartoane - paletizat vagon acoperit                                                                 11

   (inclusiv saci de hartie) pachetizat vagon acoperit                                                        11

   containerizat container acoperit                                                                                 7840

92. Jucarii din lemn, metal, lazi paletizat vagon acoperit                                                 11

    mase plastice, textile containerizat container acoperit                                             7840

 

GRUPA 8 - LEMNE DE FOC

93. Lemne de foc - vrac vagon descoperit                                                                 54, 55

pachetizat vagon descoperit                                                                                      54, 55

containerizat container descoperit                                                                               7850

94. Deseuri din lemn - vrac vagon descoperit                                                           54, 55

pentru combustibil containerizat container descoperit 7850

 

GRUPA 9 - PRODUSE DE BALASTIERA

95. Nisipuri naturale - vrac, manipulat mecanizat vagon descoperit                         54, 55

containerizat container descoperit                                                                               7850

cu descarcare prin

gravitatie

96. Pietris de rau, balast - vrac, manipulat mecanizat vagon descoperit                   54, 55,

si pietris de mare                                                                                                        63, 69

containerizat container descoperit                                                                                7850

cu descarcare prin

gravitatie

 

GRUPA 10 - PRODUSE DE CARIERA

97. Piatra sparta pentru - vrac, manipulat mecanizat vagon descoperit de                63, 69

CF din roci magmatice tip special Faccppe

si sedimentare si Fcckkpp (Fa.doz. si F piatra)

vagon descoperit                                                                                                         54, 66

(Fads), Fals

98. Piatra de cariera - vrac, manipulat mecanizat vagon descoperit                           54, 55

pentru constructii containerizat container descoperit                                                    7850

cu descarcare prin

gravitatie

99. Piatra sparta pentru - vrac, manipulat mecanizat vagon descoperit tip                63, 69

CF din bolovani de rau special Faccs (Ealsp)

100. Zgura si pamanturi - vrac, manipulat mecanizat vagon descoperit                     54, 55

ordinare containerizat container descoperit                                                                  7850

cu descarcare prin

gravitatie

 

 

 

GRUPA 11 - MATERIALE DE CONSTRUCTII

101. Ciment - vrac vagon special Ucs                                                                              91

cu recipiente pentru

marfuri pulverulente

saci paletizat vagon acoperit                                                                                            11

pachetizat vagon acoperit sau                                                                                    11, 54

descoperit cu prelata

containerizat container acoperit sau                                                                   7840, 7850

descoperit cu prelata

saci in saci vagon acoperit                                                                                               11

102. Var nestins bulgari - vrac, manipulat mecanizat vagon acoperit                              11

       si macinat vagon special Ucs                                                                                    91

       cu recipiente pentru

       marfuri pulverulente

       containerizat container acoperit                                                                            7840

       special

103. Placi azbociment - pachetizat vagon acoperit                                                         11

       paletizat vagon descoperit                                                                                  54, 55

       containerizat container descoperit                                                                        7850

104. Placi gresie cutii, lazi paletizat vagon acoperit                                                        11

       containerizat container acoperit                                                                            7840

105. Marmura, blocuri, lazi vrac vagon descoperit                                                    54, 55

       placi, granule paletizat vagon descoperit                                                                 55

       containerizat container descoperit                                                                        7850

106. Dale de mozaic lazi paletizat vagon descoperit                                                 54, 55

       containerizat container descoperit                                                                        7850

107. Placaj ceramic cutii paletizat vagon acoperit                                                           11

       containerizat container acoperit                                                                            7840

108. Caramizi dolomita cutii paletizat vagon acoperit                                                      11

       si dialit containerizat container acoperit                                                                7840

109. Produse refractare, - paletizat vagon acoperit                                                         11

       caramida obisnuita, tigle containerizat container acoperit                          7840, 7850

       sau descoperit

110. Elemente prefabricate - in bucati, vagon descoperit                                         31, 35,

       din beton manipulate mecanizat                                                                         54, 55

       containerizat container descoperit                                                                        7850

111. Tesaturi pentru prelate - paletizat vagon acoperit sau                                             11

        gudronate sau descoperit cu prelata

        impregnate containerizat container acoperit sau                                       7840, 7850

       descoperit cu prelata

112. Impaslitura bituminata - paletizat vagon acoperit sau                                 11, 54, 55

       sau asfaltata descoperit cu prelata

       containerizat container acoperit sau                                                             840, 7850

       descoperit cu prelata

 

GRUPA 12 - CEREALE

113. Grau, secara, orz, - vrac, manipulat vagon acoperit sau                                  11, 93

       ovaz mecanizat special pentru cereale

       Uagps

       containerizat container descoperit                                                                       7850

       cu prelata

114. Porumb stiuleti saci vrac, manipulat mecanizat vagon acoperit                             11

       containerizat container acoperit                                                                           7840

115. Orez saci vrac, manipulat mecanizat vagon acoperit                                             11

       paletizat vagon acoperit                                                                                           11

       containerizat container acoperit                                                                           7840

116. Floarea-soarelui - vrac, manipulat mecanizat vagon acoperit, vagon              11, 93

       special pentru cereale

      (Uagps)

      containerizat container acoperit                                                                            7840

      special pentru vrac

 

GRUPA 13 - SFECLA DE ZAHAR

117. Seminte de sfecla saci paletizat vagon acoperit                                                     11

       de zahar containerizat container acoperit                                                            7840

118. Sfecla de zahar - vrac, manipulat mecanizat vagon descoperit                             54

       containerizat container descoperit                                                                       7850

 

GRUPA 14 - PRODUSE ALE INDUSTRIEI USOARE SI CHIMICE

119. Bumbac brut, baloturi pachetizat vagon acoperit                                                    11

       egrenat, cardat, containerizat container acoperit                                                 7840

       pieptanat sau daracit

120. Gogosi de matase, cosuri, lazi paletizat vagon acoperit                                         11

       matase bruta si borangic containerizat container acoperit                                   7840

121. Fibre vegetale cardate, baloturi pachetizat vagon acoperit                                     11

       pieptanate sau daracite, containerizat container acoperit                                    7840

       fire vegetale brute

122. Tricotaje si confectii lazi, cutii paletizat vagon                                                         11

       containerizat container acoperit                                                                           7840

123. Confectii pe umerase stendere paletizat vagon acoperit                                        11

       containerizat container acoperit                                                                           7840

       specializat

124. Piei si blanuri brute baloturi pachetizat vagon acoperit                                          11

       umede, sarate sau containerizat container acoperit                                            7840

       uscate

125. Covoare - bucata cu bucata vagon acoperit                                                           11

       containerizat container acoperit                                                                           7840

126. Fire tip lana, tip baloturi, lazi pachetizat vagon acoperit                                         11

       bumbac, in si canepa paletizat vagon acoperit                                                        11

       containerizat container acoperit                                                                           7840

127. Tesaturi textile baloturi, lazi pachetizat vagon acoperit                                          11

       paletizat vagon acoperit                                                                                           11

       containerizat container acoperit                                                                           7840

128. Incaltaminte cutii paletizat vagon acoperit                                                              11

       containerizat container acoperit                                                                           7840

129. Marochinarie cutii, lazi paletizat vagon acoperit                                                     11

       containerizat container acoperit                                                                           7840

130. Semifabricate din piele, - paletizat vagon acoperit                                                 11

        cauciuc sau mase containerizat container acoperit                                            7840

        plastice

131. Articole de parfumerie cutii, lazi paletizat vagon acoperit                                       11

       si cosmetice containerizat container acoperit                                                      7840

132. Sapun cutii, lazi paletizat vagon acoperit                                                                11

       containerizat container acoperit                                                                            7840

133. Sapun lichid butoaie, paletizat vagon acoperit                                                        11

        bidoane containerizat container acoperit                                                             7840

134. Stearina saci paletizat vagon acoperit                                                                     11

       containerizat container acoperit                                                                            7840

       cisterna lichid in vagon-cisterna vagon-cisterna                                                       80

135. Geamuri lazi, stelaje, paletizat vagon descoperit                                               54, 55

       palete speciale containerizat container descoperit                                               7850

136. Articole din sticla, cutii, lazi paletizat vagon acoperit                                               11

       inclusiv ambalaje containerizat container acoperit                                               7840

       din sticla

137. Sticlarie pentru menaj cutii, lazi paletizat vagon acoperit sau                     11, 54, 55

        si uz tehnic descoperit cu prelata

        containerizat container acoperit                                                                           7840

138. Ceramica fina pentru cutii, lazi paletizat vagon acoperit                                          11

       menaj containerizat container acoperit                                                                  7840

139. Alumina vrac vrac vagon special (Ucs)                                                                    92

       saci in saci, vagon acoperit sau                                                                           11, 51,

       manipulati mecanizat descoperit cu prelata                                                         52, 54

140. Acid sulfuric cisterna lichid in vagon-cisterna vagon-cisterna                             73, 80

       cosuri lichid in damigene vagon acoperit                                                                   11

141. Soda caustica solutie cisterna lichid in vagon-cisterna vagon-cisterna                    80

142. Soda caustica solida cutii paletizat vagon acoperit                                                   11

        containerizat container acoperit                                                                            7840

        butoaie in butoaie, vagon acoperit sau                                                         11, 54, 55

        manipulate mecanizat descoperit cu prelata

143. Clor lichefiat cisterna lichid in vagon-cisterna vagon-cisterna special                      80

144. Tetraclorura de carbon cisterna lichid in vagon-cisterna vagon-cisterna special      80

145. Acid clorhidric cisterna lichid in vagon-cisterna vagon-cisterna special                   80

146. Dimetiltereftalat saci paletizat vagon acoperit                                                          11

       containerizat container acoperit                                                                            7840

       container containerizat vagon acoperit sau                                                     11, 7840

       pliabil container acoperit

147. Metanol cisterna lichid in vagon-cisterna vagon-cisterna special                            80

148. Amoniac cisterna lichid in vagon-cisterna vagon-cisterna special                           80 

149. Oxid de etilena cisterna lichid in vagon-cisterna vagon-cisterna special                 80

150. Fenol cisterna lichid in vagon-cisterna vagon-cisterna special                                80

       in butoaie, manipulate vagon acoperit sau                                                    11, 54, 55

       mecanizat descoperit cu prelata

151. Anhidrida maleica cisterna lichid in vagon-cisterna vagon-cisterna special             80

       saci paletizat vagon acoperit                                                                                     11

       containerizat container acoperit                                                                             7840

152. Stiren lichid cisterna lichid in vagon-cisterna vagon-cisterna special                       80

153. Granule sau perle - vrac, manipulat mecanizat vagon-cisterna special                   79

       de polistiren saci paletizat vagon acoperit sau                                                    11, 55

       descoperit cu prelata

       containerizat container acoperit sau                                                             7840, 7850

       descoperit cu prelata

       butoaie in butoaie, manipulate vagon acoperit sau                                        11, 54, 55

       mecanizat descoperit cu prelata

       containerizat container acoperit sau                                                             7840, 7850

       descoperit cu prelata

154. Granule cu polipropilena saci vrac, manipulat mecanizat vagon-cisterna special    79

       saci containerizat container acoperit                                                                      7840

155. Granule de polietilena - vrac, manipulat mecanizat vagon-cisterna special             79

        saci containerizat container acoperit                                                                     7840

        pachetizat vagon acoperit sau                                                                       11, 54, 55

        descoperit cu prelata

156. Folie de polietilena role vrac, manipulat mecanizat vagon acoperit                          11

157. Prelucrate din polietilena cutii paletizat vagon acoperit                                             11

       containerizat container acoperit sau                                                             7840, 7850

       descoperit cu prelata

158. Tevi PVC - pachetizat vagon descoperit                                                                   55

       containerizat container descoperit                                                                          7850

159. Prelucrate din PVC - vrac, manipulat mecanizat vagon-cisterna special                  79

       saci paletizat vagon acoperit                                                                                      11

       containerizat container acoperit                                                                             7840

160. Retele cord tambure pachetizat vagon acoperit                                                        11

       containerizat container acoperit                                                                              7840

161. Negru de fum - vrac, manipulat mecanizat vagon-cisterna special                           79

       saci pachetizat vagon descoperit                                                                          54, 55

       cu prelata             

       paletizat vagon acoperit                                                                                               11

       container containerizat container descoperit                                                           7850

       pliabil vagon descoperit                                                                                               55

162. Cauciuc sintetic - paletizat vagon acoperit                                                                  11

      saci containerizat container acoperit                                                                         7840

163. Soda calcinata - vrac, manipulat mecanizat vagon-siloz cu                                        79

       descarcare pneumatica

       saci pachetizat vagon acoperit sau                                                                   11, 54, 55

       descoperit cu prelata

- saci, manipulati mecanizat vagon acoperit                                                                        11

  cutii paletizat vagon acoperit                                                                                             11

  containerizat container acoperit                                                                                    7840

  container containerizat vagon descoperit                                                                    54, 55

  pliabil cu prelata

164. Carbid container containerizat container specializat                                               7840

        butoaie paletizat vagon acoperit                                                                                  11

        containerizat container acoperit                                                                               7840

165. Detergenti saci paletizat vagon acoperit                                                                      11

       cutii, lazi containerizat container acoperit                                                                 7840

166. Ingrasaminte chimice, - vrac, manipulat mecanizat vagon specializat                        06

       granule si praf Tals (Tads)

       saci in saci, manipulati mecanizat vagon acoperit                                                        11

       pachetizat vagon descoperit                                                                                    54, 55

       cu prelata

167. Ingrasaminte chimice cisterna lichid in vagon-cisterna vagon-cisterna                       80

        lichide specializat

168. Plumb - lingouri - pachetizat vagon acoperit sau                                             11, 54, 55

       descoperit cu prelata

169. Cupru - lingouri - pachetizat vagon acoperit sau                                             11, 54, 55

       descoperit cu prelata

       containerizat container acoperit sau                                                               7840, 7850

       descoperit cu prelata

170. Zinc - lingouri - pachetizat vagon acoperit sau                                                 11, 54, 55

       descoperit cu prelata

       containerizat container acoperit sau                                                                7840, 7850

       descoperit cu prelata

171. Coloranti bidoane paletizat vagon acoperit                                                                  11

       containerizat container acoperit                                                                                7840

172. Acizi grasi, sintetici cisterna lichid in vagon-cisterna vagon-cisterna                           80

       si naturali

173. Auxiliari textili cisterna lichid in vagon-cisterna vagon-cisterna                                   80

174. Solventi organici cisterna lichid in vagon-cisterna vagon-cisterna                              80

175. Anhidrida ftalica cisterna lichid in vagon-cisterna vagon-cisterna                               80

       saci containerizat container acoperit                                                                        7840

176. Plastifianti - lichid in vagon-cisterna vagon-cisterna                                                   80

        butoaie in butoaie, manipulate vagon acoperit                                                           11

        mecanizat

177. Alchifenol - lichid in vagon-cisterna vagon-cisterna                                                    80

178. Diluanti butoaie in butoaie, manipulate vagon acoperit                                              11

       mecanizat

       containerizat container acoperit                                                                               7840

179. Alcooli - lichid in vagon-cisterna vagon-cisterna                                                         80

180. Oxoalcooli - lichid in vagon-cisterna vagon-cisterna                                                   80

181. Propilena - lichid in vagon-cisterna vagon-cisterna                                                    80

182. Articole tehnice din role role manipulate vagon acoperit sau                          11, 54, 55

        cauciuc - benzi mecanizat descoperit cu prelata

        transportoare, curele legaturi pachetizat vagon acoperit                                             11

        trapezoidale, furtunuri - containerizat container acoperit                                         7840

       placi tehnice, - vrac vagon acoperit                                                                               11

       covoare, ebonita, containerizat container acoperit                                                    7840

       garnituri, anvelope

 

GRUPA 15 - PRODUSE ALIMENTARE

183. Zahar brut saci paletizat vagon acoperit                                                                       11

       containerizat container acoperit                                                                                 7840

184. Zahar rafinat lazi, pungi paletizat vagon acoperit                                                          11

        saci containerizat container acoperit                                                                         7840

185. Sare industriala - vrac vagon acoperit sau                                                              11, 54

       descoperit cu prelata

       saci paletizat vagon acoperit                                                                                           11

       containerizat container acoperit                                                                                   7840

186. Sare comestibila sau lazi, cutii, saci paletizat vagon acoperit                                         11

       denaturata si sare containerizat container acoperit                                                      7840

       cu adaosuri medicamentoase

187. Faina (inclusiv saci in saci vagon acoperit                                                                       11

       preambalata) paletizat vagon acoperit                                                                              11

       containerizat container acoperit                                                                                    7840

        pungi paletizat vagon acoperit                                                                                         11

188. Grasimi comestibile - lichide in vagon-cisterna vagon-cisterna                                       75

       (solide sau lichide) lazi, butoaie paletizat vagon refrigerent                                             81

       containerizat container frigorific                                                                                    7840

189. Margarina lazi paletizat vagon refrigerent                                                                        81

       containerizat container frigorific                                                                                    7840

190. Peste proaspat sau butoaie in butoaie vagon refrigerent                                                 81

       congelat cutii pachetizat vagon refrigerent                                                                        81

191. Branzeturi lazi, putini, bucata cu bucata vagon acoperit sau                                     11, 81

       butoaie vagon refrigerent

       paletizat vagon acoperit sau                                                                                        11, 81

       vagon refrigerent

      bidoane containerizat container frigorific                                                                        7840

192. Bere lazi paletizat vagon acoperit sau                                                                        11, 81

       vagon frigorific, refrigerent

       butoaie containerizat container frigorific                                                                        7840

193. Conserve - paletizat vagon acoperit                                                                                 11

       lazi containerizat container acoperit                                                                              7840

194. Prune uscate saci, lazi paletizat vagon acoperit                                                              11

      containerizat container acoperit                                                                                     7840

      bucata cu bucata vagon acoperit                                                                                       11

195. Pulpe de fructe butoaie paletizat vagon acoperit sau                                                11, 81

       vagon refrigerent

       containerizat container frigorific                                                                                    7840

196. Legume proaspete lazi, saci bucata cu bucata vagon acoperit sau                          11, 81

       sau deshidratate vagon refrigeren

      paletizat vagon acoperit sau                                                                                        11, 81

      vagon refrigerent

      containerizat container frigorific                                                                                     7840

197. Seminte de fructe saci paletizat vagon acoperit                                                              11

       oleaginoase containerizat container acoperit                                                               7840

198. Cartofi - vrac vagon acoperit                                                                                           11

        vagon descoperit                                                                                                       54, 55

        cu prelata

        containerizat container descoperit                                                                               7850

        cu prelata

199. Cartofi de samanta saci in saci vagon acoperit                                                               11

        containerizat container acoperit                                                                                   7840

200. Tutun brut, tulpini baloturi, lazi pachetizat vagon acoperit                                               11

        de tutun containerizat container acoperit                                                                     7840

201. Tutun in foi baloturi pachetizat vagon acoperit                                                                11

        containerizat container acoperit                                                                                 7840

202. Produse din tutun pachete vrac vagon acoperit                                                             11

       paletizat vagon acoperit                                                                                                  11

       containerizat container acoperit                                                                                  7840

203. Bauturi si diverse cisterna lichid in vagon-cisterna vagon-cisterna special                   80

       produse lichide sticle paletizat vagon acoperit                                                               11

       alimentare lazi containerizat container acoperit                                                         7840

       bucata cu bucata vagon acoperit                                                                                   11

 

GRUPA 16 - ALTE PRODUSE

204. Furaje concentrate, - vrac vagon acoperit sau                                                        11, 54

       combinate si alte descoperit cu prelata

       preparate furajere saci in saci vagon acoperit sau                                             11, 54, 55

       descoperit cu prelata

       paletizat vagon acoperit sau                                                                               11, 54, 55

       descoperit cu prelata         

       containerizat container acoperit sau                                                                 7840, 7850

       descoperit cu prelata

205. Melasa, glucoza - lichid in vagon-cisterna vagon-cisterna                                            76

206. Borhot umed - vrac vagon descoperit                                                                      54, 55

207. Ambalaje din lemn:

       a) ambalaje noi - pachetizat vagon acoperit sau                                                 11, 54, 55

       neasamblate descoperit cu prelata

       paletizat vagon acoperit sau                                                                                11, 54, 55

       descoperit cu prelata

       containerizat container acoperit sau                                                                  7840, 7850

       descoperit cu prelata

b) ambalaje noi si - pachetizat vagon acoperit sau                                                    11, 54, 55

    recuperate asamblate descoperit cu prelata

    containerizat container acoperit sau                                                                     7840, 7850

    descoperit cu prelata

 

CAPITOLUL II

Expeditii de coletarie

 

208. Conserve cutii, borcane containerizat vagon acoperit                                                   11

paletizat vagon acoperit                                                                                                         11

lazi paletizat vagon acoperit                                                                                                   11

209. Bauturi diverse, sticle containerizat vagon acoperit                                                       11

produse lichide sticle paletizat vagon acoperit                                                                       11

alimentare lazi paletizat vagon acoperit                                                                                 11

210. Drojdie uscata cutii containerizat vagon acoperit                                                           11

paletizat vagon acoperit                                                                                                         11

lazi paletizat vagon acoperit                                                                                                   11

211. Tigari si tigarete fardelat containerizat vagon acoperit                                                   11

paletizat vagon acoperit                                                                                                         11

212. Seminte diverse saci paletizat vagon acoperit                                                               11

containerizat vagon acoperit                                                                                                  11

213. Miere borcane, containerizat vagon acoperit                                                                 11

bidoane paletizat vagon acoperit                                                                                           11

lazi paletizat vagon acoperit                                                                                                  11

214. Articole de artizanat lazi containerizat vagon acoperit                                                   11

paletizat vagon acoperit                                                                                                         11

215. Tesaturi diverse baloturi pachetizat vagon acoperit                                                       11

         containerizat vagon acoperit                                                                                        11

         lazi in lazi vagon acoperit                                                                                             11

         paletizat vagon acoperit                                                                                               11

216. Fire de bumbac vrac containerizat vagon acoperit                                                       11

       si tip bumbac lazi in lazi vagon acoperit                                                                         11

       paletizat vagon acoperit                                                                                                  11

217. Confectii si tricotaje - containerizat vagon acoperit                                                       11

       lazi, cutii paletizat vagon acoperit                                                                                   11

218. Incaltaminte - containerizat vagon acoperit                                                                   11

       lazi, cutii paletizat vagon acoperit                                                                                   11

219. Marochinarie lazi, cutii containerizat vagon acoperit                                                     11

       paletizat vagon acoperit                                                                                                  11

220. Paturi, cuverturi baloturi pachetizat vagon acoperit                                                       11

       containerizat vagon acoperit                                                                                           11

       lazi in lazi vagon acoperit                                                                                                11

       paletizat vagon acoperit                                                                                                  11

221. Organe de asamblare lazi containerizat vagon acoperit                                                11

      paletizat vagon acoperit                                                                                                   11

      in lazi vagon acoperit                                                                                                       11

222. Arcuri spirale pentru - containerizat vagon acoperit                                                      11

      tapiterii paletizat vagon acoperit                                                                                      11

223. Scule pentru aschiere - containerizat vagon acoperit                                                    11

      (cutite, freze, alezoare, lazi paletizat vagon acoperit                                                       11

      tarozi, burghie si altele similare)

224. Rulmenti cutii containerizat vagon acoperit                                                                   11

      paletizat vagon acoperit                                                                                                   11

      lazi in lazi vagon acoperit                                                                                                 11

      paletizat vagon acoperit                                                                                                   11

225. Armaturi pentru - containerizat vagon acoperit                                                              11

       instalatii electrice paletizat vagon acoperit                                                                      11

      si sanitare lazi in lazi vagon acoperit                                                                               11

      paletizat vagon acoperit                                                                                                   11

226. Feronerie, accesorii lazi containerizat vagon acoperit                                                   11

       metalice si din mase paletizat vagon acoperit                                                                11

       plastice pentru uz

       industrial si casnic

227. Vase si vesela emailata - containerizat vagon acoperit                                                 11

       din fonta, tabla, aluminiu lazi paletizat vagon acoperit                                                    11

       in lazi vagon acoperit                                                                                                       11

228. Sare comestibila cutii containerizat vagon acoperit                                                        11

       macinata pungi, saci paletizat vagon acoperit                                                                 11

       lazi paletizat vagon acoperit                                                                                            11

229. Praf de curatat tip cutii, pungi, containerizat vagon acoperit                                          11

        lux, tix, novix si altele flacoane

        similare lazi paletizat vagon acoperit                                                                              11

        in lazi vagon acoperit                                                                                                      11

230. Electrozi siderurgici si - containerizat vagon acoperit                                                     11

       pentru sudura cutii paletizat vagon acoperit                                                                     11

       cutii containerizat vagon acoperit                                                                                     11

       cutii paletizat vagon acoperit sau                                                                         11, 54, 55

       descoperit cu prelata

       lazi paletizat vagon acoperit sau

      descoperit cu prelata                                                                                             11, 54, 55

231. Laminate si profile - containerizat vagon acoperit sau                                        11, 54, 55

       din aluminiu si aliaje descoperit cu prelata

       de aluminiu, cupru, paletizat vagon acoperit sau                                            11, 54, 55

       alama, zinc descoperit cu prelata

       lazi in lazi vagon acoperit sau                                                                         11, 54, 55

       descoperit cu prelata

       paletizat vagon acoperit                                                                                              11

232. Samota - containerizat vagon acoperit                                                                      11

       paletizat vagon acoperit                                                                                              11

233. Dale si placi de - containerizat vagon acoperit sau                                        11, 54, 55

       gresie, ceramica, descoperit cu prelata

       mozaic, faianta paletizat vagon acoperit sau                                                  11, 54, 55

       descoperit cu prelata

       lazi in lazi vagon acoperit sau                                                                         11, 54, 55

       descoperit cu prelata

       paletizat vagon acoperit                                                                                              11

234. Articole sanitare din - containerizat vagon acoperit                                                    11

        portelan paletizat vagon acoperit                                                                                11

        paletizat vagon acoperit                                                                                              11

235. Rechizite de birou - containerizat vagon acoperit                                                       11

       si rechizite scolare paletizat vagon acoperit                                                                11

       lazi paletizat vagon acoperit                                                                                        11

236. Lacuri, vopsele, butoaie in butoaie vagon acoperit                                                    11

       emailuri si grunduri paletizat vagon acoperit                                                               11

       bidoane containerizat vagon acoperit                                                                          11

       paletizat vagon acoperit                                                                                               11

       lazi paletizat vagon acoperit                                                                                         11

       cutii de tabla containerizat vagon acoperit                                                                   11

       cutii de tabla paletizat vagon acoperit                                                                          11

       in lazi

237. Sapun  cutii, lazi containerizat vagon acoperit                                                            11

        paletizat vagon acoperit                                                                                              11

238. Soda caustica solida lazi, cutii containerizat vagon acoperit                                      11

        paletizat vagon acoperit                                                                                              11

239. Soda caustica solutie butoaie paletizat vagon acoperit                                              11

240. Cauciuc sintetic saci containerizat vagon acoperit                                                     11

       paletizat vagon acoperit                                                                                               11

241. Acid acetic butoaie paletizat vagon acoperit                                                               11

242. Insecticide flacoane containerizat vagon acoperit                                                       11

       paletizat vagon acoperit                                                                                                11

 

 

 

2. Codificarea containerelor mari

_________________________________________________

Nr.

crt. Categoria containerului mare Codul atribuit

_________________________________________________

1. Container mare de 10", acoperit 7830

2. Container mare de 20", acoperit 7840

3. Container mare de 20", descoperit 7850

4. Container mare de 40", acoperit 7860

5. UTI (altele decat cele de mai sus) 7870

 

 

 

 

ANEXA Nr. 12.6.3 NUT

 

Codificarea tehnologiilor de manipulare si transport

 

_______________________________________________________________________________________

Nr. Denumirea tehnologiei Codul atribuit

Crt.

_______________________________________________________________________________________

1. Vrac in vagoane complete 1

2. Lichide in vagoane complete (cisterna) 2

3. Pulverulente in vagoane complete 3

4. Masini si utilaje in unitati manipulate mecanizat in vagoane complete 4

5. Alte moduri de manipulare si de transport care permit manipularea

    mecanizata in vagoane complete 5

6. Pachetizat 6

7. Paletizat 7

8. Containerizat, in containere mari 8

9. Containerizat, in containere mici, ca transporturi la coletarie 9

 

 

 

 

ANEXA Nr. 12.7 NUT

 

N O R M E U N I F O R M E

privind avizarea transporturilor

 

Art. 1. - Avizarea catre destinatari privind sosirea si punerea la dispozitie a expeditiilor, precum si punerea la dispozitie a mijloacelor de transport pentru incarcare se efectueaza la panourile special amenajate, din incinta statiei, atunci cand:

1.1. clientul nu are incheiata cu calea ferata conventie-cadru de incarcare-descarcare, prin care sa se stabileasca o alta modalitate de avizare;

1.2. clientul nu are incheiata cu calea ferata o intelegere cu privire la efectuarea avizarii;

1.3. clientul nu indica in scrisoarea de trasura o mentiune cu privire la avizarea vagoanelor la destinatie;

1.4. calea ferata nu poate efectua avizarea catre client in conformitate cu intelegerile incheiate cu acesta.

Art. 2. - In cazul in care calea ferata nu poate efectua avizarea catre client in conformitate cu intelegerile incheiate, ea trebuie sa comunice aceasta in scris clientului, la ultima adresa cunoscuta, precizand ca se trece la avizarea prin panoul statiei.

Art. 3. - In momentul in care cauza care a determinat trecerea la avizarea vagoanelor la panoul statiei este inlaturata, calea ferata va face cunoscut, in scris, acest fapt clientului si se va reveni la modalitatea de avizare convenita cu acesta.

Art. 4. - Formularele pentru avizarea transporturilor sunt prezentate in anexele nr. 12.7.1 NUT si 12.7.2 NUT.

Instructiunile de folosire se intocmesc de Tfa.

 

 

 

 

ANEXA Nr. 12.7.1 NUT

 

Statia C.F. ..........................

Cod statie ...........................

 

A V I Z A R E A Nr. ...........

despre sosirea si punerea la dispozitie a expeditiilor pentru descarcare din data de ____/____/_______

 

Ora programata Semnatura Nr. Trenul Ora de Pozitia Numarul pentru punerea Numele imputernicitului crt. nr. sosire de sosire de vagoane vagoanelor destinatarului caii ferate la descarcare

 

 

 

 

ANEXA Nr. 12.7.2 NUT

 

Statia C.F. ..........................

Cod statie ...........................

 

A V I Z A R E A Nr. ...........

despre punerea la dispozitie a mijloacelor de transport pentru incarcare din data de ____/____/_______

 

Ora programata Semnatura Nr. Trenul Ora de Pozitia Numarul pentru punerea Numele imputernicitului crt. nr. sosire de sosire de vagoane vagoanelor expeditorului caii ferate la incarcare.ANEXA Nr. 13 NUT

 

 

N O R M E U N I F O R M E

pentru folosirea rechizitelor

 

Art. 1. - Sunt considerate rechizite de incarcare urmatoarele:

1.1. prelatele pentru protejarea marfurilor;

1.2. obloanele de cereale;

1.3. gratarele de la usa pentru transportul animalelor;

1.4. cablurile, chingile metalice sau din fibre, chingile din fibre armate cu metal;

1.5. barele de fier pentru legat cai;

1.6. gratarele la usa pentru transportul fructelor si legumelor;

1.7. franghiile;

1.8. panourile de retinere;

1.9. lanturile;

1.10. suporturile cu furci si altele similare;

1.11. alte rechizite stabilite de calea ferata.

Rechizitele care sunt parti componente ale vagonului si au numarul acestui vagon, respectiv obloanele permanente, tepusele si altele similare, nu sunt considerate rechizite de incarcare.

Art. 2. - Rechizitele de incarcare se utilizeaza pentru fixarea sau protejarea marfurilor.

Art. 3. - Rechizitele de incarcare insotesc, de regula, marfurile pana la statia de destinatie. In cazul transbordarii, refacerii incarcaturii sau al reexpedierii, rechizitele de incarcare care insotesc transportul pot continua insotirea acestuia mai departe.

Art. 4. - Rechizitele trebuie sa poarte initialele proprietarului, ale caii ferate sau ale destinatarului particular, dupa caz. De asemenea, pot fi aplicate si alte semne si inscriptii, respectiv numere si altele similare.

Art. 5. - Rechizitele proprietatea caii ferate sunt in dotarea anumitor statii, denumite statii de domiciliu.

Art. 6. - Rechizitele utilizate pot fi puse la dispozitie clientilor inainte de fiecare transport in parte, in conditiile prevazute de RT, de prezenta anexa, de TLM si de celelalte reglementari care au ca obiect transportul paletizat, si pot fi inchiriate pe o anumita perioada, pe baza prevederilor contractelor incheiate intre agentiile de marfuri si client.

Art. 7. - Transportul rechizitelor caii ferate, in scopul utilizarii la un nou transport sau pentru a fi predate statiei de domiciliu, cade in sarcina clientului. Atunci cand sunt folosite pentru fixarea si protejarea marfurilor, rechizitele particulare sunt considerate parte integranta a transportului respectiv. In acest caz, rechizitele vor fi mentionate in scrisoarea de trasura in rubrica luMentiuni ale expeditorului".

Daca nu sunt utilizate pentru fixarea si protejarea marfurilor, rechizitele particulare se transporta pe baza documentelor de transport si cu plata tarifelor cuvenite.

Art. 8. - Marfurile a caror acoperire cu prelate in timpul transportului este obligatorie sunt prevazute in TLM.

La cererea clientilor, pot fi acoperite cu prelate si alte marfuri. In acest caz, cererea se satisface de catre calea ferata in limita posibilitatilor.

Art. 9. - Cererea pentru rechizite se face de agentii economici interesati la statiile caii ferate care ii deservesc, prin inscrierea acestora in rubrica "Alte precizari" din "Comanda pentru punerea la dispozitie a vagoanelor pentru incarcare" sau din "Comanda pentru expedierea vagoanelor particulare". In scrisoarea de trasura expeditorul trebuie sa indice in rubrica "Mentiuni ale expeditorului" numarul, marca, numerele si greutatea rechizitelor folosite.

Clientul se va interesa la statie, cu 48 de ore inainte de data punerii rechizitelor de incasare la dispozitie, daca acestea se vor asigura.

Statia de expeditie va intocmi un "Buletin pentru insotire rechizite", care va insoti expeditia pana la statia de destinatie.

Art. 10. - Rechizitele de incarcare apartinand unei cai ferate se pun la dispozitie clientilor, in limita posibilitatilor, in locul de predare a acestora catre client, inscris in rubrica "Alte precizari" din liComanda pentru punerea la dispozitie a vagoanelor pentru incarcare", respectiv din "Comanda pentru expedierea vagoanelor particulare".

Pentru transportul de catre calea ferata cu mijloace auto a rechizitelor de incarcare la locul de predare a acestora catre client se percep tarife prevazute in tariful caii ferate.

Art. 11. - In cazul transbordarii sau al refacerii incarcaturii, rechizitele de incarcare care insotesc transportul pot continua insotirea acestuia pana la statia de destinatie.

In cazul in care rechizitele de incarcare nu mai insotesc transportul, din statia unde s-a efectuat transbordarea sau refacerea incarcaturii, in rubrica "Mentiuni ale caii ferate" din scrisoarea de trasura se vor inscrie rechizitele de incarcare care au fost retinute de calea ferata.

Art. 12. - Marfurile pentru care acoperirea cu prelate este obligatorie se stabilesc de calea ferata si se publica in Buletinul Comercial al Caii Ferate.

Art. 13. - La cererea clientilor, pot fi acoperite cu prelate si alte marfuri. In acest caz, cererea se satisface de

catre calea ferata in limita posibilitatilor.

Art. 14. - Pentru prelatele si suporturile de prelate apartinand unei cai ferate, expeditorul trebuie sa indice in scrisoarea de trasura, in rubrica "Mentiuni ale expeditorului", numarul, marcile, numerele si masa totala ale prelatelor si suporturilor acestora.

Art. 15. - Prelatele si suporturile de prelata care nu apartin unei cai ferate sunt admise numai daca poarta indicatii privind: numele proprietarului, marca, numarul si masa totala a prelatelor.

Expeditorul trebuie sa indice in scrisoarea de trasura, in rubrica "Mentiuni ale expeditorului", categoria, marca, proprietarul, dupa caz, statia de domiciliu, masa totala a prelatelor.

Art. 16. - Daca prelatele si suporturile acestora sunt puse la dispozitie la cererea expeditorului sau daca utilizarea lor este impusa de prescriptiile vamale sau ale altor autoritati administrative, se percepe tariful de utilizare conform tarifului caii ferate.

Art. 17. - Cu acordul prealabil al expeditorului, statia de expediere poate pune la dispozitie vagoane descoperite, acoperite cu prelata, in locul vagonului acoperit cerut de acesta. Tariful de utilizare a prelatei nu se percepe, iar expeditorul raspunde de consecintele rezultate asupra marfii ca urmare a schimbarii felului vagonului.

Art. 18. - Pentru prelate, boxpalete si rechizite de incarcare, expeditorul trebuie sa indice in scrisoarea de trasura, in rubrica "Mentiuni ale expeditorului", numarul, felul rechizitelor de incarcare si masa proprie a acestora.

Art. 19. - Ridicarea rechizitelor de incarcare de pe vagon, respectiv uscarea si impachetarea prelatelor si aducerea lor de la locul de descarcare la statia de cale ferata sau la locul de predare-primire stabilit, se executa de destinatar cu mijloacele sale.

Art. 20. - La luarea in primire a rechizitelor de la destinatar, calea ferata este in drept sa refuze rechizitele murdare sau umede. Pentru deteriorarile constatate la luarea in primire, altele decat cele cu care au fost predate rechizitele, se va intocmi un proces-verbal de constatare, semnat de ambele parti, in care destinatarul recunoaste pagubele si se obliga sa plateasca contravaloarea lor, pe baza sumelor stabilite de calea ferata conform reglementarilor in vigoare

Art. 21. - Ridicarea rechizitelor de incarcare de pe vagon se va face de catre destinatar cu deosebita grija, pentru a nu le deteriora. Folosirea mijloacelor mecanizate la ridicarea prelatelor de pe vagon (macara, tractor etc.) se va face cu atentie, pentru a nu deteriora prelata si vagonul. Se interzice folosirea prelatelor pentru acoperirea marfurilor care, prin caracteristicile lor fizico-chimice, le pot deteriora.

Art. 22. - Predarea-primirea rechizitelor de incarcare intre calea ferata si clienti se efectueaza prin folosirea "Registrului veghetor".

Art. 23. - Rechizitele de incarcare trebuie predate caii ferate o data cu vagonul pe care acestea au fost montate.

Art. 24. - Pentru prelatele apartinand unei cai ferate straine se aplica tarife orare de utilizare prevazute in tariful caii ferate, pentru intreaga perioada in care acestea se afla la dispozitia clientului.

24.1. Data si ora de la care se aplica tariful orar de utilizare vor fi aceleasi cu cele pentru care se aplica tariful orar de utilizare a vagonului sosit cu rechizitele, atunci cand acestea au fost comandate si aduse de la alta statie.

In cazul in care rechizitele se asigura dintre cele existente in statie, data si ora de la care se aplica tariful vor fi cele de cand rechizitele s-au predat clientului ori au fost folosite la expeditii de catre agentii caii ferate.

24.2. Data si ora pana la care se calculeaza tariful orar de utilizare vor fi data si ora cand acestea vor fi predate la calea ferata sau vor fi preluate de agentii caii ferate, dupa caz.

Art. 25. - Pentru prelatele apartinand unei cai ferate din Romania, cand acestea nu sunt predate caii ferate o data cu vagonul in care s-au aflat, se aplica tariful de imobilizare corespunzator, prevazut in tariful caii ferate proprietare a acestora, pentru intreaga perioada, de la predarea caii ferate a vagonului pe care s-au aflat si pana la predarea prelatelor caii ferate.

 

 

 

 

ANEXA Nr. 14 NUT

Evidenta de calcul al tarifelor orare de utilizare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Expediere (nr. ST)

Sosire (PS)

Numarul

vagonului

Denumirea

marfii

La sau de

la statia

Masa

expeditiei

in kg

Avizarea

expedito-

rului sau

destinata-

rului

Ore de

utilizare

Tariful orar

de utilizare

TOTAL

tarif de

utilizare

ziua ora

Punerea

vagoane-

lor la dis-

pozitia

clientului

ziua ora

Predarea

vagonului

caii ferate

ziua ora

Termenul

stabilit

pentru

predarea

vagoanelor

caii ferate

ziua ora

Plecarea

trenului

stabilit

pentru

expedierea

vagoanelor

ziua ora

Plecarea

trenului din

grafic pana

la care se

calculeaza

tariful

ziua ora.

 

 

 

 

ANEXA Nr. 15 NUT

 

N O R M E U N I F O R M E

privind dispozitiile ulterioare

 

Art. 1. - Dispozitiile ulterioare se transmit folosindu-se formularele si reglementarile din Regulamentul de transport,N Regulile uniforme privind contractul de transport international feroviar al marfurilor (CIM) sau din Conventia privind traficul international feroviar de marfuri (SMGS), in cazurile in care acordurile cu alte cai ferate prevad aplicarea acestei reglementari.

Art. 2. - In traficul intern se folosesc urmatoarele norme uniforme:

2.1. Norme uniforme privind "Dispozitiile ulterioare ale expeditorului", prevazute in anexa nr. 15.1 NUT;

2.2. Norme uniforme privind "Dispozitiile ulterioare ale destinatarului", prevazute in anexa nr. 15.2 NUT;

2.3. Norme uniforme privind "Avizul de impiedicare la transport", prevazute la anexa nr. 15.3 NUT;

2.4. Norme uniforme privind "Avizul de impiedicare la eliberare", prevazute in anexa nr. 15.4 NUT.

 

 

 

 

ANEXA Nr. 15. 1 NUT

 

N O R M E U N I F O R M E

privind "Dispozitiile ulterioare ale expeditorului"

 

Art. 1. - Dispozitia ulterioara trebuie transmisa de expeditor, in scris, prin intermediul unui formular al carui model este prevazut in anexa la anexa nr. 15.1 NUT.

Art. 2. - Formularul "Dispozitii ulterioare ale expeditorului" se va completa de expeditor, pe recto si de calea ferata, pe verso.

Rubricile se completeaza cu litere care nu se pot sterge, cu masina de scris sau scrise de mana, cu litere mari de tipar.

Expeditorul va inscrie in rubricile corespunzatoare denumirea statiei de expeditie si a statiei de destinatie, denumirile complete prevazute in tarife, pentru a se evita orice confuzie intre diversele statii care deservesc fie aceeasi localitate, fie localitati care poarta aceleasi nume sau nume asemanatoare.

Ca destinatar, expeditorul desemneaza o singura persoana fizica sau juridica si ii indica adresa exacta, numarul de telefon, telefax, telex.

Felul expeditiei - de vagon, coletarie sau mesagerie - se va bifa de expeditor printr-o cruce in rubrica corespunzatoare din formular.

Numarul vagonului se va inscrie cu toate cifrele care il formeaza si va corespunde cu cel inscris in scrisoarea de trasura pentru expeditia in cauza.

Catimea coletelor se exprima prin numarul coletelor care formeaza expeditia.

Felul ambalajului - lada, hartie, balot si altele similare - trebuie inscris fara prescurtari; indicatia generica "colet" nu este admisa.

Denumirea marfii - expeditorul trebuie sa declare denumirea marfurilor care compun expeditia conform urmatoarelor reguli:

2.1. cu denumirea prevazuta in Indexul alfabetic si in nomenclatura marfurilor;

2.2. cu denumirea prevazuta in anexa nr. 1 NUT, in cazul marfurilor periculoase conditional admise la transport;

2.3. cu denumirea uzuala din economie, in cazul in care nu se regasesc in nici una dintre reglementarile de mai sus.

Se interzice declararea felului generic al marfii: alimente, fructe, pasari si alte moduri asemanatoare.

Masa se exprima in kg si reprezinta masa bruta a marfurilor, coletelor incarcate in stare ambalata in vagon, respectiv masa neta a marfurilor incarcate in vagon in stare neambalata (vrac). In cazul in care expeditia este formata din mai multe feluri de marfa, se va inscrie, pe randuri separate, masa fiecarui fel de marfa.

Art. 3. - Modificarea contractului de transport, dispusa de expeditor, se va concretiza prin marcarea cu cruce a rubricii corespunzatoare din formular.

Art. 4. - Expeditorul poate, de asemenea, sa modifice contractul de transport, mentionand:

4.1. ca destinatarul nu este autorizat sa dea dispozitii ulterioare;

4.2. eliberarea expeditiei intr-un loc stabilit sau schimbarea locului de eliberare inscris in rubrica scrisorii de trasura, rezervata indicarii statiei de destinatie.

Art. 5. - Statia de expeditie care a primit o dispozitie ulterioara certifica primirea acesteia, aplicand stampila cu data pe duplicat, sub declaratia expeditorului, dupa care

duplicatul se inapoiaza expeditorului.

ANEXA la ANEXA Nr. 15. 1 NUT.

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 15.2 NUT

 

N O R M E U N I F O R M E

privind "Dispozitiile ulterioare ale destinatarului"

 

Art. 1. - Dispozitia ulterioara trebuie transmisa de destinatar, in scris, prin intermediul unui formular al carui model este prevazut in anexa la anexa nr. 15.2 NUT. Formularul este valabil numai pentru expeditii de vagon.

Art. 2. - Formularul "Dispozitii ulterioare ale destinatarului" se va completa de destinatar, pe recto si de calea ferata, pe verso, respectandu-se aceleasi reguli de completare ca cele stabilite pentru "Dispozitii ulterioare ale expeditorului".

Orice dispozitie data sub alta forma decat cele prevazute este nula.

 

ANEXA la ANEXA Nr. 15.2 NUT.

 

 

 

 

ANEXA Nr. 15.3 NUT

 

N O R M E U N I F O R M E

privind "Avizul de impiedicare la transport"

 

Art. 1. - Pentru "Avizul de impiedicare la transport" se folosesc formularele prevazute in anexa nr. 15.3.1 NUT, in cazul in care dispozitiile ulterioare sunt date de expeditor, si in anexa nr. 15.3.2 NUT, in cazul in care dispozitiile ulterioare sunt date de destinatar.

Art. 2. - Expeditorul poate sa dea instructiuni in scrisoarea de trasura pentru cazul cand s-ar ivi o impiedicare la transport.

Cand calea ferata considera ca acestea nu pot fi executate, ea cere noi instructiuni.

Art. 3. - Expeditorul da instructiunile sale pe versoul "Avizului de impiedicare la transport" si, in caz de modificare a statiei de destinatie sau a destinatarului, pe duplicatul scrisorii de trasura.

Statia de expeditie aplica stampila sa pe duplicatul scrisorii de trasura, sub instructiunile acestuia, si il inapoiaza expeditorului.

Statia de expeditie semneaza "Avizul de impiedicare la transport", completat cu instructiunile expeditorului, si il inapoiaza fara intarziere, cu scrisoare recomandata, statiei de oprire. De asemenea, continutul acestui document poate fi transmis prin telegraf, telex sau fax.

Art. 4. - Expeditorul avizat despre o impiedicare la transport poate da instructiunile sale fie statiei de expeditie, fie statiei unde se gaseste marfa.

Art. 5. - Destinatarul da direct instructiunile sale statiei de oprire a expeditiei.

 

ANEXA Nr. 15.3.1 NUT.

 

ANEXA Nr. 15.3.2 NUT.

 

 

 

 

ANEXA Nr. 15.4 NUT

 

N O R M E U N I F O R M E

privind "Avizul de impiedicare la eliberare"

 

Art. 1. - Pentru "Avizul de impiedicare la eliberare" se foloseste formularul prevazut in anexa la anexa nr. 15.4 NUT.

Art. 2. - Expeditorul inscrie instructiunile sale pe versoul "Avizului de impiedicare la eliberare" si pe duplicatul scrisorii de trasura.

Daca destinatarul a refuzat sa ia in primire expeditia, prezentarea duplicatului scrisorii de trasura pentru expeditor nu este necesara.

Daca expeditorul da instructiunile sale prin intermediul statiei de expeditie, aceasta aplica stampila sa.

Statia de expeditie aplica stampila sa cu data pe duplicatul scrisorii de trasura, sub instructiunile expeditorului, si il inapoiaza.

In caz de anulare sau de diminuare a unui deburs, expeditorul trebuie, dupa caz, sa inapoieze debursul sau diferenta.

Art. 3. - Expeditorul poate transmite instructiunile sale statiei de expeditie sau direct statiei de destinatie.

Expeditorul trebuie sa anexeze duplicatul scrisorii de trasura, pe care instructiunile sale trebuie sa fie reproduse si semnate de el. Semnatura expeditorului poate fi imprimata sau inlocuita cu parafa.

Daca marfa a fost refuzata de destinatar, este suficient ca expeditorul sa inapoieze "Avizul de impiedicare la eliberare" provenit de la statia de destinatie, dupa ce l-a completat cu instructiunile sale.

Daca instructiunile contin o dispozitie in conformitate cu art. 83.2.1, 83.2.2, 83.2.3 RT sau o dispozitie privind anularea sau diminuarea deburselor, ele nu pot fi date decat prin intermediul statiei de expeditie.

Instructiunile privind stabilirea sau majorarea deburselor nu sunt admise.

Art. 4. - Instructiunile privind anularea sau diminuarea unui ramburs sau a deburselor ori preluarea taxelor unei expeditii nefrancate sau majorarea taxelor preluate nu pot fi date de destinatarul care a modificat contractul de transport decat cu prezentarea consimtamantului scris al expeditorului.

Art. 5. - Perceperea eventuala a unui tarif in momentul prezentarii instructiunilor se determina dupa felul tarifului aplicat expeditiei:

4.1. de statia de expeditie, cand instructiunile sunt date de expeditor;

4.2. de statia de destinatie, cand instructiunile sunt date de destinatar.

Totusi, cand expeditorul adreseaza instructiunile sale direct statiei de destinatie si daca este prevazut un tarif pe baza caruia expeditia a fost tarifata pana la statia in cauza, acest tarif greveaza marfa. Se va proceda la fel cand expeditorul a cerut in scrisoarea de trasura ca marfa sa ii fie inapoiata din oficiu.

Art. 6. - In cazul in care destinatarul a modificat contractul de transport, pentru tratarea unei expeditii impiedicate la eliberare destinatarul da instructiunile sale direct

statiei de destinatie.

 

ANEXA la ANEXA Nr. 15.4 NUT.

 

 

 

 

ANEXA Nr. 16 NUT

 

N O R M E U N I F O R M E

pentru insotirea expeditiilor

 

Art. 1. - Prezentele norme se aplica la transportul marfurilor:

1.1. la care insotirea este obligatorie, conform anexei nr. 16.1 NUT;

1.2. la care insotirea este admisa fara aprobare, conform anexei nr. 16.2 NUT.

Marfurile care circula insotite se transporta numai ca expeditii de vagon.

Art. 2. - Expeditorul sau destinatarul este obligat sa asigure insotitorii marfurilor prevazuti la pct. 1.1.

Pe baza intelegerii expeditorului sau a destinatarului cu un expeditionar, marfa poate fi transportata, din insarcinarea expeditorului sau a destinatarului, intre statiile de expeditie si de destinatie cu insotitorii expeditionarului. Despre aceasta intelegere a expeditorului cu expeditionarii expeditorul, inainte de expedierea marfii, trebuie sa faca in scrisoarea de trasura mentiunea corespunzatoare, conform art. 8. Daca necesitatea unei asemenea intelegeri a expeditorului sau a destinatarului cu expeditionarii apare in parcursul marfii, expeditorul sau destinatarul trebuie sa instiinteze despre aceasta, in mod corespunzator, statiile din parcurs interesate.

Expeditorul si destinatarul trebuie sa desemneze insotitori in conformitate cu prezentele norme.

Pentru insotirea fiecarui vagon cu marfa calea ferata, in alte cazuri decat cele prevazute la art. 1, aproba cel mult doi insotitori. In temeiul unor motivatii speciale, se pot aproba mai multi insotitori, daca nu se afecteaza exploatarea caii ferate.

Art. 3. - In calitate de insotitori trebuie sa fie puse la dispozitie persoanele care pot sa asigure pe deplin indeplinirea sarcinilor privind insotirea marfii si care pot, in special, sa efectueze in mod corespunzator controlul, deservirea, supravegherea sau ingrijirea marfurilor insotite de ei, precum si sa previna ori sa inlature pericolul provenit de la marfa respectiva sau care o ameninta.

Art. 4. - Expeditorul si destinatarul sunt obligati:

4.1. sa instruiasca insotitorii pusi la dispozitie de ei in legatura cu sarcinile, obligatiile si drepturile lor in timpul insotirii marfii, precum si in legatura cu comportarea lor astfel incat acestia sa respecte ordinea, disciplina, siguranta circulatiei si securitatea muncii;

4.2. sa asigure insotitorilor toate conditiile pentru insotirea marfurilor si sa ii doteze cu mijloacele, materialele si sculele necesare pentru indeplinirea activitatii lor;

4.3. sa asigure insotitorilor documentele necesare pentru insotire.

Art. 5. - Fiecarui insotitor i se intocmeste de calea ferata o adeverinta care ii da dreptul la insotirea marfii.

Calea ferata poate introduce in acest formular de adeverinta date suplimentare care se refera la insotitor.

Cererea pentru eliberarea adeverintei se preda de catre expeditor, destinatar sau de o persoana imputernicita de acestia la statia de expeditie.

Adeverinta trebuie semnata si de insotitor. Semnatura lui certifica faptul ca el a fost initiat de expeditor sau de destinatar cu sarcinile, obligatiile si drepturile insotitorului la insotirea marfii.

Insotitorul trebuie sa aiba permanent asupra sa in parcurs adeverinta si sa o prezinte la cererea agentilor caii ferate.

Adeverinta se inapoiaza de insotitor caii ferate la acea statie la care se termina insotirea marfii.

Art. 6. - Vagoanele cu marfuri insotite nu se sigileaza de calea ferata. Ele pot fi sigilate cu sigiliile expeditorului sau ale expeditionarului, conform intelegerii dintre ei.

Art. 7. - Daca pentru transportul insotitorilor in parcurs este necesar un vagon separat, atunci expeditorul sau destinatarul cere punerea la dispozitie a vagonului de catre calea ferata in conformitate cu prevederile art. 10.

Art. 8. - Expeditorii expeditiilor de vagoane cu insotitori trebuie sa faca in scrisoarea de trasura, in rubrica "Mentiuni ale expeditorului", urmatoarea mentiune: "Cu-insotitori".

Pentru insotitorii expeditiilor de vagoane, statia de expeditie a transporturilor insotite emite o adeverinta-tip, care se pastreaza de insotitor in tot timpul parcursului si se restituie obligatoriu statiei de destinatie, o data cu ridicarea scrisorii de trasura de la casa. La expeditiile insotite statia de expeditie trebuie sa faca in scrisoarea de trasura, in rubrica "Mentiuni ale caii ferate", urmatoarea mentiune:

"Insotitorul .......................................................................,

(numele si prenumele)

legitimat cu buletinul de identitate seria .......... nr. .........,eliberat de ............ la data de ........................, poseda adeverinta caii ferate nr. .......................".

 

Semnatura sefului statiei

(stampila statiei)

 

Art. 9. - Calea ferata nu poarta raspunderea pentru pierderea totala sau partiala, pentru micsorarea masei, avarierea, alterarea sau diminuarea calitatii marfii, daca marfa se transporta cu insotitori.

Daca pentru transportul insotitorilor in parcurs se pune la dispozitie un vagon separat, in conformitate cu art. 7, atunci expeditorul trebuie sa inscrie in scrisoarea de tra- sura, in rubrica "Denumirea marfii", mentiunile corespunzatoare privind vagonul respectiv si sub ele sa faca mentiunea: "Vagon pentru insotitor".

Art. 10. - Plata pentru calatoria insotitorilor se calculeaza in conformitate cu tarifele caii ferate.

Obiectele necesare pentru nevoile personale ale insotitorilor in procesul insotirii marfurilor se transporta gratuit.

Nu se admite transportul obiectelor care nu sunt necesare insotitorului in procesul de insotire a marfii sau care nu sunt mentionate in scrisoarea de trasura.

Art. 11. - Insotitorii trebuie sa efectueze in mod corespunzator controlul, deservirea sau ingrijirea marfurilor insotite de ei, precum si sa previna ori sa inlature pericolul provenit de la marfa respectiva sau pe care o ameninta.

Art. 12. - Ei sunt obligati, in special:

12.1. sa unga materialul rulant care circula pe roti proprii, precum si sa indeplineasca toate celelalte activitati de supraveghere si deservire necesare pentru asigurarea securitatii la circulatia materialului rulant pe roti proprii;

12.2. sa hraneasca si sa adape vietatile pe care le insotesc si sa asigure ingrijirea lor corespunzatoare, sa curete vagoanele numai in locurile stabilite de calea ferata;

12.3. la transporturile marfurilor perisabile, sa efectueze ingrijirea sau servirea in conformitate cu felul si proprietatile acestor marfuri, sa respecte temperatura stabilita, necesara pentru integritatea lor (racire, ventilatie, incalzire).

In cazul unor evenimente exceptionale sau al aparitiei unui pericol pentru insotitori, pentru marfa insotita de ei sau pentru calea ferata, insotitorii trebuie sa instiinteze imediat despre aceasta calea ferata si sa puna de acord cu ea masurile necesare care se realizeaza de insotitori sau de calea ferata sau, in comun, de insotitori si de calea ferata.

Art. 13. - In scopul asigurarii sigurantei insotitorilor, a altor persoane si a exploatarii caii ferate, precum si a integritatii marfii insotite si a altor marfuri, insotitorii sunt obligati, in special:

13.1. sa acorde o atentie si o precautie deosebite la urcare si coborare, la pornirea si la oprirea trenului, la miscarile de manevra ale trenului sau vagonului, precum si la deschiderea si inchiderea usilor;

13.2. sa asigure usile deschise ale vagoanelor impotriva inchiderii neprevazute;

13.3. sa se afle in vagonul care a fost pus la dispozitie insotitorilor pentru sederea lor sau numai in vagoanele in care se transporta marfurile insotite de ei.

Ultima conditie nu actioneaza la insotirea vagoanelor cu marfuri periculoase; in acest caz, insotitorii trebuie sa se afle in afara vagoanelor cu marfuri periculoase, dar in imediata apropiere a vagoanelor cu marfuri periculoase insotite de ei;

13.4. in cazul opririi neprevazute a trenului, sa iasa din vagon numai la chemarea lucratorilor feroviari sau pentru evitarea unui pericol;

13.5. in masura posibilitatilor, sa evite stationarea sau circulatia pe linii;

13.6. daca mersul pe linii este necesar, sa acorde o atentie si o precautie maxime si, in special:

13.6.1. sa traverseze liniile numai in unghi drept si numai dupa ce s-au convins, in prealabil, ca nu se apropie material rulant;

13.6.2. sa nu traverseze liniile in zona macazurilor si a liniilor de incrucisare;

13.6.3. sa nu traverseze liniile in fuga, in imediata apropiere a materialului rulant care stationeaza;

13.6.4. sa nu treaca pe sub vagoane;

13.6.5. sa nu traverseze pe cupla sau pe tampoanele vagoanelor cuplate;

13.7. in timpul mersului vagoanelor, sa nu stea in dreptul usilor deschise ale vagoanelor sau in apropierea usilor deschise, sa nu scoata corpul in afara si sa nu arunce nici un fel de obiecte din vagoane;

13.8. in timpul mersului vagonului, sa nu stea pe margini sau in picioare in apropierea marginilor platformelor;

13.9. sa asigure paza contra incendiilor;

13.10. sa nu utilizeze surse de lumina colorata, care pot fi asemanatoare cu semnalele de cale ferata;

13.11. sa nu admita persoane straine in vagoanele insotite sau puse la dispozitie;

13.12. sa indeplineasca neconditionat si imediat indicatiile si avertizarile lucratorilor caii ferate, precum si sa nu se amestece in activitatea caii ferate.

Art. 14. - Pentru prevenirea incendiilor insotitorii sunt obligati, in special:

14.1. sa nu fumeze sau sa foloseasca foc deschis in vagoane si pe platformele de incarcare ale statiilor, precum si sa utilizeze numai dispozitive de iluminare si incalzire, care se admit de reglementarile in vigoare la calea ferata;

14.2. la folosirea dispozitivelor de incalzit sa respecte reglementarile de paza contra incendiilor, in vigoare la calea ferata;

14.3. sa aiba mijloacele de stingere a incendiului necesare in acele vagoane in care se afla paie, fan sau alte substante sau produse usor inflamabile.

Art. 15. - Pe sectoarele electrificate cu retea de contact, insotitorii trebuie, in special:

15.1. sa respecte distanta de siguranta fata de reteaua de contact, stabilita de reglementarile in vigoare la caile ferate participante la transport, si sa dea dovada de prudenta corespunzatoare la manuirea obiectelor lungi;

15.2. sa nu se urce pe acoperisul vagoanelor si pe marfurile cu inaltime mare;

15.3. sa nu atinga persoane, vietati si obiecte legate de reteaua de contact sau aflate in imediata ei apropiere.

Art. 16. - Expeditorul si destinatarul poarta raspunderea fata de calea ferata pentru daunele produse prin neindeplinirea de catre ei a obligatiilor care reies din prezentele norme sau prin indeplinirea acestor obligatii in mod necorespunzator ori pentru faptul ca insotitorii pusi la dispozitie de ei:

16.1. nu au corespuns cerintelor prevazute de prezentele norme:

16.2. nu si-au indeplinit obligatiile ori le-au indeplinit in mod necorespunzator sau nu au executat indicatiile pe care le-a dat calea ferata ori au executat aceste indicatii in mod necorespunzator;

16.3. nu au luat toate masurile necesare pentru asigurarea integritatii marfii si pentru inlaturarea pericolelor provenite de la aceasta marfa sau care o ameninta;

16.4. au pricinuit in alt mod, din vina lor, daune caii ferate.

Daca, dupa starea lor de fapt, reiese ca dauna pricinuita caii ferate a putut avea loc din cauzele indicate mai sus, atunci se considera ca aceasta dauna s-a produs anume din aceste cauze, pana cand expeditorul sau destinatarul nu dovedeste altfel.

Art. 17. - In rest, pentru transportul marfurilor insotite de insotitorii expeditorului sau ai destinatarului sunt valabile prevederile Regulamentului de transport.

 

 

 

 

ANEXA Nr. 16.1 NUT

Marfuri la care insotirea este obligatorie

 

___________________________________________________________________________

                                     Numarul

Nr.  Denumirea         insotitorilor                                    Observatii

Crt. marfurilor           admisi la expeditie

_____________________________________________________________________________

1. Animale domestice vii 1 Un singur insotitor pentru cel mult

                                           3 vagoane

2. Animale salbatice vii 1 Fiecare vagon trebuie sa aiba un

                                        insotitor

3. Cadavre 1-3

4. Locomotive si tendere, tractate de 1 Insotitorul calatoreste pe locomotiva

locomotivele caii ferate sau pe tender  si este obligat sa efectueze ungerea

                                                              vehiculului in timpul transportului

5. Materii explozibile 1

6. Peste viu 1

7. Pasari vii 1

8. Albine vii 1

9. Marfuri perisabile in vagoane frigorifice 1

10. Obiecte pretioase 1.

 

 

 

 

ANEXA Nr. 16.2. NUT

 

Marfuri la care insotirea este admisa fara aprobare

 

 

___________________________________________________________________________

                                     Numarul

Nr.  Denumirea         insotitorilor                                    Observatii

Crt. marfurilor           admisi la expeditie

_____________________________________________________________________________

1. Vehicule neambalate care se transporta pe material 1

    rulant feroviar

2. Vehicule feroviare ce nu apartin cailor ferate, care circula 1

    pe rotile lor proprii (in afara de locomotive si tendere)

3. Cereale in vagoane descoperite 1

4. Vin, bauturi alcoolice 1

5. Circuri, menajerii, panorame, muzee-carusele, cinematografe Nelimitat

    etc.

6. Efecte de stramutare Nelimitat

7. Clor lichid 1

 

 

 

 

ANEXA Nr. 17 NUT

 

N O R M E U N I F O R M E

privind procesul-verbal de constatare

 

Art. 1. - Calea ferata este obligata sa intocmeasca proces-verbal de constatare cand se constata existenta unei pierderi, substituiri, alterari, diluari, avarii sau violari a expeditiei. Procesul-verbal de constatare se intocmeste ca urmare a constatarii neajunsului comercial, aratat mai sus, de calea ferata sau la cererea clientului.

Art. 2. - Procesul-verbal de constatare se intocmeste de seful statiei sau de inlocuitorul sau.

Art. 3. - Constatarea se face:

3.1. in statia de expeditie, in prezenta expeditorului;

3.2. in statia de destinatie, in prezenta destinatarului;

3.3. in parcurs, in prezenta a 2 martori, pe cat posibil, straini de calea ferata, a organelor de politie sau a unui specialist autorizat, numit de parti.

Art. 4. - Cand expeditorul sau destinatarul invitat nu se prezinta la constatare, in termen de 24 de ore de la data avizarii - termen prelungit cu zilele de sambata, duminica si sarbatori legale, sau cand exista divergente intre acestia si seful statiei, la intocmirea procesului-verbal de constatare trebuie sa fie invitat un organ de politie sau un expert autorizat.

Art. 5. - Procesul-verbal de constatare constituie actul prin care se stabilesc cuantumul pagubei si responsabilitatea pentru provocarea ei. Procesul-verbal trebuie sa contina toate detaliile necesare stabilirii cauzelor si a imprejurarilor care au condus la provocarea neajunsului, a valorii pagubei si a raspunderii pentru dauna produsa.

Art. 6. - Procesul-verbal de constatare se intocmeste in baza prevederilor Regulamentului de transport pe caile ferate din Romania, pentru traficul local, si a conventiilor sau intelegerilor internationale, in trafic international.

Art. 7. - Procesul-verbal de constatare se intocmeste:

7.1. in patru exemplare, in statia de expeditie sau intr-o statie din parcurs, dintre care originalul se pastreaza de statia care l-a intocmit, iar copiile insotesc transportul pana la statia de destinatie;

7.2. in trei exemplare, cand constatarea are loc in statia de destinatie.

In cazurile expeditiilor supuse regimului vamal, se intocmeste cate un exemplar in plus pentru vama.

Art. 8. - Pentru constatarile efectuate la expeditiile transportate in trafic local se foloseste formularul procesului-verbal de constatare, publicat de calea ferata.

Pentru constatarile efectuate la expeditiile predate in trafic international se foloseste formularul prevazut in conventiile internationale corespunzatoare.

Art. 9. - Procesul-verbal se intocmeste conform instructiunilor de serviciu pentru transporturi ale caii ferate.

Art. 10. - In anexele la procesul-verbal de constatare se mentioneaza numarul procesului-verbal de constatare si punctul din formular la care se refera. Anexele trebuie prevazute cu stampila statiei care a intocmit procesul-verbal, cu stampila rotunda si cu semnatura persoanei care l-a intocmit, a martorilor, a expeditorului, a destinatarului si a specialistului autorizat, dupa caz.

Felul si numarul anexelor care au servit la completarea procesului-verbal de constatare (de exemplu: schite, fotografii, rapoarte de expertiza, respectiv anexe la unele puncte din procesul-verbal, care nu au putut fi cuprinse in text) se mentionaza intr-un punct din procesul-verbal special afectat.

 

ANEXA Nr. 18 NUT

 

N O R M E U N I F O R M E

pentru folosirea paletelor si boxpaletelor

 

Art. 1. - Paletele si boxpaletele se solicita de clienti, in scris, la statia de incarcare, prin inscrierea paletelor si boxpaletelor in lnComanda pentru punerea la dispozitie a vagoanelor pentru incarcare" sau in lnComanda pentru expedierea vagoanelor particulare", prin inscrierea solicitarii

in rubrica "Alte precizari".

Clientul se va interesa la statie despre asigurarea sau neasigurarea paletelor si a boxpaletelor solicitate, cu cel putin 48 de ore inainte de data si ora solicitate pentru punerea vagoanelor la dispozitie acestuia pentru incarcare, iar pentru vagoanele particulare, despre termenul de predare a vagoanelor incarcate caii ferate.

Art. 2. - Paletele si boxpaletele apartinand unei cai ferate se pun la dispozitie clientilor, in limita posibilitatilor, la locul de predare a acestora, indicat de catre client in rubrica "Alte precizari" din "Comanda pentru punerea la dispozitie a vagoanelor pentru incarcare", respectiv din "Comanda pentru expedierea vagoanelor particulare".

Pentru transportul de catre calea ferata cu mijloace auto a paletelor si boxpaletelor la locul de predare a acestora clientului se percep tarife prevazute in tariful caii ferate

Art. 3. - Pentru palete si boxpalete expeditorul trebuie sa indice in scrisoarea de trasura numarul, felul (paleta sau boxpaleta) si masa proprie a acestora.

Art. 4. - Paletele si boxpaletele particulare trebuie sa fie inscriptionate cu elemente suficiente care sa permita identificarea lor.

Art. 5. - Predarea-primirea paletelor si a boxpaletelor intre calea ferata si clienti se efectueaza prin folosirea "Registrului veghetor".

Art. 6. - Pentru paletele si boxpaletele apartinand unei cai ferate straine se aplica tarife orare de utilizare prevazute in tariful caii ferate pentru intreaga perioada in care acestea se afla la dispozitia clientului.

6.1. Data si ora de la care se aplica tariful orar de utilizare vor fi cele la care au sosit paletele si boxpaletele in statie sau aceleasi cu cele pentru care se aplica tariful orar de utilizare a vagonului sosit cu paletele si boxpaletele, in cazul in care acestea au fost comandate si aduse de la alta statie.

In cazul in care paletele si boxpaletele se asigura dintre cele existente in statie, data si ora de la care se aplica tariful vor fi cele de cand rechizitele s-au predat clientului sau au fost folosite la expeditii de catre agentii economici.

6.2. Data si ora pana la care se calculeaza tariful orar de utilizare vor fi data si ora cand acestea vor fi predate caii ferate sau preluate de agentii caii ferate.

Art. 7. - Paletele si boxpaletele trebuie predate caii ferate o data cu vagonul cu care au fost predate clientului.

Art. 8. - Pentru paletele si boxpaletele apartinand unei cai ferate din Romania, cand acestea nu sunt predate caii ferate o data cu vagonul in care s-au aflat, se aplica tariful de imobilizare corespunzator, prevazut in tariful caii ferate proprietate a acestora, pentru intreaga perioada, de la predarea catre calea ferata a vagonului pe care acestea s-au aflat si pana la predarea paletelor, respectiv a boxpaletelor caii ferate.

 

 

 

 

ANEXA Nr. 19 NUT

 

Abrevieri

 

_________________________________________________________________________________________________

Prescurtarea Explicatii

_________________________________________________________________________________________________

AEG Masina de tiparit si contabilizat legitimatii de calatorie, denumita dupa numele                           producatorului, firma AEG

C.F.R. Compania Nationala de Cai Ferate leC.F.R." - S.A.

C.F.R. CALATORI Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori laC.F.R. Calatori" - S.A.

C.F.R. MARFA Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa laC.F.R. Marfa" - S.A.

CIM Apendice B la COTIF. Reguli uniforme privind contractul de transport international feroviar al      marfurilor

CIV Apendice A la COTIF. Reguli uniforme privind contractul de transport international feroviar al calatorilor si bagajelor

COTIF Conventia cu privire la transporturile internationale feroviare

CRRL Cu regim de rezervare a locurilor

FRRL Fara regim de rezervare a locurilor

IC Intercity

ICE Intercity expres

MT Ministerul Transporturilor

Nr. ST Numarul scrisorii de trasura

PIM Prescriptii internationale pentru marfuri

PS Numarul pozitiei de sosire

PSI Prevenirea si stingerea incendiilor

Regulamentul Regulamentul de transport pe caile ferate din Romania de transport

RID Anexa I CIM - Regulament privind transportul international feroviar al marfurilor periculoase

RGI Reparatii generale intermediare

RK Reparatii capitale

RG Reparatii generale

RR Reparatii cu ridicare

RO-RO ROLL ON - ROLL OFF, tehnologie de transport in care vehiculele intra si ies pe si de pe nava pe roti proprii

SMGS Conventia privind traficul international feroviar de marfuri

TEA Tariful Europa Asia

TLC Tarif local de calatori

TLM Tarif local de marfuri

T.V.A. Taxa pe valoarea adaugata

UTI Unitati de transport intermodal

VSD Legitimatie de calatorie nominala care se foloseste vineri, sambata si duminica

Niciun comentariu: