Ghid comenzi MS-DOS

Glosar MS-DOSComenzi ºi concepte MS-DOS 6.22

 

      ANSI.SYS

      Append

      Attrib

      Batch

      Break

      Buffers

      Call

      Cd

      Chcp

      Chdir

      Chkdsk

      CHKSTATE.SYS

      Choice

      Cls

      Command

      COMMAND.COM

      CONFIG.SYS

      Copy

      Country

      Ctty

      Date

      Dblspace

      Debug

      Defrag

      Del

      Deltree

      Device

      Devicehigh

      Dir

      Diskcomp

      Diskcopy

      DISPLAY.SYS

      Dos

      Doskey

      Dosshell

      DRIVER.SYS

      Drivparm

      Drvspace

      DRVSPACE.SYS

      Echo

      Edit

      EGA.SYS

      Emm386

      EMM386.EXE

      Erase

      Exit

      Expand

      Fasthelp

      Fastopen

      Fc

      Fcbs

      Fdisk

      Files

      Find

      For

      Format

      Goto

      Graphics

      Help

      HIMEM.SYS

      If

      Include

      Install

      Interlnk

      INTERLNK.EXE

      International

      Intersvr

      Keyb

      Label

      Lastdrive

      Lh

      Loadfix

      Loadhigh

      Md

      Mem

      Memmaker

      MenuColor

      MenuDefault

      MenuItem

      Mkdir

      Mode

      More

      Move

      Msav

      Msbackup

      Mscdex

      Msd

      Multi-config

      Nlsfunc

      Numlock

      Path

      Pause

      Power

      POWER.EXE

      Print

      Prompt

      Qbasic

      RAMDRIVE.SYS

      Rd

      Rem

      Ren

      Rename

      Replace

      Restore

      Rmdir

      ScanDisk

      Set

      Setver

      SETVER.EXE

      Share

      Shell

      Shift

      SIZER.EXE

      Smartdrv

      SMARTDRV.EXE

      Sort

      Stacks

      Submenu

      Subst

      Switches

      Sys

      Time

      Tree

      Type

      Undelete

      Unformat

      Ver

      Verify

      Vol

      VSafe

      Xcopy

       

Detalii despre autor.

 

 

ANSI.SYS

Driver care (încãrcat din CONFIG.SYS cu o comandã DEVICE sau DEVICEHIGH) asigurã

emularea de terminal ANSI, defineºte funcþii care modificã modul de afiºare

graficã, controleazã miºcarea cursorului ºi redefineºte taste (sau combinaþii de

taste). Emularea de terminal ANSI se face prin secvenþe de escape ANSI, care

sunt ºiruri de caractere ASCII dintre care primele douã sunt caracterele ESC ºi

"[".

Sintaxa comenzii de încãrcare:

DEVICE=[drive:][cale]ANSI.SYS [/X] [/K] [/R]Parametru:

  [drive:][cale]

  specificã locaþia fiºierului ANSI.SYS pe disc.

Switch-uri:

  /X

  Remapeazã independent tastele extinse pe tastaturi cu 101 taste.

  /K

  Trateazã o tastaturã cu 101 taste ca pe una cu 84 de taste. Similar cu

  SWITCHES=/K

  /R

  Ajusteazã modul de defilare a rândurilor pe ecran, pentru a le face mai

  lizibile.

 

 

 

APPEND

Comandã care permite programelor sã deschidã fiºiere din anumite directoare, ca

ºi cum s-ar afla în directorul curent. Acest lucru se face prin ataºarea la

calea curentã a directoarelor respective, într-o listã de directoare ataºate.

Sintaxa:

APPENDAfiºeazã lista de directoare ataºate la calea curentã.

APPEND ;ªterge lista de directoare ataºate la cale.

APPEND [[drive:]cale[;...]] [/X[:ON|:OFF]] [/PATH:ON| /PATH:OFF] [/E]Adaugã unul sau mai multe directoare în lista de directoare ataºate la calea

curentã.

Parametru:

  [drive:]cale

  Specificã un disc ºi un director care se ataºeazã.

Switch-uri:

  /X:ON

  Directoarele ataºate vor fi luate în consideraþie ºi la comenzi de cãutare în

  fiºiere sau la execuþia de aplicaþii.

  /X:OFF

  Directoarele ataºate vor fi luate în consideraþie numai la cererile de

  deschidere de fiºiere.

  /X:OFF este valoarea implicitã.

  /PATH:ON

  Directoarele ataºate sunt luate în considerare în cazul cererilor de acces la

  fiºiere care specificã deja o cale. /PATH:ON este valoarea implicitã.

  /PATH:OFF

  Anuleazã efectul lui /PATH:ON.

  /E

  Memoreazã o copie a listei de directoare ataºate în variabila de mediu numitã

  APPEND. Switch-ul /E poate fi folosit numai la prima utilizare a comenzii

  APPEND de dupã pornirea sistemului.

 

 

 

ATTRIB

Comandã care afiºeazã sau modificã atributele fiºierelor sau ale directoarelor.

Sintaxa:

ATTRIBAfiºeazã atributele tuturor fiºierelor ºi directoarelor din directorul curent.

ATTRIB [+R|-R] [+A|-A] [+S|-S] [+H|-H][[drive:][cale]fiºier] [/S]Afiºeazã (sau modificã, dacã sunt prezente switch-uri) atributele pentru

fiºierul/directorul specificat.

Parametru:

  [cale]fiºier

  Specificã locaþia fiºierului/directorului vizat.

Switch-uri:

  +R

  Seteazã atributul ReadOnly (fiºier ce poate fi doar citit).

  -R

  ªterge atributul ReadOnly.

  +A

  Seteazã atributul Archive (fiºier nemodificat dupã backup).

  -A

  ªterge atributul Archive.

  +S

  Seteazã atributul System (fiºier de sistem).

  -S

  ªterge atributul System.

  +H

  Seteazã atributul Hidden (fiºier ascuns).

  -H

  ªterge atributul Hidden.

  /S

  Proceseazã toate subdirectoarele din directorul curent.

 

 

 

BATCH - Fiºier (sau program) de tip batch

Fiºier de tip text care conþine comenzi MS-DOS ºi are extensia BAT. Seria de

comenzi din fiºierul batch poate fi executatã prin scrierea numelui sãu la

prompt, ca pentru un program. Într-un fiºier batch poate fi folositã orice

comandã MS-DOS care poate fi lansatã de la prompt. Existã ºi o serie de comenzi

care pot fi folosite numai în fiºiere batch, ºi anume:

      Call

      Choice

      Echo

      For

      Goto

      If

      Pause

      Rem

      Shift

       

 

Comanda COMMAND /Y poate fi folositã pentru a executa un fiºier batch linie cu

linie, eventual sãrind peste anumite linii..

 

 

 

BREAK

Comandã care stabileºte dacã se extinde verificarea apãsãrii combinaþiei de

taste Ctrl-C, care permite întreruperea execuþiei unui program, a unei comenzi

de duratã sau a unui fiºier batch.

Sintaxa:

BREAKAfiºeazã setarea curentã pentru BREAK.

BREAK [ON | OFF]Când BREAK este OFF, MS-DOS verificã apãsarea lui Ctrl-C numai atunci când

citeºte tastatura sau când scrie pe ecran sau la imprimantã. Când BREAK este ON,

verificarea se extinde ºi pe timpul execuþiei altor funcþii, ca operaþiile de

citire/scriere pe disc.

 

 

BUFFERS

Comandã (utilizabilã numai în CONFIG.SYS) pentru specificarea numãrului de

buffere pe disc pentru care se alocã memorie la pornirea sistemului.

Sintaxa:

BUFFERS=n[,m]Parametri:

  n

  Specificã numãrul de buffere pe disc (între 1 ºi 99).

  m

  Specificã numãrul de buffere dintr-un cache secundar pentru buffere (între 0

  ºi 8).

 

 

 

CALL

Comandã care apeleazã un fiºier batch dintr-un alt fiºier batch fãrã a determina

încheierea primului fiºier batch. Dupã încheierea execuþiei fiºierului batch

apelat, se continuã execuþia primului.

Sintaxa:

CALL [drive:][cale]fiºier [parametri-batch]Parametri:

  [drive:][cale]fiºier

  specificã locaþia fiºierului batch apelat. Fiºierul trebuie sã aibã extensia

  BAT.

  parametri-batch

  specificã orice informaþii cerute de batch din linia de comandã.

 

 

 

CD

Prescurtare de la CHDIR. Comandã care afiºeazã numele directorului curent sau

schimbã directorul curent. Pentru a schimba drive-ul curent, se scrie la prompt

litera noului drive (urmatã de ':') ºi se apasã tasta Enter.

Sintaxa:

CDAfiºeazã directorul curent de lucru.

CD caleFace ca directorul specificat sã devina director curent, pentru drive-ul curent.

 

CD drive:caleSchimbã directorul curent de lucru pentru drive: cu cel specificat de cale.

CD..Face ca director curent de lucru sã fie directorul-pãrinte al celui curent.

 

 

CHCP

Comandã care afiºeazã sau stabileºte codul de paginã (setul de caractere) activ

pentru componentele care acceptã schimbarea codului de paginã. Înainte de a

folosi comanda CHCP, trebuie sã fi fost datã comanda NLSFUNC. Pentru informaþii

despre codurile de paginã incluse în MS-DOS 6.22, se va citi fiºierul

COUNTRY.TXT.

Sintaxa:

CHCPAfiºeazã numãrul codului de paginã curent.

CHCP nnnStabileºte un nou cod de paginã.

Parametru:

  nnn

  Specificã setul de caractere definit în prealabil de comanda COUNTRY în

  fiºierul CONFIG.SYS.

 

 

 

CHDIR

Comandã care afiºeazã numele directorului curent sau schimbã directorul curent.

Pentru detalii, vezi CD (forma prescurtatã ºi mai frecvent folositã a comenzii

CHDIR).

 

 

CHKDSK

Comandã care verificã un disc ºi afiºeazã un raport despre starea acestuia.

Verificarea se face asupra sistemului de fiºiere MS-DOS (în tabela de alocare a

fiºierelor ºi în directoare). Raportul conþine ºi informaþii despre spaþiul

ocupat pe disc. CHKDSK poate sã repare ºi unele erori ale discului, dar este

recomandatã folosirea comenzii SCANDISK pentru aceasta.

Sintaxa:

CHKDSKAfiºeazã starea discului din drive-ul curent.

CHKDSK [drive:][[cale]fiºier] [/F] [/V]Verificã/reparã un drive, un director sau un fiºier dat.

Parametru:

  [drive:][[cale]fiºier]

  Specificã locaþia procesatã de CHKDSK.

Switch-uri:

  /F

  Reparã erori ale discului. A nu se folosi când existã ºi alte programe în

  execuþie.

  /V

  Afiºeazã numele fiecãrui fiºier din fiecare director, pe mãsurã ce se face

  verificarea discului.

 

 

 

CHKSTATE.SYS

Driver folosit de programul Memmaker pentru derularea procesului de optimizare a

memoriei. Când optimizarea memoriei este încheiata, Memmaker descarcã acest

driver din memorie.

 

 

CHOICE

Comandã de fiºier batch, care îi cere utilizatorului sã facã o alegere între mai

multe opþiuni. Poate afiºa un prompt ºi poate aºtepta un timp definit pentru

opþiunea utilizatorului. Optiunea aleasã va afecta parametrul ERRORLEVEL, care

apoi poate fi testat cu o comanda IF.

Sintaxa:

CHOICE [/C[:]taste] [/N] [/S] [/T[:]c,nn] [text]Parametru:

  text

  Specificã textul care va fi afiºat înaintea promptului. Textul trebuie inclus

  între ghilimele numai dacã vrei sã incluzi ºi caracterul "/" în textul afiºat.

 

Switch-uri:

  /C[:]taste

  Specificã tastele acceptate de prompt. Dacã nu se specificã taste, implicit se

  considerã tastele YN.

  /N

  Determinã neafiºarea promptului.

  /S

  Determinã diferenþierea literelor mari de cele mici pentru tastele apãsate.

  Dacã lipseºte, se va considera cã ele sunt identice ("A"="a", de pildã).

  /T[:]c,nn

  Introduce un timp de aºteptare (de nn secunde, între 0 ºi 99) în care

  utilizatorul poate sã apese o tastã. Dacã timpul e depãºit, se va considera cã

  s-a tastat caracterul c (care trebuie sã fie din setul specificat în switch-ul

  /C). Dacã nn este 0 (zero), nu se mai aºteaptã apãsarea vreunei taste ºi se

  considerã cã s-a apãsat caracterul c.

 

 

 

CLS

Comandã care ºterge ecranul. Pe ecranul gol se afiºeazã apoi promptul de comandã

MS-DOS.

Sintaxa:

CLS

 

 

COMMAND

Comandã care lanseazã o nouã instanþã a interpretorului de comenzi MS-DOS,

COMMAND.COM. Comanda EXIT determinã încheierea acestei instanþe ºi revenirea la

cea precedentã.

Sintaxa:

- de la linia de comandã MS-DOS sau din fiºier batch:

COMMAND [[drive:]cale] [dev] [/E:nnnnn] [/Y [/C cmd|/K cmd]]- din fiºierul CONFIG.SYS:

SHELL=[[drive-dos:]cale-dos]COMMAND.COM [[drive:]cale][dev] [/E:nnnn] [/P [/MSG]]Parametri:

  [drive:]cale

  Specificã directorul în care se aflã fiºierul COMMAND.COM, ºi este necesar la

  prima lansare a lui COMMAND.COM dacã acesta nu se gãseºte în

  directorul-rãdãcinã.

  [dev]

  Specificã un device diferit pentru intrarea ºi ieºirea comenzilor. Vezi ºi

  comanda CTTY.

  [drive-dos:]cale-dos

  Specificã locaþia lui COMMAND.COM

Switch-uri:

  /C cmd

  Specificã faptul cã interpretorul de comenzi trebuie sã execute comanda

  specificatã de cmd ºi apoi sã iasã din execuþie. Acest switch trebuie sa fie

  ultimul switch din linia de comandã.

  /E:nnnnn

  Specificã dimensiunea mediului, de nnnnn octeþi. Valoarea lui nnnnn trebuie sã

  fie între 160 ºi 32768.

  /K cmd

  Specificã faptul cã interpretorul de comenzi trebuie sã execute comanda

  specificatã de cmd ºi apoi sã afiºeze promptul MS-DOS. Folosirea lui în

  comanda SHELL din CONFIG.SYS poate crea probleme.

  /P

  Face ca noua instanþã a interpretorului sã devinã permanentã, deci comanda

  EXIT nu mai are efect. Înainte de afiºarea promptului se va executa

  AUTOEXEC.BAT. Dacã acest fiºier nu existã, se executã comenzile DATE ºi TIME.

  Acest switch ar trebui folosit numai într-o comandã SHELL din CONFIG.SYS.

  /MSG

  Determinã stocarea în memorie a tuturor mesajelor de eroare. Este util doar

  când se lanseazã MS-DOS de pe dischetã. Se foloseºte împreunã cu /P.

  /Y

  Determinã COMMAND.COM sã parcurgã, pas cu pas, fiºierul batch specificat de /C

  sau /K, deci este obligatoriu ca linia în care apare /Y sã se încheie cu un

  switch /C sau /K.

 

 

 

CONFIG.SYS

Fiºier de configurare, care conþine comenzi speciale, executate la pornirea

calculatorului pentru a configura componentele hardware dupã cerinþele

utilizatorului ºi ale aplicaþiilor instalate. De regulã, fiºierul e plasat în

rãdãcina hard-disk-ului de boot. La pornire, comenzile din CONFIG.SYS sunt

executate în ordine.

Urmãtoarele comenzi pot fi folosite numai în CONFIG.SYS:

      Buffers

      Country

      Device

      Devicehigh

      Dos

      Drivparm

      Fcbs

      Files

      Install

      Lastdrive

      Numlock

      Shell

      Stacks

      Switches

       

 

Urmãtoarele comenzi sunt folosite frecvent în fiºierul CONFIG.SYS ºi pot fi

folosite ºi de la promptul de comandã:

Break

Rem

Set

Urmãtoarele comenzi speciale sunt folosite numai în CONFIG.SYS pentru a se

defini configuraþii multiple:

Include

Menucolor

Menudefault

Menuitem

Submenu

Pentru detalii despre configuraþii multiple (în care se folosesc cele 5 comenzi

speciale de mai sus), vezi Multi-config.

Caractere speciale în CONFIG.SYS

Caracterul ";" (punct-ºi-virgulã) aratã cã tot ce urmeazã dupa el, pânã la

sfârºit de rând, trebuie tratat drept comentariu.

Caracterul "?" (semnul întrebãrii) plasat imediat dupã un nume de comandã face

ca MS-DOS sã cearã o confirmare înainte de execuþia comenzii.

Taste care dezactiveazã execuþia lui CONFIG.SYS la pornirea sistemului MS-DOS

(aceste funcþii pot fi dezactivate cu comanda SWITCHES)

  F5

  face ca fiºierele CONFIG.SYS ºi AUTOEXEC.BAT sã nu mai fie executate la

  pornire.

  F8

  face ca fiºierele CONFIG.SYS ºi AUTOEXEC.BAT sã fie executate rând cu rând,

  pentru fiecare rând cerându-se confirmarea execuþiei.

 

 

 

COPY

Comandã care copiazã unul sau mai multe fiºiere în altã locaþie (pentru copierea

directoarelor, vezi comanda XCOPY).

Sintaxa:

COPY [/Y|/-Y] [/A|/B] sursã [/A|/B] [+ sursã [/A|/B] [+...]] [destinaþie [/A|/B]] [/V]Parametri:

  sursã

  Specificã locaþia ºi numele unui fiºier sau set de fiºiere care se copiazã.

  destinaþie

  Specificã locaþia ºi numele unui fiºier sau set de fiºiere în care se face

  copierea.

Sursa ºi destinaþia pot fi: o literã de drive urmatã de ":", un nume de

director, un nume de fiºier sau o combinaþie a acestora (o cale completã).

Switch-uri:

  /Y

  Indicã faptul cã se doreºte copierea fãrã a se mai cere o confirmare în cazul

  în care la destinaþie existã deja fiºierul specificat.

  /A

  Indicã un fiºier de text ASCII.

  /B

  Indicã un fiºier binar.

  /V

  Verificã dacã fiºierele copiate sunt scrise corect la destinaþie.

 

 

 

COUNTRY

Comandã (utilizabilã numai în CONFIG.SYS) ce permite folosirea unor convenþii

specifice anumitor þãri, pentru afiºarea datei, orei, monezii, ca ºi pentru

determinarea ordinii de sortare a caracterelor ºi a setului de caractere care

pot fi folosite în numele de fiºiere. Configureazã MS-DOS pentru a folosi un set

de caractere ºi o convenþie de punctuaþie specifice unei anumite limbi. Detalii

tehnice se gãsesc în fiºierul COUNTRY.TXT din MS-DOS 6.22.

Sintaxa:

COUNTRY=xxx[,[yyy][,[drive:][cale]fiºier]]Parametri:

  xxx

  Defineºte codul þãrii.

  yyy

  Specificã setul de caractere pentru þara respectivã.

  [drive:][cale]fiºier

  Specificã locaþia unde se gãseºte fiºierul ce conþine informaþii pentru þara

  respectivã (COUNTRY.SYS, de obicei).

 

 

 

CTTY

Comandã care schimbã dispozitivul folosit ca terminal pentru controlul

sistemului.

Sintaxa:

CTTY deviceParametru:

  device

  Specificã device-ul (dispozitivul) de la care se introduc comenzile MS-DOS.

  Valori valabile pentru acest parametru:

  PRN, LPT1, LPT2, LPT3, CON, AUX, COM1, COM2, COM3, COM4.

 

 

 

DATE

Comandã care afiºeazã sau modificã data curentã a sistemului. Pentru fiecare

fiºier nou creat sau modificat se înregistreazã data operaþiei respective, ºi ea

poate fi vãzutã cu comanda DIR.

Sintaxa:

  DATE

  Afiºeazã data curentã ºi aºteaptã modificarea ei. Apãsarea tastei Enter

  pãstreazã data afiºatã.

  DATE mm-dd-yy

  Modificã data curentã, înlocuind-o cu valoarea mm-dd-yy

Parametru:

  mm-dd-yy

  Specificã data, în formatul numeric dat (lunã-zi-an). Separatorul poate fi

  cratimã ("-"), virgulã (",") sau slash ("/").

 

 

 

DBLSPACE

Comandã care creeazã ºi administreazã discuri comprimate cu DoubleSpace, program

integrat în MS-DOS 6 ºi 6.2, dar nu ºi în MS-DOS 6.22 (care include comprimarea

cu DRVSPACE). Totuºi, comprimarea cu DBLSPACE se poate pãstra sub MS-DOS 6.22.

 

 

DEBUG

Comandã care lanseazã Debug, program de testare ºi depanare a fiºierelor

executabile. Informaþii despre comenzile din DEBUG se pot obþine dupã lansarea

programului, apãsând tasta ? (semnul întrebãrii).

Sintaxa:

DEBUGLanseazã programul fãrã un fiºier anume.

DEBUG [drive:][cale]fiºier [parametri-de-test]Testeazã fiºierul specificat.

Parametri:

  [drive:][cale]fiºier

  Specificã fiºierul care se testeazã.

  [parametri-de-test]

  Parametri din linia de comandã, ceruþi de fiºierul testat.

 

 

 

DEFRAG

Comandã care lanseazã programul de defragmentare (reorganizare a plasãrii

fiºierelor pe disc pentru a optimiza discul). Comanda NU TREBUIE folositã în

timp ce ruleazã Windows.

Sintaxa:

DEFRAG [drv:] [/F] [/S[:]ord] [/B] [/SKIPHIGH] [/LCD|/BW|/G0] [/H]Defragmenteazã cu eliminarea spaþiilor libere dintre fiºiere ºi cu sortarea

fiºierelor în directoare într-o ordine datã.

DEFRAG [drv:] [/U] [/B] [/SKIPHIGH] [/LCD | /BW | /G0] [/H]Defragmenteazã fãrã eliminarea spaþiilor libere dintre fiºiere ºi fãrã a

modifica ordinea de sortare a lor în directoare.

Parametru:

  drv:

  Specificã drive-ul ce conþine discul care trebuie optimizat.

Switch-uri:

  /F

  Defragmenteazã fiºierele fãrã sã lase spaþii libere între fiºiere, pe disc.

  /U

  Defragmenteazã fiºierele, lãsând spaþii libere pe disc între ele, dacã existã.

 

  /S[:]ord

  Defineºte modul de sortare a fiºierelor în directoare. Dacã lipseºte, se va

  folosi ordinea curentã de pe disc.

  Parametrul ord determinã modul de sortare, astfel:

        N   Dupã nume, în ordine alfabeticã.

        N-  Dupã nume, în ordine alfabeticã inversã.

        E   Dupã extensie, în ordine alfabeticã.

        E-  Dupã extensie, în ordine alfabeticã inversã.

        D   Dupã datã, începând cu cele mai vechi.  

        D-  Dupã datã, începând cu cele mai recente.

        S   Dupã mãrime, începând cu cele mai mici.

        S-  Dupã mãrime, începând cu cele mai mari./B

  Reporneºte computerul dupã încheierea optimizãrii.

  /SKIPHIGH

  Încarcã DEFRAG în memoria convenþionalã (în mod implicit, DEFRAG e încãrcat în

  memoria superioarã, dacã este disponibilã).

  /LCD

  Porneºte DEFRAG cu o schemã de culori monocromã LCD.

  /BW

  Porneºte DEFRAG cu schema de culori alb-negru.

  /G0

  Dezactiveazã mouse-ul grafic ºi setul de caractere grafice.

  /H

  Mutã fiºierele ascunse.

 

 

 

DEL

Comandã care ºterge unul sau mai multe fiºiere specificate. DEL este sinonim cu

ERASE.

Sintaxa:

DEL [drive:][cale]fiºier [/P]Parametru:

  [drive:][cale]fiºier

  Specificã fiºierul care va fi ºters. Dacã se doreºte ºtergerea unui grup de

  fiºiere, ele trebuie specificate cu jokeri.

Switch:

  /P

  Cere o confirmare înainte de ºtergerea fiecãrui fiºier.

Pentru ºtergerea de directoare goale, se foloseºte RMDIR (RD). Pentru a ºterge

directoare cu fiºiere în ele, vezi DELTREE. Pentru recuperarea unor fiºiere

ºterse, se foloseºte UNDELETE.

 

 

DELTREE

Comandã care ºterge un director sau mai multe, ºi tot ce conþin ele

(subdirectoare ºi fiºiere).

Sintaxa:

DELTREE [/Y] [drive:]cale [[drive:]cale[...]]Parametru:

  [drive:]cale

  Specificã un director care va fi ºters.

Switch:

  /Y

  Executã ºtergerea fãrã a mai cere vreo confirmare.

Pentru a ºterge un director gol, se foloseºte RMDIR (RD). Pentru a ºterge

fiºiere, se foloseste DEL (ERASE). Pentru a recupera directoare ºterse, vezi

UNDELETE.

 

 

DEVICE

Comandã (utilizabilã numai în CONFIG.SYS) care încarcã în memoria convenþionalã

un driver de dispozitiv specificat.

Sintaxa:

DEVICE=[drive:][cale]fiºier [parametri-dd]Parametri:

  [drive:][cale]fiºier

  Specificã locaþia driverului care trebuie încãrcat.

  [parametri-dd]

  Specificã parametrii ceruþi de driver în linia de comandã.

Pentru a încãrca un driver în memoria superioarã, se foloseºte comanda

DEVICEHIGH.

Driverele standard care pot fi instalate sub MS-DOS cu comanda DEVICE sunt:

      ANSI.SYS

      DISPLAY.SYS

      DRIVER.SYS

      DRVSPACE.SYS

      EGA.SYS

      EMM386.EXE

      HIMEM.SYS

      INTERLNK.EXE

      POWER.EXE

      RAMDRIVE.SYS

      SETVER.EXE

      SMARTDRV.EXE

 

 

 

 

DEVICEHIGH

Comandã (utilizabilã numai în CONFIG.SYS) care încarcã în memoria superioarã

(HMA) un driver de dispozitiv specificat, spre a lãsa liberã mai multã memorie

convenþionalã. Dacã nu este disponibilã suficientã memorie superioarã, comanda

se va comporta ca ºi comanda DEVICE.

Sintaxa:

DEVICEHIGH [drive:][cale]fiºier [parametri-dd]Încarcã în HMA driverul specificat.

DEVICEHIGH [[/L:reg1[,min1][;reg2[,min2] [/S]]=[drive:][cale]fiºier [parametri-dd]Încarcã în HMA driverul specificat, cu precizarea regiunii de memorie în care

acesta va fi încãrcat.

Parametri:

  [drive:][cale]fiºier

  Specificã locaþia driverului de încãrcat.

  [parametri-dd]

  Specificã parametrii ceruþi de driver în linia de comandã.

Switch-uri:

  /L:reg1[,min1][;reg2[,min2]

  Specificã una sau mai multe regiuni de memorie în care se va încãrca driverul.

  În mod implicit, MS-DOS încarcã driverul în cel mai mare bloc de memorie

  superioarã (UMB) liber, celelalte UMB fiind puse la dispoziþia driverului. Se

  poate folosi comanda MEM /M pentru a determina câtã memorie ocupã un driver

  încãrcat.

  /S

  Utilizeazã mai eficient memoria, reducând UMB la valoarea minimã în momentul

  când se încarcã programul. Switch-ul se foloseºte numai împreunã cu /L. De

  regulã este folosit doar de cãtre programul MEMMAKER.

Pentru a încãrca un driver în memoria convenþionalã, vezi DEVICE. Pentru detalii

despre încãrcarea unui program în HMA, vezi LH.

Driverele standard care pot fi încãrcate în HMA cu DEVICEHIGH:

      ANSI.SYS

      DISPLAY.SYS

      DRIVER.SYS

      DRVSPACE.SYS

      EGA.SYS

      INTERLNK.EXE

      POWER.EXE

       

      RAMDRIVE.SYS

      SETVER.EXE

      SMARTDRV.EXE

       

 

 

 

 

DIR

Comandã care afiºeazã o listã cu fiºierele ºi subdirectoarele dintr-un director.

 

Sintaxa:

DIRAfiºeazã lista directoarelor ºi fiºierelor din directorul curent de lucru, în

formatul lung.

DIR [drive:][cale][fiºier] [/P] [/W] [/A[[:]atr]] [/O[[:]sort]] [/S] [/B] [/L] [/C]Afiºeazã informaþii specifice despre directoare ºi fiºiere, în funcþie de

combinaþiile de switch-uri utilizate.

Parametru:

  [drive:][cale][fiºier]

  Specificã directorul ºi/sau fiºierul (fiºierele) despre care se afiºeazã

  informatii. Dacã este omis, se afiºeazã lista cu fiºierele ºi directoarele din

  directorul curent de lucru.

Switch-uri:

  /P

  Determinã afiºarea informaþiilor ecran cu ecran.

  /W

  Afiºeazã o listã numai cu numele de fiºiere sau directoare, ultimele între "["

  ºi "]".

  /A[:]atr

  Afiºeazã în listã numai fiºiere/directoare care au atributele specificate de

  atr. Dacã acest switch lipseºte, în listã nu apar cele care au atributele H

  (ascuns) ºi S (sistem). Parametrul atr poate fi orice combinaþie (înºiruire) a

  urmãtoarelor valori:

             H      Fiºiere/directoare ascunse

            -H     Fiºiere/directoare care nu sunt ascunse.

             S      Fiºiere/directoare sistem.

            -S     Fiºiere/directoare care nu sunt sistem.

             D      Numai directoare.

            -D     Numai fiºiere.

             A      Fiºiere/directoare gata pentru backup.

            -A     Fiºiere/directoare care au suportat deja backup.

             R      Fiºiere/directoare ce pot fi doar citite.

            -R     Fiºiere/directoare ce pot fi modificate.

/O[:]sort

  Controleazã ordinea de sortare a listei de fiºiere ºi directoare afiºate. Dacã

  /O este omis, ele sunt afiºate în ordinea în care sunt gãsite în director.

  Dacã este omis parametrul sort, directoarele sunt afiºate mai întâi,

  alfabetic, apoi fiºierele, tot alfabetic. Parametrul sort este orice

  combinaþie (înºiruire) a urmãtoarelor valori:

             N     Dupã nume, în ordine alfabeticã

            -N    Dupã nume, în ordine alfabeticã inversã.

             E     Dupã extensie, în ordine alfabeticã.

            -E    Dupã extensie, în ordine alfabeticã inversã.

             D     Dupã datã ºi orã, începând cu cel mai vechi.

            -D    Dupã datã ºi orã, începând cu cel mai recent.

             S     Dupã mãrime, începând cu cel mai mic.

            -S    Dupã mãrime, începând cu cel mai mare.

             G     Cu directoarele grupate înaintea fiºierelor.

            -G    Cu fiºierele grupate înaintea directoarelor.

             C     Dupã rata de comprimare, de la cea mai micã.

            -C    Dupã rata de comprimare, de la cea mai mare.

/S

  Listeazã ºi ceea ce se gãseºte în subdirectoarele directorului curent.

  /B

  Lista este în format scurt (se afiºeazã numai numele ºi extensia, câte un nume

  pe linie, chiar dacã apare ºi /W).

  /L

  Lista este afiºatã fãrã a fi sortatã.

  /C[H]

  Se afiºeazã ºi rata de compresie pentru fiºierele comprimate cu DBLSPACE sau

  DRVSPACE, bazatã pe o mãrime a cluster-ului de 8K. Switch-ul H face acelaºi

  lucru, dar bazat pe mãrimea de cluster a discului host.

Pentru informaþii despre arborele de directoare, vezi TREE.

 

 

DISKCOMP

Comandã care comparã conþinutul a douã dischete. Comparaþia se face pistã cu

pistã, luând ca referinþã prima dischetã.

Sintaxa:

DISKCOMP [drive1: [drive2:]] [/1] [/8]Parametri:

  drive1:

  Specificã drive-ul care conþine prima dischetã.

  drive2:

  Specificã drive-ul care conþine a doua dischetã.

Switch-uri:

  /1

  Comparã numai prima faþã a fiecãrei dischete, chiar dacã dischetele au douã

  feþe.

  /8

  Comparã numai primele 8 sectoare de pe fiecare pistã, chiar dacã sunt 9 sau 15

  sectoare pe o pistã.

Pentru compararea a douã fiºiere, vezi comanda FC.

 

 

DISKCOPY

Comandã care copiazã conþinutul unei dischete pe o altã dischetã. Ceea ce se

copiazã este scris peste conþinutul dischetei a doua.

Sintaxa:

DISKCOPY [drive1: [drive2:]] [/1] [/V] [/M]Parametri:

  drive1:

  Specificã discheta sursã (de pe care se citeºte).

  drive2:

  Specificã discheta destinaþie (pe care se scrie).

Switch-uri:

  /1

  Copiazã numai prima faþã a dischetei sursã.

  /V

  Verificã dacã datele sunt scrise corect (metodã mai lentã).

  /M

  Forþeazã folosirea memoriei convenþionale pentru pãstrarea temporarã a datelor

  copiate. În mod implicit, DISKCOPY foloseºte hard-disk-ul pentru asta, ca sã

  nu trebuiascã sã schimbi dischetele în unitate.

Pentru a copia fiºiere specificate, se foloseºte comanda COPY. Pentru copierea

unui director cu tot ce conþine, vezi XCOPY. Pentru a compara douã dischete, se

foloseºte comanda DISKCOMP.

 

 

DISPLAY.SYS

Driver care (lansat cu o comandã DEVICE sau DEVICEHIGH din CONFIG.SYS) permite

afiºarea seturilor internaþionale de caractere pe monitoare EGA, VGA ºi LCD.

Sintaxa:

Pentru a specifica adaptorul ºi seturi de caractere secundare:

DEVICE=[drive:][cale]DISPLAY.SYS CON[:]=(tip[,[hwcp][,n]])Pentru a specifica ºi subfonturi pentru fiecare paginã de cod:

DEVICE=[drive:][cale]DISPLAY.SYS CON[:]=(tip[,[hwcp][,(n,m)]])Parametri:

  [drive:][cale]

  Specificã locaþia fiºierului DISPLAY.SYS.

  tip

  Specificã adaptorul video utilizat. Valori posibile sunt EGA (pentru monitoare

  EGA ºi VGA) ºi LCD. Se pot da ºi valorile CGA sau MONO, dar ele nu au efect

  deoarece în cazul lor nu este permisã schimbarea setului de caractere. Dacã

  tipul lipseºte, DISPLAY.SYS va detecta singur tipul de adaptor aflat în uz.

  hwcp

  Specificã numãrul setului de caractere pe care îl suportã hardware-ul. Seturi

  de caractere suportate de MS-DOS:

       437    United States

       850    Multilingual (Latin I)

       852    Slavic (Latin II)

       860    Portuguese

       863    Canadian-French

       865    Nordic

Alte seturi de caractere sunt suportate de fiºierele EGA2.CPI ºi EGA3.CPI

  (vezi fiºierul COUNTRY.TXT).

  n

  Specificã numãrul seturilor de caractere suportate în plus faþã de setul

  principal. Este cuprins între 0 ºi 6 pentru EGA, ºi între 0 ºi 1 pentru LCD.

  m

  Specificã numãrul de subfonturi suportate de hardware pentru fiecare paginã de

  cod. Valori implicite sunt: 2 pentru EGA, 1 pentru LCD.

 

 

 

DOS

Comandã (utilizabilã numai în CONFIG.SYS) care face ca MS-DOS sã se încarce în

memoria superioarã sau/ºi sã o administreze.

Sintaxa:

DOS=HIGH|LOW[,UMB|,NOUMB]

DOS=[HIGH,|LOW,]UMB|NOUMBParametri:

  HIGH|LOW

  Specificã dacã MS-DOS va încãrca o parte din sine în memoria superioarã

  (pentru HIGH) sau va rãmâne în memoria convenþionalã (pentru LOW). Implicit

  este LOW.

  UMB|NOUMB

  Specificã dacã MS-DOS va administra (pentru UMB) blocurile de memorie

  superioarã (UMB-uri) create de programe ca EMM386.EXE. Implicit este NOUMB.

 

 

 

DOSKEY

Comandã care instaleazã în memorie programul DOSKEY (acesta ocupã circa 3 KB).

DOSKEY permite editarea liniilor de comandã, memorarea ºi reapelarea comenzilor

MS-DOS, ca ºi crearea de macrocomenzi.

Sintaxa:

DOSKEYInstaleazã DOSKEY cu parametrii impliciþi.

DOSKEY [/REINSTALL] [/BUFSIZE=dim] [/MACROS] [/HISTORY][/INSERT|/OVERSTRIKE] [macronume=[text]]Instaleazã DOSKEY cu parametrii specificaþi.

Parametru:

  macronume=[text]

  Creeazã un macro (o macrocomandã) care va executa una sau mai multe comenzi

  MS-DOS.

  macronume specificã numele care este dat macrocomenzii.

  text specificã comenzile MS-DOS care se vor executa.

Switch-uri:

  /REINSTALL

  Instaleazã o nouã copie a programului DOSKEY, dacã deja e instalatã una (caz

  în care ºterge bufferul).

  /BUFSIZE=dim

  Specificã dimensiunea bufferului în care DOSKEY va memora comenzi ºi

  macrocomenzi. Valoarea implicitã pentru dim este de 512 octeti. Valoarea

  minima este de 256 de octeti.

  /MACROS

  (sau /M) Afiºeazã o listã cu toate macrocomenzile DOSKEY. Se poate

  redirecþiona ieºirea într-un fiºier.

  /HISTORY

  (sau /H) Afiºeazã o listã a tuturor comenzilor din memorie. Se poate trimite

  ieºirea într-un fiºier.

  /INSERT|/OVERSTRIKE

  Stabileºte modul de inserare/suprascriere pentru textul care se introduce,

  astfel:

  /INSERT determinã inserarea textului nou în cel vechi.

  /OVERSTRIKE determinã scrierea textului nou peste cel vechi.

 

 

 

DOSSHELL

Comandã care lanseazã MS-DOS Shell, o interfaþã graficã pentru MS-DOS. DOS Shell

a fost inclus în MS-DOS pânã la versiunea 6.0 inclusiv. El nu mai este inclus în

versiunea 6.22, dar poate fi procurat odatã cu MS-DOS Resource Kit, din care

face parte.

Sintaxa:

Pentru a lansa DOS Shell în modul text:

DOSSHELL [/T[:rez[n]]] [/B]Pentru a lansa DOS Shell în modul grafic:

DOSSHELL [/G[:rez[n]]] [/B]Parametri:

  rez

  O literã care declarã o categorie de rezoluþie, astfel:

  L = low (rezoluþie scãzutã)

  M = medium (rezoluþie medie)

  H = high (rezoluþie mare)

  n

  O valoare care specificã rezoluþia ecranului atunci când sunt mai multe valori

  posibile în cadrul unei categorii.

(Valorile implicite pentru rez ºi n depind de hardware).

Switch-uri:

  /T

  Lanseazã DOS Shell în mod text

  /G

  Lanseazã DOS Shell în mod grafic

  /B

  Indicã folosirea unui monitor alb-negru

 

 

 

DRIVER.SYS

Driver care (încãrcat din CONFIG.SYS cu o comandã DEVICE sau DEVICEHIGH) creeazã

un disc logic ce poate fi folosit pentru a referi o dischetã fizicã. Un disc

logic este o referinþã la un disc fizic din sistem. Discului logic i se asociazã

o literã de drive (de pildã, A sau B). Pot fi specificaþi parametri pentru a

descrie discul pentru sistemul de operare MS-DOS.

Sintaxa:

DEVICE=[drive:][cale]DRIVER.SYS /D:numãr [/C] [/F:factor] [/H:capete] [/S:sectoare] [/T:piste]Parametru:

  [drive:][cale]

  Specificã locaþia fiºierului DRIVER.SYS.

Switch-uri:

  /D:numãr

  Specificã numãrul discului fizic. Valorile valabile sunt numere între 0 ºi

  127. Primul disc fizic (discul A) este discul 0; urmãtorul disc fizic este

  discul 1 etc. Pentru un computer cu o singurã unitate de dischetã, discurile A

  ºi B sunt numerotate amândouã cu 0; pentru un computer cu mai multe unitãþi de

  dischetã, drive-ul B este numerotat cu 1.

  /C

  Specificã faptul cã discul fizic poate detecta dacã uºa unitãþii este închisã

  (suport change-line).

  /F:factor

  Specificã tipul drive-ului. Valori valabile:

        0    160K/180K sau 320K/360K

        1    1.2 megaocteþi (MB)

        2    720K (dischetã de 3.5") sau altfel

        7    1.44 MB (dischetã de 3.5")

        9    2.88 MB (dischetã de 3.5")

Valoarea implicitã pentru factor este 2. În general, dacã se foloseºte /F, se

  pot omite switch-urile /H, /S ºi /T. Verificã valorile implicite pentru

  acestea, spre a te asigura cã ele sunt corecte pentru tipul de drive pe care

  îl foloseºti. Pentru a determina valorile corecte, se vor consulta ºi

  documentaþiile producãtorilor. Dacã se specificã un switch /H, /S sau /T, se

  poate omite /F.

  /H:capete

  Specificã numãrul de capete al discului. Valori valabile sunt între 1 ºi 99.

  Valoarea implicitã este 2. A se vedea documentaþia producãtorului pentru

  valoarea corectã.

  /S:sectoare

  Specificã numãrul de sectoare de pe o pistã. Valori valabile sunt de la 1 la

  99. Valoarea implicitã depinde de /F, astfel:

        /F:0    /S:9

        /F:1    /S:15

        /F:2    /S:9

        /F:7    /S:18

Spre a determina valoarea corectã pentru un hard-disk, se va consulta

  documentaþia producãtorului.

  /T:piste

  Specificã numãrul de piste de pe o faþã a discului. Valori valabile sunt între

  1 ºi 999. Valoarea implicitã este 80, cu excepþia cazului în care factorul /F

  este 0, când valoarea implicitã este 40. Spre a afla valoarea corectã pentru

  un hard-disk, se va consulta documentaþia producãtorului.

 

 

 

DRIVPARM

Comandã (utilizabilã numai în CONFIG.SYS) care defineºte la pornirea

computerului parametri pentru dispozitive ca discurile ºi unitãþile de bandã

magneticã. Ea modificã setãrile pentru un disc fizic existent, fãrã sã creeze un

nou disc logic.

Sintaxa:

DRIVPARM=/D:numãr [/C] [/F:factor] [/H:capete] [/I] [/N] [/S:sectoare] [/T:piste]Switch-uri:

  /D:numãr

  Specificã numãrul discului fizic. Numãrul trebuie sã fie între 0 ºi 255 (de

  pildã, 0 = discul A, 1 = discul B, 2 = discul C, etc.)

  /C

  Specificã faptul cã drive-ul poate detecta dacã are uºa închisã.

  /F:factor

  Specificã tipul de drive. Valoarea implicitã este 2. Urmãtoarea listã prezintã

  valorile valabile pentru factor ºi scurte descrieri.

   0    160K/180K sau 320K/360K

   1    1.2 megaocteþi (MB)

   2    720K (dischetã de 3.5 inch)

   5    Hard disk

   6    Unitate de bandã magneticã

   7    1.44 MB (dischetã de 3.5 inch)

   8    Disc optic read/write

   9    2.88 MB (dischetã de 3.5 inch)

/H:capete

  Specificã numãrul maxim de capete. Valorile trebuie sã fie între 1 ºi 99.

  Valoarea implicitã depinde de parametrul factor specificat cu /F.

  /I

  Specificã o unitate de dischetã de 3.5 inch, electronic compatibilã. (Asemenea

  unitãþi sunt instalate pe computer ºi folosesc controlerul de floppy-disk

  existent). Acest switch se foloseste numai când computerul nu suportã unitãþi

  de dischetã de 3.5 inch.

  /N

  Specificã un dispozitiv care nu poate fi demontat din PC.

  /S:sectoare

  Specificã numãrul de sectoare pe pistã, suportat de dispozitiv. Valori

  valabile sunt între 1 ºi 99. Valoarea implicitã depinde de parametrul factor

  specificat cu /F.

  /T:piste

  Specificã numãrul de piste pe o faþã, suportat de dispozitiv. Valoarea

  implicitã depinde de parametrul factor specificat cu /F.

 

 

 

DRVSPACE

(vezi ºi DRVSPACE.SYS)

Comandã care creeazã ºi administreazã discuri comprimate cu programul

DriveSpace, sub MS-DOS 6.22. Aceastã metodã de sporire a spaþiului pe disc este

folositã pentru discuri mici, dar în ultimul timp, datoritã creºterii

capacitãþii discurilor, metoda este tot mai puþin utilizatã. În MS-DOS 6.0 si

6.2 se foloseste DBLSPACE.

Utilizare Pentru lansarea programului interactiv DriveSpace:

DRVSPACEPentru comprimarea unui disc dur sau flexibil:

DRVSPACE /COMPRESSPentru crearea unui disc comprimat în spaþiul liber de pe un disc existent:

DRVSPACE /CREATEPentru defragmentarea unui disc comprimat:

DRVSPACE /DEFRAGMENTPentru ºtergerea unui disc comprimat:

DRVSPACE /DELETEPentru formatarea unui disc comprimat:

DRVSPACE /FORMATPentru afiºarea de informaþii despre un disc comprimat:

DRVSPACE /INFOPentru afiºarea unei liste cu toate discurile comprimate ºi necomprimate de pe

computer:

DRVSPACE /LISTPentru montarea unui fiºier de volum comprimat (CVF):

DRVSPACE /MOUNTPentru schimbarea ratei de compresie a unui disc comprimat:

DRVSPACE /RATIOPentru modificarea mãrimii unui disc comprimat:

DRVSPACE /SIZEPentru decomprimarea unui disc comprimat:

DRVSPACE /UNCOMPRESSPentru demontarea unui disc comprimat:

DRVSPACE /UNMOUNTAlte comenzi, pentru modificarea setãrilor din fiºierul de iniþializare

DRVSPACE.INI:

Activare/dezactivare a montãrii automate a discurilor:

DRVSPACE /AUTOMOUNTActivare/dezactivare a securitãþii faþã de alterarea memoriei DriveSpace de

cãtre alte programe:

DRVSPACE /DOUBLEGUARDUltima literã de disc disponibilã pentru DriveSpace:

DRVSPACE /LASTDRIVELimita de fragmentare admisã pentru discurile montate:

DRVSPACE /MAXFILEFRAGMENTSNumãr de discuri adiþionale pentru care se va aloca memorie la pornirea

computerului:

DRVSPACE /MAXREMOVABLEDRIVESActivare/dezactivare a cãutarii unui server MRCI:

DRVSPACE /ROMSERVERControl asupra combinaþiilor Ctrl+F5 ºi Ctrl+F8:

DRVSPACE /SWITCHESLitera discului gazdã (hostdrive):

DRVSPACE /HOST

 

 

DRVSPACE.SYS

Driver care determinã locaþia finalã de memorie a fiºierului DRVSPACE.BIN, acea

parte din MS-DOS care asigurã accesul la discurile din sistem comprimate cu

DriveSpace. Când porneºti computerul, MS-DOS încarcã DRVSPACE.BIN odatã cu

celelalte funcþii de sistem, înainte de a executa comenzile din fiºierele

CONFIG.SYS ºi AUTOEXEC.BAT. Iniþial, DRVSPACE.BIN se încarcã în memoria

convenþionalã deoarece este încãrcat înaintea altor drivere care asigurã accesul

la memoria superioarã. Când lansezi DriveSpace Setup, el adaugã o comandã pentru

DRVSPACE.SYS îm fiºierul CONFIG.SYS.

Sintaxa:

DEVICE = [drive:][cale]DRVSPACE.SYS /MOVE [/NOHMA]

DEVICEHIGH = [drive:][cale]DRVSPACE.SYS /MOVE [/NOHMA]Switch-uri

  /MOVE

  Mutã DRVSPACE.BIN în locaþia sa finalã de memorie. Iniþial, DRVSPACE.BIN se

  încarcã la capãtul superior al memoriei convenþionale. Dupã ce MS-DOS încheie

  execuþia comenzilor din fiºierul CONFIG.SYS, el mutã DRVSPACE.BIN la baza

  memoriei convenþionale.

  Când DRVSPACE.SYS este încãrcat prin folosirea comenzii DEVICE, el mutã

  DRVSPACE.BIN de la capãtul superior al memoriei convenþionale, la capãtul

  inferior. Acest lucru poate fi util pentru evitarea conflictelor cu programele

  încãrcate din CONFIG.SYS ºi care au nevoie de acces la capãtul superior al

  memoriei convenþionale.

  Când DRVSPACE.SYS este încãrcat folosindu-se comanda DEVICEHIGH, DRVSPACE.BIN

  se mutã în memoria superioarã, dacã este disponibilã. Mutarea lui DRVSPACE.BIN

  în memoria superioarã elibereazã mai multã memorie convenþionalã.

  /NOHMA

  Împiedicã DRVSPACE.SYS sã mute o parte din DRVSPACE.BIN în zona de memorie

  înaltã (HMA).

  Dacã MS-DOS este încãrcat în HMA, DRVSPACE.SYS mutã o parte din DRVSPACE.BIN

  în HMA (dacã în HMA este loc suficient). Foloseºte acest switch dacã nu

  doreºti ca DRVSPACE.BIN sã foloseascã HMA. (Folosirea acestui switch nu este

  necesarã dacã ai trecut la MS-DOS 6.22 de la MS-DOS 6.0).

Parametru:

  [drive:][cale]

  Specificã locaþia fiºierului DRVSPACE.SYS.

 

 

 

ECHO

Comandã (utilizabilã numai în fiºiere batch) care afiºeazã mesaje sau

activeazã/dezactiveazã afiºarea în ecou a comenzilor. Când execuþi un program de

tip batch, de regulã MS-DOS afiºeazã (în ecou) pe ecran comenzile din fiºierul

batch. Poþi dezactiva sau activa acest comportament prin folosirea comenzii

ECHO.

Sintaxa:

ECHO [ON|OFF]Ca sã foloseºti comanda ECHO pentru afiºarea unui mesaj, utilizeazã sintaxa:

ECHO [mesaj]Ca sã afiºezi cu comanda ECHO un rând gol, foloseºte:

ECHO.Parametri:

  ON|OFF

  Specificã dacã se activeazã (ON) sau se dezactiveazã (OFF) afiºarea în ecou a

  comenzilor. Pentru afiºarea configurãrii curente, se poate folosi comanda ECHO

  fãrã nici un parametru.

  mesaj

  Specificã textul pe care doreºti sã-l afiºeze MS-DOS pe ecran.

O formã particularã de dezactivare a afiºãrii în ecou pentru o singurã comandã

din fiºierul batch este prin scrierea comenzii precedatã de caracterul @, de

pildã:

@ECHO OFFPentru informaþii despre suspendarea execuþiei unui program-batch, vezi comanda

PAUSE.

 

 

EDIT

Comandã care lanseazã editorul sistemului MS-DOS, un editor de text care ocupã

tot ecranul ºi îþi permite sã creezi, sã editezi, sã salvezi ºi sã tipãreºti

fiºiere de text ASCII. Folosind editorul MS-DOS, poþi alege comenzi din meniuri

ºi poþi specifica informaþii de lucru ºi preferinþe în casete de dialog.

Editorul include un sistem de Help (instrucþiuni de lucru) despre procedeele ºi

comenzile editorului.

Sintaxa:

EDIT [[drive:][cale]fiºier] [/B] [/G] [/H] [/NOHI]Parametru:

  [drive:][cale]fiºier

  Specificã locaþia ºi numele unui fiºier de text ASCII. Dacã fiºierul nu

  existã, editorul îl creeazã. Dacã fiºierul existã, editorul îl deschide ºi

  afiºeazã conþinutul lui pe ecran, permiþând modificarea lui.

Switch-uri:

  /B

  Afiºeazã editorul în alb-negru. Foloseºte aceastã opþiune dacã editorul nu

  este afiºat corect pe un monitor monocrom.

  /G

  Foloseºte cea mai rapidã actualizare a ecranului pentru un monitor CGA.

  /H

  Afiºeazã numãrul maxim de linii posibile pentru monitorul folosit.

  /NOHI

  Îþi permite sã foloseºti monitoare cu 8 culori în editor. În mod normal,

  editorul MS-DOS foloseºte 16 culori.

ATENÞIE: Editorul MS-DOS nu funcþioneazã dacã fiºierul QBASIC.EXE nu se aflã în

directorul curent sau în calea de cãutare, sau în acelaºi director cu fiºierul

EDIT.COM. Dacã ºtergi fiºierul QBASIC.EXE ca sã economiseºti spaþiu pe

hard-disk, nu vei mai putea folosi editorul MS-DOS.

 

 

EGA.SYS

Driver care (instalat din CONFIG.SYS cu o comandã DEVICE sau DEVICEHIGH) permite

salvarea/restaurarea conþinutului ecranului atunci când se foloseºte MS-DOS

Shell Task Swapper cu un monitor de tip EGA. Dacã ai un monitor EGA, atunci

trebuie sã instalezi EGA.SYS înainte de a folosi Task Swapper-ul.

Sintaxa:

DEVICE=[drive:][cale]EGA.SYSParametri:

  [drive:][cale]

  Specificã locaþia fiºierului EGA.SYS

 

 

 

EMM386

Comandã care activeazã/dezactiveazã suportul EMM386 pentru memoria expandatã

(EMS) pe un computer cu procesor 80386 sau mai puternic. Aceeaºi comandã

activeazã ºi dezactiveazã suportul pentru coprocesor Weitek. Nu folosi aceastã

comandã în timp ce ruleazã Windows.

Driverul de device EMM386.EXE asigurã suportul pentru memorie expandatã ºi

permite accesul la zona de memorie superioarã.

Sintaxa:

EMM386 [ON|OFF|AUTO] [W=ON|W=OFF]Ca sã afiºezi starea curentã a suportului EMM386 pentru memorie expandatã,

foloseºte sintaxa:

EMM386Parametri:

  ON|OFF|AUTO

  Activeazã driverul EMM386 (pentru valoarea ON), sau suspendã driverul EMM386

  (dacã este OFF), sau plaseazã driverul EMM386 în modul auto (pentru valoarea

  AUTO). Modul auto activeazã suportul de memorie expandatã numai atunci când un

  program îl solicitã. Valoarea implicitã este ON.

  W=ON|W=OFF

  Activeazã (cu W=ON) sau dezactiveazã (pentru W=OFF) suportul pentru coprocesor

  Weitek. Valoarea implicitã este W=OFF.

 

 

 

EMM386.EXE

Program (driver) care asigurã accesul la memoria superioarã ºi foloseºte memoria

extinsã pentru a simula memorie expandatã. Trebuie încãrcat cu o comandã DEVICE

din CONFIG.SYS ºi poate fi folosit numai pe computere cu procesor 386 sau mai

puternic.

EMM386 foloseºte memoria extinsã pentru a simula memorie expandatã pentru

programele care pot folosi memorie expandatã. EMM386 permite ºi încãrcarea de

programe ºi drivere în blocurile de memorie UMB.

Sintaxa:

DEVICE=[drive:][cale]EMM386.EXE [ON|OFF|AUTO] [memorie] [MIN=mãrime]

[W=ON|W=OFF] [Mx|FRAME=adresã|/Pmmmm] [Pn=adresã] [X=mmmm-nnnn]

[I=mmmm-nnnn] [B=adresã] [L=minXMS] [A=altregs] [H=handles] [D=nnn]

[RAM=mmmm-nnnn] [NOEMS] [NOVCPI] [HIGHSCAN] [VERBOSE] [WIN=mmmm-nnnn]

[NOHI] [ROM=mmmm-nnnn] [NOMOVEXBDA] [ALTBOOT]Parametri:

  [drive:][cale]

  Specificã locaþia fiºierului EMM386.EXE

  [ON|OFF|AUTO]

  Activeazã driverul EMM386 (pentru valoarea ON), sau îl suspendã (pentru

  valoarea OFF), ori plaseazã driverul EMM386 în modul auto (pentru valoarea

  AUTO). Modul auto activeazã suportul pentru memorie expandatã ºi suportul

  pentru UMB numai atunci când un program îl solicitã. Valoarea implicitã este

  ON. Pentru a schimba aceastã valoare dupã lansarea lui EMM386.EXE, se

  foloseºte comanda EMM386.

  memorie

  Specificã volumul maxim de memorie extinsã (în KiloBytes) pe care vrei sã-l

  asigure EMM386 ca memorie EMS/VCPI (expandatã/Virtual Control Program

  Interface). Acest volum de memorie este suplimentar faþã de memoria folositã

  pentru UMB ºi pentru EMM386 însuºi. Valorile pentru memorie sunt între 64 ºi

  cel mai mic dintre 32768 ºi volumul de memorie extinsã disponibilã la

  încãrcarea lui EMM386. Valoarea implicitã este volumul de memorie extinsã

  liberã. Dacã se specificã switch-ul NOEMS, atunci valoarea implicitã este 0

  (zero). EMM386 rotunjeºte valoarea prin scãdere pânã la cel mai apropiat

  multiplu de 16.

Switch-uri:

  MIN=mãrime

  Specificã volumul minim de memorie EMS/VCPI (în KiloBytes) pe care îl va

  asigura EMM386 dacã acel volum de memorie este disponibil. EMM386 rezervã

  acest volum de memorie extinsã pentru a fi folosit ca memorie EMS/VCPI atunci

  când este încãrcat de comanda DEVICE din fiºierul CONFIG.SYS. EMM386 ar putea

  sã asigure memorie EMS/VCPI suplimentarã (pânã la volumul specificat de

  parametrul memorie) dacã este disponibilã suficientã memorie XMS atunci când

  un program solicitã memorie EMS/VCPI. Valoarea implicitã este 256. Dacã

  specifici switch-ul NOEMS, atunci valoarea implicitã este 0. Dacã valoarea lui

  MIN este mai mare decât valoarea lui memorie, atunci EMM386 foloseºte valoarea

  specificatã de MIN.

  W=ON|W=OFF

  Activeazã (ON) sau dezactiveazã (OFF) suportul pentru coprocesor Weitek.

  Valoarea implicitã este W=OFF.

  Mx

  Specificã adresa pentru page frame. Valori valabile pentru x sunt între 1 ºi

  14. Urmãtoarea listã aratã fiecare valoare cu adresa de bazã asociatã ei în

  format hexazecimal:

            1 => C000h    8 => DC00h

            2 => C400h    9 => E000h

            3 => C800h    10 => 8000h

            4 => CC00h    11 => 8400h

            5 => D000h    12 => 8800h

            6 => D400h    13 => 8C00h

            7 => D800h    14 => 9000h

Valorile de la 10 la 14 trebuie folosite numai pe computere care au 512K de

  memorie.

  FRAME=adresã

  Specificã direct baza segmentului de adrese pentru page frame. Ca sã specifici

  o anumitã adresã pentru baza segmentului de page frame, foloseºte switch-ul

  FRAME ºi specificã adresa doritã. Valori valide pentru adresã sunt în

  domeniile 8000h - 9000h ºi C000h - E000h, în trepte de câte 400h. Ca sã

  asiguri memorie expandatã ºi sã dezactivezi page frame-ul, poþi specifica

  FRAME=NONE dar aceasta poate face sã funcþioneze incorect anumite programe

  care necesitã memorie expandatã.

  /Pmmmm

  Specificã adresa pentru page-frame. Valori valide pentru mmmm sunt în

  domeniile 8000h - 9000h ºi C000h - E000h, în trepte de câte 400h.

  Pn=adresã

  Specificã adresa de segment a unei anumite pagini, iar n este numãrul paginii

  pentru care specifici adresa, iar adresã este adresa de segment doritã. Valori

  valabile pentr n sunt între 0 ºi 255. Valori valide pentru adresã sunt în

  domeniile 8000h - 9C00h ºi C000h - EC00h, în trepte de 400h. Adresele pentru

  paginile 0-3 trebuie sã fie contigue pentru a pãstra compatibilitatea cu

  versiunea 3.2 din Lotus/Intel/Microsoft Expanded Memory Specification (LIM

  EMS). Dacã foloseºti switch-ul Mx, switch-ul FRAME sau switch-ul /Pmmmm,

  atunci nu poþi specifica adrese pentru paginile 0-3 pentru switch-ul /Pmmmm.

  X=mmmm-nnnn

  Împiedicã EMM386 sã foloseascã un anumit domeniu de adrese de segment pentru

  pagina EMS sau pentru UMB. Valori valabile pentru mmmm ºi nnnn sunt între

  A000h ºi FFFFh ºi sunt rotunjite prin scãdere la cel mai apropiat multiplu de

  4 KB. Switch-ul X are prioritate faþã de switch-ul I dacã douã domenii se

  suprapun.

  I=mmmm-nnnn

  Specificã un anumit domeniu de adrese de segment care va fi folosit (inclus)

  pentru pagina EMS sau pentru UMB. Valori valabile pentru mmmm ºi nnnn sunt

  între A000h ºi FFFFh ºi sunt rotunjite prin scãdere la cel mai apropiat

  multiplu de 4 KB. Switch-ul X are prioritate faþã de switch-ul I dacã douã

  domenii se suprapun.

  B=adresã

  Specificã cea mai joasã adresã de segment disponibilã pentru EMS "banking"

  (comutarea paginilor de 16 KB). Valori valabile sunt între 1000h - 4000h.

  Valoarea implicitã este 4000h.

  l=minXMS

  Volumul specificat (în KB) de memorie extinsã va rãmâne disponibil dupã

  încãrcarea lui EMM386. Valoarea implicitã este 0.

  A=altregs

  Stabileºte câte seturi de regiºtri alternativi rapizi (folosite pentru

  multitasking) doreºti sã aloci pentru EMM386. Fiecare set de regiºtri

  alternativi adaugã circa 200 Bytes la dimensiunea memoriei alocate lui EMM386.

 

  H=handles

  Stabileºte câte handles poate folosi EMM386. Valori valabile sunt între 2 ºi

  255. Valoarea implicitã este 64.

  D=nnn

  Stabileºte câþi KB de memorie trebuie rezervaþi pentru acces direct la memorie

  (DMA). Neluând în considerare DMA pentru floppy-disk, aceastã valoare ar

  trebui sã reflecte cel mai mare transfer DMA care va surveni cât timp este

  activ EMM386. Valori valide pentru nnn sunt între 16 ºi 256. Valoarea

  implicitã este 32.

  RAM=mmmm-nnnn

  Specificã un domeniu de adrese de segment care va fi folosit pentru UMB, ºi

  totodatã activeazã ºi suportul EMS. Dacã nu specifici nici un domeniu, EMM386

  foloseºte tot spaþiul disponibil ca sã creeze UMB ºi o page-frame pentru EMS.

  NOEMS

  Asigurã acces la memoria superioarã dar interzice accesul la memoria

  expandatã.

  NOVCPI

  Dezactiveazã suportul pentru aplicaþii VCPI. Acest switch trebuie folosit

  împreunã cu switch-ul NOEMS. Dacã specifici NOVCPI fãrã NOEMS, EMM386 nu

  dezactiveazã suportul VCPI. Dacã specifici ambele switch-uri, EMM386 ignorã

  parametrul memorie ºi switch-ul MIN. Dezativarea suportului pentru aplicaþii

  VCPI reduce volumul de memorie extinsã alocatã.

  HIGHSCAN

  Specificã folosirea, de cãtre EMM386, a unei verificãri suplimentare ca sã

  determine disponibilul de memorie superioarã pentru uz ca UMB sau EMS. Pe

  unele computere, specificarea acestui switch poate sã nu aibã efect sau poate

  face EMM386 sã identifice zonele de memorie superioarã ca disponibile chiar

  dacã nu sunt disponibile. În consecinþã, computerul poate sã nu mai rãspundã

  la comenzi.

  VERBOSE

  Determinã EMM386 sã afiºeze mesaje de stare ºi de eroare în timpul încãrcãrii

  sale. În mod implicit, EMM386 afiºeazã mesaje numai dacã întâlneºte o condiþie

  de eroare. Poþi abrevia VERBOSE ca V. (Ca sã se afiºeze mesaje de stare fãrã

  adãugarea switch-ului VERBOSE, þine apãsatã tasta ALT în timp ce porneºte ºi

  se încarcã EMM386).

  WIN=mmmm-nnnn

  Rezervã un anumit domeniu de adrese de segment pentru Windows în loc sã le

  rezerve pentru EMM386. Valori valide pentru mmmm ºi nnnn sunt între A000h -

  FFFFh ºi sunt rotunjite în jos pânã la cel mai apropiat multiplu de 4 KB.

  Switch-ul X are prioritate faþã de switch-ul WIN dacã douã domenii de adrese

  se suprapun. Switch-ul WIN are prioritate faþã de switch-urile RAM, ROM ºi I

  dacã domeniile lor se suprapun.

  [NOHI]

  Împiedicã EMM386 sã se încarce în memoria superioarã. În mod normal, o

  porþiune din EMM386 se încarcã în memoria superioarã. Acest switch reduce

  memoria convenþionalã disponibilã ºi mãreºte zona de memorie superioarã

  disponibilã pentru UMB.

  [ROM=mmmm-nnnn]

  Specificã un domeniu de adrese de segment pe care EMM386 le foloseºte pentru

  shadow RAM - memoria RAM folositã pentru conþinutul memoriei ROM. Vlaori

  valide pentru mmmm ºi nnnn sunt în domeniul A000h - FFFFh li sunt rotunjite

  prin scãdere la cel mai apropiat multiplu de 4 KB. Specificarea acestui switch

  poate mãri viteza sistemului dacã acesta nu are shadow RAM.

  [NOMOVEXBDA]

  Împiedicã EMM386 sã mute datele BIOS-ului extins din memoria convenþionalã în

  memoria superioarã.

  [ALTBOOT]

  Stabileºte ca EMM386 sã utilizeze un handle alternativ pentru a reporni

  computerul când apeºi CTRL+ALT+DEL. Foloseºte acest switch numai dacã

  computerul tãu nu mai rãspunde sau are un comportament neobiºnuit când este

  încãrcat EMM386 ºi apeºi CTRL+ALT+DEL.

 

 

 

ERASE

Comandã care ºterge unul sau mai multe fiºiere specificate.

Sintaxa:

DEL [drive:][cale]fiºier [/P]

ERASE [drive:][cale]fiºier [/P]

Parametru:

  [drive:][cale]fiºier

  Specificã locaþia ºi numele fiºierului sau grupului de fiºiere pe care vrei sã

  le ºtergi.

Switch:

  /P

  Îþi cere confirmarea înainte de ºtergerea fiºierului specificat.

Pentru informaþii despre recuperarea unui fiºier ºters, vezi comanda UNDELETE

Pentru informaþii despre ºtergerea unui director, vezi comanda RMDIR

Pentru informaþii despre ºtergerea unui director, a fiºierelor sale ºi a tuturor

subdirectoarelor ºi fiºierelor sale, vezi comanda DELTREE

 

 

EXIT

Comandã care determina ieºirea din programul COMMAND.COM (interpretorul de

comenzi MS-DOS) ºi revenirea în programul care a determinat pornirea

interpretorului (dacã existã unul).

Sintaxa:

EXIT

 

 

EXPAND

Comandã care decomprimã (expandeazã) unul sau mai multe fiºiere comprimate. Poþi

folosi aceastã comandã ca sã expandezi unul sau mai multe fiºiere de pe

dischetele de instalare ale sistemului MS-DOS 6.22. Aceste fiºiere nu sunt

utilizabile pânã când nu le expandezi.

Sintaxa:

 EXPAND [drive:][cale]fiºier [[drive:][cale]fiºier[ ...]] destinaþieDacã scrii ca mai jos, EXPAND îþi va cere locaþia ºi/sau numele pe care vrei sã

le dai fiºierului expandat:

EXPAND [drive:][cale]fiºierDacã scrii ca mai jos, EXPAND îþi va cere locaþia ºi numele fiºierului pe care

vrei sã-l expandezi, ºi apoi îþi va cere locaþia ºi/sau numele pe care vrei sã

le dai fiºierului expandat:

EXPANDParametri:

  [drive:][cale]fiºier

  Specificã locaþia ºi numele unui fiºier comprimat sau a fiºierelor care

  trebuie expandate. Poþi folosi jokeri (* ºi ?)

  destinaþie

  Specificã locaþia ºi/sau numele fiºierului sau fiºierelor expandate.

  Destinaþia poate fi o literã de drive urmatã de ":", un nume de director, un

  fiºier sau o combinaþie a acestora. Oricum, nu poþi specifica un nume de

  fiºier ca destinaþie decât dacã specifici un singur fiºier comprimat ca sursã.

 

 

 

 

FASTHELP

Comandã care afiºeazã informaþii sumare despre comenzile MS-DOS.

Sintaxa:

FASTHELP [comandã]

[comandã] /?Parametru:

  comandã

  Specificã numele unei comenzi despre care doreºti informaþii. Dacã nu

  specifici un nume de comandã, se afiºeazã o listã a comenzilor MS-DOS cu

  descrieri sumare, de câte un singur rând.

Pentru informaþii despre MS-DOS Help, vezi comanda HELP.

 

 

FASTOPEN

Comandã care reduce timpul necesar pentru deschiderea fiºierelor ºi

directoarelor frecvent folosite. Nu este indicatã folosirea acestei comenzi în

timp ce ruleazã Windows. Fastopen urmãreºte locaþiile fiºierelor frecvent

folosite pe disc ºi le pãstreazã în memorie pentru acces rapid.

Sintaxa:

FASTOPEN drive:[[=]n] [drive:[[n][...]] [/X]În fiºierul CONFIG.SYS se va folosi urmãtoarea sintaxã:

INSTALL=[[dos-drive:]dos-path]FASTOPEN.EXE drive:[[=]n] [drive:[[=]n][...]] [/X]Avertisment: Pentru a se evita pierderea de date, nu se va rula un program de

defragmentare ca DEFRAG atâta vreme cât FASTOPEN.EXE este încãrcat.

Parametri:

  [dos-drive:]cale-dos

  Specificã locaþia lui FASTOPEN.EXE.

  drive:

  Specificã un disc pe hard-disk pe care Fastopen sã urmãreascã deschiderea

  fiºierelor.

  n

  Specificã numãrul de fiºiere cu care Fastopen poate lucra simultan. Valori

  valabile pentru n sunt între 10 ºi 999. Valoarea implicitã este 48.

Switch:

  /X

  Pãstreazã numele de fiºiere deschise în memoria expandatã, în loc de memoria

  convenþionalã. Numele de fiºiere se pãstreazã într-o zonã numitã "name cache"

  care este conformã cu versiunea 4.0 din Lotus/Intel/Microsoft Expanded Memory

  Specification (LIM EMS).

 

 

 

FC

Comandã care comparã douã fiºiere sau seturi de fiºiere, ºi afiºeazã diferenþele

dintre ele.

Sintaxa:

Ca sã faci o comparaþie ASCII, foloseºte urmãtoarea sintaxã:

FC [/A] [/C] [/L] [/LBn] [/N] [/T] [/W] [/nnnn][drive1:][cale1]fiºier1 [drive2:][cale2]fiºier2

Ca sã faci o comparaþie binarã, foloseºte urmãtoarea sintaxã:

FC /B [drive1:][cale1]fiºier1 [drive2:][cale2]fiºier2Parametri:

  [drive1:][cale1]fiºier1

  Specificã locaþia ºi numele primului fiºier implicat în comparaþie.

  [drive2:][cale2]fiºier2

  Specificã locaþia ºi numele celui de-al doilea fiºier implicat în comparaþie.

Switch-uri:

  /A

  Abreviazã ieºirea unei comparãri ASCII. În loc de a afiºa toate liniile

  diferite, FC afiºeazã numai prima ºi ultima linie din fiecare set de linii

  diferite.

  /C

  Ignorã cazul literelor (nu se face diferenþa între litere mari ºi mici).

  /L

  Comparã fiºierele în mod ASCII. FC comparã cele douã fiºiere linie cu linie,

  ºi cautã sã resincronizeze fiºierele dupã ce gãseºte o diferenþã. Acesta este

  modul implicit pentru a compara fiºiere care nu au extensiile .EXE, .COM,

  .SYS, .OBJ, .LIB ori .BIN.

  /LBn

  Stabileºte numãrul de linii ale bufferului intern. Lungimea implicitã a

  bufferului de linii este de 100 de linii. Dacã fiºierele comparate au mai mult

  de n linii diferite, FC abandoneazã compararea.

  /N

  Afiºeazã numãrul fiecãrei linii în fiºier în timpul unei comparãri ASCII.

  /T

  Nu expandeazã caracterele "tab" în caractere "spaþiu". Comportamentul implicit

  este de a trata caracterele "tab" ca ºiruri de "spaþii", cu opriri la fiecare

  8 caractere.

  /W

  Comprimã caracterele "tab" ºi "spaþiu" (aºa-numitul "white space" - "spaþiu

  alb") în timpul comparãrii. Dacã o linie conþine mai multe spaþii sau tab-uri

  consecutive, switch-ul /W trateazã aceste caractere ca pe un singur caracter

  spaþiu. Când se foloseºte cu switch-ul /W, FC ignorã (ºi nu comparã) "spaþiul

  alb" de la începutul ºi sfârºitul unei linii.

  /nnnn

  Specificã numãrul de linii consecutive care trebuie sã fie identice pentru ca

  FC sã considere cã fiºierele sunt resincronizate. Dacã numãrul de linii

  identice din fiºiere este mai mic decât acest numãr, FC afiºeazã liniile

  identice respective tot ca linii diferite. Valoarea implicitã este 2.

  /B

  Comparã fiºierele în mod binar. FC comparã cele douã fiºiere octet cu octet ºi

  nu încearcã sã resincronizeze fiºierele dupã ce gãseºte o diferenþã. Acesta

  este modul implicit pentru compararea fiºierelor cu extensia .EXE, .COM, .SYS,

  .OBJ, .LIB sau .BIN.

 

 

 

FCBS

Comandã (utilizabilã numai în CONFIG.SYS) care specificã numãrul de blocuri de

control pentru fiºiere (File Control Blocks - FCB) pe care MS-DOS le poate avea

deschise la un moment dat. Un FCB este o structurã de date care pãstreazã

informaþii despre un fiºier.

Sintaxa:

FCBS=xParametru:

  x

  Specificã numãrul de FCB-uri pe care MS-DOS le poate avea deschise la un

  moment dat. Valori valide pentru x sunt între 1 ºi 255. Valoarea implicitã

  este 4.

 

 

 

FDISK

Comandã care lanseazã programul Fdisk, care configureazã un hard-disk pentru a

fi folosit sub MS-DOS. Fdisk afiºeazã o serie de meniuri care te ajutã sã-þi

partiþionezi hard-disk-urile pentru MS-DOS.

Sintaxa:

Ca sã lansezi programul Fdisk, foloseºte sintaxa:

FDISKCa sã se afiºeze informaþii despre partiþii fãrã lansarea programului Fdisk,

foloseºte urmãtoarea sintaxã:

FDISK /STATUSSwitch:

  /STATUS

  Afiºeazã informaþii despre partiþiile de pe computerul tãu fãrã lansarea

  programului Fdisk.

 

 

 

FILES

Comandã (utilizabilã numai în CONFIG.SYS) care specificã numãrul de fiºiere pe

care MS-DOS le poate accesa la un moment dat.

Sintaxa:

FILES=xParametru:

  x

  Specificã numãrul de fiºiere pe care MS-DOS le poate accesa la un moment dat.

  Valori valabile pentru x sunt între 8 ºi 255. Valoarea implicitã este 8.

 

 

 

FIND

Comandã care cautã un fragment de text într-un fiºier sau în mai multe fiºiere.

Dupã ce cautã prin fiºierele specificate, FIND afiºeazã liniile de text care

conþin ºirul specificat.

Sintaxa:

FIND [/V] [/C] [/N] [/I] "ºir" [[drive:][cale]fiºier[...]]Parametri:

  "ºir"

  Specificã ºirul de caractere pe care vrei sã-l cauþi. Trebuie sã incluzi ºirul

  de caractere între ghilimele.

  [drive:][cale]fiºier

  Specificã locaþia ºi numele fiºierului în care trebuie cãutat ºirul

  specificat.

Switch-uri:

  /V

  Afiºeazã toate liniile care nu conþin ºirul specificat.

  /C

  Afiºeazã numai un numpr care aratã câte linii conþin ºirul specificat.

  /N

  Precedã fiecare linie cu numãrul ei în fiºier.

  /I

  Specificã faptul cã, în cãutare, nu se va face deosebirea între litere mari ºi

  mici.

 

 

 

FOR

Comandã care executã o anumitã comandã pentru fiecare fiºier dintr-un set de

fiºiere. Poþi folosi aceastã comandã atât din programe batch, cât ºi de la

promptul de comandã.

Sintaxa: Ca sã foloseºti comanda FOR dintr-un program batch, foloseºte sintaxa:

FOR %%variabilã IN (set) DO comandã [parametri-ai-comenzii]Ca sã foloseºti comanda FOR de la promptul de comandã, foloseºte sintaxa:

FOR %variabilã IN (set) DO comandã [parametri-ai-comenzii]Parametri:

  %%variabilã sau %variabilã

  Reprezintã o variabilã care poate fi înlocuitã. Comanda FOR înlocuieºte

  %%variabilã (sau %variabilã) cu fiecare ºir de text din acel set specificat

  pânã când comanda (specificatã în parametrul comandã) proceseazã toate

  fiºierele. Foloseºte %%variabilã pentru comanda FOR într-un program batch.

  Foloseºte %variabilã pentru a executa comanda FOR de la promptul de comandã.

  (set)

  Specificã unul sau mai multe fiºiere sau ºiruri de text pe care vrei sã le

  procesezi cu comanda specificatã. Parantezele sunt obligatorii.

  comandã

  Desemneazã comanda pe care vrei sã o execuþi pentru fiecare fiºier inclus în

  acel set specificat.

  parametri-ai-comenzii

  Specificã orice parametri sau switch-uri pe care vrei sã le foloseºti cu

  comanda specificatã (dacã în acea comandã specificatã se folosesc parametri

  sau switch-uri).

 

 

 

FORMAT

Comandã care formateazã un disc pentru a fi folosit sub MS-DOS. Comanda FORMAT

creeazã un nou director-rãdãcinã ºi o tabelã de alocare a fiºierelor (FAT)

pentru disc. Ea poate ºi sã identifice zonele defecte de pe disc, ºi ea poate sã

ºteargã toate datele de pe disc. Pentru ca MS-DOS sã poatã folosi un disc nou,

trebuie ca mai întâi sã foloseºti aceastã comandã pentru a formata discul.

Sintaxa:

FORMAT drive: [/V[:etichetã]] [/Q] [/U] [/F:mãrime][/B|/S] [/C]

FORMAT drive: [/V[:etichetã]] [/Q] [/U] [/T:piste /N:sectoare] [/B|/S] [/C]

FORMAT drive: [/V[:etichetã]] [/Q] [/U] [/1] [/4] [/B|/S] [/C]

FORMAT drive: [/Q] [/U] [/1] [/4] [/8] [/B|/S] [/C]Avertisment: Nu formata o dischetã la o mãrime mai mare decât cea pentru care a

fost proiectatã.

Parametri:

  drive:

  Specificã drive-ul care conþine discul pe care vrei sã-l formatezi. Este

  obligatoriu sã specifici un parametru drive. Dacã nu specifici nici unul

  dintre switch-urile de mai jos, FORMAT va folosi tipul drive-ului ca sã

  determine formatul implicit al discului.

  Dacã discul a fost formatat anterior ºi nu foloseºti switch-ul /U, vechea

  tabelã de alocare a fiºierelor ºi vechiul director-rãdãcinã sunt salvate

  pentru a se permite recuperarea lor, dacã este necesar. Dacã îþi dai seama cã

  ai formatat din greºealã un disc, foloseºte cât mai curând comanda UNFORMAT.

Switch-uri:

  /V:etichetã

  Specificã eticheta volumului. O etichetã de volum identificã discul ºi poate

  fi lungã de maximum 11 caractere. Dacã omiþi switch-ul /V sau dacã îl

  foloseºti fãrã a specifica o etichetã de volum, MS-DOS îþi cere eticheta dupã

  ce se încheie formatarea. Dacã formatezi mai mult de un singur disc cu comanda

  FORMAT, toate discurile vor primi aceeaºi etichetã de volum. Switch-ul /V nu

  este compatibil cu switch-ul /8. Pentru mai multe informaþii despre etichetele

  de volum pentru discuri, vezi comenzile DIR, LABEL ºi VOL.

  /Q

  Specificã o formatare rapidã a unui disc. Cu acest switch, comanda FORMAT

  ºterge tabela de alocare a fiºierelor (FAT) ºi directorul-rãdãcinã ale unui

  disc formatat anterior, dar nu cautã zonele defecte de pe disc. Foloseºte

  switch-ul /Q numai pentru a formata un disc formatat anterior, care ºtii cã

  este în condiþie bunã.

  /U

  Specificã o formatare necondiþionatã a discului. Formatarea necondiþionatã

  distruge toate datele existente pe disc ºi face imposibilã recuperarea lor

  ulterioarã cu comanda UNFORMAT. Ar trebui sã foloseºti switch-ul /U dacã ai

  primit erori de citire ºi scriere în timpul folosirii unui disc. Pentru

  informaþii despre recuperarea datelor dupã o formatare, vezi comanda UNFORMAT.

 

  /F:mãrime

  Specificã mãrimea dischetei care trebuie formatatã. Când este posibil,

  foloseºte acest switch în locul switch-urilor /T sau /N. Pentru mãrime se va

  folosi una din urmãtoarele valori: 160 (160K ori 160KB)160K, disc cu o

        singurã faþã, dublã-densitate, de 5.25-inch

        180 (180K ori 180KB)180K, disc cu o singurã faþã, dublã-densitate, de

        5.25-inch

        320 (320K ori 320KB)320K, disc cu douã feþe, dublã-densitate, de

        5.25-inch

        360 (360K ori 360KB)360K, disc cu douã feþe, dublã-densitate, de

        5.25-inch

        720 (720K ori 720KB)720K, disc cu douã feþe, dublã-densitate, de

3.5-inch

        1200 (1200K ori 1200KB, 1.2, 1.2M, 1.2MB)1.2 MB, disc cu douã feþe,

        cuadruplã-densitate, de 5.25-inch

        1440 (1440K ori 1440KB, 1.44,1.44M, 1.44MB)1.44 MB, disc cu douã feþe,

        cuadruplã-densitate, de 3.5-inch

        2880 (ori 2880K, 2880KB, 2.88, 2.88M, 2.88MB)2.88 MB, disc cu douã feþe,

        densitate-foarte-înaltã, de 3.5-inch

 

  /B

  Rezervã spaþiu pentru fiºierele de sistem IO.SYS ºi MSDOS.SYS (ca fiºiere

  ascunse) pe un disc nou-formatat. În versiunile anterioare de MS-DOS, era

  necesarã rezervarea acestui spaþiu înainte de a se folosi comanda SYS pentru a

  se copia fiºierele de sistem pe disc. Acest switch este menþinut în MS-DOS 6.0

  numai din motive de compatibilitate.

  /S

  Copiazã fiºierele de sistem IO.SYS, MSDOS.SYS ºi COMMAND.COM de pe drive-ul de

  pe care a pornit sistemul pe un disc nou-formatat pe care îl vei putea folosi

  ca disc-sistem. Dacã FORMAT nu poate gãsi fiºierele sistemului de operare,

  atunci îþi cere sã introduci un disc-sistem în unitatea de disc.

  /T:piste

  Specificã numãrul de piste pe disc. Când este posibil, foloseºte switch-ul /F

  în locul acestui switch. Dacã foloseºti switch-ul /T, atunci trebuie sã

  foloseºti ºi switch-ul /N. Aceste douã switch-uri oferã o metodã alternativã

  de a specifica mãrimea unui disc care se formateazã. Nu poþi folosi switch-ul

  /F împreunã cu switch-ul /T.

  /N:sectoare

  Specificã numãrul de sectoare pe pistã. Când este posibil, foloseºte switch-ul

  /F în locul acestui switch. Dacã foloseºti switch-ul /N, atunci trebuie sã

  foloseºti ºi switch-ul /T. Aceste douã switch-uri oferã o metodã alternativã

  de a specifica mãrimea unui disc care se formateazã. Nu poþi folosi switch-ul

  /F împreunã cu switch-ul /N.

  /1

  Formateazã o singurã faþã a unei dischete.

  /4

  Formateazã o dischetã de 5.25 inch, de 360K, cu douã feþe ºi cu dublã

  densitate pe o unitate de 1.2 MB. Unele unitãþi de 360K nu pot citi corect

  discuri formatate cu acest switch. Când este folosit împreunã cu switch-ul /1,

  acest switch formateazã o dischetã de 5.25 inch, de 180K, cu o singurã faþã.

  /8

  Formateazã o dischetã de 5.25 inch cu 8 sectoare pe pistã. Acest switch

  formateazã o dischetã pentru a fi compatibilã cu versiuni de MS-DOS anterioare

  versiunii 2.0.

  /C

  Testeazã din nou clusterele defecte. În mod obiºnuit, dacã un disc conþine

  clustere marcate ca defecte, FORMAT nu le testeazã din nou, ci pur ºi simplu

  le lasã marcate ca defecte. Foloseºte switch-ul /C ca sã testezi din nou toate

  clusterele defecte de pe un disc. (În versiunile precedente de MS-DOS, FORMAT

  întotdeauna testeazã din nou clusterele defecte).

Pentru informaþii despre restaurarea discurilor dupã folosirea comenzii FORMAT,

vezi comanda UNFORMAT.

 

 

GOTO

Comandã (folositã numai în fiºiere batch) care direcþioneazã MS-DOS sã continue

execuþia comenzilor de la o linie din acel fiºier-batch cu o etichetã

specificatã. Când MS-DOS gãseºte eticheta, el continuã procesarea comenzilor

începând cu linia urmãtoare celei cu eticheta.

Sintaxa:

GOTO etichetãParametri:

  etichetã

  Specificã linia dintr-un program-batch de unde MS-DOS trebuie sã continue

  procesarea comenzilor.

 

 

 

GRAPHICS

Comandã care încarcã un program care poate tipãri la imprimantã informaþia

afiºatã pe ecran. Foloseºte comanda GRAPHICS numai dacã foloseºti un adaptor

color sau pentru graficã. Comanda GRAPHICS suportã modurile de afiºaj CGA, EGA

ºi VGA.

Sintaxa:

GRAPHICS [tip] [[drive:][cale]fiºier] [/R] [/B] [/LCD] [/PRINTBOX:STD|/PRINTBOX:LCD]Parametri:

  tip

  Specificã tipul imprimantei. Lista urmãtoare aratã valorile valabile pentru

  acest parametru ºi dã o scurtã descriere a fiecãrei valori: COLOR1IBM

        Personal Computer Color Printer cu ribon negru

        COLOR4IBM Personal Computer Color Printer cu ribon RGB (roºu, verde,

        albastru ºi negru)

        COLOR8IBM Personal Computer Color Printer cu ribon CMY (bleu, violet,

        galben ºi negru)

        HPDEFAULTOrice imprimantã Hewlett-Packard PCL

        DESKJETImprimantã Hewlett-Packard DeskJet

        GRAPHICSIBM Personal Graphics Printer, IBM Proprinter, sau printer IBM

        Quietwriter

        GRAPHICSWIDEIBM Personal Graphics Printer cu car de 11-inch lãþime

        LASERJETImprimantã Hewlett-Packard LaserJet

        LASERJETIIImprimantã Hewlett-Packard LaserJet II

        PAINTJETImprimantã Hewlett-Packard PaintJet

        QUIETJETImprimantã Hewlett-Packard QuietJet

        QUIETJETPLUSImprimantã Hewlett-Packard QuietJet Plus

        RUGGEDWRITERImprimantã Hewlett-Packard RuggedWriter

        RUGGEDWRITERWIDEImprimantã Hewlett-Packard RuggedWriterwide

        THERMALIBM PC-convertible Thermal Printer

        THINKJETImprimantã Hewlett-Packard ThinkJet

 

  [drive:][cale]fiºier

  Specificã locaþia ºi numele profilului de printer care conþine informaþiile

  despre toate imprimantele suportate. Dacã acest parametru este omis, MS-DOS

  cautã un fiºier numit GRAPHICS.PRO în directorul curent ºi în directorul care

  conþine fiºierul GRAPHICS.COM.

Switch-uri:

  /R

  Tipãreºte imaginea care apare pe ecran (cu caractere albe pe fond negru), în

  loc sã o inverseze (cu scris negru pe fond alb). Ultima este comportarea

  implicitã.

  /B

  Tipãreºte fondul în culori. Acest switch este valabil pentru imprimante COLOR4

  ºi COLOR8.

  /LCD

  Tipãreºte o imagine folosind raportul LCD (pentru afiºaj cu cristale lichide)

  în locul raportului CGA. Efectul acestui switch este acelaºi cu al switch-ului

  /PRINTBOX:LCD

  /PRINTBOX:STD sau /PRINTBOX:LCD

  Selecteazã mãrimea casetei de tipãrire. Trebuie sã verifici primul operand din

  instrucþiunea PRINTBOX în fiºierul tãu GRAPHICS.PRO. Dacã acel operand este

  STD, specificã switch-ul /PRINTBOX:STD. Dacã este LCD, atunci specificã

  /PRINTBOX:LCD. Poþi abrevia PRINTBOX în forma PB.

Pentru informaþii despre tipãrirea fiºierelor text, vezi comanda PRINT.

 

 

HELP

Comandã care lanseazã programul MS-DOS Help. Acesta oferã informaþii ajutãtoare

(Help) complete pentru comenzile MS-DOS, în mod interactiv.

Sintaxa:

HELP [/B] [/G] [/H] [/NOHI] [topicã]Switch-uri:

  /B

  Permite folosirea unui monitor monocrom cu o placã graficã în culori.

  /G

  Asigurã actualizarea cea mai rapidã pentru un ecran CGA.

  /H

  Afiºeazã numãrul maxim de linii permise de hardware-ul tãu.

  /NOHI

  Permite folosirea unui monitor fãrã suport de înaltã intensitate.

Parametru:

  topicã

  Specificã acea comandã a cãrei topicã vrei sã fie afiºatã.

Pentru informaþii despre alte comenzi care îþi oferã instrucþiuni online, vezi

comanda FASTHELP

 

 

HIMEM.SYS

HIMEM este un manager al memoriei extinse - un program care coordoneazã

utilizarea memoriei extinse a computerului tãu, inclusiv a memoriei înalte

(HMA), astfel încât sã nu fie folositã simultan, de cãtre douã aplicþii sau

drivere, aceeaºi zonã de memorie.

HIMEM se încarcã din CONFIG.SYS cu o comandã DEVICE. Linia de comandã pentru

încãrcarea lui HIMEM.SYS trebuie sã aparã în fiºierul CONFIG.SYS înaintea

oricãror alte comenzi care lanseazã aplicaþii sau drivere de dispozitiv ce ar

putea folosi memoria extinsã; de exemplu, linia de încãrcare a lui HIMEM.SYS

trebuie sã se afle înaintea liniei care lanseazã EMM386.EXE.

Sintaxa:

DEVICE=[drive:][cale]HIMEM.SYS [/A20CONTROL:ON|OFF] [/CPUCLOCK:ON|OFF] [/EISA] [/HMAMIN=m] [/INT15=xxxx] [/NUMHANDLES=n] [/MACHINE:xxxx] [/SHADOWRAM:ON|OFF] [/TESTMEM:ON|OFF] [/VERBOSE]În majoritatea cazurilor, nu vei fi nevoit sã specifici opþiuni în linia de

comandã. Valorile implicite pentru HIMEM.SYS sunt proiectate ca sã funcþioneze

cu majoritatea componentelor hardware.

Parametru:

  [drive:][cale]

  Specificã locaþia fiºierului HIMEM.SYS. Acesta ar trebui sã fie întotdeauna

  localizat pe acelaºi drive care conþine fiºierele MS-DOS. Dacã HIMEM.SYS se

  aflã în directorul-rãdãcinã a discului tãu de pornire a sistemului, atunci nu

  trebuie sã incluzi o cale. Dar întotdeauna trebuie sã incluzi numele complet

  al fiºierului (HIMEM.SYS).

Switch-uri:

  /A20CONTROL:ON|OFF

  Specificã dacã HIMEM.SYS trebuie sau nu sã preia controlul liniei A20 chiar

  dacã A20 era ON atunci când HIMEM a fost încãrcat. Handler-ul A20 dã

  computerului tãu acces la memoria înaltã (HMA). Dacã specifici

  /A20CONTROL:OFF, HIMEM preia controlul liniei A20 numai dacã A20 era OFF la

  încãrcarea lui HIMEM. Valoarea implicitã este /A20CONTROL:ON.

  /CPUCLOCK:ON|OFF

  Specificã dacã HIMEM trebuie sau nu sã afecteze viteza de clock a computerului

  tãu. Dacã viteza de clock se schimbã când încarci HIMEM, atunci specificarea

  lui /CPUCLOCK:ON poate corecta problema; oricum, activarea acestei opþiuni

  încetineºte funcþionarea lui HIMEM. Valoarea implicitã este /CPUCLOCK:OFF.

  /EISA

  Specificã faptul cã HIMEM trebuie sã aloce toatã memoria extinsã disponibilã.

  Acest switch este necesar numai pe un computer EISA (Extended Industry

  Standard Architecture) cu mai mult de 16 MB de memorie; pe alte computere,

  HIMEM alocã automat toatã memoria extinsã disponibilã.

  /HMAMIN=m

  Specificã numãrul de KB de memorie pe care trebuie sã-i solicite o aplicaþie

  pentru ca HIMEM sã-i permitã acelei aplicaþii sã foloseascã HMA. O singurã

  aplicaþie poate folosi HMA la un moment dat; HIMEM alocã HMA primei aplicaþii

  care întruneºte condiþiile de utilizare a memoriei stabilite prin aceastã

  opþiune. Poþi specifica o valoare între 0 ºi 63.

  Seteazã /HMAMIN la volumul de memorie cerut de aplicaþia care foloseºte cel

  mai mult memorie HMA.

  Opþiunea /HMAMIN nu este necesarã; valoarea implicitã este 0. Omiterea ei (sau

  setarea ei la 0) stabileºte ca HIMEM sã aloce HMA primei aplicaþii care

  solicitã asta, indiferent de cât de mult din HMA va fi folosit de aplicaþie.

  Opþiunea /HMAMIN nu are efect atunci când ruleazã Windows în modul

  386-enhanced.

  /INT15=xxxx

  Alocã volumul de memorie extinsã (în KB) care trebuie rezervat pentru

  interfaþa întreruperii 15h. Unele aplicaþii mai vechi folosesc interfaþa

  înteruperii 15h pentru alocarea memoriei extinse, în loc de a folosi metoda

  XMS (eXtended-Memory Specification) oferitã de HIMEM. Dacã foloseºti astfel de

  aplicaþii, poþi sã te asiguri cã este disponibilã suficientã memorie setând

  xxxx cu 64 KB mai mare decât volumul de memorie cerut de aplicaþie.

  Poþi specifica o valoare între 64 ºi 65535; oricum, nu poþi specifica mai

  multã memorie decât are disponibilã sistemul tãu. Dacã specifici o valoare mai

  micã de 64, valoarea devine 0. Valoarea implicitã este 0.

  /NUMHANDLES=n

  Specificã numãrul maxim de EMB (extended-memory block) handles care pot fi

  folosite simultan. Poþi sã specifici o valoare între 1 ºi 128; valoarea

  implicitã este 32. Fiecare handle în plus necesitã 6 octeþi de memorie

  suplimentarã. Opþiunea /NUMHANDLES nu are efect dacã se ruleazã Windows în

  modul 386-enhanced.

  /MACHINE:xxxx

  Specificã tipul de computer (maºinã) pe care îl foloseºti. De regulã, HIMEM

  poate detecta cu succes tipul computerului; oricum, sunt puþine tipurile pe

  care HIMEM nu le poate detecta. Pe asemenea sisteme, HIMEM foloseºte tipul de

  sistem implicit (IBM AT sau compatibil). Vei avea nevoie sã incluzi opþiunea

  /MACHINE dacã ai un computer de un tip pe care HIMEM nu-l poate detecta ºi

  dacã HIMEM nu poate funcþiona corect pe sistemul tãu folosind tipul implicit.

  În mod curent, sistemele care necesitã aceastã opþiune includ Acer 1100, Wyse

  ºi IBM 7552. Valoarea lui xxxx poate fi oricare dintre codurile sau numerele

  echivalente din tabelul urmãtor: CODNUMÃRTIP DE COMPUTER

        at1IBM AT sau 100% compatibil

        ps22IBM PS/2

        ptlcascade3Phoenix Cascade BIOS

        hpvectra4HP Vectra (A & A+)

        att6300plus5AT&T 6300 Plus

        acer11006Acer 1100

        toshiba7Toshiba 1600 & 1200XE

        wyse8Wyse 12.5 Mhz 286

        tulip9Tulip SX

        zenith10Zenith ZBIOS

        at111IBM PC/AT (alternative delay)

        at212IBM PC/AT (alternative delay)

        css12CSS Labs

        at313IBM PC/AT (alternative delay)

        philips13Philips

        fasthp14HP Vectra

        ibm755215IBM 7552 Industrial Computer

        bullmicral16Bull Micral 60

        dell17Dell XBIOS

 

  /SHADOWRAM:ON|OFF

  Specificã dacã se dezactiveazã shadow-RAM (SHADOWRAM:OFF) sau dacã se lasã

  codul ROM sã ruleze din memoria RAM (SHADOWRAM:ON). Unele computere ruleazã

  mai rapid codul ROM folosindu-se de shadow-RAM - adicã la pornire se copiazã

  codul ROM într-o zonã de memorie RAM mai rapidã, ceea ce foloseºte o parte din

  memoria extinsã. Pe computerele care folosesc shadow-RAM ºi au mai puþin de 2

  MB memorie RAM, HIMEM încearcã de regulã sã dezactiveze shadow-RAM ca sã

  recupereze mai multã memorie extinsã pentru a fi folositã de cãtre Windows.

  (HIMEM poate dezactiva shadow-RAM numai pe anumite tipuri de sisteme). Când

  HIMEM dezactiveazã shadow-RAM, codul ROM ruleazã din memoria ROM, mai lentã,

  în loc sã ruleze din RAM; de aceea, computerul va merge ceva mai încet decât

  înainte.

  /TESTMEM:ON|OFF

  Determinã dacã HIMEM face un test al memoriei la pornirea computerului. În mod

  implicit, HIMEM testeazã funcþionalitatea memoriei extinse la fiecare pornire

  a computerului. Acest test poate identifica memoria care nu mai funcþioneazã

  corect; memoria defectã poate provoca instabilitatea sistemului sau pierderea

  datelor. Testul de memorie fãcut de HIMEM este mai minuþios decât fãcut

  automat la pornire de majoritatea computerelor. Ca sã împiedici HIMEM sã

  testeze memoria, specificã /TESTMEM:OFF. Dezactivarea testului de memorie va

  accelera procesul de pornire. Valoarea implicitã este /TESTMEM:ON.

  /VERBOSE

  Determinã HIMEM sã afiºeze mesaje de stare ºi de eroare în timpul încãrcãrii

  sale. În mod implicit, HIMEM nu afiºeazã mesaje decât dacã survine o eraoare.

  Poþi abrevia /VERBOSE ca /V. (Pentru a afiºa mesaje de stare fãrã adãugarea

  switch-ului /VERBOSE, apasã ºi þine apãsatã tasta ALT în timp ce porneºte ºi

  se încarcã HIMEM.)

 

 

 

IF

Comanda (folositã numai in fiºiere batch) care realizeazã o procesare

condiþionatã a comenzilor. Dacã este adevãratã condiþia specificatã de IF, se

executã comanda care urmeazã dupã condiþie; dacã nu, comanda urmãtoare este

ignoratã.

Sintaxa:

IF [NOT] ERRORLEVEL numãr comandã

IF [NOT] ºir1==ºir2 comandã

IF [NOT] EXIST fiºier comandãParametri:

  NOT

  Specificã faptul cã se va executa comanda urmãtoare numai în cazul când

  condiþia este falsã.

  ERRORLEVEL numãr

  Specificã o condiþie care este adevãratã numai dacã programul executat

  anterior de COMMAND.COM a returnat un cod de ieºire egal sau mai mare cu

  valoarea datã de numãr.

  comandã

  Specificã acea comandã pe care MS-DOS o va executa dacã este adevãratã

  condiþia care o precedã.

  string1==string2

  Specificã o condiþie care este adevãratã numai dacã ºirurile de caractere ºir1

  ºi ºir2 sunt identice. Aceste valori pot fi ºiruri literale sau variabile de

  batch (%1, de exemplu). ªirurile literale nu au nevoie de ghilimele.

  EXIST fiºier

  Specificã o condiþie care este adevãratã dacã existã un fiºier cu numele

  specificat.

 

 

 

INCLUDE

Comandã (utilizabilã numai în CONFIG.SYS) care include conþinutul unui bloc de

configurare în alt bloc de configurare, atunci când se lucreazã cu configuraþii

multiple (Multi-config). Configuraþiile multiple îþi permit sã defineºti un

meniu care apare la pornirea computerului tãu. Fiecare item din meniu corespunde

unui bloc de comenzi, sau "bloc de configurare" din fiºierul tãu CONFIG.SYS.

Pentru mai multe informaþii despre multiple configuraþii ºi blocuri de

configurare, vezi capitolul Configuring Your System ("Configurarea sistemului

tãu") din MS-DOS User's Guide.

Sintaxa:

INCLUDE=nume-blocParametru:

  nume-bloc

  Specificã numele blocului de configurare care trebuie inclus.

Comanda INCLUDE este una dintre cele 6 comenzi speciale utilizabile numai în

CONFIG.SYS pentru a defini configuraþii multiple într-un singur fiºier

CONFIG.SYS. Celelalte comenzi pentru definirea meniului de pornire cu

configuraþii multiple sunt:

  MENUITEM - defineºte un item din meniu.

  MENUDEFAULT - specificã itemul implicit din meniu.

  MENUCOLOR - defineºte culorile pentru textul meniului ºi fondul ecranului.

  SUBMENU - defineºte un submeniu.

  NUMLOCK - specificã starea tastei NumLock când apare meniul de start. (Deºi

  comanda NUMLOCK poate fi folositã oriunde în fiºierul CONFIG.SYS, ea este

  utilã mai ales când se defineºte un meniu de start).

Pentru o imagine generalã asupra definirii de configuraþii multiple, vezi ºi

MULTI-CONFIG

 

 

INSTALL

Comandã (utilizabilã numai în CONFIG.SYS) care instaleazã în memorie un program

rezident la pornirea MS-DOS. Programele rezidente în memorie rãmân în memorie

atâta vreme cât este pornit computerul. Ele pot fi folosite chiar ºi atunci când

sunt active alte programe. Poþi folosi comanda INSTALL ca sã încarci programe

MS-DOS rezidente în memorie, de pildã Fastopen, Keyb, Nlsfunc ºi Share.

Sintaxa:

INSTALL=[drive:][cale]fiºier [parametri-ai-comenzii]Parametri:

  [drive:][cale]fiºier

  Specificã locaþia ºi numele programului rezident în memorie pe care vrei sã-l

  rulezi.

  parametri-ai-comenzii

  Specificã parametri pentru programul specificat prin fiºier

 

 

 

INTERLNK

Comandã care conecteazã douã computere prin porturile paralele sau seriale ºi

permite computerelor sã partajeze (sã foloseascã în comun) discuri ºi porturi de

imprimantã. De exemplu, poþi conecta un laptop la un computer de birou ca sã

transferi fiºiere. Înainte de a folosi aceastã comandã trebuie sã instalezi

driverul INTERLNK.EXE

Sintaxa:

INTERLNK [client[:]=[server][:]]Ca sã se afiºeze starea curentã a programului Interlnk, foloseºte sintaxa:

INTERLNKParametri:

  client

  Specificã litera drive-ului client redirectat cãtre un drive de pe serverul

  Interlnk. Drive-ul trebuie sã fie acela care a fost redirectat când ai pornit

  Interlnk.

  server

  Specificã litera drive-ului de pe serverul Interlnk ce va fi redirectat.

  Drive-ul trebuie sã fie cel listat în coloana This Computer (Server) de pe

  ecranul serverului Interlnk. Dacã nu este specificatã nici o literã de drive,

  atunci drive-ul client nu mai este redirectat în continuare.

Pentru detalii despre driverul Interlnk, vezi INTERLNK.EXE

Pentru detalii despre Intersvr, vezi comanda INTERSVR

Pentru detalii despre stabilirea numãrului de litere de drive disponibile, vezi

comanda LASTDRIVE

 

 

INTERLNK.EXE

Program (driver) care (încãrcat numai din CONFIG.SYS cu o comandã DEVICE sau

DEVICEHIGH) redirecteazã cererile de operare de pe unul sau mai multe drive-uri

sau porturi de imprimantã client de Interlnk, cãtre unul sau mai multe

discuri/porturi de imprimantã de pe serverul Interlnk. Driverul INTERLNK.EXE

trebuie sã fie instalat înainte de a folosi comenzile INTERLNK sau INTERSVR.

Sintaxa:

DEVICE=[drive:][cale]INTERLNK.EXE [/DRIVES:n] [/NOPRINTER] [/COM[:][n|adresã]] [/LPT[:][n|adresã]] [/AUTO] [/NOSCAN] [/LOW] [/BAUD:vitezã] [/V]Parametru:

  [drive:][cale]

  Specificã locaþia fiºierului INTERLNK.EXE

Switch-uri:

  /DRIVES:n

  Specificã numãrul de drive-uri redirectate. Implicit, numãrul n este 3. Dacã

  specifici 0 ca valoare pentru n, atunci Interlnk redirecteazã numai

  imprimantele.

  /NOPRINTER

  Specificã faptul cã imprimantele nu trebuie redirectate când instalezi

  INTERLNK.EXE. În mod implicit, Interlnk redirecteazã toate porturile de

  imprimantã disponibile.

  /COM[:][n|adresã]

  Specificã un port serial care va fi folosit pentru transferul de date.

  Parametrul n specificã numãrul portului serial. Parametrul adresã specificã

  adresa portului serial. Dacã omiþi n sau adresã, clientul Interlnk va folosi

  primul port pe care îl gãseºte conectat la server. Dacã specifici switch-ul

  /COM ºi omiþi switch-ul /LPT, atunci clientul cautã numai porturile seriale.

  În mod implicit, Interlnk scaneazã toate porturile, seriale ºi paralele.

  /LPT[:][n|adresã]

  Specificã un port paralel care va fi folosit pentru transferul de date.

  Parametrul n specificã numãrul portului paralel. Parametrul adresã specificã

  adresa portului paralel. Dacã omiþi n sau adresã, clientul Interlnk foloseºte

  primul port paralel pe care îl gãseºte conectat la server. Dacã specifici

  switch-ul /LPT ºi omiþi switch-ul /COM, clientul cautã numai porturi paralele.

  În mod implicit, Interlnk scaneazã toate porturile, seriale ºi paralele.

  /AUTO

  Instaleazã driverul INTERLNK.EXE în memorie numai dacã clientul poate stabili

  o legãturã cu serverul atunci când clientul porneºte. În mod implicit,

  Interlnk este instalat în memorie chiar dacã clientul nu poate stabili o

  legãturã cu serverul.

  /NOSCAN

  Instaleazã în memorie driverul INTERLNK.EXE, dar împiedicã stabilirea

  conectãrii între client ºi server pe durata configurãrii. În mod implicit,

  clientul încearcã sã stabileascã o legãturã cu serverul imediat ce instalezi

  INTERLNK.EXE.

  /LOW

  Încarcã driverul INTERLNK.EXE în memoria convenþionalã, chiar dacã memoria

  superioarã este disponibilã. În mod implicit, INTERLNK.EXE este încãrcat în

  memoria superioarã dacã aceasta este disponibilã.

  /BAUD:vitezã

  Stabileºte o vitezã maximã (în baud) pentru comunicaþia serialã. Valori

  valabile pentru vitezã sunt 9600, 19200, 38400, 57600 ºi 115200. Valoarea

  implicitã este 115200.

  /V

  Previne conflictele cu ceasul computerului. Specificã acest switch dacã ai o

  conexiune serialã între computere ºi unul dintre ele se opreºte când foloseºti

  Interlnk ca sã accesezi un drive sau un port de imprimantã.

 

 

 

International

Urmãtoarele comenzi sunt utile pentru configurãri specifice unor þãri sau

alfabete folosite la afiºare, pentru schimbarea seturilor de caractere (a

paginilor de cod):

  CHCP

  COUNTRY

  KEYB

  MODE (pentru setarea paginii de cod)

  NLSFUNC

 

 

 

INTERSVR

Comandã care lanseazã serverul Interlnk.

Sintaxa:

INTERSVR [drive:[...]] [/X=drive:[...]] [/LPT:[n|adresã]] [/COM:[n|adresã]] [/BAUD:vitezã] [/B] [/V]Ca sã copiezi fiºierele Interlnk de pe un computer pe altul, foloseºte

urmãtoarea sintaxã:

INTERSVR /RCOPYParametri:

  drive:

  Specificã litera (literele) pentru drive-ul sau drive-urile care se

  redirecteazã. În mod implicit, toate drive-urile sunt redirectate.

Switch-uri:

  /X=drive:

  Specificã litera (literele) pentru drive-ul sau drive-urile care nu se

  redirecteazã. În mod implicit, toate drive-urile sunt redirectate.

  /LPT:[n|adresã]

  Specificã un port paralel care va fi folosit. Parametrul n specificã numãrul

  portului paralel. Parametrul adresã specificã adresa portului paralel. Dacã

  omiþi n sau adresã, serverul Interlnk foloseºte primul port paralel pe care îl

  gãseºte conectat la client. Dacã specifici switch-ul /LPT ºi omiþi switch-ul

  /COM, serverul cautã numai porturile paralele. În mod implicit, sunt scanate

  toate porturile paralele ºi seriale.

  /COM:[n|adresã]

  Specificã un port serial care va fi folosit. Parametrul n specificã numãrul

  portului serial. Parametrul adresã specificã adresa portului serial. Dacã

  omiþi n sau adresã, serverul Interlnk foloseºte primul port serial pe care îl

  gãseºte conectat la client. Dacã specifici switch-ul /COM ºi omiþi switch-ul

  /LPT, serverul cautã numai porturile seriale. În mod implicit, sunt scanate

  toate porturile paralele ºi seriale.

  /BAUD:vitezã

  Stabileºte o valoare maximã pentru viteza serialã (în baud). Valori valabile

  pentru vutezã sunt 9600, 19200, 38400, 57600 ºi 115200. Valoarea implicitã

  este 115200.

  /B

  Afiºeazã datele de pe ecranul serverului Interlnk în alb-negru. Foloseºte

  acest switch dacã ai probleme cu afiºarea pe un monitor monocrom.

  /V

  Previne conflictele cu ceasul computerului. Foloseºte acest switch dacã ai o

  conexiune serialã între computere ºi unul dintre ele se opreºte când foloseºti

  Interlnk ca sã accesezi un drive sau un port de imprimantã.

  /RCOPY

  Copiazã fiºierele Interlnk de pe un computer pe altul, cu condiþia ca

  computerele sã fie interconectate cu un cablu serial sau paralel, iar comanda

  MODE sã fie disponibilã pe computerul pe care instalezi Interlnk.

Pentru detalii despre Interlnk, vezi comenzile INTERLNK.EXE ºi INTERSVR

 

 

KEYB

Comandã care lanseazã programul Keyb. Acesta configureazã tastatura pentru o

anumitã limbã, diferitã de engleza americanã. Pentru o introducere în programul

Keyb, a se citi capitolul Customizing for International Use ("Configurarea

pentru uz internaþional") din MS-DOS User's Guide.

Sintaxa: La promptul de comandã, se va folosi sintaxa:

KEYB [xx[,[yyy][,[drive:][cale]fiºier]]] [/E] [/ID:nnn]În fiºierul CONFIG.SYS se va folosi sintaxa:

INSTALL=[[drive-dos:]cale-dos]KEYB.COM [xx[,[yyy][,[drive:][cale]fiºier]]] [/E] [/ID:nnn]Parametri:

  xx

  Stabileºte codul pentru maparea tastaturii. Vezi tabelul de la sfârºitul

  acestei topici pentru o listã de valori valabile pentru acest parametru.

  yyy

  Specificã setul de caractere (pagina de cod). Vezi tabelul de la sfârºitul

  acestei topici pentru o listã de valori valabile pentru acest parametru. Dacã

  aceastã valoare nu este specificatã, KEYB foloseºte setul curent de caractere.

 

  [drive:][cale]fiºier

  Specificã locaþia ºi numele fiºierului pentru definirea tastaturii. Fiºierul

  implicit este KEYBOARD.SYS. Dacã acesta se aflã într-un director inclus în

  calea sistemului, atunci nu trebuie sã specifici aceºti parametri. (MS-DOS

  6.22 include douã fiºiere pentru definirea tastaturii: KEYBOARD.SYS, fiºierul

  implicit, ºi KEYBRD2.SYS, care oferã suport pentru tastaturi care nu sunt

  incluse în KEYBOARD.SYS. Pentru informaþii despre folosirea lui KEYBRD2.SYS,

  vezi fiºierul COUNTRY.TXT)

  [drive-dos:]cale-dos

  Specificã locaþia fiºierului KEYB.COM

Switch-uri:

  /E

  Specificã faptul cã este instalatã o tastaturã evoluatã. Foloseºte acest

  switch dacã foloseºti o tastaturã evoluatã cu un computer 8086.

  /ID:nnn

  Specificã tastatura aflatã în uz. Acest switch este valabil numai pentru

  þãrile care au mai multe suporturi de tastaturã pentru aceeaºi limbã (Franþa,

  Italia ºi Marea Britanie).

Vezi tabelul urmãtor pentru o listã de valori valabile pentru nnn.

Valori pentru xx, yyy ºi nnn

Urmãtorul tabel aratã valorile valabile pentru xx, yyy ºi nnn pentru fiecare

þarã ºi limbã suportate de KEYBOARD.SYS: ÞARA sau LIMBATASTATURÃ

      (xx)SET de CARACTERE

      (yyy)IDENTIFICATOR de

      TASTATURÃ (nnn)

      America Latinãla850, 437

      Belgiabe850, 437

      Braziliabr850, 437

      Cehiacz852, 850

      Danemarcadk850, 865

      Elveþia (Francezã)sf850, 437

      Elveþia (Germanã)sg850, 437

      Finlandasu850, 437

      Francezãfr850, 437120, 189

      Franceza Canadianãcf850,863

      Germaniagr850, 437

      Italiait850, 437141, 142

      Iugoslaviayu852, 850

      Marea Britanieuk850, 437166, 168

      Norvegiano850, 865

      Olandanl850, 437

      Poloniapl852, 850

      Portugaliapo850, 860

      Slovaciasl852, 850

      Spaniasp850, 437

      Statele Uniteus850, 437

      Suediasv850, 437

      Ungariahu852, 850

Aceastã listã include numai tastaturile suportate de fiºierul KEYBOARD.SYS. O

listã a tastaturilor suportate de fiºierul KEYBRD2.SYS se gãseºte în fiºierul

COUNTRY.TXT

Pentru informaþii despre folosirea seturilor de caractere active ºi de rezervã,

vezi comanda CHCP

 

 

 

LABEL

Comandã care creeazã, modificã sau ºterge eticheta de volum a unui disc. MS-DOS

afiºeazã eticheta de volum în orice listare de director (la comanda DIR). Dacã

existã ºi un numãr serial al volumului, MS-DOS afiºeazã ºi acest numãr.

Sintaxa:

LABEL [drive:][etichetã]Ca sã ceri afiºarea etichetei ºi numãrului serial ale volumului curent, dacã

existã, ºi ca sã þi se cearã introducerea unei etichete noi sau ºtergerea celei

existente, foloseºte sintaxa:

LABELParametri:

  drive:

  Specificã locaþia discului cãruia vrei sã-i dai o etichetã nouã.

  etichetã

  Specificã noua etichetã de volum. Trebuie sã incluzi caracterul "douã puncte"

  (":") între drive ºi etichetã.

Pentru informaþii despre numãrul serial al unui disc ºi despre afiºarea

etichetei discului curent, vezi ºi comanda VOL.

 

 

LASTDRIVE

Comandã (utilizabilã numai în CONFIG.SYS) care specificã numãrul de drive-uri pe

care le poate accesa MS-DOS, prin litera valabilã pentru ultimul drive.

Sintaxa:

LASTDRIVE=xParametru:

  x

  Specificã o literã de drive între A ºi Z.

 

 

 

LH

Comandã care încarcã un program în zona superioarã a memoriei. De fapt, este o

abreviere a comenzii LOADHIGH.

 

 

LOADFIX

Comandã care asigurã încãrcarea unui program mai sus de primii 64 K de memorie,

ºi lanseazã în execuþie programul.

Sintaxa:

LOADFIX [drive:][cale]fiºier [parametri-program]Parametri:

  [drive:][cale]

  Specificã drive-ul ºi directorul unde se aflã programul.

  fiºier

  Specificã numele programului.

  parametri-program

  Specificã orice parametri de linie de comandã ai programului pe care vrei sã-i

  foloseºti.

 

 

 

LOADHIGH

Comandã care încarcã un program în zona de memorie superioarã. Încãrcarea unui

program în memoria superioarã lasã mai mult spaþiu liber îm memoria

convenþionalã pentru alte programe. Pentru detalii despre optimizarea memoriei,

vezi capitolul Making More Memory Available ("Cum sã ai la dispoziþie mai multã

memorie") din MS-DOS User's Guide.

Comanda LOADHIGH poate fi prescurtatã ca LH.

Sintaxa:

LOADHIGH [drive:][cale]fiºier [parametri]Ca sã specifici regiunea (sau regiunile) din memorie în care vrei sã se încarce

programul, foloseºte sintaxa:

LOADHIGH [/L:regiune1[,dimmin1][;regiune2[,dimmin2]...] [/S]] [drive:][cale]fiºier  [parametri]Switch-uri:

  /L:regiune1[,dimmin1][;regiune2[,dimmin2]...]

  Specificã una sau mai multe regiuni de memorie în care sã fie încãrcat

  programul. dacã /L nu este folosit, MS-DOS încarcã programul în cel mai mare

  bloc liber de memorie superioarã (UMB) ºi pune toate celelalte UMB la

  dispoziþia programului. Poþi folosi switch-ul /L ca sã încarci programul

  într-o anumitã regiune de memorie sau ca sã specifici ce regiuni pot fi

  folosite de cãtre program.

  Ca sã încarci programul în cel mai mare bloc dintr-o anumitã regiune a

  memoriei superioare, specificã numãrul regiunii dupã switch-ul /L. De exemplu,

  ca sã încarci programul în cel mai mare bloc liber din regiunea 4, vei scrie

  /L:4 (poþi vedea zonele libere de memorie cu comanda MEM /F datã de la

  promptul de comandã).

  Când este încãrcat cu switch-ul /L, un program poate folosi numai regiunea de

  memorie specificatã. Unele programe folosesc mai multe regiuni de memorie;

  pentru acestea, poþi specifica mai multe regiuni (ca sã afli cum foloseºte

  memoria un anumit program, foloseºte comanda MEM /M program, unde program este

  chiar numele programului respectiv). Ca sã specifici douã sau mai multe

  regiuni, separã numerele blocurilor prin "punct ºi virgulã" (";"). De exemplu,

  ca sã foloseºti blocurile 2 ºi 3, vei scrie /L:2;3

  În mod normal, MS-DOS încarcã programul în UMB în regiunea specificatã numai

  dacã acea regiune conþine un UMB mai mare decât mãrimea programului la

  încãrcare (de obicei egalã cu dimensiunea fiºierului care conþine programul

  executabil). Dacã programul necesitã mai multã memorie în timpul execuþiei

  decât în momentul încãrcãrii sale, poþi folosi parametrul dimmin ca sã te

  asiguri cã programul nu va fi încãrcat într-un UMB prea mic pentru el. Dacã

  specifici o valoare pentru dimmin, MS-DOS încarcã programul în acea regiune

  numai dacã ea conþine un UMB mai mare ºi decât dimensiunea programului la

  încãrcare, ºi decât dimensiunea minimã specificatã prin dimmin.

  /S

  Reduce mãrimea UMB la dimensiunea sa minimã în timpul încãrcãrii programului.

  Folosirea acestui switch asigurã cea mai eficientã utilizare a memoriei. Acest

  switch este folosit, de obicei, numai de cãtre programul MemMaker, care poate

  analiza utilizarea memoriei de cãtre un program ca sã determine dacã switch-ul

  /S poate fi folosit fãrã riscuri la încãrcarea acelui program. Acest switch

  poate fi folosit numai împreunã cu switch-ul /L ºi afecteazã numai UMB-urile

  pentru care s-a specificat o dimensiune minimã dimmin în cadrul switch-ului

  /L.

Parametri:

  [drive:][cale]fiºier

  Specificã locaþia ºi numele programului pe care vrei sã-l încarci.

  parametri

  Specificã orice informaþii cerute de program în linia sa de comandã.

Pentru informaþii despre încãrcarea driverelor în memoria superioarã, vezi ºi

comanda DEVICEHIGH

Pentru informaþii despre folosirea programului MemMaker ca sã muþi programele în

zona memoriei superioare, vezi comanda MEMMAKER

 

 

MD

Comandã care creeazã un director. Este abrevierea pentru comanda MKDIR.

 

 

MEM

Comandã care afiºeazã volumul de memorie folosit ºi liber din sistem. Poþi

folosi comanda MEM ca sã afiºezi informaþii despre zonele de memorie alocatã ºi

de memorie liberã, ºi despre programele încãrcate curent în memorie.

Sintaxa:

MEM [/CLASSIFY|/DEBUG|/FREE|/MODULE nume-modul] [/PAGE]Ca sã afiºezi starea memoriei computerului, în uz ºi liberã, foloseºte sintaxa:

MEMSwitch-uri:

  /CLASSIFY

  Listeazã programele aflate curent în memorie ºi aratã câtã memorie

  convenþionalã ºi superioarã foloseºte fiecare program. Face ºi totalul general

  al utilizãrii memoriei ºi afiºeazã cele mai mari blocuri de memorie liberã.

  Poþi folosi /CLASSIFY împreunã cu switch-ul /PAGE dar nu ºi împreunã cu alte

  switch-uri ale comenzii MEM. Switch-ul /CLASSIFY poate fi abreviat ca /C

  /DEBUG

  Listeazã programele ºi driverele interne care sunt încãrcate curent în

  memorie. Aratã, pentru fiecare modul, mãrimea, adresa de segment ºi tipul

  modulului, face totalul geenral al memoriei utilizate ºi afiºeazã ºi alte

  informaþii utile în programare. Poþi folosi /DEBUG împreunã cu switch-ul /PAGE

  dar nu ºi împreunã cu alte switch-uri ale comenzii MEM. Switch-ul /DEBUG poate

  fi abreviat ca /D

  /FREE

  Listeazã zonele libere ale memoriei convenþionale ºi superioare. Afiºeazã

  adresa de segment ºi mãrimea pentru fiecare zonã liberã din memoria

  convenþionalã, ºi aratã cel mai mare bloc liber din fiecare regiune a memoriei

  superioare. Poþi folosi /FREE împreunã cu switch-ul /PAGE dar nu ºi împreunã

  cu alte switch-uri ale comenzii MEM. Switch-ul /FREE poate fi abreviat ca /F

  /MODULE nume-modul

  Aratã modul în care un modul al unui program foloseºte memoria în mod curent.

  Trebuie sã specifici numele modulului dupã switch-ul /MODULE, prin nume-modul.

  Listeazã zonele de memorie pe care le are alocate modulul specificat ºi aratã

  adresa ºi mãrimea fiecãrei zone. Poþi folosi /MODULE împreunã cu switch-ul

  /PAGE dar nu ºi împreunã cu alte switch-uri ale comenzii MEM. Switch-ul

  /MODULE poate fi abreviat ca /M

  /PAGE

  Face o pauzã dupã fiecare completare a ecranului la afiºare, ca sã poþi citi

  datele afiºate ºi apoi sã apeºi orice tastã ca sã treci la ecranul urmãtor.

  Acest switch poate fi folosit împreunã cu oricare dintre celelalte switch-uri

  ale comenzii MEM.

Pentru informaþii despre verificarea spaþiului disponibil pe un disc, vezi

comanda CHKDSK.

 

 

MEMMAKER

Comandã care lanseazã programul MemMaker (Memory Maker). Acesta optimizeazã

utilizarea memoriei computerului prin mutarea driverelor ºi programelor

rezidente în memorie, în zonele de memorie superioarã. Ca sã foloseºti Memmaker,

computerul tãu trebuie sã aibã un procesor 80386 sau 80486 ºi memorie extinsã.

Pentru detalii despre folosirea lui MemMaker, vezi capitolul Making More Memory

Available ("Cum sã ai la dispoziþie mai multã memorie") din the MS-DOS User's

Guide.

Avertisment:Nu folosi aceastã comandã în timp ce ruleazã Windows.

Sintaxa:

MEMMAKER [/B] [/BATCH] [/SESSION] [/SWAP:drive] [/T] [/UNDO] [/W:m1,m2]Switch-uri:

  /B

  Afiºeazã MemMaker în alb-negru. Foloseºte aceastã opþiune dacã MemMaker nu se

  afiºeazã corect pe un monitor monocrom.

  /BATCH

  Ruleazã MemMaker în mod batch (neinteractiv). În acest mod, MemMaker executã

  automat acþiunea implicitã la toate prompturile. Dacã survine vreo eroare,

  MemMaker restaureazã fiºierele anterioare CONFIG.SYS, AUTOEXEC.BAT ºi (dacã

  este necesar) SYSTEM.INI din Windows. Dupã ce MemMaker îºi încheie lucrarea,

  poþi revedea mesajele de stare în fiºierul MEMMAKER.STS file. (Ca sã-l vezi,

  foloseºte un editor de text precum MS-DOS Editor, lansat cu comanda EDIT, sau

  foloseºte comanda TYPE).

  /SESSION

  Folosit exclusiv de MemMaker în timpul procesului de optimizare.

  /SWAP:drive

  Specificã (dupã caracterul "douã puncte") litera drive-ului care a fost

  iniþial discul de pornire a sistemului tãu. Acest switch este necesar numai

  dacã litera discului tãu de pornire s-a modificat de la pornirea computerului

  (uneori se întâmplã acest lucru datoritã comutãrii discurilor, realizatã de

  unele programe de compresie a discului). Dacã litera discului s-a modificat ºi

  nu specifici acest switch, MemMaker nu va fi capabil sã gãseascã fiºierele de

  pornrie ale sistemului tãu.

  Nu ai nevoie sã foloseºti acest switch dacã foloseºti programele Stacker 2.0,

  SuperStor sau Microsoft DoubleSpace.

  /T

  Dezactiveazã detectarea reþelelor de tip IBM Token-Ring. Foloseºte acest

  switch numai dacã sistemul tãu include o astfel de reþea ºi dacã ai probleme

  la rularea lui MemMaker.

  /UNDO

  Determinã MemMaker sã anuleze cele mai recente modificãri fãcute tot de el,

  readucând sistemul la configuraþia dinaintea efectuãrii modificãrilor. Când

  MemMaker optimizeazã memoria sistemului tãu, el face modificãri în fiºierele

  CONFIG.SYS ºi AUTOEXEC.BAT (ºi, dacã este necesar, în SYSTEM.INI pentru

  Windows). Dacã sistemul tãu nu funcþioneazã corect dupã încheierea execuþiei

  lui MemMaker, sau dacã nu eºti mulþumit cu noua configurare a memoriei tale,

  poþi reveni la configuraþia anterioarã lansând MemMaker cu switch-ul /UNDO.

  /W:m1,m2

  Specificã volumul de memorie superioarã care trebuie rezervat pentru bufferele

  de translaþie ale Windows-ului. Sistemul Windows are nevoie de douã zone de

  memorie superioarã pentru bufferele sale de translaþie. Valoarea m1 specificã

  mãrimea primei regiuni, iar m2 specificã mãrimea celei de-a doua regiuni. În

  mod implicit, MemMaker nu rezervã memorie pentru Windows, deci ca ºi cum s-ar

  specifica /W:0,0

Pentru detalii despre încãrcarea driverelor în memoria superioarã, vezi comanda

DEVICEHIGH

Pentru detalii despre încãrcarea programelor în memoria superioarã, vezi comanda

LOADHIGH (LH)

 

 

MENUCOLOR

Comandã (utilizabilã numai într-un bloc de meniu pentru configurãri multiple din

CONFIG.SYS) care stabileºte culorile textului ºi fondului pentru meniul de

pornire (în Multi-Config).

Meniul de pornire este o listã de comenzi posibile care apare când porneºti

computerul. Defineºti un meniu de pornire folosind comenzi speciale, utilizabile

numai în CONFIG.SYS. Fiecare item din meniu corespunde unui set de comenzi din

CONFIG.SYS, numit "bloc de configurare". Un meniu de pornire îþi permite sã

porneºti computerul în diverse configuraþii. Pentru detalii despre definirea de

configuraþii multiple, vezi capitolul Configuring Your System ("Configurarea

sistemului tãu") din MS-DOS User's Guide.

Sintaxa:

MENUCOLOR=x[,y]

Parametri:

  x

  Stabileºte culoarea textului din meniu. Poþi specifica o valoare între 0 ºi

  15. Vezi mai jos tabelul Lista de culori, care conþine o listã a culorilor ºi

  valorilor corespunzãtoare lor.

  y

  Stabileºte culoarea ecranului la afiºarea meniului. Poþi specifica o valoare

  între 0 ºi 15. Vezi mai jos tabelul Lista de culori, care conþine o listã a

  culorilor ºi valorilor corespunzãtoare lor. Valoarea y este opþionalã. Dacã nu

  specifici nici o valoare y, MS-DOS afiºeazã meniul cu text de culoarea

  specificatã prin x, pe fond negru. Ai grijã sã specifici valori diferite (ºi

  suficient de contrastante) pentru x ºi y, altfel textul va fi invizibil sau

  greu de citit.

Lista de culori

Culorile valabile sunt de la 0 la 15, dupã cum urmeazã: 0NegruBlack

      1AlbastruBlue

      2VerdeGreen

      3BleuCyan

      4RoºuRed

      5MovMagenta

      6MaroBrown

      7AlbWhite

      8GriGray

      9Albastru-deschisBright Blue

      10Verde-deschisBright Green

      11Bleu-deschisBright Cyan

      12RozBright Red

      13Mov-deschisBright Magenta

      14GalbenYellow

      15Alb strãlucitorBright White

Notã: Pe unele monitoare, culorile de la 8 la 15 clipesc.

Comanda MENUCOLOR este una dintre cele 6 comenzi speciale utilizabile numai în

CONFIG.SYS pentru a defini configuraþii multiple într-un singur fiºier

CONFIG.SYS. Celelalte comenzi pentru definirea meniului de pornire cu

configuraþii multiple sunt:

  INCLUDE - include conþinutul unui bloc de configurare într-un altul. Aceastã

  comandã nu poate fi folositã într-un bloc de meniu.

  MENUITEM - defineºte un item din meniu.

  MENUDEFAULT - specificã itemul implicit din meniu.

  SUBMENU - defineºte un submeniu.

  NUMLOCK - specificã starea tastei NumLock când apare meniul de start. (Deºi

  comanda NUMLOCK poate fi folositã oriunde în fiºierul CONFIG.SYS, ea este

  utilã mai ales când se defineºte un meniu de start).

 

 

 

MENUDEFAULT

Comandã (utilizabilã numai într-un bloc de meniu pentru configurãri multiple din

CONFIG.SYS) care defineºte itemul implicit pentru meniul de pornire (în

Multi-Config) ºi un timp-limitã pentru alegerea altei opþiuni. Dacã nu foloseºti

aceastã comandã, MS-DOS foloseºte valoarea implicitã 1.

Meniul de pornire este o listã de comenzi posibile care apare când porneºti

computerul. Defineºti un meniu de pornire folosind comenzi speciale, utilizabile

numai în CONFIG.SYS. Fiecare item din meniu corespunde unui set de comenzi din

CONFIG.SYS, numit "bloc de configurare". Un meniu de pornire îþi permite sã

porneºti computerul în diverse configuraþii. Pentru detalii despre definirea de

configuraþii multiple, vezi capitolul Configuring Your System ("Configurarea

sistemului tãu") din MS-DOS User's Guide.

Sintaxa:

MENUDEFAULT=nume-bloc[,timp]Parametri:

  nume-bloc

  Specificã itemul implicit din meniu prin numele blocului asociat lui. Blocul

  trebuie sã fie definit în altã parte în fiºierul CONFIG.SYS. Când MS-DOS

  afiºeazã meniul de pornire, itemul implicit al meniului iese în evidenþã ºi

  numãrul sãu apare dupã promptul Enter a choice ("Alege o opþiune").

  timp

  Stabileºte câte secunde va aºtepta MS-DOS înainte de a porni computerul cu

  configuraþia implicitã. Dacã nu specifici o valoare pentru timp, MS-DOS nu

  continuã pânã ce nu se apasã tasta ENTER. Poþi specifica o valoare între 0 ºi

  90 secunde. Un timp cu valoarea 0 forþeazã selectarea automatã a itemului

  implicit, practic sãrindu-se peste afiºarea meniului.

Comanda MENUDEFAULT este una dintre cele 6 comenzi speciale utilizabile numai în

CONFIG.SYS pentru a defini configuraþii multiple într-un singur fiºier

CONFIG.SYS. Celelalte comenzi pentru definirea meniului de pornire cu

configuraþii multiple sunt:

  INCLUDE - include conþinutul unui bloc de configurare într-un altul. Aceastã

  comandã nu poate fi folositã într-un bloc de meniu.

  MENUITEM - defineºte un item din meniu.

  MENUCOLOR - defineºte culorile pentru textul meniului ºi fondul ecranului.

  SUBMENU - defineºte un submeniu.

  NUMLOCK - specificã starea tastei NumLock când apare meniul de start. (Deºi

  comanda NUMLOCK poate fi folositã oriunde în fiºierul CONFIG.SYS, ea este

  utilã mai ales când se defineºte un meniu de start).

 

 

 

MENUITEM

Comandã (utilizabilã numai într-un bloc de meniu pentru configurãri multiple din

CONFIG.SYS) care defineºte un item din meniul de pornire (în Multi-Config).

Într-un meniu pot exista cel mult 9 itemi.

Meniul de pornire este o listã de comenzi posibile care apare când porneºti

computerul. Defineºti un meniu de pornire folosind comenzi speciale, utilizabile

numai în CONFIG.SYS. Fiecare item din meniu corespunde unui set de comenzi din

CONFIG.SYS, numit "bloc de configurare". Un meniu de pornire îþi permite sã

porneºti computerul în diverse configuraþii. Pentru detalii despre definirea de

configuraþii multiple, vezi capitolul Configuring Your System ("Configurarea

sistemului tãu") din MS-DOS User's Guide.

Sintaxa:

MENUITEM=nume-bloc[,text-menu]Parametri:

  nume-bloc

  Specificã numele blocului de configurare asociat. Blocul trebuie sã fie

  definit în altã parte din fiºierul CONFIG.SYS. Când itemul de meniu este

  selectat din meniul de pornire, MS-DOS executã comenzile din blocul de

  configurare asociat, ca ºi comenzile de la începutul fiºierului CONFIG.SYS ºi

  orice comenzi din blocurile de configurare care au antetul [common]

  Dacã MS-DOS nu poate gãsi un bloc cu numele specificat, itemul nu va apãrea în

  meniul de pornire. Numele blocului poate avea pânã la 70 de caractere în

  lungime ºi poate conþine majoritatea caracterelor tipãribile. El nu poate

  include caracterele: spaþiu, backslash ("\"), virgulã, punct ºi virgulã (";"),

  egal ("=") sau paranteze pãtrate ("[" ºi "]").

  text-menu

  Specificã textul pe care vrei sã-l afiºeze MS-DOS pentru acest item de meniu.

  Dacã nu specifici nici un text, MS-DOS afiºeazã numele blocului ca item de

  meniu. Textul meniului poate avea pânã la 70 de caractere ºi poate conþine

  orice caractere doreºti.

Comanda MENUITEM este una dintre cele 6 comenzi speciale utilizabile numai în

CONFIG.SYS pentru a defini configuraþii multiple într-un singur fiºier

CONFIG.SYS. Celelalte comenzi pentru definirea meniului de pornire cu

configuraþii multiple sunt:

  INCLUDE - include conþinutul unui bloc de configurare într-un altul. Aceastã

  comandã nu poate fi folositã într-un bloc de meniu.

  MENUDEFAULT - specificã itemul implicit din meniu.

  MENUCOLOR - defineºte culorile pentru textul meniului ºi fondul ecranului.

  SUBMENU - defineºte un submeniu.

  NUMLOCK - specificã starea tastei NumLock când apare meniul de start. (Deºi

  comanda NUMLOCK poate fi folositã oriunde în fiºierul CONFIG.SYS, ea este

  utilã mai ales când se defineºte un meniu de start).

 

 

 

MKDIR

Comandã care creeazã un director (forma abreviatã: MD).

Sintaxa:

MKDIR [drive:]cale

MD [drive:]caleParametri:

  drive:

  Specificã drive-ul pe care vrei sã creezi noul director.

  cale

  Specificã numele ºi locaþia noului director. Lungimea maximã pentru orice

  cale, de la directorul-rãdãcinã pânã la noul director, este de 63 de

  caractere, inclusiv caracterele backslash ("\").

Pentru informaþii despre ºtergerea unui director, vezi comanda RMDIR

Pentru detalii despre schimbarea directorului curent, vezi comanda CHDIR

 

 

MODE

Comandã care configureazã dispozitive de sistem. Comanda MODE îndeplineºte multe

sarcini diferite, precum afiºarea stãrii sistemului, modificarea configurãrilor

de sistem, sau reconfigurarea de porturi ºi dispozitive.

Folosirea comenzii MODE

Deoarece comanda MODE executã multe sarcini diferite, sintaxa necesarã pentru

executarea fiecãrei sarcini este diferitã. Mai jos este o listã a sarcinilor

pentru care poþi folosi comanda MODE:

  Reconfigurarea imprimantei ataºate la un port paralel (LPT1, LPT2 sau LPT3)

  pentru a imprima la 80 sau 132 de caractere pe rând, 6 sau 8 rânduri pe inch,

  sau ambele (dacã imprimanta suportã aceste facilitãþi).

  Configurarea unui port serial (COM1, COM2, COM3 sau COM4) în ce priveºte

  viteza în baud, paritatea ºi numãrul de biþi de date ºi de stop, pentru

  utilizarea cu un anumit dispozitiv serial - modem, imprimantã, etc.

  Afiºarea stãrii pentru toate dispozitivele sau pentru un singur dispozitiv.

  Redirectarea ieºirii de imprimantã de la un port paralel cãtre un port serial,

  astfel încât portul serial sã devinã portul implicit al sistemului.

  Configurarea internaþionalã prin pregãtirea dispozitivelor pentru comutarea

  setului de caractere (a paginii de cod).

  Configurarea adaptorului grafic - selectarea unui alt adaptor grafic sau

  schimbarea configuraþiei adaptorului grafic curent.

  Configurarea tastaturii în ceea ce priveºte stabilirea vitezei de tastare

  automatã (typematic rate).

Cerinþe pentru ANSI.SYS ºi DISPLAY.SYS

MODE poate îndeplini anumite sarcini, cum este configurarea modului de afiºare,

numai dacã ai inclus în fiºierul CONFIG.SYS o comandã DEVICE pentru încãrcarea

driverului ANSI.SYS. Trebuie sã instalezi DISPLAY.SYS ca sã foloseºti MODE

pentru comutarea setului de caractere.

Adãugarea de comenzi MODE în AUTOEXEC.BAT

Deºi poþi introduce oricare formã a comenzii MODE de la promptul de comandã,

poþi folosi comenzi MODE ºi în fiºierul AUTOEXEC.BAT, ca sã reconfigurezi

automat sistemul de fiecare datã când porneºti sau reporneºti computerul.

 

 

 

MODE - Afiºarea stãrii dispozitivelor

Comanda MODE permite afiºarea stãrii pentru unul sau pentru toate dispozitivele

instalate în sistemul tãu.

Sintaxa: Pentru afiºarea stãrii unui anumit dispozitiv (device) din sistem:

MODE [device] [/STATUS]Pentru afiºarea stãrii tuturor dispozitivelor instalate în sistem:

MODEParametru:

  device

  Specificã numele dispozitivului pentru care doreºti sã fie afiºatã starea.

Switch:

  /STATUS

  Solicitã starea oricãror imprimante paralele redirectate. Când comanda MODE

  este folositã fãrã acest switch, se afiºeazã starea tuturor dispozitivelor

  instalate, cu excepþia imprimantelor paralele redirectate. Poþi abrevia

  switch-ul /STATUS prin /STA

 

 

 

MODE - Configurarea porturilor seriale

Comanda MODE permite configurarea porturilor de comunicaþie serialã (COM1, COM2,

COM3 ori COM4).

Sintaxa:

MODE COMm[:] [b[,p[,d[,s[,r]]]]]

MODE COMm[:] [BAUD=b] [PARITY=p] [DATA=d] [STOP=s] [RETRY=r]

Parametri:

  COMm

  Specificã numãrul portului serial (COM). Valori valabile pentru m sunt de la 1

  la 4.

  Dacã omiþi oricare dintre urmãtorii 5 parametri, MODE foloseºte cea mai

  recentã valoare stabilitã pentru parametrul omis. Dacã foloseºti forma scurtã

  a sintaxei (fãrã cuvintele BAUD=, PARITY=, DATA=, etc.), atunci comanda MODE

  "recunoaºte" parametrii dupã poziþia lor. Astfel, dacã nu specifici nici o

  valoare pentru un parametru, tot trebuie sã scrii virgula care precede

  urmãtorul parametru.

  BAUD=b

  Specificã primele douã cifre ale vitezei de transmisie în biþi pe secundã.

  Lista urmãtoare prezintã valorile valabile pentru b ºi vitezele asociate lor:

    11    110 baud

    15    150 baud

    30    300 baud

    60    600 baud

    12    1200 baud

    24    2400 baud

    48    4800 baud

    96    9600 baud

    19    19,200 baudValoarea 19 pentru b nu este suportatã pe toate computerele (verificã asta în

  manualul tãu pentru hardware). Poþi abrevia acest parametru prin omiterea

  porþiunii BAUD= ºi scrierea numai a valorii pentru b.

  PARITY=p

  Specificã felul în care sistemul foloseºte bitul de paritate pentru transmisia

  erorilor. Valoarea p poate fi una dintre urmãtoarele:

    N (none) - nici una

    E (even) - paritate parã

    O (odd) - paritate imparã

    M (mark) - marcaj

    S (space) - spaþiu

  Valoarea implicitã este E. Nu toate computerele suportã valorile M ºi S. Poþi

  abrevia acest parametru prin omiterea porþiunii PARITY= ºi scrierea numai a

  valorii pentru p.

  DATA=d

  Specificã numãrul de biþi de date într-un caracter. Valori valabile pentru d

  sunt de la 5 la 8. Valoarea implicitã este 7. Nu toate computerele suportã

  valorile 5 ºi 6. Poþi abrevia acest parametru prin omiterea porþiunii DATA= ºi

  scrierea numai a valorii pentru d.

  STOP=s

  Specificã numãrul de biþi de stop care definesc sfârºitul unui caracter: 1,

  1.5 sau 2. Dacã viteza este de 110 baud, valoarea implicitã este 2; altfel,

  valoarea implicitã este 1. Nu toate computerele suportã valoarea 1.5. Poþi

  abrevia acest parametru prin omiterea porþiunii STOP= ºi scrierea numai a

  valorii pentru s.

  RETRY=r

  Specificã reîncercarea transmisiei dacã survine o eroare de time-out atunci

  când MODE încearcã sã trimitã semnale cãtre o imprimantã serialã. Acest

  parametru face ca o parte din comanda MODE sã rãmânã rezidentã în memorie.

  Urmãtoarea listã prezintã valorile valabile pentru r ºi o scurtã descriere a

  fiecãreia:

    E - returneazã o eroare dacã gãseºte portul ocupat.

    B - returneazã semnalul "busy" dacã gãseºte portul ocupat.

    P - continuã reîncercarea pânã când imprimanta acceptã semnalul.

    R - returneazã "ready" dacã gãseºte portul ocupat.

    N - nu reîncearcã nimic (valoarea implicitã, asumatã ºi dacã nu se specificã

    nici o valoare pentru r).

  Dacã foloseºti comanda MODE într-o reþea, nu folosi nici una din valorile

  pentru r. Poþi abrevia acest parametru prin omiterea porþiunii RETRY= ºi

  scrierea numai a valorii pentru r.

 

 

 

MODE - Configurarea internaþionalã

Comanda MODE permite ºi pregãtirea, selectarea, reîncãrcarea sau afiºarea

numerelor seturilor de caractere (ale paginilor de cod) pentru imprimante

paralele sau pentru tastaturã ºi monitor. Pentru o introducere în folosirea

seturilor de caractere, vezi capitolul Customizing for International Use

("Configurarea pentru uz internaþional") din MS-DOS User's Guide.

Sintaxa:

MODE device CODEPAGE PREPARE=((yyy [...]) [drive:][cale]fiºier)

MODE device CODEPAGE SELECT=yyy

MODE device CODEPAGE REFRESH

MODE device CODEPAGE [/STATUS]Parametri:

  device

  Specificã dispozitivul pentru care vrei sã pregãteºti sau sã selectezi un set

  de caractere. Nume valide sunt CON, LPT1, LPT2, LPT3 ºi PRN.

  CODEPAGE PREPARE

  Pregãteºte seturi de caractere pentru dispozitivul specificat prin device.

  Înainte de a putea folosi un set de caractere cu un dispozitiv, trebuie ca mai

  întâi sã pregãteºti setul de caractere. Dupã ce foloseºti forma CODEPAGE

  PREPARE a comenzii MODE, foloseºte forma CODEPAGE SELECT ca sã specifici setul

  de caractere pe care vrei sã-l foloseºti. Poþi abrevia CODEPAGE prin CP ºi

  PREPARE prin PREP

  yyy

  Specificã numãrul setului de caractere de pregãtit sau de selectat. Lista

  urmãtoare prezintã seturile de caractere suportate de fiºierul EGA.CPI,

  împreunã cu þara sau limba corespunzãtoare:

    437    United States

    850    Multilingual (Latin I)

    852    Slavic (Latin II)

    860    Portuguese

    863    Canadian-French

    865    Nordic

Seturi de caractere suplimentare sunt suportate de fiºierele EGA2.CPI ºi

  EGA3.CPI. Pentru detalii, vezi fiºierul COUNTRY.TXT

  [drive:][cale]fiºier

  Specificã locaþia ºi numele fiºierului de informaþii despre pagina de cod

  (.CPI) folosit de MS-DOS pentru a pregãti un set de caractere pentru

  dispozitivul specificat.

  CODEPAGE SELECT

  Specificã (selecteazã) care set de caractere va fi folosit cu dispozitivul

  specificat prin device. Înainte de a selecta setul de caractere, trebuie sã

  foloseºti forma CODEPAGE PREPARE a comenzii MODE, ca sã pregãteºti setul de

  caractere respectiv. Poþi abrevia CODEPAGE prin CP ºi SELECT prin SEL

  CODEPAGE REFRESH

  Reîncarcã seturi de caractere pregãtite dacã s-au pierdut în urma unei

  probleme hardware sau a altui gen de eroare. Poþi abrevia CODEPAGE prin CP ºi

  REFRESH prin REF

  CODEPAGE

  Afiºeazã numerele seturilor de caractere, dacã existã, care sunt pregãtite sau

  selectate pentru dispozitivul specificat.

Switch:

  /STATUS

  Afiºeazã numerele seturilor de caractere pregãtite sau selectate pentru

  dispozitivul specificat. Poþi abrevia acest switch prin /STA. Indiferent dacã

  specifici switch-ul /STATUS sau nu, lansarea comenzii MODE cu un nume de

  dispozitiv ºi cu un parametru CODEPAGE afiºeazã numerele seturilor de

  caractere preparate sau selectate pentru dispozitivul specificat.

Pentru informaþii despre alte comenzi legate de seturile de caractere, vezi ºi

comenzile NLSFUNC ºi CHCP.

 

 

MODE - Configurarea adaptorului grafic

Comanda MODE permite ºi selectarea adaptorului grafic sau reconfigurarea lui.

Sintaxa:

MODE [display-adapter][,shift[,T]]

MODE [display-adapter][,n]

MODE CON[:] [COLS=c] [LINES=n]

Parametri:

  display-adapter

  Specificã o categorie de setãri. Lista urmãtoare prezintã valorile asociate

  fiecãrei categorii de setãri pentru adaptorul grafic. 40 ori 80Indicã

        numãrul de caractere pe rând

        BW40 ori BW80Specificã un adaptor grafic color (CGA) cu culorile

        dezactuvate, ºi indicã numãrul de caractere pe rând.

        CO40 ori CO80Specificã un adaptor grafic color cu culorile activate, ºi

        indicã numãrul de caractere pe rând.

        MONOSpecificã un adaptor grafic monocrom cu 80 de caractere pe rând.

 

  shift

  Specificã dacã ecranul CGA trebuie sã fie deplasat spre stânga sau spre

  dreapta. Valori valide pentru shift sunt L (pentru stânga) ºi R (pentru

  dreapta).

  T

  Îþi permite sã aliniezi ecranul folosind un model de test. MS-DOS îþi cere sã

  confirmi dacã ecranul este aliniat corect.

  CON[:]

  Se referã la monitor.

  COLS=c

  Specificã numãrul de caractere (coloane) pe rând. Valori valabile sunt 40 ºi

  80.

  LINES=n

  Specificã numãrul de rânduri care pot fi afiºate pe ecran. Valori valabile

  pentru n sunt 25, 43 ºi 50. Nu toate adaptoarele grafice suportã toate aceste

  setãri. Ca sã setezi numãrul de rânduri, trebuie sã si instalat driverul

  ANSI.SYS folosind o comandã DEVICE în fiºierul CONFIG.SYS

 

 

 

MODE - Configurarea imprimantei paralele

Comanda MODE permite ºi configurarea unei imprimante conectate la un port

paralel de comunicaþie (LPT1, LPT2 sau LPT3). Aceastã versiune a comenzii MODE

seteazã caracteristicile pentru imprimante paralele compatibile IBM sau

compatibile Epson.

Sintaxa:

MODE LPTn[:] [c][,[l][,r]]

MODE LPTn[:] [COLS=c] [LINES=l] [RETRY=r]Parametri:

  LPTn

  Specificã portul paralel la care este ataºat dispozitivul. Valori valide

  pentru n sunt de la 1 la 3.

  Dacã omiþi oricare dintre urmãtorii 3 parametri, MODE foloseºte cea mai

  recentã setare pentru parametrul omis. Dacã foloseºti forma abreviatã a

  sintaxei (fãrã cuvintele COLS=, LINES= ºi RETRY=), atunci comanda MODE

  "recunoaºte" parametrii dupã poziþia lor. Astfel, dacã nu specifici nici o

  valoare pentru un parametru, tot trebuie sã scrii virgula care precede

  urmãtorul parametru.

  COLS=c

  Specificã numãrul de caractere (coloane) pe rând: 80 sau 132. Valoarea

  implicitã este 80. Poþi abrevia acest parametru renunþând la partea COLS= ºi

  scriind numai valoarea lui c

  LINES=l

  Specificã spaþierea verticalã, prin numãrul de rânduri pe inch: 6 sau 8.

  Valoarea implicitã este 6. Poþi abrevia acest parametru renunþând la partea

  LINES= ºi scriind numai valoarea lui l

  RETRY=r

  Specificã reîncercarea transmisiei dacã survine o eroare de time-out atunci

  când MODE încearcã sã trimitã semnale cãtre o imprimantã paralelã. Acest

  parametru face ca o parte din comanda MODE sã rãmânã rezidentã în memorie.

  Urmãtoarea listã prezintã valorile valabile pentru r ºi o scurtã descriere a

  fiecãreia:

    E - returneazã o eroare dacã gãseºte portul ocupat.

    B - returneazã semnalul "busy" dacã gãseºte portul ocupat.

    P - continuã reîncercarea pânã când imprimanta acceptã semnalul.

    R - returneazã "ready" dacã gãseºte portul ocupat.

    N - nu reîncearcã nimic (valoarea implicitã, asumatã ºi dacã nu se specificã

    nici o valoare pentru r).

  Dacã foloseºti comanda MODE într-o reþea, nu folosi nici una din valorile

  pentru r. Poþi abrevia acest parametru prin omiterea porþiunii RETRY= ºi

  scrierea numai a valorii pentru r.

 

 

 

MODE - Redirectarea portului paralel cãtre un port serial

Comanda MODE permite ºi redirectarea ieºirii unui port paralel cãtre un port

serial de comunicaþie.

Sintaxa:

MODE LPTn[:]=COMm[:]Parametri:

  LPTn

  Specificã portul paralel. Valori valabile pentru n sunt de la 1 la 3.

  COMm

  Specificã portul serial. Valori valabile pentru m sunt de la 1 la 4.

 

 

 

MODE - Stabilirea vitezei de tastare automatã

Comanda MODE permite ºi stabilirea vitezei de tastare automatã (typematic rate),

adicã viteza cu care MS-DOS repetã un caracter atunci când þii apãsatã tasta

pentru acel caracter. Aceastã vitezã are douã componente, viteza ºi întârzierea.

Unele tastaturi nu recunosc aceastã comandã.

Sintaxa:

MODE CON[:] [RATE=r DELAY=d]Parametri:

  CON[:]

  Referire la tastaturã.

  RATE=r

  Specificã viteza cu care este repetat un caracter pe ecran atunci când þii

  apãsatã o tastã. Valori valide pentru r sunt între 1 ºi 32. Aceste valori

  echivaleazã, aproximativ, cu viteze între 2 ºi 30 de caractere pe secundã,

  proporþional. Valoarea implicitã este 20 pentru tastaturi compatibile IBM-AT,

  ºi 21 pentru tastaturi compatibile IBM PS/2. Dacã setezi viteza, trebuie sã

  setezi ºi întârzierea (prin parametrul DELAY).

  DELAY=d

  Specificã intervalul de timp (întârzierea) care trebuie sã treacã dupã

  apãsarea unei taste, dacã o þii apãsatã, pânã ce MS-DOS începe sã repete

  caracterul. Valori valabile pentru d sunt 1, 2, 3 ºi 4 (reprezentând,

  respectiv, 0.25, 0.50, 0.75 ºi 1 secundã). Valoarea implicitã este 2. Dacã

  setezi întârzierea, trebuie sã setezi ºi viteza (prin parametrul RATE).

 

 

 

MORE

Comandã care afiºeazã text pe ecran, paginã cu paginã. MORE citeºte intrarea

standard de la o "pipe" sau de la un fiºier redirectat ºi o afiºeazã pe ecran,

câte un ecran odatã. Aceastã comandã este folositã de obicei pentru vizualizarea

fiºierelor lungi.

Sintaxa:

MORE < [drive:][cale]fiºier

comandã | MOREParametri:

  [drive:][cale]fiºier

  Specificã locaþia ºi numele fiºierului care furnizeazã fatele pe care vrei sã

  le afiºezi.

  comandã

  Specificã o comandã care furnizeazã datele pe care vrei sã le afiºezi.

Pentru afiºarea conþinutului unui director, vezi comanda DIR

Pentru afiºarea conþinutului unui fiºier, vezi comanda TYPE

 

 

MOVE

Comandã care mutã unul sau mai multe fiºiere în locaþia specificatã de tine. De

asemenea, poate fi folositã pentru redenumirea de fiºiere ºi directoare.

Sintaxa:

MOVE [/Y|/-Y] [drive:][cale]fiºier[,[drive:][cale]fiºier[...]] destinaþieParametri:

  [drive:][cale]fiºier

  Specificã locaþia ºi numele fiºierului sau fiºierelor pe care vrei sã le muþi.

  De asemenea, specificã ºi numele unui director pe care vrei sã-l redenumeºti.

  destinaþie

  Specificã noua locaþie a fiºierului sau grupului de fiºiere pe care îl muþi,

  sau noul nume al unui director pe care îl redenumeºti. Destinaþia poate consta

  dintr-o literã de drive urmatã de "douã puncte", un nume de director, sau o

  combinaþie a acestora. Dacã muþi un singur fiºier, poþi specifica ºi numele

  fiºierului dacã vrei sã redenumeºti fiºierul la mutarea lui. Dacã muþi mai

  mult decât un singur fiºier, atunci destinaþia trebuie sã fie un nume de

  director. Mutarea unui fiºier peste un fiºier existent, cu acelaºi nume,

  suprascrie (înlocuieºte) fiºierul existent.

Switch-uri:

  /Y

  Indicã faptul cã vrei ca MOVE sã înlocuiascã fiºierele existente (dacã sunt)

  fãrã sã-þi cearã confirmarea. În mod implicit, dacã specifici un fiºier

  existent ca destinaþie, MOVE te va întreba dacã vrei sã-l înlocuieºti.

  (Versiunile anterioare de MS-DOS înlocuiau fiºierul, pur ºi simplu, fãrã sã te

  întrebe). Dacã MOVE face parte dintr-un fiºier batch, atunci va înlocui

  fiºierul fãrã sã-þi cearã confirmarea. Prin specificarea acestui switch se

  ignorã toate valorile implicite ºi setarea curentã a variabilei de mediu

  COPYCMD.

  /-Y

  Indicã faptul cã vrei ca MOVE sã-þi cearã confirmarea înainte de a înlocui un

  fiºier existent. Prin specificarea acestui switch se ignorã toate valorile

  implicite ºi setarea curentã a variabilei de mediu COPYCMD.

 

 

 

MSAV

Comandã care scaneazã computerul pentru a detecta viruºii cunoscuþi.

Sintaxa:

MSAV [drive:] [/S | /C] [/R] [/A | /L] [/N] [/P] [/F] [/VIDEO]

Parametru:

  drive:

  Specificã drive-ul pe care MSAV îl va scana. Dacã nu specifici nici un drive,

  MSAV va scana drive-ul curent.

Switch-uri:

  /S

  Scaneazã drive-ul specificat, dar nu eliminã viruºii gãsiþi.

  /C

  Scaneazã drive-ul specificat ºi eliminã viruºii gãsiþi.

  /R

  Creeazã un raport în fiºierul MSAV.RPT care va lista numãrul de fiºiere

  verificate pentru viruºi de MSAV, numãrul de viruºi gãsiþi ºi numãrul de

  viruºi eliminaþi. În mod implicit, MSAV nu creeazã un raport. Când se creeazã

  raportul, acesta este plasat în directorul rãdãcinã.

  /A

  Scaneazã toate drive-urile cu excepþia celor notate cu A ºi B (unitãþile

  floppy).

  /L

  Scaneazã toate drive-urile locale cu excepþia drive-urilor de reþea.

  /N

  Afiºeazã conþinutul fiºierului MSAV.TXT, dacã existã în directorul în care se

  aflã ºi MSAV.EXE. MSAV nu foloseºte interfaþa graficã. Dacã MSAV gãseºte un

  virus, el returneazã codul de ieºire 86 în loc de a afiºa un mesaj pe ecran.

  /P

  Afiºeazã o interfaþã în mod linie de comandã, în loc de o interfaþã graficã.

  /F

  Dezactiveazã afiºarea numelor de fiºiere scanate. Foloseºte acest switch numai

  împreunã cu switch-urile /N sau /P

  /VIDEO

  Afiºeazã o listã a switch-urilor care afecteazã afiºarea datelor în MSAV.

  Aceastã listã conþine toate switch-urile care urmeazã.

  /25

  Seteazã afiºajul la 25 de rânduri pe ecran. Aceasta este valoarea implicitã.

  /28

  Seteazã afiºajul la 28 de rânduri pe ecran. Foloseºte acest switch numai cu

  adaptoare grafice VGA.

  /43

  Seteazã afiºajul la 43 de rânduri pe ecran. Foloseºte acest switch numai cu

  adaptoare grafice EGA ºi VGA.

  /50

  Seteazã afiºajul la 50 de rânduri pe ecran. Foloseºte acest switch numai cu

  adaptoare grafice VGA.

  /60

  Seteazã afiºajul la 60 de rânduri pe ecran. Foloseºte acest switch numai cu

  adaptoare de tip Video 7.

  /IN

  Executã MSAV folosind o schemã de culori, chiar dacã nu este detectat un

  adaptor grafic color.

  /BW

  Executã MSAV cu o schemã de culori alb-negru.

  /MONO

  Executã MSAV cu o schemã de culori monocromã.

  /LCD

  Executã MSAV folosind o schemã de culori LCD.

  /FF

  Foloseºte cea mai rapidã actualizare a ecranului pe computere cu adaptor

  grafic CGA. Folosirea acestui switch poate diminua calitatea imaginii.

  /BF

  Foloseºte BIOS-ul computerului pentru afiºare de imagini.

  /NF

  Dezactiveazã folosirea fonturilor alternative.

  /BT

  Permite folosirea unui mouse grafic în Windows.

  /NGM

  Executã MSAV folosind mouse-ul implicit în locul caracterului grafic.

  /LE

  Inverseazã butoanele din stânga ºi din dreapta ale mouse-ului.

  /PS2

  Reseteazã mouse-ul în cazul când cursorul de la mouse dispare sau se

  blocheazã.

 

 

 

MSBACKUP

Comandã care lanseazã programul Microsoft Backup pentru MS-DOS. Acesta salveazã

sau restaureazã unul sau mai multe fiºiere de pe un disc pe altul, de obicei

niºte copii de siguranþã pentru fiºierele de lucru curente.

Notã: MS-DOS include ºi Microsoft Backup pentru Windows. În funcþie de opþiunile

alese în MS-DOS Setup (la instalarea sistemului MS-DOS), poþi avea instalat

Microsoft Backup pentru MS-DOS, Microsoft Backup pentru Windows, ambele sau nici

unul dintre ele. Aici se explicã numai Microsoft Backup pentru MS+DOS. Pentru

detalii despre Microsoft Backup pentru Windows, vezi MS-DOS User's Guide.

Poþi face copii de siguranþã pentru toate fiºierele de pe un disc, sau numai

pentru fiºierele care s-au modificat de la ultima operaþie de backup, poþi

programa realizarea de copii ca sã fie fãcute automat, periodic, ºi poþi

restaura fiºierele astfel salvate.

Sintaxa:

MSBACKUP [setup_file] [/BW | /LCD | /MDA]Parametru:

  setup_file

  Specificã fiºierul de setup care defineºte acele fiºiere care trebuie sã fie

  copiate ºi tipul de backup pe care vrei sã-l realizezi. MSBACKUP creeazã un

  fiºier de setup când salvezi setãrile programului ºi selecþii de fiºiere.

  Fiºierele de setup trebuie sã aibã extensia SET. Dacã nu specifici un fiºier

  de setup, MSBACKUP foloseºte fiºierul DEFAULT.SET

Switch-uri:

  /BW

  Lanseazã MSBACKUP folosind o schemã de culori alb-negru.

  /LCD

  Lanseazã MSBACKUP folosind o schemã de culori LCD, pentru monitoare de laptop.

 

  /MDA

  Lanseazã MSBACKUP folosind un adaptor grafic monocrom.

 

 

 

MSCDEX

Driver care se lanseazã din AUTOEXEC.BAT sau de la promptul de comandã, ca sã

asigure accesul la unitatea CD-ROM. Driverul specific unitãþii CD-ROM se va

încãrca din CONFIG.SYS cu o comandã DEVICE. Comanda MSCDEX nu trebuie folositã

în timp ce ruleazã Windows.

Sintaxa:

MSCDEX /D:driver [/D:driver2... ] [/E] [/K] [/S] [/V] [/L:literã] [/M:numãr]Switch-uri:

  /D:driver1 [/D:driver2... ]

  Specificã semnãtura driverului pentru driverul primei unitãþi CD-ROM.

  Parametrul driver1 trebuie sã fie identic cu parametrul specificat prin

  switch-ul /D în comanda din CONFIG.SYS care instaleazã driverul corespunzãtor

  pentru unitatea CD-ROM.

  Comanda MSCDEX trebuie sã includã cel puþin un switch /D. Ca sã instalezi

  drivere de CD-ROM suplimentare, foloseºte câte un switch /D suplimentar pentru

  fiecare driver de CD-ROM în plus.

  /E

  Specificã faptul cã driverul de CD-ROM poate folosi memorie expandatã, dacã

  este disponibilã, ca sã stocheze buffere pentru sectoare.

  /K

  Permite ca MS-DOS sã recunoascã volume CD-ROM codate în Kanji. În mod

  implicit, MS-DOS nu recunoaºte volume de CD-ROM în Kanji.

  /S

  Permite partajarea drive-urilor CD-ROM îm reþeaua Microsoft sau pe servere sub

  Windows for Workgroups.

  /V

  Face ca MSCDEX sã afiºeze la pornirea sa statistici de utilizare a memoriei.

  /L:literã

  Specificã litera de drive care se asigneazã primei unitãþi CD-ROM. Dacã ai mai

  mult de o unitate CD-ROM, MS-DOS asigneazã literele urmãtoare pentru

  drive-urile CD-ROM suplimentare.

  /M:numãr

  Specificã numãrul de bufere de sector.

 

 

 

MSD

Comandã care lanseazã programul MS-DOS Diagnostics. Acesta afiºeazã informaþii

tehnice detaliate despre computerul pe care e lansat.

Sintaxa: Ca sã foloseºti MSD pentru a crea un raport, foloseºte sintaxa:

MSD [/I] [/F[drive:][cale]fiºier] [/P[drive:][cale]fiºier] [/S[drive:][cale][fiºier]]Ca sã lansezi programul MSD ºi sã examinezi informaþiile tehnice prin interfaþa

sa, foloseºte sintaxa urmãtoare:

MSD [/B] [/I]Parametri:

  [drive:][cale]fiºier

  Specificã drive-ul, directorul ºi fiºierul în care se va scrie raportul.

Switch-uri:

  /I

  Face ca MSD sã nu detecteze hardware la pornire. Foloseºte acest switch dacã

  ai probleme la lansarea MSD sau dacã MSD nu ruleazã corect.

  /F[drive:][cale]fiºier

  Þi se va cere numele, compania, adresa, þara, numãrul de telefon ºi

  comentarii, apoi scrie un raport MSD complet în fiºierul specificat.

  /P[drive:][cale]fiºier

  Scrie un raport MSD complet în fiºierul specificat, fãrã a-þi cere informaþii.

 

  /S[drive:][cale][fiºier]

  Scrie un raport MSD sumar în fiºierul specificat, fãrã a-þi cere informaþii.

  Dacã nu specifici nici unul dintre parametri, MSD va scrie raportul pe ecran.

  /B

  Lanseazã MSD în alb-negru, în loc de color. Foloseºte acest switch atunci când

  ai un monitor care nu afiºeazã corect MSD în culori.

 

 

 

MULTI-CONFIG - comenzi pentru definirea de configuraþii multiple

În fiºierul CONFIG.SYS pot fi definite mai multe configuraþii diferite, iar

utilizatorul va alege configuraþia doritã dintr-un meniu afiºat la lansarea

sistemului MS-DOS. Pentru definirea de configuraþii multiple, se folosesc

urmãtoarele comenzi:

  INCLUDE - include conþinutul unui bloc de configurare într-un altul. Aceastã

  comandã nu poate fi folositã într-un bloc de meniu.

  MENUITEM - defineºte un item din meniu.

  MENUDEFAULT - specificã itemul implicit din meniu.

  MENUCOLOR - defineºte culorile pentru textul meniului ºi fondul ecranului.

  NUMLOCK - specificã starea tastei NumLock când apare meniul de start. (Deºi

  comanda NUMLOCK poate fi folositã oriunde în fiºierul CONFIG.SYS, ea este

  utilã mai ales când se defineºte un meniu de start).

  SUBMENU - defineºte un submeniu.

Ca sã defineºti configuraþii multiple, iatã etapele generale care se recomandã a

fi parcurse:

  Defineºte un meniu de pornire în fiºierul CONFIG.SYS folosind un antet [menu]

  urmat de una sau mai multe comenzi MENUITEM. Comenzile MENUDEFAULT, MENUCOLOR

  ºi SUBMENU pot fi folosite ca sã defineºti caracteristici speciale ale

  meniului de pornire.

  Creeazã câte un bloc de configurare în CONFIG.SYS pentru fiecare configuraþie

  doritã. Un bloc de configurare începe cu un antet de bloc - un nume plasat

  între paranteze drepte. În fiecare bloc, poþi adãuga orice comenzi (valabile

  în CONFIG.SYS) care vrei sã fie executate de MS-DOS atunci când configuraþia

  respectivã este selectatã din meniul de pornire.

  (Opþional) În fiºierul AUTOEXEC.BAT, foloseºte comenzi pentru fiºiere batch

  precum GOTO ºi IF ca sã determini MS-DOS sã execute diverse comenzi din

  AUTOEXEC.BAT în funcþie de configuraþia de pornire. Când este selectatã o

  configuraþie din meniul de pornire, MS-DOS defineºte o variabilã de mediu

  numitã CONFIG ºi îi atribuie ca valoare numele blocului de configurare

  selectat. Pentru ca MS-DOS sã execute seturi diferite de comenzi pentru valori

  diferite ale variabilei CONFIG, adaugã o comandã GOTO %CONFIG% în fiºierul tãu

  AUTOEXEC.BAT.

Pentru detalii despre definirea de configuraþii multiple, vezi capitolul

Configuring Your System ("Configurarea sistemului tãu") din MS-DOS User's Guide.

 

 

 

NLSFUNC

Comandã care lanseazã programul Nlsfunc. Acesta încarcã informaþii specifice

unei þãri pentru a asigura suportul naþional ºi pentru diverse limbi (NLS). Poþi

folosi comanda NLSFUNC fie de la promptul de comandã, fie din fiºierul

CONFIG.SYS, ca sã permiþi folosirea de informaþii specifice unei anumite þãri ºi

comutarea setului de caractere (a paginii de cod). Nu folosi comanda NLSFUNC în

timp ce ruleazã Windows. Dacã faci asta, computerul poate sã se blocheze.

Sintaxa:

NLSFUNC [[drive:][cale]fiºier]În CONFIG.SYS, foloseºte sintaxa:

INSTALL=[[drive-dos:]cale-dos]NLSFUNC.EXE [fiºier-þarã]Parametri:

  [drive:][cale]fiºier

  fiºier-þarã

  Specificã locaþia fiºierului care conþine informaþii specifice þãrii. Dacã

  foloseºti acest parametru în comanda cu INSTALL, atunci trebuie sã incluzi

  drive-ul ºi directorul.

  [drive-dos:]cale-dos

  Specificã locaþia lui NLSFUNC.EXE

Pentru informaþii despre cum sã afiºezi setul de caractere curent (pagina de cod

curentã), vezi comanda CHCP

Pentru detalii despre pregãtirea unui set de caractere (paginã de cod), vezi

comanda MODE - configurarea internaþionalã

 

 

 

NUMLOCK

Comandã (utilizabilã numai în CONFIG.SYS) care stabileºte dacã starea tastei

NumLock este activatã sau dezactivatã (deci dacã sunt activate, pe grupul de

taste numerice, cifrele sau celelalte funcþii - de poziþionare) la afiºarea

meniului de pornire.

Sintaxa:

NUMLOCK=[ON|OFF]Parametri:

  ON|OFF

  Dacã este ON, tasta NumLock este activatã la afiºarea meniului de pornire a

  sistemului. Dacã este OFF, atunci tasta NumLock este dezactivatã.

Comanda NUMLOCK este una dintre cele 6 comenzi speciale utilizabile numai în

CONFIG.SYS pentru a defini configuraþii multiple într-un singur fiºier

CONFIG.SYS. Celelalte comenzi pentru definirea meniului de pornire cu

configuraþii multiple sunt:

  INCLUDE - include conþinutul unui bloc de configurare într-un altul. Aceastã

  comandã nu poate fi folositã într-un bloc de meniu.

  MENUITEM - defineºte un item din meniu.

  MENUDEFAULT - specificã itemul implicit din meniu.

  MENUCOLOR - defineºte culorile pentru textul meniului ºi fondul ecranului.

  SUBMENU - defineºte un submeniu.

 

 

 

PATH

Comandã care afiºeazã sau stabileºte directoarele în care MS-DOS va cãuta

fiºierele executabile. În mod implicit (dacã nu se foloseºte comanda PATH),

calea de cãutare este limitatã la directorul curent de lucru.

Sintaxa:

PATH [[drive:]cale[;...]]Pentru a afiºa calea de cãutare curentã , se foloseºte sintaxa:

PATHPentru a ºterge toate setãrile pentru calea de cãutare, în afarã de setarea

implicitã (directorul curent), se foloseºte sintaxa:

PATH ;Parametri:

  [drive:]cale

  Specificã un drive, un director ºi subdirectoare care vor face parte din calea

  de cãutare; numai ultimul nume din cale indicã un director unde MS-DOS va

  cãuta fiºiere executabile.

  ;

  Când este folosit ca unic parametru, ºterge toate setãrile cãii de cãutare ºi

  specificã faptul cã MS-DOS trebuie sã caute numai în directorul curent de

  lucru.

 

 

 

PAUSE

Comandã (utilizabilã numai în fiºiere batch) care suspendã procesarea unui

fiºier batch ºi afiºeazã un mesaj care îi cere utilizatorului sã apese o tastã

ca sã continue.

Sintaxa:

PAUSE

 

 

POWER

Comandã care activeazã/dezactiveazã administrarea consumului de energie al

computerului, raporteazã starea alimentãrii cu energie ºi stabileºte trepte de

economisire a energiei.

Sintaxa:

POWER [ADV[:MAX|REG|MIN]|STD|OFF]Pentru afiºarea setãrilor curente pentru administrarea energiei, foloseºte

sintaxa:

POWERParametri:

  ADV[:MAX|REG|MIN]

  Economiseºte energia când aplicaþiile sau dispozitivele hardware sunt în pauzã

  (nefolosite). În unele cazuri, performanþele aplicaþiilor active pot fi

  afectate de folosirea acestei comenzi. Foloseºte MAX pentru o economie maximã

  a energiei. Foloseºte REG (valoarea implicitã) pentru a ajusta economisirea

  energiei în funcþie de performanþele aplicaþiilor ºi dispozitivelor. Foloseºte

  MIN dacã performanþele aplicaþiilor sau dispozitivelor nu sunt satisfãcãtoare

  cu MAX sau REG.

  STD

  În cazul în care computerul tãu suportã APM (Advanced Power Management), STD

  economiseºte energie folosind numai facilitãþile de administrare a energiei

  din hardware-ul computerului. Dacp ai un computer care nu suportã APM, STD

  dezactiveazã administrarea consumului de energie.

  OFF

  Dezactiveazã administrarea consumului de energie.

 

 

 

POWER.EXE

Driver care (încãrcat din CONFIG.SYS) cu o comandã DEVICE) asigurã administrarea

consumului de energie al computerului, conform standardelor APM (Advanced Power

Management).

Sintaxa:

DEVICE=[drive:][cale]POWER.EXE [ADV[:MAX|REG|MIN]|STD|OFF] [/LOW]Parametri:

  drive:cale

  Specificã locaþia fiºierului POWER.EXE

  ADV[:MAX|REG|MIN]

  Economiseºte energia când aplicaþiile sau dispozitivele hardware sunt în pauzã

  (nefolosite). În unele cazuri, performanþele aplicaþiilor active pot fi

  afectate de folosirea acestei comenzi. Foloseºte MAX pentru o economie maximã

  a energiei. Foloseºte REG (valoarea implicitã) pentru a ajusta economisirea

  energiei în funcþie de performanþele aplicaþiilor ºi dispozitivelor. Foloseºte

  MIN dacã performanþele aplicaþiilor sau dispozitivelor nu sunt satisfãcãtoare

  cu MAX sau REG.

  STD

  În cazul în care computerul tãu suportã APM (Advanced Power Management), STD

  economiseºte energie folosind numai facilitãþile de administrare a energiei

  din hardware-ul computerului. Dacp ai un computer care nu suportã APM, STD

  dezactiveazã administrarea consumului de energie.

  OFF

  Dezactiveazã administrarea consumului de energie.

Switch:

  /LOW

  Încarcã driverul POWER.EXE în memoria convenþionalã, chiar dacã este

  disponibilã zona de memorie superioarã. În mod implicit, POWER.EXE este

  încãrcat în memoria superioarã, dacã este disponibilã.

Pentru detalii despre reducerea consumului de energie, vezi POWER

 

 

PRINT

Comandã care tipãreºte la imprimantã un fiºier de text, în timp ce se folosesc

alte comenzi MS-DOS. Aceastã comandã poate tipãri în culise (în background) dacã

ai un dispozitiv de ieºire (o imprimantã, de pildã) conectat la unul dintre

porturile seriale sau paralele ale sistemului tãu.

Sintaxa:

PRINT [/D:device] [/B:size] [/U:ticks1] [/M:ticks2] [/S:ticks3] [/Q:qsize] [/T] [[drive:][path]filename[ ...]] [/C] [/P]Ca sã instalezi PRINT cu parametrii impliciþi sau ca sã afiºezi pe ecran

conþinutul cozii de imprimare fãrã sã afectezi coada, foloseºte sintaxa:

PRINTParametri:

  [drive:][cale]fiºier

  Specificã locaþia ºi numele unui fiºier sau a unui set de fiºiere pe care

  doreºti sã le tipãreºti. Poþi include mai multe fiºiere (de obicei pânã la 10)

  în aceeaºi linie de comandã.

Switch-uri

  /D:device

  Specificã numele dispozitivului de ieºire. Valori valabile pentru porturile

  paralele sunt LPT1, LPT2 ºi LPT3. Valori valabile pentru porturile seriale

  sunt COM1, COM2, COM3 ºi COM4. Valoarea implicitã este LPT1, care este numitã

  ºi PRN. Switch-ul /D trebuie sã preceadã orice nume de fiºier folosit în linia

  de comandã.

  /B:size

  Stabileºte mãrimea (în bytes) a bufferului intern, folosit pentru a pãstra

  datele înainte sã fie trimise cãtre imprimantã. Valoarea minimã ºi implicitã

  pentru size este 512. Valoarea maximã este 16384. Mãrirea acestei valori face

  sã se reducã volumul de memorie disponibilã pentru alte scopuri, dar poate

  accelera comanda PRINT.

  /U:ticks1

  Specificã numãrul maxim de bãtãi de ceas pe durata cãrora PRINT trebuie sã

  aºtepte pentru ca o imprimantã sã devinã disponibilã (ceasul are circa 18

  bãtãi pe secundã). Dacã nu este disponibilã nici o imprimantã în intervalul

  specificat, imprimarea este abandonatã. Valorile pentru ticks1 trebuie sã fie

  între 1 ºi 255. Valoarea implicitã este 1.

  /M:ticks2

  Specificã numãrul maxim de bãtãi de ceas în care PRINT poate tipãri un

  caracter la imprimantã. Valorile pentru ticks2 trebuie sã fie între 1 ºi 255.

  Valoarea implicitã este 2. Dacã un caracter este tipãrit prea încet (depãºind

  durata ticks2), MS-DOS afiºeazã un mesaj de eroare.

  /S:ticks3

  Specificã numãrul de bãtãi de ceas care sunt alocate de MS-DOS pentru

  tipãrirea în background. Valorile pentru ticks3 trebuie sã fie între 1 ºi 255.

  Valoarea implicitã este 8. Mãrirea acestei valori poate accelera tipãrirea,

  dar poate încetini alte programe.

  /Q:qsize

  Specificã numãrul maxim de fiºiere permis pentru coada de imprimare. Valorile

  lui qsize trebuie sã fie între 4 ºi 32. Valoarea implicitã este 10.

  /T

  ªterge din coada de tipãrire toate fiºierele.

  /C

  Eliminã fiºiere din coada de tipãrire. Switch-urile /C ºi /P pot fi folosite

  în aceeaºi linie de comandã. Când switch-ul /C precedã lista de nume de

  fiºiere din linia de comandã, efectul sãu se aplicã tuturor fiºierelor al

  cãror nume urmeazã dupã /C, pânã când în linie apare un switch /P, caz în care

  switch-ul /P se aplicã fiºierului al cãrui nume precedã switch-ul /P. Dacã

  switch-ul /C urmeazã dupã un nume de fiºier, el se aplicã ºi fiºierului al

  cãrui nume îl precedã.

  /P

  Adaugã fiºiere în coada de tipãrire. Switch-urile /C ºi /P pot fi folosite în

  aceeaºi linie de comandã. Când switch-ul /P precedã lista de nume de fiºiere

  din linia de comandã, efectul sãu se aplicã tuturor fiºierelor al cãror nume

  urmeazã dupã /P, pânã când în linie apare un switch /C, caz în care switch-ul

  /C se aplicã fiºierului al cãrui nume precedã switch-ul /C. Dacã switch-ul /P

  urmeazã dupã un nume de fiºier, el se aplicã ºi fiºierului al cãrui nume îl

  precedã.

Pentru detalii despre configurarea unei imprimante conectate la un port paralel

sau serial, sau despre afiºarea stãrii unei imprimante, ori despre pregãtirea

imprimantelor pentru comutarea setului de caractere, vezi comenzile MODE

 

 

PROMPT

Comandã care modificã aspectul promptului de comandã MS-DOS. Poþi construi dupã

dorinþã promptul de comandã, astfel încât sã afiºeze orice text doreºti,

inclusiv informaþii ca numele directorului curent, data ºi ora, ºi versiunea

sistemului de operare MS-DOS.

Sintaxa:

PROMPT [text]Parametru:

  text

  Specificã orice text ºi informaþii pe care le doreºti incluse în promptul

  sistemului tãu. Lista urmãtoare prezintã combinaþiile de caractere pe care le

  poþi include în parametrul text în loc de sau alãturi de orice ºir de

  caractere. Lista include o scurtã descriere a textului sau informaþiilor pe

  care fiecare combinaþie de caractere le adaugã la promptul tãu de comandã.

$Q    = (caracterul "egal")

$$    $ (caracterul "dolar")

$T    Ora curentã

$D    Data curentã

$P    Drive-ul ºi calea curentã

$V    Versiunea MS-DOS

$N    Drive-ul curent

$G    > (caracterul "mai mare")

$L    < (caracterul "mai mic")

$B    | (pipe)

$_    ENTER-LINEFEED (trecere la rând nou)

$E    Caracterul ASCII Escape (cod 27)

$H    Backspace (ca sã ºtergi un caracter care a fost scris în linia de comandã)

Pentru informaþii despre setarea datei ºi orei curente, vezi comenzile DATE ºi

TIME

Pentru informaþii despre secvenþele de caractere ANSI, vezi ANSI.SYS

 

 

QBASIC

Comandã care lanseazã MS-DOS QBasic. Acesta este un program care citeºte

instrucþiuni scrise în limbajul BASIC, le interpreteazã ºi executã codul

rezultat. Programul QBasic oferã un mediu complet de programare în limbajul

BASIC, ºi include un sistem detaliat de Help. Pentru mai multe informaþii despre

lucrul în QBasic, apasã tasta Enter imediat dupã intrarea în QBasic, sau apasã

tasta F1 în timp ce lucrezi în el.

Sintaxa:

QBASIC [/B] [/EDITOR] [/G] [/H] [/MBF] [/NOHI] [[/RUN] [drive:][cale]fiºier]Parametru:

  [drive:][cale]fiºier

  Specificã locaþia ºi numele fiºierului care sã fie încãrcat în QBasic la

  pornirea acestuia.

Switch-uri:

  /B

  Afiºeazã QBasic în alb-negru dacã ai un monitor color.

  /EDITOR

  Invocã MS-DOS Editor, un editor de text în full-screen.

  /G

  Asigurã cea mai rapidã actualizare a imaginii unui monitor CGA.

  /H

  Afiºeazã pe ecran numãrul maxim de rânduri posibile.

  /MBF

  Converteºte funcþiile interne MKS$, MKD$, CVS ºi CVD în funcþiile MKSMBF$,

  MKDMBF$, CVSMBF ºi CVDMBF, respectiv.

  /NOHI

  Permite folosirea unui monitor care nu suportã înaltã intensitate a afiºãrii

  (culori strãlucitoare). Nu se va folosi acest switch pe un laptop Compaq.

  /RUN

  Executã programul Basic specificat înainte de afiºarea lui. Trebuie sã

  specifici aici un nume de fiºier.

 

 

 

RAMDRIVE.SYS

Driver care (încãrcat din CONFIG.SYS cu o comandã DEVICE sau DEVICEHIGH)

foloseºte o parte din memoria RAM a computerului pentru a simula un hard-drive

printr-un aºa-numit RAM-drive.

RAM-drive-urile sunt mult mai rapide decât hard-drive-ul deoarece computerul

poate citi mai repede informaþia din memorie decât de pe un hard-disk. Un

RAM-drive apare ca un hard-disk obiºnuit, ºi îl poþi folosi la fel cum foloseºti

hard-disk-ul. Cea mai importantã diferenþã între un hard-disk real ºi un

RAM-drive este cã RAM-drive-ul existã numai în memoria RAM, ºi informaþia din el

se pierde când opreºti sau când reporneºti computerul. Poþi crea oricâte

RAM-drive-uri doreºti, dar nu mai mult decât îþi permite volumul de memorie RAM

disponibil pe computer. Pentru asta, adaugã în CONFIG.SYS câte o linie care

încarcã RAMDRIVE.SYS pentru fiecare RAM-drive în plus.

Sintaxa:

DEVICE=[drive:][cale]RAMDRIVE.SYS [DiskSize SectorSize [NumEntries]]] [/E | /A]Parametri:

  [drive:][cale]

  Specificã locaþia fiºierului RAMFRIVE.SYS.

  DiskSize

  Stabileºte mãrimea RAM-drive-ului, deci câþi KBytes de memorie vrei sã

  foloseºti pentru RAM-drive. De exemplu, ca sã creezi un RAM-drive de 640K,

  specificã 640. Dacã nu specifici nici o valoare, va fi creat un RAM-drive de

  64K. Poþi specifica o valoare între 4 ºi 32767. Oricum, nu poþi specifica mai

  multã memorie decât este disponibilã în sistem.

  SectorSize

  Specificã mãrimea sectorului de disc în bytes. Mãrimea poate fi 128, 256 sau

  512 bytes. Dacã incluzi o valoare SectorSize, atunci trebuie sã incluzi ºi o

  valoare pentru DiskSize. În general, ar trebui sã foloseºti valoarea implicitã

  de 512 bytes.

  NumEntries

  Limiteazã numãrul de fiºiere ºi directoare pe care le poþi crea în directorul

  rãdãcinã al RAM-drive-ului. Limita poate fi între 2 ºi 1024 de intrãri. Limita

  pe care o specifici este rotunjitã pânã la cea mai apropiatã valoare în

  funcþie de SectorSize. Dacã nu specifici o limitã, poþi crea pânã la 64 de

  intrãri în directorul rãdãcinã al RAM-drive-ului. Dacã incluzi o valoare

  pentru NumEntries, atunci trebuie sã incluzi ºi valori pentru DiskSize ºi

  SectorSize. Dacã nu existã suficientã memorie pentru a crea RAM-drive-ul dupã

  cum ai specificat, RAMDRIVE va încerca sã-l creeze cu o limitã de 16 intrãri.

  Aceasta poate conduce la un RAM-drive cu o limitã diferitã de cea pe care ai

  specificat-o.

Switch-uri:

  /E

  Creeazã RAM-drive-ul în memoria extinsã. Pentru ca RAMDRIVE sã foloseascã

  memoria extinsã, sistemul trebuie configurat ca sã poatã asigura memorie

  extinsã, ºi în CONFIG.SYS trebuie sã aparã o comandã DEVICE pentru managerul

  de memorie extinsã (cum este HIMEM.SYS) înainte de comanda pentru

  RAMDRIVE.SYS. În general, dacã sistemul tãu are memorie extinsã, atunci cel

  mai bine este sã creezi RAM-drive-ul în memoria extinsã.

  /A

  Creeazã RAM-drive-ul în memoria expandatã. Pentru ca RAMDRIVE sã foloseascã

  memoria expandatã, sistemul trebuie configurat ca sã poatã asigura memorie

  expandatã, ºi în CONFIG.SYS trebuie sã aparã o comandã DEVICE pentru managerul

  de memorie expandatã (cum este EMM386, 386MAX, CEMM ori QEMM) înainte de

  comanda pentru RAMDRIVE.SYS.

 

 

 

RD

Comandã care ºterge un director (prescurtare pentru comanda RMDIR).

 

 

REM

Comandã care determinã neglijarea (la interpretare) a tot ce urmeazã dupã ea

pânã la sfârºitul liniei. Este folositã în fiºiere batch pentru introducere de

comentarii. Poate fi folositã ºi în CONFIG.SYS, unde se poate înlocui ºi cu

caracterul "punct ºi virgulã" (";").

Sintaxa:

REM [ºir]Parametru:

  ºir

  Specificã orice ºir de caractere - comentariu pe care vrei sã-l incluzi, sau o

  comandã pe care vrei s-o dezactivezi fãrã s-o ºtergi din fiºier.

Pentru informaþii despre afiºarea de mesaje, vezi comanda ECHO

 

 

REN

Comandã care redenumeºte un fiºier sau mai multe fiºiere (prescurtare de la

RENAME).

 

 

RENAME

Comandã care redenumeºte un fiºier sau mai multe fiºiere specificate. Comanda

poate fi prescurtatã ºi în forma REN. Poþi redenumi toate fiºierele al cãror

nume corespunde cu numele specificate. Nu poþi folosi comanda RENAME ca sã

redenumeºti fiºiere de pe alte drive-uri sau ca sã muþi fiºiere la o altã

locaþie (în alt director). Ca sã redenumeºti subdirectoare sau ca sã muþi

fiºiere, foloseºte comanda MOVE

Sintaxa:

RENAME [drive:][cale]fiºier1 fiºier2

REN [drive:][cale]fiºier1 fiºier2

Parametri:

  [drive:][cale]fiºier1

  Specificã locaþia ºi numele fiºierului sau setului de fiºiere pe care vrei sã

  le redenumeºti.

  fiºier2

  Specificã noul nume al fiºierului sau, dacã foloseºti jokeri (wildcards),

  noile nume pentru fiºiere. (Nu poþi specifica un nou drive sau o cale nouã).

Pentru informaþii despre redenumirea directoarelor, vezi comanda MOVE

Pentru informaþii despre redenumirea unui disc, vezi comanda LABEL

Pentru informaþii despre copierea fiºierelor pe un disc sau într-un director

diferit, vezi comanda COPY

Pentru informaþii despre copierea unor întregi directoare la o locaþie nouã,

vezi comanda XCOPY

 

 

REPLACE

Comandã pentru înlocuirea de fiºiere aflate într-un director de destinaþie, cu

fiºiere dintr-un director sursã, care au acelaºi nume. Poþi folosi comanda

REPLACE ºi ca sã adaugi nume de fiºiere unice în directorul de destinaþie.

Sintaxa:

REPLACE [drive1:][cale1]fiºier [drive2:][cale2] [/A] [/P] [/R] [/W]

REPLACE [drive1:][cale1]fiºier [drive2:][cale2] [/P] [/R] [/S] [/W] [/U]Parametri:

  [drive1:][cale1]fiºier

  Specificã locaþia ºi numele fiºierului sau setului de fiºiere sursã.

  [drive2:][cale2]

  Specificã locaþia fiºierului sau fiºierelor destinaþie. Nu poþi specifica un

  nume de fiºier pentru fiºierele pe care le înlocuieºti. Dacã nu specifici nici

  un drive ºi nici un director, REPLACE foloseºte drive-ul ºi directorul curent

  ca destinaþie.

Switch-uri:

  /A

  Adaugã noi fiºiere în directorul destinaþie în loc sã înlocuiascã fiºiere

  existente. Nu poþi folosi acest switch cu un switch /S sau /U.

  /P

  Îþi cere confirmare înainte de înlocuirea unui fiºier la destinaþie sau de

  adãugarea unui fiºier sursã.

  /R

  Înlocuieºte fiºierele read-only ca ºi fiºierele neprotejate. Dacã nu specifici

  acest switch dar încerci sã înlocuieºti un fiºier read-only, rezultã o eroare

  ºi operaþia de înlocuire este opritã.

  /S

  Cautã în toate subdirectoarele directorului destinaþie ºi înlocuieºte

  fiºierele care corespund ca nume. Nu poþi folosi switch-ul /S împreunã cu

  switch-ul /A. Comanda REPLACE nu cautã în subdirectoarele specificate prin

  cale1.

  /W

  Aºteaptã sã introduci un disc în unitate înainte de a cãuta fiºierele sursã.

  Dacã nu specifici acest switch, REPLACE începe înlocuirea sau adãugarea de

  fiºiere imediat ce apeºi tasta Enter.

  /U

  Înlocuieºte (actualizeazã) numai acele fiºiere din directorul destinaþie care

  sunt mai vechi decât cele din directorul sursã. Nu poþi folosi switch-ul /U

  împreunã cu switch-ul /A.

Pentru informaþii despre schimbarea atributelor fiºierelor, vezi comanda ATTRIB

 

 

RESTORE

Comandã care restaureazã fiºiere ce au fost salvate cu comanda BACKUP din

versiunile de MS-DOS de la 2.0 la 5.0. Dacã restaurezi fiºiere care au fost

salvate folosind programul MSBACKUP din MS-DOS 6 sau mai nou, foloseºte aceeaºi

versiune de MSBACKUP ca sã restaurezi fiºierele. Poþi restaura fiºierele ºi de

pe discuri similare, ºi de pe discuri diferite.

Sintaxa:

RESTORE drive1: drive2:[cale[fiºier]] [/S] [/P] [/B:data] [/A:data] [/E:ora] [/L:ora] [/M] [/N] [/D]Parametri:

  drive1:

  Specificã drive-ul pe care sunt stocate fiºierele salvate anterior.

  drive2:

  Specificã drive-ul pe care vor fi restaurate fiºierele salvate anterior.

  cale

  Specificã directorul în care vor fi restaurate fiºierele. Trebuie sã specifici

  acelaºi director din care au fost salvate fiºierele.

  fiºier

  Specificã numele fiºierelor salvate pe care vrei sã le restaurezi.

Switch-uri:

  /S

  Restaureazã toate subdirectoarele.

  /P

  Îþi cere permisiunea de a restaura fiºierele care sunt read-only (care au

  setat atributul read-only) sau care au modificãri de la ultima salvare (care

  au setat atributul archive).

  /B:data

  Restaureazã numai acele fiºiere care au fost modificate ultima oarã la data

  specificatã sau înainte de ea.

  /A:data

  Restaureazã numai acele fiºiere care au fost modificate ultima oarã la data

  specificatã sau dupã ea.

  /E:ora

  Restaureazã numai acele fiºiere care au fost modificate la ora specificatã sau

  mai devreme.

  /L:ora

  Restaureazã numai acele fiºiere care au fost modificate la ora specificatã sau

  mai târziu.

  /M

  Restaureazã numai acele fiºiere modificate de la ultima salvare.

  /N

  Restaureazã numai acele fiºiere care nu mai existã pe discul de destinaþie.

  /D

  Afiºeazã o listã a fiºierelor de pe discul de backup (cu fiºiere salvate) ale

  cãror nume coincid cu numele specificate în parametrul fiºier, fãrã sã

  restaureze vreun fiºier. Chiar dacã nu se restaureazã nici un fiºier, trebuie

  sã specifici parametrul drive2 când foloseºti /D.

Pentru informaþii despre salvarea copiilor de siguranþã, vezi comanda MSBACKUP

Formatul datei ºi al orei variazã în funcþie de setãrile COUNTRY din fiºierul

tãu CONFIG.SYS.

Pentru informaþii despre specificarea datei, vezi comanda DATE

Pentru informaþii despre specificarea orei, vezi comanda TIME

 

 

RMDIR

Comandã care ºterge un director (are ºi forma prescurtatã RD). Înainte de a

putea ºterge un director, trebuie sã ºtergi mai întâi fiºierele lui ºi

subdirectoarele. Directorul trebuie sã fie gol, cu excepþia simbolurilor "." ºi

".."

Sintaxa:

RMDIR [drive:]cale

RD [drive:]caleParametri:

  [drive:]cale

  Specificã locaþia ºi numele directorului pe care vrei sã-l ºtergi.

Pentru informaþii despre crearea unui director, vezi comanda MKDIR

Pentru informaþii despre fiºiere ascunse, vezi comanda ATTRIB ºi comanda DIR

(switch-ul /A).

Pentru informaþii despre ºtergerea fiºierelor, vezi comanda DEL

Pentru informaþii despre ºtergerea unui director, a fiºierelor sale ºi a tuturor

subdirectoarelor ºi fiºierelor subordonate lui, vezi comanda DELTREE

 

 

SCANDISK

Comandã care lanseazã Microsoft ScanDisk, un program care verificã dacã un disc

are erori ºi reparã problemele pe care le gãseºte.

Sintaxa: Ca sã verifici discul curent, foloseºte sintaxa:

SCANDISKCa sã verifici unul sau mai multe drive-uri, foloseºte sintaxa:

SCANDISK [drive: [drive: ...]|/ALL] [/CHECKONLY | /AUTOFIX [/NOSAVE] | /CUSTOM] [/SURFACE] [/MONO] [/NOSUMMARY]Ca sã verifici un volum comprimat nemontat, foloseºte sintaxa:

SCANDISK volume-name [/CHECKONLY | /AUTOFIX [/NOSAVE] | /CUSTOM] [/MONO] [/NOSUMMARY]Ca sã verifici un fiºier sau fiºiere în privinþa fragmentãrii, foloseºte

sintaxa:

SCANDISK /FRAGMENT [drive:][cale]fiºierCa sã anulezi reparaºiile fãcute anterior, foloseºte sintaxa:

SCANDISK /UNDO [undo-drive:] [/MONO]Parametri:

  drive:

  Specificã drive-ul sau drive-urile pe care vrei sã le verifici ºi sã le

  repari.

  volume-name

  Specificã numele fiºierului care reprezintã un volum comprimat nemontat pe

  care vrei sã-l verifici ºi sã-l repari. Parametrul volume-name ar trebui sã

  aibã forma [drive:\]DRVSPACE.nnn, unde drive specificã drive-ul care conþine

  fiºierul. iar nnn specificã extensia fiºierului. De pildã, H:\DRVSPACE.000.

  [drive:][cale]fiºier

  Specificã fiºierul sau fiºierele pe care vrei sã le examinezi în ce priveºte

  fragmentarea. Poþi specifica ºi jokeri (wildcards) pentru fiºier.

  undo-drive:

  Specificã drive-ul care conþine discul Undo (de unde pot fi restaurate

  informaþiile anterioare).

Switch-uri:

  /ALL

  Verificã ºi reparã toate discurile locale.

  /AUTOFIX

  Reparã erorile fãrã sã-þi cearã vreo confirmare. În mod implicit, dacã lansezi

  ScanDisk cu switch-ul /AUTOFIX ºi el gãseºte clustere pierdute pe disc, atunci

  salveazã clusterele pierdute ca fiºiere în directorul rãdãcinã al discului.

  Pentru ca ScanDisk sã ºteargã clusterele pierdute în loc sã le salveze,

  include switch-ul /NOSAVE. (Dacã foloseºti switchul /AUTOFIX ºi ScanDisk

  gãseºte erori, el tot îþi cere un disc Undo; ca sã eviþi asta, include

  switchul /NOSUMMARY). Nu poþi folosi /AUTOFIX împreunã cu switch-urile

  /CHECKONLY ori /CUSTOM.

  /CHECKONLY

  Verificã un disc, dar nu reparã nimic. Nu poþi folosi acest switch împreunã cu

  switch-urile /AUTOFIX ori /CUSTOM.

  /CUSTOM

  Executã ScanDisk folosind configurãrile din secþiunea [Custom] a fiºierului

  SCANDISK.INI. Acest switch este util mai ales când rulezi ScanDisk dintr-un

  program batch. Nu poþi folosi acest switch împreunã cu switchurile /AUTOFIX

  ori /CHECKONLY.

  /MONO

  Configureazã ScanDisk sã foloseascã un afiºaj monocrom. În loc de a specifica

  acest lucru de fiecare datã când rulezi ScanDisk, poþi include rândul

  DISPLAY=MONO în fiºierul SCANDISK.INI.

  /NOSAVE

  Determinã ScanDisk sã ºteargã orice clustere pierdute pe care le gãseºte.

  Poate fi folosit numai împreunã cu switch-ul /AUTOFIX. (Dacã lansezi ScanDisk

  cu switchul /AUTOFIX ºi omiþi switchul /NOSAVE, atunci ScanDisk salveazã

  conþinutul clusterelor pierdute ca fiºiere în directorul rãdãcinã al discului

  tãu).

  /NOSUMMARY

  Împiedicã ScanDisk sã afiºeze un sumar în full-screen dupã verificarea

  fiecãrui disc. (Acest switch împiedicã ScanDisk ºi sã-þi cearã sã specifici un

  disc Undo dacã gãseºte erori).

  /SURFACE

  Automat executã o scanare a suprafeþei dupã verificarea celorlalte zone ale

  unui drive. În timpul unei scanãri a suprafeþei pentru un drive necomprimat,

  ScanDisk confirmã dacã datele pot fi citite ºi scrise în siguranþã pe drive-ul

  scanat. În timpul unei scanãri de suprafaþã pe un drive comprimat, ScanDisk

  confirmã dacã datele pot fi decomprimate. Ar trebui sã faci periodic scanãri

  de suprafaþã pentru toate drive-urile.

  În mod implicit, dupã ce terminã de verificat sistemul de fiºiere al unui

  drive, ScanDisk întreabã dacã vrei sau nu sã execute o scanare de suprafaþã.

  Oricum, dacã specifici switch-ul /SURFACE, ScanDisk trece la scanarea de

  suprafaþã fãrã sã te mai întrebe. Când se foloseºte /SURFACE împreunã cu

  switch-ul /CUSTOM, se ignorã setarea Surface din secþiunea [Custom] a

  fiºierului SCANDISK.INI.

 

 

 

SET

Comandã care afiºeazã, seteazã sau ºterge variabile de mediu din MS-DOS.

Foloseºti variabilele de mediu pentru a controla comportamentul unor fiºiere

batch ºi programe, ºi pentru a controla aspectul ºi funcþionarea sistemului

MS-DOS. Comanda SET este folositã adesea în fiºierele AUTOEXEC.BAT sau

CONFIG.SYS pentru a seta variabile de mediu de fiecare datã când porneºti

MS-DOS.

Sintaxa:

SET variabilã=[ºir]Ca sã afiºezi valorile curente ale variabilelor de mediu, foloseºte sintaxa:

SETParametri:

  variabilã

  Specificã variabila pe care vrei sã o setezi sau sã o modifici.

  ºir

  Specificã ºirul de caractere pe care vrei sã-l asociezi (sã-l dai ca valoare)

  variabilei specificate.

Pentru informaþii despre setarea variabilelor de mediu pe care le foloseºte

MS-DOS ca sã controleze propriile sale operaþii, vezi comenzile PATH, PROMPT,

SHELL ºi DIR.

 

 

SETVER

Comandã care afiºeazã tabela de versiuni. Ea raporteazã un numãr de versiune

(anterior versiunii 6.0) pentru programele ºi driverele care au fost proiectate

pentru versiuni precedente de MS-DOS. Aceeaºi comandã poate fi folositã pentru a

afiºa ºi modifica tabela de versiuni, care conþine numele programelor ºi numãrul

versiunii de MS-DOS cu care au fost ele proiectate sã funcþioneze. Dacã

foloseºti un program care nu a fost actualizat pentru versiunea curentã de

MS-DOS, poþi adãuga numele lui în tabela de versiuni cu ajutorul comenzii

SETVER.

Sintaxa:

SETVER [drive:cale][fiºier n.nn]

SETVER [drive:cale][fiºier [/DELETE [/QUIET]]Pentru afiºarea tabelei curente de versiuni, foloseºte sintaxa urmãtoare:

SETVER [drive:cale]MS-DOS afiºeazã douã coloane: coloana din stânga listeazã numele programelor;

coloana din dreapta listeazã versiunea de MS-DOS cu care este setat sã ruleze

fiecare program.

Parametri:

  [drive:cale]

  Specificã locaþia fiºierului SETVER.EXE

  fiºier

  Specificã numele fiºierului care conþine programul (de obicei un fiºier cu

  extensia EXE sau COM) pe care vrei sã-l adaugi în tabela de versiuni. Nu se

  pot folosi jokeri (caracterele * sau ?)

  n.nn

  Specificã versiunea MS-DOS (de exemplu, 3.3 ori 4.01) pe care MS-DOS 6 o

  raporteazã pentru programul specificat.

Switch-uri:

  /DELETE

  ªterge din tabela de versiuni rândul pentru programul specificat. Poþi abrevia

  acest switch sub forma /D

  /QUIET

  Ascunde mesajul afiºat de regulã în momentul ºtergerii unui rând din tabela de

  versiuni.

Pentru informaþii despre încãrcarea tabelei de versiuni în mS-DOS, vezi comanda

SETVER.EXE

 

 

SETVER.EXE

Driver care (încãrcat din CONFIG.SYS) cu o comandã DEVICE sau DEVICEHIGH)

încarcã în memorie tabela versiunii MS-DOS, care listeazã programele ºi numerele

versiunii MS-DOS cu care este proiectat sã ruleze fiecare program.

Sintaxa:

DEVICE=[drive:][cale]SETVER.EXEParametri:

  [drive:][cale]

  Specificã locaþia fiºierului SETVER.EXE

 

 

 

SHARE

Comandã care instaleazã programul Share. Acesta asigurã suportul pentru

partajarea fiºierelor ºi blocarea scrierii pe hard-disk ºi pe discuri de reþea.

Sintaxa:

SHARE [/F:spaþiu] [/L:locks]În fiºierul CONFIG.SYS foloseºte urmãtoarea sintaxã:

INSTALL=[[drive:]cale]SHARE.EXE [/F:spaþiu] [/L:blocãri]Parametri:

  [drive:]cale

  Specificã locaþia fiºierului SHARE.EXE

Switch-uri:

  /F:spaþiu

  Alocã spaþiu pe disc (în bytes) pentru zona în care se vor înregistra

  informaþii despre partajarea fiºierelor. Valoarea implicitã este 2048.

  /L:blocãri

  Seteazã numãrul de fiºiere care pot fi blocate la un moment dat. Valoarea

  implicitã este 20.

 

 

 

SHELL

Comandã care specificã programul care va fi folosit de MS-DOS ca interpretor de

comenzi. Ea permite folosirea unui alt interpretor decât COMMAND.COM, prin

specificarea lui în fiºierul CONFIG.SYS. Dacã vrei sã foloseºti propriul tãu

interpretor de comenzi (în loc de COMMAND.COM), poþi specifica numele lui

adãugând o comandã SHELL în fiºierul CONFIG.SYS.

Sintaxa:

SHELL=[[drive:]cale]fiºier [parametri]Parametri:

  [[drive:]cale]fiºier

  Specificã locaþia ºi numele interpretorului de comenzi pe care vrei sã-l

  foloseascã MS-DOS.

  parametri

  Specificã orice parametri sau switch-uri care pot fi folosite în linia de

  comandã pentru lansarea interpretorului de comenzi specificat.

Pentru informaþii despre switch-urile pentru COMMAND.COM, vezi comanda COMMAND.

 

 

SHIFT

Comandã care schimbã poziþia parametrilor ce pot fi înlocuiþi, în fiºierele

batch.

Sintaxa:

SHIFT

 

 

SIZER.EXE

Program folosit de cãtre Memmaker în procesul de optimizare a folosirii memoriei

pentru a determina dimensiunea spaþiului de memorie ocupat de drivere ºi de

programele rezidente în memorie. În timpul optimizãrii, Memmaker adaugã

SIZER.EXE la începutul fiecãrei comenzi din CONFIG.SYS ori AUTOEXEC.BAT care

lanseazã un driver sau un program. Dupã încheierea procesului de optimizare,

SIZER.EXE este eliminat din toate liniile de comandã. Programul este folosit

exclusiv de cãtre MemMaker.

 

 

SMARTDRV

Comandã care lanseazã sau configureazã SMARTDrive, program ce creeazã o zonã de

cache în memoria extinsã, ceea ce accelereazã mult operarea cu discul sub

MS-DOS. Se poate da comanda de la prompt sau din fiºierul AUTOEXEC.BAT.

SMARTDrive poate sã realizeze ºi un dublu buffering, ceea ce asigurã

compatibilitatea pentru controlere de hard-disk care nu pot opera cu memoria

furnizatã de EMM386 sau de Windows în modul 386-enhanced. Pentru dublu buffering

se încarcã driverul SMARTDRV.EXE cu o comandã DEVICE în fiºierul CONFIG.SYS.

SMARTDrive nu se va încãrca dupã ce s-a lansat Windows.

Sintaxa: Când lansezi SMARTDrive din fiºierul AUTOEXEC.BAT sau de la promptul de

comandã, foloseºte urmãtoarea sintaxã:

[drive:][cale]SMARTDRV [/X] [[drive[+|-]]...] [/U] [/C|/R] [/F|/N] [/L] [/V|/Q|/S] [InitCacheSize[WinCacheSize]] [/E:ElementSize] [/B:BufferSize]În timp ce SMARTDrive ruleazã, foloseºte sintaxa:

SMARTDRV [/X] [[drive[+|-]]...] [/C|/R] [/F|/N] [/Q|/S]Ca sã vezi starea curentã dupã ce SMARTDrive s-a încãrcat, foloseºte sintaxa:

SMARTDRVParametri:

[drive:][cale]

Specificã locaþia fiºierului SMARTDRV.EXE.

[[drive+|-]

Specificã litera discului pentru care vrei sã controlezi procesul de caching.

Include semnul plus (+) ca sã activezi caching-ul pentru discul specificat,

respectiv semnul minus (-) ca sã-l dezactivezi. Poþi specifica mai multe

discuri.

Dacã specifici o literã de drive fãrã un semn plus sau minus, atunci este

activat cache-ul la citire ºi este dezactivat cache-ul la scriere. Dacã nu

specifici o literã de drive, atunci drive-urile pe floppy ºi CD-ROM, ºi cele

create cu Interlnk vor avea activat cache-ul la citire, dar nu ºi la scriere,

drive-urile de pe hard-disk vor avea cache-ul activat ºi la citire, ºi la

scriere, iar drive-urile de reþea ºi drive-urile de tip placã de memorie

Microsoft Flash vor fi ignorate (Pentru mai multe informaþii despre modul în

care DriveSpace realizeazã cache pentru drive-uri comprimate, vezi Notele).

InitCacheSize

Specificã dimensiunea cache-ului în kilobytes la pornirea lui SMARTDrive (când

nu ruleazã Windows). Mãrimea cache-ului de disc afecteazã eficienþa cu care

ruleazã SMARTDrive. În general, cu cât cache-ul este mai mare, cu atât mai rar

are nevoie SMARTDrive sã citeascã informaþii de pe disc, ceea ce accelereazã

funcþionarea sistemului tãu. Dacã nu specifici o valoare InitCacheSize,

SMARTDrive va seta valoarea în funcþie de câtã memorie are sistemul tãu (vezi

tabelul de mai jos).

WinCacheSize

Specificã, în kilobytes, cât de mult va reduce SMARTDrive dimensiunea cache-ului

pentru Windows. Când lansezi Windows, SMARTDrive reduce dimensiunea cache-ului

ca sã elibereze memorie pentru a fi folositã de cãtre Windows. Când ieºi din

Windows, cache-ul revine la dimensiunea sa normalã. WinCacheSize specificã

dimensiunea minimã la care SMARTDrive va reduce cache-ul. Valoarea implicitã

depinde de câtã memorie este disponibilã în sistemul tãu (vezi tabelul de mai

jos). Dacã specifici pentru InitCacheSize o valoare mai micã decât valoarea

specificatã pentru WinCacheSize, atunci InitCacheSize este setatã la aceeaºi

valoare ca ºi WinCacheSize.

tabelul urmãtor aratã valorile implicite pentru InitCacheSize ºi WinCacheSize,

în funcþie de volumul de memorie extinsã disponibilã pe computerul tãu.

      Memorie ExtinsãInitCacheSizeWinCacheSize

      Pânã la 1 MBNumai memorie extinsãZero (Fãrã caching)

      Pânã la 2 MB1 MB256 K

      Pânã la 4 MB1 MB512 K

      Pânã la 6 MB2 MB1 MB

      6 MB sau mai mult2 MB2 MB

 

Switch-uri:

/X

Dezactiveazã caching-ul la scriere pentru toate drive-urile. Poþi activa

caching-ul pentru drive-uri individuale, folosind parametrul drive+|-

/U

Nu încarcã modululul de caching pentru CD-ROM al lui SMARTDrive, chiar dacã ai o

unitate CD-ROM. Dacã SMARTDrive este încãrcat cu switch-ul /U, nu poþi activa

caching pentru CD-ROM. Dacã SMARTDrive este încãrcat fãrã switch-ul /U, poþi

dezactiva sau activa caching pentru unitãþi CD-ROM separate, folosind parametrul

drive+|-

/C

Scrie toatã informaþia din cache-ul din memorie pe discurile de cache.

SMARTDrive scrie informaþia din memorie pe disc în momentele în care activitatea

celorlalte discuri este redusã. Poþi folosi aceastã opþiune dacã vrei sã închizi

computerul ºi vrei sã te asiguri cã toatã informaþia din cache a fost scrisã pe

disc. (SMARTDrive scrie toatã informaþia din cache pe disc dacã reporneºti

computerul apãsând combinaþia de taste CTRL+ALT+DELETE, dar nu ºi dacã opreºti

computerul din butonul POWER sau dacã îl reporneºti din butonul RESET).

/R

ªterge conþinutul cache-ului existent, dupã ce scrie pe disc toatã informaþia

din cache-ul de scriere, ºi apoi reporneºte SMARTDrive.

/F

Scrie datele din cache pe disc dupã încheierea fiecãrei comenzi. Aceasta este

comportarea implicitã.

/N

Scrie datele din cache atunci când sistemul este în aºteptare (idle). Când

promptul de comandã reapare, este posibil ca sã nu fi fost scrise încã toate

datele din cache. Ca sã te asiguri cã toate datele din cache sunt scrise,

foloseºte switch-ul /C.

/L

Împiedicã încãrcarea automatã a lui SMARTDrive în blocurile de memorie

superioarã (UMB), chiar dacã sunt disponibile UMB-uri. Poþi folosi switch-ul /L

dacp este permisã folosirea memoriei superioare de cãtre programe. Dacã

foloseºti opþiunea de double-buffering a lui SMARTDrive, iar sistemul tãu pare

sã funcþioneze încet, încearcã sã adaugi switch-ul /L în comanda SMARTDrive din

fiºierul tãu AUTOEXEC.BAT.

/V

Determinã SMARTDrive sã afiºeze mesaje de stare ºi de eroare la pornirea sa. (În

mod implicit, SMARTDrive nu afiºeazã mesaje decât dacã apare o eroare).

Switch-ul /V nu poate fi folosit împreunã cu switch-ul /Q.

/Q

Determinã SMARTDrive sã nu afiºeze mesaje de stare la pornirea sa. (În mod

implicit, SMARTDrive nu afiºeazã mesaje de stare la încãrcare, dar face asta

pentru majoritatea celorlalte operaþii). Dacã SMARTDrive întâlneºte o eroare

când porneºte, el afiºeazã un mesaj de eroare indiferent dacã a fost încãrcat cu

sau fãrã switch-ul /Q. Switch-ul /Q nu poate fi folosit împreunã cu switch-ul

/V.

/S

Afiºeazã informaþii suplimentare despre starea lui SMARTDrive.

/E:ElementSize

Specificã (în bytes) volumul de cache pe care SMARTDrive îl deplaseazã deodatã.

Valori valide sunt 1024, 2048, 4096 ºi 8192. Valoarea implicitã este 8192. Cu

cât valoarea este mai mare, cu atât SMARTDrive foloseºte mai multã memorie

convenþionalã.

/B:BufferSize

Specificã (în bytes) dimensiunea bufferului de read-ahead. Un buffer read-ahead

conþine informaþie suplimentarã pe care SMARTDrive o citeºte atunci când o

aplicaþie citeºte informaþii de pe hard-disk. De exemplu, dacã o aplicaþie

citeºte 512 K de informaþie dintr-un fiºier, SMARTDrive citeºte apoi volumul de

informaþie specificat de BufferSize ºi îl salveazã în memorie. Data urmãtoare

când aplicaþia are nevoie sã citeascã informaþii din fiºier, poate citi din ceea

ce s-a salvat în memorie, în loc sã citeascã de pe disc. Valoarea implicitã a

bufferului read-ahead este de 16K (16384 bytes). Valoarea lui poate fi un

multiplu al valorii ElementSize. Cu cât este mai mare valoarea lui BufferSize,

cu atât SMARTDrive foloseºte mai multã memorie convenþionalã.

ATENÞIE! Verificã dacã SMARTDrive a terminat de scris pe disc informaþiile din

cache înainte de a reporni sau opri computerul. (Acest lucru nu este necesar

dacã reporneºti computerul cu combinaþia de taste CTRL+ALT+DELETE). Ca sã

forþezi SMARTDrive sã scrie imediat pe disc informaþiile din memoria cache,

scrie SMARTDRIVE /C la promptul de comandã ºi apasã tasta Enter. Dupã ce s-a

încheiat orice activitate pe disc, poþi reporni sau opri în siguranþã

computerul.

 

 

SMARTDRV.EXE

Driver care (încãrcat din CONFIG.SYS cu o comandã DEVICE) va asigura o dublã

bufferare (double-buffering) menitã sã asigure compatibilitatea cu unele

controlere de hard-disk care nu pot lucra cu memoria pusã la dispozitie de

EMM386 sau de Windows rulând în modul 386 Enhanced. Ca sã afli dacã ai nevoie

sau nu sã foloseºti double buffering, vezi SMARTDRV.EXE--Notes în MS-DOS Help.

SMARTDrive poate realiza ºi disk caching, ceea ce accelereazã funcþionarea

computerului în operarea cu discuri. Pentru a folosi SMARTDrive pentru disk

caching, adaugã o comandã SMARTDRV în fiºierul tãu AUTOEXEC.BAT.

Sintaxa:

DEVICE=[drive:][cale]SMARTDRV.EXE /DOUBLE_BUFFERParametri:

  [drive:][cale]

  Specificã locaþia fiºierului SMARTDRV.EXE

  /DOUBLE_BUFFER

  Determinã SMARTDrive sã execute double buffering.

 

 

 

SORT

Comandã care citeºte date de intrare, le sorteazã ºi apoi scrie datele pe ecran,

într-un fiºier sau la un alt dispozitic de ieºire. SORT acþioneazã ca un filtru,

citind caractere dintr-o anumitã coloanã de date ºi sortându-le în ordine

crescãtoare sau descrescãtoare.

Sintaxa:

SORT [/R] [/+n] [<] [drive1:][cale1]fiºier1[> [drive2:][cale2]fiºier2]

[comandã |] SORT [/R] [/+n] [> [drive2:][cale2]fiºier2]Parametri:

  [drive1:][cale1]fiºier1

  Specificã locaþia ºi numele fiºierului ale cãrui date vrei sã le sortezi.

  [drive2:][cale2]fiºier2

  Specificã locaþia ºi numele unui fiºier în care vor fi plasate datele de

  ieºire, sortate

  comandã

  Specificã o comandã a cãrei ieºire furnizeazã datele pe care vrei sã le

  sortezi.

Switch-uri

  /R

  Inverseazã ordinea operaþiei de sortare; adicã, de la Z la A, ºi apoi de la 9

  la 0.

  /+n

  Sorteazã fiºierul dupã caracterul din coloana n. Dacã nu foloseºti acest

  switch, comanda SORT sorteazã datele dupã caracterele din coloana 1.

Pentru informaþii despre afiºarea informaþiei ecran cu ecran, vezi comanda MORE.

 

 

 

STACKS

Comandã (utilizabilã numai în CONFIG.SYS) ce permite folosirea dinamicã a

stivelor de date pentru controlul întreruperilor hardware.

Sintaxa:

STACKS=n,sParametri:

  n

  Specificã numãrul de stive. Valori valabile pentru n sunt 0 ºi numerele de la

  8 la 64.

  s

  Specificã dimensiunea (în bytes) a fiecãrei stive. Valori valide pentru s sunt

  0 ºi numere de la 32 la 512.

 

 

 

SUBMENU

Comandã (utilizabilã numai în CONFIG.SYS) care defineºte un item dintr-un meniu

de start în cazul unei configuraþii multiple. La selectarea acelui item se

afiºeazã un alt meniu de opþiuni. Poþi folosi aceastã comandã într-un bloc de

meniu din fiºierul CONFIG.SYS.

Meniul de start este o listã de opþiuni care apare când porneºti computerul.

Defineºti un meniu de start folosind comenzi speciale în CONFIG.SYS. Fiecare

item din meniu corespunde unui set de comenzi din CONFIG.SYS, numit "bloc de

configuraþie". Un meniu de start îþi permite sã porneºti computerul în diverse

configuraþii. Pentru mai multe informaþii despre definirea de configuraþii

multiple, vezi capitolul Configuring Your System ("Configurarea sistemului tãu")

din MS-DOS User's Guide.

Sintaxa:

SUBMENU=blockname[,menu_text]Parametri:

  blockname

  Specificã numele asociat unui bloc de meniu. Blocul de meniu trebuie sã fie

  definit în altã parte din fiºierul CONFIG.SYS ºi poate sã conþinã comenzi de

  definire a meniului. Spre deosebire de blocul de meniu principal, care trebuie

  sã aibã numele de bloc [MENU], un bloc de meniu poate avea orice nume doreºti.

  Dacã MS-DOS nu poate gãsi un bloc cu numele specificat, atunci itemul nu va

  apãrea în meniul de start. Numele blocului poate avea pânã la 70 de caractere

  în lungime, ºi poate sã conþinã majoritatea caracterelor tipãribile. Nu poate

  sã includã spaþii, caractere backslash (\) ºi slash (/), virgulã (,),

  punct-ºi-virgulã (;), semnul egal (=) ºi paranteze pãtrate ([ ºi ]).

  menu_text

  Specificã textul care vrei sã fie afiºat de MS-DOS ca item în meniu. Dacã nu

  specifici nici un menu_text, MS-DOS afiºeazã numele blocului ca item de meniu.

  Textul poate avea pânã la 70 de caractere lungime ºi poate conþine orice

  caractere vrei.

Comanda SUBMENU este una dintre cele 6 comenzi speciale utilizabile numai în

CONFIG.SYS pentru a defini configuraþii multiple într-un singur fiºier

CONFIG.SYS. Celelalte comenzi pentru definirea meniului de pornire cu

configuraþii multiple sunt:

  INCLUDE - include conþinutul unui bloc de configurare într-un altul. Aceastã

  comandã nu poate fi folositã într-un bloc de meniu.

  MENUITEM - defineºte un item din meniu.

  MENUDEFAULT - specificã itemul implicit din meniu.

  MENUCOLOR - defineºte culorile pentru textul meniului ºi fondul ecranului.

  NUMLOCK - specificã starea tastei NumLock când apare meniul de start. (Deºi

  comanda NUMLOCK poate fi folositã oriunde în fiºierul CONFIG.SYS, ea este

  utilã mai ales când se defineºte un meniu de start).

 

 

 

SUBST

Comandã care asigneazã o literã de disc, unei cãi.

Litera de disc pe care o asignezi reprezintã un disc virtual, deoarece poþi

folosi litera de disc în comenzi, ca ºi cum ar fi a unui disc fizic.

Nu folosi comanda SUBST în timp ce ruleazã Windows.

Sintaxa:

SUBST [drive1: [drive2:]cale]

SUBST drive1: /DCa sã afiºezi numele discurilor virtuale curente, foloseºte sintaxa:

SUBSTParametri:

  drive1:

  Specificã discul virtual cãruia vrei sã-i asociezi o cale.

  drive2:

  Specificã discul fizic care conþine calea specificã (dacã este diferit de

  discul cruent).

  cale

  Defineºte calea pe care vrei sã o asociezi unui disc virtual.

Switch-uri

  /D

  ªterge un disc virtual.

Pentru informaþii despre creºterea numãrului de litere de disc disponibile, vezi

comanda LASTDRIVE.

 

 

SWITCHES

Comandã (utilizabilã numai în CONFIG.SYS) folositã pentru a se specifica niºte

opþiuni speciale, legate mai ales de faza de pornire a computerului.

Sintaxa:

SWITCHES= /F /K /N /WSwitch-uri:

  /F

  Eliminã întârzierea de 2 secunde de dupã afiºarea mesajului "Starting MS-DOS

  ..." la pornire.

  /K

  Forþeazã o tastaturã evoluatã ("enhanced keyboard") sã se comporte ca o

  tastaturã convenþionalã.

  /N

  Împiedicã folosirea tastelor F5 sau F8 pentru dezactivarea comenzilor de la

  pornire. (totuºi, SWITCHES /N nu blocheazã apãsarea combinaþiilor CTRL+F5 ori

  CTRL+F8 pentru a se sãri peste încãrcarea lui DRVSPACE.BIN; pentru a bloca

  aceste combinaþii, foloseºte comanda DRVSPACE /SWITCHES ca sã adaugi setarea

  SWITCHES /N în fiºierul tãu DRVSPACE.INI)

  /W

  Specificã faptul cã fiºierul WINA20.386 a fost mutat din directorul-rãdãcinã.

  Trebuie sã foloseºti acest switch numai dacã foloseºti Microsoft Windows 3.0

  în modul "enhanced" ºi ai mutat fiºierul WINA20.386 din directorul rãdãcinã

  într-un alt director.

 

 

 

SYS

Comandã care copiaza fiºierele ascunse de sistem MS-DOS (IO.SYS ºi MSDOS.SYS),

interpretorul de comenzi (COMMAND.COM) ºi acea parte din MS-DOS care asigurã

accesul la discuri comprimate (DRVSPACE.BIN) pe un disc specificat, care astfel

putea fi folosit ca disc de pornire a sistemului. (SYS copiazã DRVSPACE.BIN

numai dacã DRVSPACE.BIN existã în directorul rãdãcinã al discului sursã sau al

directorului sursã).

Fiºierele IO.SYS, MSDOS.SYS ºi DRVSPACE.BIN sunt fiºiere ascunse ºi de regulã nu

apar atunci când dai comanda DIR. Ca sã vezi aceste fiºiere, foloseºte DIR /A

Sintaxa:

SYS [drive1:][cale] drive2:Parametri:

  [drive1:][cale]

  Specificã locaþia fiºierelor de sistem. Dacã nu specifici o cale, MS-DOS cautã

  fiºierele de sistem în directorul rãdãcinã de pe discul curent.

  drive2:

  Specificã discul pe care vrei sã copiezi fiºierele de sistem. Aceste fiºiere

  pot fi copiate numai într-un director rãdãcinã, ºi nu într-un subdirector.

Pentru informaþii despre copierea fiºierelor, vezi comenzile COPY ºi XCOPY

 

 

TIME

Comandã care afiºeazã sau stabileºte ora curentã a sistemului.

MS-DOS foloseºte aceastã orã ca sã actualizeze ora unui director ori de câte ori

creezi sau modifici un fiºier din el.

Sintaxa:

TIME [ore:[minute[:secunde[.sutimi]]][A|P]]Pentru a afiºa ora curentã sau pentru a afiºa un prompt de la care poþi schimba

ora curentã, foloseºte sintaxa:

TIMEParametri:

  ore

  Specificã ora. Valori valide sunt de la 0 la 23.

  minute

  Specificã minutele. Valori valide sunt de la 0 la 59.

  secunde

  Specificã secundele. Valori valide sunt de la 0 la 59.

  sutimi

  Specificã sutimile de secundã. Valori valide sunt de la 0 la 99.

  A|P

  Specificã AM (ante-meridian) sau PM (post-meridian) pentru ora în formatul pe

  12 ore. Dacã scrii o orã validã pentru acest format, dar nu specifici A sau P,

  comanda TIME foloseºte implicit A (pentru AM).

Pentru informaþii despre schimbarea datei curente, vezi comanda DATE.

Pentru informaþii despre schimbarea formatului orei, vezi comanda COUNTRY.

 

 

TREE

Comandã care afiºeazã o reprezentare graficã a structurii de directoare a unui

disc sau a unei cãi.

Sintaxa:

TREE [drive:][cale] [/F] [/A]Parametri:

  drive:

  Specificã drive-ul care conþine discul pentru care vrei sã fie afiºatã

  structura de directoare.

  cale

  Specificã directorul a cãrui structurã vrei sã fie afiºatã.

Switch-uri

  /F

  Afiºeazã numele fiºierelor din fiecare director.

  /A

  Specificã faptul cã TREE trebuie sã utilizeze caractere de text în loc de

  caractere grafice pentru a afiºa liniile care leagã subdirectoarele. Foloseºte

  acest switch cu pagini de cod care nu suportã caracterele grafice ºi ca sã

  trimiþi ieºirea cãtre imprimante care nu interpreteazã corect caracterele

  grafice.

Pentru informaþii despre afiºarea conþinutului unui director, vezi comanda DIR

 

 

TYPE

Comandã care afiºeazã conþinutul unui fiºier de text, fãrã modificarea lui. Dacã

foloseºti aceastã comandã pentru un fiºier care nu este de text, rezultatul

poate fi afiºarea unei serii de coduri fãrã înþeles pe ecran, ºi uneori efectele

pot fi neaºteptate.

Sintaxa:

TYPE [drive:][cale]fiºierParametri:

  [drive:][cale]fiºier

  Specificã locaþia ºi numele fiºierului pe care vrei sã-l vezi.

Pentru informaþii despre afiºarea numelor ºi dimensiunii fiºierelor, vezi

comanda DIR

Pentru informaþii despre afiºarea fiºierelor de text ecran cu ecran, vezi

comanda MORE

 

 

UNDELETE

Comandã care restaureazã fiºierele ºterse anterior cu comanda DEL

UNDELETE oferã trei nivele de protejare a fiºierelor contra ºtergerii

accidentale - Delete Sentry, Delete Tracker ºi standard. Pentru informaþii

despre fiecare nivel de protecþie, vezi UNDELETE - Notes în MS-DOS Help.

Pentru informaþii despre versiunea Windows a comenzii UNDELETE, vezi capitolul

Managing Your System ("Administrarea sistemului tãu") din MS-DOS User's Guide,

sau vezi Windows Undelete Help.

Sintaxa:

UNDELETE [[drive:][cale]fiºier] [/DT|/DS|/DOS]

UNDELETE [/LIST|/ALL|/PURGE[drive]|/STATUS|/LOAD|/UNLOAD|/S[drive]|/Tdrive[-entries]]Parametri:

  [drive:][cale]fiºier

  Specificã locaþia ºi numele fiºierului sau setului de fiºiere pe care vrei sã

  le recuperezi. În mod implicit, UNDELETE restaureazã toate fiºierele ºterse

  din directorul curent.

Switch-uri:

  /LIST

  Listeazã fiºierele ºterse care ar putea fi recuperate, dar nu le recupereazã

  efectiv. Parametrul [drive:][cale]fiºier ºi switch-urile /DT, /DS ºi /DOS

  controleazã listingul produs de acest switch.

  /ALL

  Recupereazã fiºierele ºterse fãrã a-þi cere confirmarea pentru fiecare fiºier.

  UNDELETE foloseºte metoda Delete Sentry, dacã aceasta este prezentã. Dacã nu,

  foloseºte metoda Delete Tracker, iar dacã nici aceasta nu este prezentã,

  atunci UNDELETE recupereazã diºierele din directorul DOS, punând un caracter #

  pentru primul caracter (care lipseºte) din numele fiºierului. Dacã existã deja

  un nume de fiºier similar, atunci pune urmãtorul caracter din lista de mai

  jos, în ordinea datã, pânã când gãseºte un nume unic de fiºier:

  #%&0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ.

  /DOS

  Recupereazã numai acele fiºiere care sunt listate intern ca fiind ºterse de

  cãtre MS-DOS, cerând confirmare pentru recuperarea fiecãruia dintre ele. Dacã

  existã un fiºier de urmãrire a ºtergerii (delete-tracking file), acest switch

  determinã UNDELETE sã ignore acel fiºier.

  /DT

  Recupereazã numai acele fiºiere listate în fiºierul de urmãrire a ºtergerii

  (delete-tracking file), cerând confirmarea pentru recuperarea fiecãrui fiºier.

 

  /DS

  Recupereazã numai acele fiºiere listate în directorul SENTRY, cerând

  confirmare pentru recuperarea fiecãrui fiºier.

  /LOAD

  Încarcã programul UNDELETE rezident în memorie, folosind informaþia definitã

  în fiºierul UNDELETE.INI. Dacã fiºierul UNDELETE.INI nu existã, UNDELETE

  foloseºte valorile implicite.

  /UNLOAD

  Descarcã din memorie porþiunea rezidentã a programului UNDELETE, dezactivând

  capacitatea acestuia de a restaura fiºierele ºterse.

  /PURGE[drive]

  ªterge conþinutul directorului SENTRY. Dacã nu se specificã nici un drive,

  UNDELETE cautã directorul pe drive-ul curent.

  /STATUS

  Afiºeazã tipul activ de protecþie la ºtergere pentru fiecare drive.

  /S[drive]

  Activeazã nivelul de protecþie Delete Sentry ºi încarcã porþiunea rezidentã în

  memorie a programului UNDELETE. Programul înregistreazã informaþie folositã

  pentru a recupera fiºierele ºterse de pe drive-ul specificat. dacã nu

  specifici un drive, folosirea acestui switch activeazã nivelul de protecþie

  Delete Sentry pe drive-ul curent. Specificarea switch-ului /S încarcã

  porþiunea rezidentã în memorie a programului UNDELETE folosind informaþia

  definitã în fiºierul UNDELETE.INI

  /Tdrive[-entries]

  Activeazã nivelul de protecþie Delete Tracker ºi încarcã porþiunea rezidentã

  în memorie a programului UNDELETE. Programul înregistreazã informaþii folosite

  la recuperarea fiºierelor ºterse. Parametrul drive specificã drive-ul care

  conþine discul pentru care vrei ca UNDELETE sã salveze informaþii despre

  fiºierele ºterse. Parametrul opþional entries, care trebuie sã fie o valoare

  între 1 ºi 999, specificã numãrul maxim de intrãri (rânduri) din fiºierul

  pentru deletion-tracking (PCTRACKR.DEL). Valoarea pentru entries depinde de

  tipul de disc urmãrit. Urmãtoarea listã aratã fiecare dimensiune de disc,

  numãrul implicit de intrãri, ºi mãrimea corespunzãtoare a fiºierului.

        Mãrimea disculuiIntrãriMãrimea fiºierului

        360 K255K

        720 K509K

        1.2 MB7514K

        1.44 MB7514K

        20 MB10118K

        32 MB20236K

        peste 32 MB30355K

 

ATENÞIE! Nu folosi urmãrirea ºtergerii pentru discuri care au fost redirectate

folosind comenzi JOIN sau SUBST. Dacã intenþionezi sã foloseºti comanda ASSIGN,

trebuie sã faci asta înainte de a instala urmãrirea ºtergerii cu UNDELETE.

 

 

UNFORMAT

Comandã care restaureazã un disc ºters dupã comanda FORMAT. UNFORMAT restaureazã

numai dicuri locale de pe hard-disk ºi de pe dischetã; nu poate fi folosit

pentru discuri de reþea. Comanda UNFORMAT poate ºi sã refacã o tabelã de

partiþii coruptã a unui hard-disk.

Sintaxa:

UNFORMAT drive: [/L] [/TEST] [/P]Parametri:

  drive:

  Specificã drive-ul care conþine discul de pe care vrei sã recuperezi fiºiere.

Switch-uri:

  /L

  Listeazã fiºierele ºi subdirectoarele gãsite de UNFORMAT. Dacã nu specifici

  acest switch, UNFORMAT listeazã numai subdirectoarele ºi fiºierele care sunt

  fragmentate. Pentru a suspenda defilarea listei afiºate, apasã combinaþia de

  taste CTRL+S; ca sã se reia defilarea, apasã orice tastã.

  /TEST

  Aratã cum ar restaura UNFORMAT informaþia de pe disc, dar nu executã efectiv

  restaurarea.

  /P

  Trimite mesajele de ieºire cãtre imprimanta conectatã la portul paralel LPT1.

Pentru informaþii despre formatarea unui disc, vezi comanda FORMAT

 

 

VER

Comandã care afiºeazã numãrul versiunii de MS-DOS.

Sintaxa:

VER

 

 

VERIFY

Comandã care determinã MS-DOS sã verifice dacã fiºierele sunt scrise corect pe

un disc ºi sã afiºeze starea verificãrii. De exemplu, poþi folosi aceastã

comandã ca sã te asiguri cã datele nu sunt scrise într-un sector defect de pe

disc. Poþi folosi aceastã comandã fie de la promptul de comandã, fie în fiºierul

AUTOEXEC.BAT.

Sintaxa:

VERIFY [ON|OFF]Switch-uri:

  ON|OFF

  Specificã dacã MS-DOS va verifica (ON) sau nu va verifica (OFF) dacã

  operaþiile de scriere sunt executate corect.

Pentru informaþii despre verificarea sectoarelor defecte ale unui disc, vezi

comanda CHKDSK

Pentru informaþii despre verificarea fiºierelor la copiere, vezi switch-ul /V

pentru comenzile COPY ºi XCOPY

 

 

VOL

Comandã care afiºeazã o etichetã de volum ºi un numãr serial pentru un disc dat,

dacã discul le are.

Sintaxa:

VOL [drive:]Parametri:

  drive:

  Specificã drive-ul care conþine discul pentru care vrei sã fie afiºate

  eticheta de volum ºi numãrul serial.

Pentru informaþii despre atribuirea unei etichete de volum, vezi comenzile

FORMAT ºi LABEL

 

 

VSAFE

Comandã care determinã monitorizarea continuã a computerului pentru a preveni

acþiunea viruºilor, ºi afiºeazã mesaje de avertizare dacã gãseºte vreun virus.

VSAFE este un program rezident în memorie care foloseºte 22K de memorie.

Comanda VSAFE nu trebuie folositã în timp ce ruleazã Windows.

Sintaxa:

VSAFE [/opþiune[+ | -] ...] [/NE] [/NX] [/Ax | /Cx] [/N] [/D] [/U]Parametri:

  opþiune

  Specificã modul în care VSAFE monitorizeazã viruºii. Foloseºte semnul plus (+)

  sau minus (-) ca sã activezi sau sã dezactivezi o opþiune. Lista de mai jos

  descrie opþiunile pe care le poþi alege.

    1

    Averizeazã dacã formatarea ar putea ºterge complet discul. Implicit, aceastã

    opþiune este activatã.

    2

    Avertizeazã când un program încearcã sã rãmânã în memorie. Implicit, este

    dezactivatã.

    3

    Împiedicã programele sã scrie pe disc. Implicit, este dezactivatã.

    4

    Verificã fiºierele executabile pe care le deschide MD-DOS. Implicit este

    activatã.

    5

    Verificã toate discurile cãutând viruºi de boot. Implicit este activatã.

    6

    Avertizeazã în cazul tentativelor de scriere în sectorul de boot sau în

    tabela de partiþie a hard-disk-ului. Implicit, este activatã.

    7

    Avertizeazã în cazul tentativei de scriere într-un sector de boot al unei

    dischete. Implicit este dezactivatã.

    8

    Avertizeazã în cazul tentativelor de modificare a fiºierelor executabile.

    Implicit, este dezactivatã.

    /NE

    Împiedicã VSafe sã se încarce în memoria expandatã.

    /NX

    Împiedicã VSafe sã se încarce în memoria extinsã.

    /Ax

    Configureazã combinaþia de taste de control ALT plus tasta specificatã prin

    x

    /Cx

    Configureazã combinaþia de taste de control CTRL plus tasta specificatã prin

    x

    /N

    Permite lui VSAFE sã monitorizeze ºi discurile de reþea pentru a depista

    viruºi.

    /D

    Dezactiveazã efectuarea sumei de control.

    /U

    Eliminã (descarcã) VSAFE din memorie.

 

 

 

XCOPY

Comandã care copiazã directoare cu subdirectoarele lor ºi fiºiere (mai puþin pe

cele ascunse ºi de sistem). Cu aceastã comandã, poþi copia toate fiºierele

dintr-un director, inclusiv pe cele din subdirectoarele acelui director.

Sintaxa:

XCOPY sursã [destinaþie] [/Y|/-Y] [/A|/M] [/D:datã] [/P] [/S] [/E] [/V] [/W]Parametri:

  sursã

  Specificã locaþia numelor fiºierelor pe care vrei sã le copiezi. Sursa trebuie

  sã includã fie un drive, fie o cale.

  destinaþie

  Specificã destinaþia fiºierelor pe care vrei sã le copiezi. Destinaþia poate

  include o literã de drive ºi un caracter douã-puncte, un nume de director, un

  nume de fiºier, sau o combinaþie a acestora.

Switch-uri

  /Y

  Indicã faptul cã XCOPY va înlocui fiºierele existente fãrã a cere confirmarea.

  În mod implicit, dacã specifici ca destinaþie un fiºier existent, XCOPY te va

  întreba dacã vrei sã scrii peste fiºierul existent. (Versiunile anterioare de

  MS-DOS înlocuiau direct fiºierul). Dacã comanda XCOPY face parte dintr-un

  fiºier batch, XCOPY se va comporta ca în versiunile precedente. Specificarea

  acestui switch anuleazã ºi înlocuieºte toate setãrile implicite ºi valoarea

  curentã a variabilei de mediu COPYCMD.

  /-Y

  Indicã faptul cã vrei ca XCOPY sã-þi cearã confirmarea când înlocuieºte un

  fiºier existent. Specificarea acestui switch anuleazã ºi înlocuieºte toate

  setãrile implicite ºi valoarea curentã a variabilei de mediu COPYCMD.

  /A

  Copiazã numai fiºierele sursã care au setat atributul archive. Acest switch nu

  modificã atributul archive al fiºierului sursã. Pentru informaþii despre

  setarea atributului archive, vezi comanda ATTRIB

  /M

  Copiazã fiºierele sursã care au setat atributul archive. Spre deosebire de

  switch-ul /A, acest switch ºterge atributul archive al fiºierelor sursã.

  Pentru informaþii despre setarea atributului archive, vezi comanda ATTRIB

  /D:datã

  Copiazã numai fiºierele sursã modificate la data specificatã sau dupã ea. De

  reþinut cã formatul datei depinde de setãrile folosite pentru COUNTRY

  /P

  Îþi cere sã confirmi dacã vrei sã fie creat fiecare fiºier de destinaþie.

  /S

  Copiazã directoare ºi subdirectoare, dacã nu sunt goale. Dacã omiþi acest

  switch, XCOPY lucreazã într-un singur director.

  /E

  Copiazã orice subdirectoare, chiar ºi pe cele goale.

  /V

  Verificã fiecare fiºier dupã ce este scris la destinaþie, pentru a se asigura

  cã fiºierele de destinaþie sunt identice cu fiºierele sursã.

  /W

  Afiºeazã mesajul Press any key to begin copying file(s) ºi aºteaptã rãspunsul

  tãu înainte de a începe copierea fiºierelor.

Pentru informaþii despre copierea fiºierelor individuale, vezi comanda COPY.

Pentru informaþii despre copierea discurilor, vezi comanda DISKCOPY.

 

 

Despre acest ghid

Acest fiºier HTML conþine comenzile prezentate de programul HELP din MS-DOS

2 comentarii:

laurentiu-nicolae spunea...

Buna seara,

Nu doresc sa fac sau primesc comentarii. Am o intrebare simpla: vreti si puteti sa-mi trimiteti kit-ul de instalare DOS 6.22 ? Daca da faceti-o va rog ! Eu il am, dar la actiunea de instalare a unei masini virtuale nu il recunoaste de pe floppy !!

Va multumesc oricum !!

laurentiu-nicolae spunea...

Buna seara,

Nu doresc sa fac sau primesc comentarii. Am o intrebare simpla: vreti si puteti sa-mi trimiteti kit-ul de instalare DOS 6.22 ? Daca da faceti-o va rog ! Eu il am, dar la actiunea de instalare a unei masini virtuale nu il recunoaste de pe floppy !!

Va multumesc oricum !!