Tarifele de transport pe calea ferata romana(CFR)

Regulamentul privind Transportul pe căile ferate din România,
aprobat de OG 7 / 2005, republicată
şi Normele Uniforme privind transporturile pe căile ferate din România,
aprobate prin OMT nr. 655 / 19.07.2007
EXTRAS
„ARTICOLUL 4 - Tarife de transport
(1) Stabilirea sau modificarea tarifelor de transport feroviar de călători se face conform reglementărilor legale în vigoare.
(3) Tarifele de transport feroviar intră în vigoare după publicare şi/sau, în cazul tarifelor de călători, afişare la casele de bilete şi la celelalte puncte unde se vând legitimaţii de călătorie.
(4) Preţul prestaţiei de transport se stabileşte conform tarifelor operatorilor de transport feroviar în vigoare în momentul încheierii contractului de transport.
(5) Tarifele de transport feroviar se publică. Tarifele pentru călători sunt aduse la cunoştinţă publică prin afişare în locurile unde se vând legitimaţii de călătorie şi pot fi aduse la cunoştinţă şi prin mijloace de informare în masă. Condiţiile de publicare se vor stabili prin Normele uniforme.
Norme Uniforme Călători 4
În mersul trenurilor de călători, care se editează anual, se va publica şi un extras din Regulamentul privind transportul pe căile ferate din România şi din Normele uniforme privind transporturile pe căile ferate din România, aplicabile operatorilor şi beneficiarilor de transport feroviar public de călători.
Norme Uniforme Călători 5
5.1. La publicarea tarifelor şi a modificărilor la acestea, operatorii de transport feroviar public de călători comunică şi data de aplicare a acestora.
5.2. Dacă tariful se modifică în timpul transportului, se aplică tarifele în vigoare la data încheierii contractului de transport.
5.3. În cazul transporturilor feroviare de călători, la emiterea în tren a legitimaţiilor de călătorie tarifele practicate vor fi cele valabile la data şi ora emiterii acestora, astfel pentru legitimaţiile emise după ora 000 a zilei în care se modifică tarifele de transport, tarifarea se va face ţinându-se seama de noile tarife.
(6) Operatorii de transport feroviar pot acorda facilităţi sau reduceri tarifare pe baza prevederilor unor acte normative, numai dacă autoritatea, agentul, respectiv persoana juridică ce a solicitat facilitatea sau reducerea asigură compensările aferente.
Norme Uniforme Călători 6
6.1. Operatorul de transport feroviar public de călători va acorda facilităţile prevăzute de actele normative, cu respectarea prevederilor instrucţiunilor de aplicare, a normelor de aplicare sau prin încheierea de convenţii conform prevederilor legale în vigoare.
6.2. În cazul în care nu se asigură compensările până la nivelul tarifului de transport de către autoritatea, agentul, respectiv organizaţia care a solicitat reducerea, potrivit prevederilor actului normativ, operatorii de transport feroviar public de călători pot dispune măsuri pentru urmărirea încasării datoriei de la cel care trebuie să o achite şi încetarea derulării contractelor privind transporturile respective.
Norme Uniforme Călători 7
Legitimaţiile de călătorie care se folosesc pe baza unor convenţii sau reglementări se procură în condiţiile pe care acestea le stabilesc.

ARTICOLUL 8 - Condiţiile de acceptare la transport
(1) Operatorul de transport feroviar efectuează transporturile de călători conform prezentului regulament, atâta timp cât:
a) transportul este posibil cu agenţii şi mijloacele de transport disponibile, care permit satisfacerea solicitărilor de transport;
b) transportul nu este împiedicat de împrejurări pe care operatorul de transport feroviar nu le poate evita şi a căror înlăturare nu depinde de el.
Norme Uniforme Călători 8
După plecarea din staţia de pornire, dacă apare o împiedicare la transport pe care operatorul de transport feroviar public de călători nu o poate evita, iar continuarea călătoriei nu mai este posibilă, operatorul de transport feroviar public de călători este obligat, la solicitarea acestuia, să-l transporte pe călător împreună cu bagajele sale în staţia iniţială, fără plata tarifului.
Norme Uniforme Călători 9
În situaţia prevăzută la Norme Uniforme Călători 8, operatorul de transport feroviar public de călători nu este obligat să despăgubească în vreun fel pe călător. În această situaţie se restituie tariful pe parcursul rămas neefectuat, în condiţiile prevăzute în art. 21 din Regulamentul de Transport.

ARTICOLUL 9 - Admiterea la transport. Persoane excluse de la transport. Admiterea condiţionat
(1) Sunt admişi la transport călătorii care posedă legitimaţii de călătorie valabile la trenul, ruta şi clasa alese pentru călătorie.
Norme Uniforme Călători 10
Călătorul fără legitimaţie de călătorie care refuză plata imediată a tarifelor de taxare în tren este exclus de la transport, fiind coborât în prima staţie de cale ferată în care trenul are oprire itinerarică, întocmindu-i-se proces-verbal de contravenţie pentru distanţa deja parcursă.
(2) Sunt excluşi de la transport călătorii care nu respectă prezentul regulament şi dispoziţiile operatorului de transport feroviar, făcute publice.
(3) În tren şi în staţie nu se admit sau pot fi evacuate:
a) persoanele care, prin comportare, perturbă ordinea publică, contravin normelor de conduită publică şi bunelor moravuri ori care produc vătămări materialului rulant aparţinând operatorului de transport feroviar sau care nu respectă prevederile prezentului regulament. Aceste persoane nu au dreptul nici la restituirea contravalorii călătoriei;
b) persoanele care, din cauză de boală pun în pericol sănătatea celorlalţi călători, în afară de cazul când călătoresc cu plata rezervării întregului compartiment. Persoanele care s-au îmbolnăvit pe parcurs şi care necesită intervenţii de urgenţă trebuie să fie transportate până la prima staţie, unde li se acordă îngrijirile necesare. Acestor persoane li se restituie diferenţa dintre tarifele plătite şi cele aferente pentru parcursul efectuat, pentru legitimaţia de călătorie, în condiţiile prevăzute la art.21;
Norme Uniforme Călători 11
Tariful biletelor de călătorie, al diferenţelor de clasă şi al suplimentelor corespunzătoare categoriei trenului se restituie parţial, în cazul îmbolnăvirii în parcurs, numai pentru distanţa neparcursă.
c) persoanele care insultă sau agresează agenţii operatorului de transport feroviar sau al administratorului/gestionarului de infrastructură aflat în timpul serviciului.
Norme Uniforme Călători 12
12.1. Comportarea necuviincioasă faţă de ceilalţi călători a persoanelor se tratează potrivit legii, de agenţii operatorului de transport feroviar public de călători, respectiv de organele de poliţie.
12.2. Insultarea personalului feroviar aflat în exerciţiul funcţiunii, în cazul în care întruneşte condiţiile infracţiunii de ultraj, se va trata potrivit legii penale.
(4) Transportul bolnavilor contagioşi se reglementează prin ordin comun al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi ministrului sănătăţii şi familiei.
Norme Uniforme Călători 13
13.1. Bolnavii necontagioşi, transportaţi pe targă sau pe cărucior, pot călători în vagoanele de călători clasă, numai pe baza certificatelor medicale, în care se precizează acest mod de transport, precum şi faptul că bolnavul nu suferă de o boală molipsitoare.
13.2. Bolnavii necontagioşi transportaţi pe targă sau pe cărucior trebuie să prezinte atâtea legitimaţii de călătorie valabile la trenul respectiv câte locuri ocupă cu targa sau cu căruciorul.
13.3. Însoţitorii bolnavului trebuie să posede legitimaţii de călătorie valabile la trenul respectiv. Toate aceste legitimaţii pot fi cu tarif întreg, gratuite sau cu reducere.

ARTICOLUL 10 - Mersul trenurilor de călători şi suspendarea circulaţiei trenurilor
(1) Călătorii sunt transportaţi cu trenuri prevăzute în Mersul trenurilor de călători, publicat şi afişat în staţii, şi cu trenuri suplimentare. La solicitare, călătorii pot fi transportaţi cu trenuri sau vagoane special comandate, cu achitarea tarifelor aferente cererii.
Norme Uniforme Călători 14.
Vagoane special comandate.
14.1. Atunci când cererile de transport nu pot fi asigurate prin capacitatea de transport pusă la dispoziţie în planul de mers tren, dacă posibilităţile de exploatare şi disponibilităţile de material rulant permit, la cerere, se pot pune la dispoziţie vagoane de călători pentru transportul călătorilor în grupuri organizate.
14.2. Vagoanele special comandate se ataşează la trenurile de călători în circulaţie, cu respectarea condiţiilor tehnice şi de exploatare.
14.3. Comandarea vagoanelor speciale se face prin cerere scrisă adresată operatorului de transport feroviar public de călători.
14.4. În cerere se va indica numărul călătorilor de transportat, categoria de vagon dorită, relaţia de transport, modalitatea de plată a tarifelor aferente prestaţiei, data de executarea a transporturilor şi trenurile la care se solicită ataşarea de vagoane.
14.5. Condiţiile privind executarea transporturilor cu vagoane special comandate, respectiv:
a) termenele pentru executare a transporturilor;
b) posibilităţi tehnice şi de exploatare;
c) tarifarea transporturilor;
d) urgentarea execuţiei transporturilor;
e) renunţarea la transport;
f) penalităţi şi despăgubiri;
g) plata prestaţiei;
h) eliberare documente transport;
se stabilesc de către operatorul de transport feroviar public de călători prin reglementări proprii.
14.6. Pentru vagoanele de dormit, cuşetă, bar şi restaurant cererea se transmite către societatea comercială prestatoare de servicii cu aceste categorii de vagoane.
14.7. Modul de tarifare a vagoanelor special comandate se stabileşte de către operatorul de transport feroviar public de călători prin reglementări proprii.
Norme Uniforme Călători 15.
Trenuri special comandate.
15.1. Solicitările de transport pentru grupurile mari de călători, care nu pot fi executate cu vagoane special comandate, ataşate la trenurile în circulaţie, se pot onora cu trenuri special comandate având în compunere vagoane de călători sau automotoare.
15.2. Operatorul de transport feroviar public de călători poate aproba punerea la dispoziţie de trenuri special comandate, dacă planul grafic de circulaţie şi disponibilităţile de material rulant permit.
15.3. Comandarea transporturilor cu trenuri speciale se face în aceleaşi condiţii ca şi pentru vagoanele special comandate.
15.4. Condiţiile privind executarea transporturilor cu trenuri special comandate se stabilesc de către operatorul de transport feroviar public de călători prin reglementări proprii.
15.5. Modul de tarifare a trenurilor special comandate se stabileşte de către operatorul de transport feroviar public de călători prin reglementări proprii.
Norme Uniforme Călători 16
16.1. Cererile de vagoane special comandate, trenuri special comandate şi rezervări de locuri / compartimente / vagoane la trenurile în circulaţie, pentru filmări cu caracter publicitar, artistic, documentar, altele decât cele care susţin interesul operatorului de transport feroviar public de călători, se pot onora de către acesta cu respectarea legislaţiei în vigoare.
16.2. Comandarea acestor prestaţii se poate face prin cerere scrisă adresată operatorului de transport feroviar public de călători. În cerere se va indica data executării prestaţiei, felul prestaţiei – vagon special, tren special sau rezervare la un tren în circulaţie, categorie vagoane, locaţia unde se execută filmarea - relaţia de transport, staţia cf sau număr tren -, scopul filmării, orarii, durata executării filmării şi alte elemente de care depinde executarea prestaţiei.
16.3. Condiţiile privind executarea acestor prestaţii se stabilesc de către operatorul de transport feroviar public de călători prin reglementări proprii.
(2) Operatorul de transport feroviar şi/sau administratorul/gestionarul infrastructurii, după caz, trebuie să aducă la cunoştinţă publicului suspendarea sau anularea unor trenuri sau a circulaţiei trenurilor, prin mas-media şi afişare în staţii.
(3) Întârzierea trenurilor se aduce de îndată la cunoştinţă publicului de către administratorul / gestionarul de infrastructură, prin afişare în staţii şi/sau prin instalaţiile de avizare, precum şi prin informarea verbală a călătorilor de către agenţi, după caz.
Norme Uniforme Călători 17
Agentul operatorului de transport feroviar public de călători care deserveşte trenurile de călători are obligaţia să informeze, imediat, publicul călător cu privire la cauzele care au condus la întreruperea circulaţiei trenului, la circulaţia întârziată sau la circulaţia pe o altă rută. Publicul călător va fi informat permanent despre evoluţia stării de fapt în care se află trenul în cauză pe tot parcursul şi cu ocazia reviziei de bilete.
(4) Condiţiile în care se pot efectua călătoriile şi serviciile oferite călătorilor sunt prevăzute în Mersul trenurilor de călători şi, după caz, în Normele uniforme sau în reglementările proprii ale operatorilor de transport feroviar.
Norme Uniforme Călători 18
Tarifele sunt diferenţiate în funcţie de vitezele de circulaţie şi de gradul de confort pe diferitele niveluri de tarifare. Categoriile de trenuri care se grupează prin tarife sunt următoarele:
18.1. trenuri de persoane;
18.2. trenuri accelerate;
18.3. trenuri rapide;
18.4. trenuri intercity;
18.5. trenuri special comandate.
Norme Uniforme Călători 19
Pentru transportul călătorilor se folosesc:
19.1. vagoane clasă compartimentate clasa 1 şi/sau clasa a 2-a;
19.2. vagoane clasă tip salon clasa 1 şi/sau clasa a 2-a;
19.3. automotoare şi remorci de automotoare clasa 1 şi/sau clasa a 2-a;
19.4. vagoane de dormit clasa 1 - cu 2 paturi în cabină - şi/sau clasa a 2-a - cu 3 paturi în cabină;
19.5. vagoane cuşetă - cu 4 sau 6 paturi în cabină.
(5) Când, din cauza întârzierii trenului, călătorul nu prinde trenul de legătură prevăzut pentru continuarea călătoriei, pentru care posedă legitimaţie de călătorie, operatorul de transport feroviar este obligat să-l transporte cu bagajele sale, fără a percepe noi tarife, cu primul tren de acelaşi rang sau de rang inferior, pe aceeaşi rută sau pe altă rută, astfel încât acesta să ajungă la destinaţie cu întârzierea cea mai mică, cu respectarea prevederilor din Normele uniforme sau din reglementările proprii ale operatorilor de transport feroviar.
Norme Uniforme Călători 20
Dacă, pentru a ajunge la destinaţie, până la următorul tren de acelaşi rang sau rang inferior sunt mai mult de 6 ore sau acestea circulă după ora 2400 a zilei în care era trenul de legătură - staţia Buc Nord este închisă între orele 0000-0400 pentru curăţenie - călătorul poate folosi primul tren în circulaţie, chiar dacă acesta este de rang superior, fără achitarea de tarife suplimentare. Dacă se foloseşte un tren de rang superior şi i se asigură loc rezervat, nu se plăteşte costul tichetului de rezervare.
(6) În cazul suspendării circulaţiei unui tren, dacă acest fapt nu a fost făcut cunoscut înainte de plecarea din staţia de pornire, iar călătorul nu doreşte să continue călătoria cu alte trenuri sau pe alte rute, operatorul de transport feroviar este obligat să-l aducă înapoi la staţia de plecare, cu primul tren în circulaţie, fără plată, restituindu-i-se tarifele plătite pentru transportul neefectuat.
Norme Uniforme Călători 21
21.1. Când călătorul cere înapoierea sa şi a bagajelor sale la staţia de pornire, călătoria se efectuează pe baza legitimaţiei de dus. În acest caz agentul operatorului de transport feroviar public de călători din staţia de întrerupere va face valabilă legitimaţia de călătorie pentru înapoiere. Restituirea tarifelor plătite pentru distanţa neefectuată se face la staţia de pornire, conform prevederilor din tarifele operatorului de transport feroviar public de călători.
21.2. Dacă din cauza suspendării circulaţiei unui tren, legătura nu mai poate avea loc şi călătorul doreşte să-şi continue călătoria, operatorul de transport feroviar public de călători este obligat să îl transporte cu bagajele sale, fără plata diferenţelor, cu un tren care circulă în aceeaşi direcţie chiar pe rută ocolitoare, cu respectarea prevederilor de la Norme Uniforme Călători 20.
Norme Uniforme Călători 22
22.1. Imediat ce s-a produs o întrerupere de circulaţie, agentul operatorului de transport feroviar public de călători din staţia unde s-a produs întreruperea trebuie să informeze călătorii sosiţi în această staţie cu privire la posibilităţile existente pentru continuarea călătoriei şi despre modul cum este organizată vizarea legitimaţiilor de călătorie.
22.2. Legitimaţiile de călătorie trebuie să poarte una din următoarele vize, sub semnătura agentului operatorului de transport feroviar public de călători şi ştampila rotundă sau o altă ştampilă special destinată acestui scop:
a) “Întrerupt circulaţia, telegrama nr..... din........, valabil pentru înapoiere la staţia de pornire”;
b) "Întrerupt circulaţia, telegrama nr..... din........, valabil pe ruta..... sau cu trenul..... din..........";
c) "Întrerupt circulaţia, telegrama nr...... din......., se va restitui costul pentru distanţa ...............".
(7) Dacă întreruperea sau suspendarea circulaţiei unui tren a fost anunţată în ziua anterioară plecării din staţia de pornire, călătorii vor plăti tarifele aferente rutei ocolitoare.
Norme Uniforme Călători 23
23.1. Operatorii de transport feroviar public de călători sunt obligaţi să-i anunţe pe călători, înainte de plecare, despre întreruperile de circulaţie produse pe reţea sau suspendarea circulaţiei trenurilor pe anumite parcursuri. Anunţarea se face prin afişe la ghişeele de bilete şi prin alte mijloace - televiziune, radio - şi alte modalităţi de avizare.
23.2. Călătorii care posedă legitimaţii de călătorie eliberate anticipat datei când s-a întrerupt circulaţia trenurilor, vor fi transportaţi la staţia de destinaţie pe noua rută de circulaţie a trenului fără plata diferenţei de rută, legitimaţiile de călătorie fiind valabile la trenul respectiv.
(8) În cazul când circulaţia trenurilor de călători se întrerupe ca urmare a stării necorespunzătoare a infrastructurii feroviare, administratorul/gestionarii de infrastructură vor organiza, în condiţiile tehnice existente, un serviciu de transport pentru călători şi bagaje cu alte vehicule pe cheltuiala sa, până la destinaţie sau până la primul punct de legătură pentru continuarea călătoriei cu trenul. După constatarea cauzei care a condus la întreruperea circulaţiei, administratorul / gestionarii de infrastructură îşi vor recupera cheltuielile cu transportul călătorilor şi al bagajelor acestora de la cei responsabili de deteriorarea infrastructurii.
(9) Călătorul poate amâna călătoria dacă prezintă legitimaţia pentru viza de amânare în termenul prevăzut în Normele uniforme. Dacă se utilizează un tren sau servicii cu tarife mai mari, călătorul va plăti diferenţa de tarif.
Norme Uniforme Călători 24
24.1. Amânarea călătoriei impune prezentarea obligatorie a legitimaţiei de călătorie, în termen de cel mult o oră după plecarea trenului pentru care aceasta a fost emisă, la agentul operatorului de transport feroviar public de călători, pentru obţinerea vizei aferente.
24.2. Amânarea călătoriei la agenţiile de voiaj cf impune prezentarea legitimaţiei de călătorie, înainte de ora de plecare a trenului pentru care aceasta a fost emisă, la ghişeul special afectat pentru aceasta, din agenţia de voiaj, sau la şeful de agenţie, pentru obţinerea vizei aferente.
(10) Călătorul poate renunţa la călătorie dacă prezintă legitimaţia pentru viza de neutilizare în termenul prevăzut în Normele uniforme.
Norme Uniforme Călători 25
Renunţarea la călătorie impune prezentarea obligatorie a legitimaţiei de călătorie, în termen de cel mult o oră de la plecarea trenului din staţie, la ghişeul special afectat pentru aceasta, din staţie sau agenţie de voiaj sau la agentul operatorului de transport feroviar public de călători / şeful agenţiei de voiaj, pentru obţinerea vizei aferente.

ARTICOLUL 11 - Legitimaţiile de călătorie şi durata valabilităţii lor
(1) Orice legitimaţie de călătorie trebuie să conţină menţiunile prevăzute în Normele uniforme.
Norme Uniforme Călători 26
Orice legitimaţie de călătorie trebuie să conţină, în mod obligatoriu, următoarele menţiuni:
26.1. seria, numărul şi elemente de securizare;
26.2. parcursul;
26.3. clasa;
26.4. tariful;
26.5. datele de valabilitate - anul, luna, ziua, eventual timpul şi altele asemenea.
Norme Uniforme Călători 27
Pe legitimaţiile de călătorie care trebuie să conţină timpul, acesta se va menţiona astfel:
27.1. timpul 1, când plecarea trenului are loc între orele 001-600;
27.2. timpul 2, când plecarea trenului are loc între orele 601-1200;
27.3. timpul 3, când plecarea trenului are loc între orele 1201-1800;
27.4. timpul 4, când plecarea trenului are loc între orele 1801-2400, ale zilei respective.
În afară de aceste menţiuni obligatorii, unele legitimaţii de călătorie mai pot conţine şi alte menţiuni ajutătoare în legătură cu modul lor de utilizare, precum: numele călătorului, fotografia, etc.
Norme Uniforme Călători 28
28.1. Fiecare operator de transport feroviar public de călători îşi va stabili modele proprii de legitimaţii de călătorie, legitimaţii care trebuie să respecte menţiunile obligatorii prevăzute de prezentele Norme Uniforme Călători.
28.2. Legitimaţiile de călătorie sunt valabile de la data indicată de casier prin compostare, vizare sau înscriere pentru începerea călătoriei şi până în momentul când trenul cu care s-a început călătoria - respectiv ultimul tren direct de legătură - ajunge în staţia de destinaţie, valabilitatea prelungindu-se cu timpul de întrerupere la care, eventual, dă dreptul legitimaţia de călătorie respectivă.
(2) Legitimaţiile de călătorie se obţin de la staţii, agenţii, de la agenţi autorizaţi, de la agenţii operatorilor de transport din trenuri sau prin mijloace electronice, în condiţiile stabilite de operatorul de transport feroviar.
(3) Tarifele pentru legitimaţiile de călătorie, obţinute de la agenţii operatorilor de transport din trenuri, pot fi mai mari decât cele de la casele de bilete din staţii, în condiţiile stabilite de operatorul de transport feroviar.
(4) Călătorul trebuie să verifice pe loc, la primirea legitimaţiei de călătorie, dacă aceasta corespunde cererii sale.
(5) Revânzarea legitimaţiilor de călătorie de către persoane neautorizate nu este permisă. Legitimaţiile de călătorie găsite în aceste cazuri vor fi anulate, iar călătorii vor fi consideraţi ca fără legitimaţie de călătorie şi trataţi corespunzător. Persoanele neautorizate care revând legitimaţii de călătorie vor fi tratate drept contraveniente.
(6) Cedarea legitimaţiilor de călătorie nominale sau cu tarife reduse altor persoane care nu au dreptul la acestea este interzisă. Persoanele care cedează legitimaţiile de călătorie sunt considerate contravenienţi. Legitimaţiile găsite în această situaţie sunt reţinute de personalul de tren, iar călătorii în cauză vor fi consideraţi fără legitimaţie de călătorie şi trataţi corespunzător.
(7) Operatorul de transport feroviar va face publice normele de utilizare şi duratele de valabilitate a legitimaţiilor de călătorie.

ARTICOLUL 12 - Ocuparea şi rezervarea locurilor
(1) Călătorul poate ocupa loc în tren, respectând dreptul la clasă şi serviciile asigurate prin legitimaţia sa de călătorie.
(2) La trenurile cu regim de rezervare a locurilor, călătorul poate ocupa numai locurile înscrise în legitimaţia de călătorie.
(4) În condiţiile stabilite prin Normele uniforme sau prin reglementările proprii ale operatorilor de transport feroviar, călătorul poate să utilizeze un loc la o clasă superioară, servicii superioare ori un tren de categorie superioară celor indicate pe legitimaţia de călătorie sau poate cere să i se modifice itinerarul, cu achitarea diferenţelor tarifare.
Norme Uniforme Călători 29
Pentru călătoria cu tren de rang superior călătorul trebuie să posede legitimaţie de călătorie valabilă la trenul respectiv pentru clasa şi relaţia pe care circulă.
29.1. Când un călător utilizează mai mult de un tren de rang superior pentru deplasarea între staţia de plecare şi staţia de destinaţie, suplimentul de tren se va tarifa pentru fiecare tren în parte, indiferent de rangul acestuia - accelerat, rapid sau intercity.
29.2. În cazul în care se utilizează trenuri succesive de acelaşi rang se va tarifa un singur supliment de tren pentru întreaga distanţă pe care se utilizează trenurile succesive.
29.3. Tichetul de rezervare a locului se încasează pentru fiecare tren în parte, după caz.
Norme Uniforme Călători 30
30.1. Călătorii care doresc să călătorească:
a) la o clasă superioară, trebuie să plătească diferenţă de clasă;
b) pe o ruta mai lungă, trebuie să plătească diferenţă de rută;
c) cu un tren de categorie superioară, trebuie să plătească diferenţă de tren de categorie superioară.
30.2.Aceste diferenţe de tarif pot fi cerute la staţia de pornire, la o staţie din parcurs sau la agentul operatorului de transport feroviar public de călători care deserveşte acel tren.
(5) Călătorul care nu poate obţine loc şi nu consimte să călătorească în picioare are dreptul să ceară restituirea contravalorii legitimaţiei de călătorie pentru parcursul neefectuat, amânarea călătoriei sau să plătească diferenţa pentru călătoria la o clasă superioară, conform prevederilor Normelor uniforme ori ale reglementărilor proprii ale operatorilor de transport feroviar.
Norme Uniforme Călători 31
31.1. În cazul pierderii trenului sau al lipsei locului în trenul respectiv, călătorul are dreptul să ceară restituirea tarifului plătit, viza pentru amânarea călătoriei sau călătoria la o clasă superioară cu achitarea diferenţelor tarifare, cu respectarea condiţiilor prevăzute în reglementările proprii ale operatorului de transport feroviar public de călători.
31.2. De asemenea, în cazul în care călătorul doreşte să călătorească cu un tren care circulă înainte de trenul pentru care şi-a procurat legitimaţia de călătorie, are dreptul să ceară viza pentru anticiparea călătoriei, indiferent de data pentru care aceasta a fost emisă.
31.3. Viza pentru amânarea sau anticiparea călătoriei nu anulează dreptul de întrerupere dat de legitimaţia de călătorie respectivă.
a. Prin amânarea călătoriei nu se prelungeşte termenul de valabilitate a legitimaţiilor cu durată fixă - bilet de călătorie grup, bilet de călătorie circuit, bilet de călătorie dus/întors etc.;
b. Viza de anticipare nu se acordă pentru legitimaţiile de călătorie cu durată fixă - abonamente, cartea VSD etc.
(6) În cazul în care călătorul nu poate ocupa locul rezervat potrivit legitimaţiei de călătorie, agentul operatorului de transport feroviar este obligat să îi asigure alt loc, în limita locurilor disponibile din tren. În cazul în care nu se poate asigura loc, se va face restituirea tarifului tichetului de rezervare. Cererea de restituire se adresează operatorului de transport feroviar, care suportă şi cheltuielile de transmitere a acestuia prin poştă.
Norme Uniforme Călători 32
În situaţiile în care operatorul de transport feroviar public de călători este nevoit, datorită situaţiilor din exploatare, să modifice compunerea trenurilor de călători sau tipul vagoanelor / automotoarelor din compunerea trenurilor, acesta este obligat să redistribuie, pe locuri libere, călătorii care au procurat deja legitimaţii de călătorie. Agentul operatorului de transport feroviar public de călători va înscrie pe verso legitimaţiei de călătorie noul loc ocupat de călător, urmat de menţiunea „redistribuit”.
(7) La trenurile fără regim de rezervare, în condiţiile Normelor uniforme sau ale reglementărilor proprii ale operatorilor de transport feroviar, se pot rezerva compartimente întregi.
Norme Uniforme Călători 33
33.1. În staţiile de îndrumare a trenurilor fără regim de rezervare pe întreaga distanţă sau a vagoanelor directe se pot rezerva, dacă posibilităţile traficului permit, compartimente întregi. Compartimentele rezervate se etichetează de staţia respectivă indicându-se legitimaţia emisă. Persoanele care ocupa efectiv locuri în compartimentul rezervat pot prezenta orice fel de legitimaţie de călătorie - gratuite, cu reducere, tarif integral - valabile la trenul respectiv, însă completarea până la numărul de locuri din compartiment se face numai cu achitarea tarifului integral valabil la trenul şi clasa respectivă.
33.2. Dacă compartimentul nu se ocupă până în momentul plecării trenului, rezervarea făcută se consideră anulată. Locurile din compartiment se pun la dispoziţie publicului călător imediat după plecarea trenului.
33.3. Pentru trenurile care circulă cu regim de rezervare facultativă a locurilor pe o anumită distanţă, se pot rezerva locuri cu urcare din staţiile de pe parcursul pe care trenul circulă fără regim de rezervare, cu achitarea tichetului de rezervare. Rezervarea locului se poate face în perioada de anticipare a vânzării, mai puţin ziua plecării trenului.

ARTICOLUL 13 - Reduceri din tarifele de călători
(1) Copiii până la vârsta de 5 ani împliniţi, pentru care nu se cere un loc separat, se transportă gratuit, fără legitimaţie de călătorie.
(2) Copiii până la vârsta de 10 ani împliniţi plătesc 50% din tariful de transport şi din suplimentul de tren, având drept la loc separat. La trenurile cu locuri rezervate plătesc şi tariful integral al tichetului.
(3) Operatorul de transport feroviar poate acorda reduceri comerciale, reglementate prin tarife şi aduse la cunoştinţă publicului călător prin publicare.
Norme Uniforme Călători 34.
Operatorul de transport feroviar public de călători poate acorda şi alte reduceri de tarife, care constau în „oferte speciale” de călătorie pe perioade limitate de timp sau cu ocazia unor evenimente deosebite, reduceri ce se stabilesc de fiecare operator de transport feroviar public de călători în parte şi sunt aduse la cunoştinţa publicului călător.
(4) Nici o reducere acordată de operatorul de transport feroviar nu se mai poate aplica legitimaţiilor de călătorie care se bucură deja de o reducere din tariful întreg.
(5) Călătorii care beneficiază de reduceri trebuie să prezinte, la cererea agentului operatorului de transport, dovada că pot beneficia de reducerile respective. Călătorii care nu fac dovada că pot beneficia de reducerile respective vor fi consideraţi contravenienţi şi sancţionaţi în conformitate cu prevederile legale.

ARTICOLUL 14 - Dreptul la transport
(1) Călătorul trebuie să posede o legitimaţie de călătorie valabilă la data, trenul, clasa şi serviciul utilizat, obţinută conform reglementărilor în vigoare. Celor care contravin acestei prevederi, operatorul de transport feroviar nu le recunoaşte nici un drept şi nu răspunde de eventualele daune suferite de aceştia.
(2) Călătorul este obligat să păstreze legitimaţia de călătorie asupra sa în tot timpul călătoriei şi să o prezinte, pentru verificare, la cerere, agentului operatorului de transport feroviar împuternicit în acest scop.
(3) Legitimaţiile de călătorie care prezintă modificări necertificate, conform prevederilor Normelor uniforme sau ale reglementărilor proprii ale operatorilor de transport feroviar, nu sunt valabile şi sunt retrase de agenţii operatorului de transport feroviar.
Norme Uniforme Călători 35
35.1. Sunt admise ca modificări certificate pe legitimaţiile de călătorie de către agentul operatorului de transport feroviar public de călători cele făcute în legătură cu anticiparea / amânarea călătoriei, valabilitatea pe altă rută, în condiţiile prezentelor norme sau a reglementărilor proprii ale operatorilor de transport feroviar public de călători.
35.2. Călătorii care prezintă legitimaţii de călătorie cu alte modificări, decât cele prezentate la pct. 35.1, sunt consideraţi ca fiind fără legitimaţie de călătorie şi vor fi trataţi după tariful biletelor de călătorie cu taxare în tren.
(4) Călătorul care nu prezintă în tren o legitimaţie de călătorie valabilă este obligat să plătească tariful de taxare în tren. În cazul în care refuză plata tarifului de taxare în tren, este considerat contravenient şi tratat potrivit legii.
(5) Călătorii contravenienţi care nu pot fi legitimaţi pentru întocmirea procesului-verbal de contravenţie se predau organelor de ordine publică în prima staţie de pe traseu, unde acestea există, pentru identificare şi sancţionare.
(6) Verificarea legitimaţiilor de călătorie în tren, în timpul staţionării în staţii, se reglementează prin reglementările proprii ale operatorilor de transport feroviar.

ARTICOLUL 15 - Întreruperea călătoriei
(1) Legitimaţia de călătorie dă dreptul, de regulă, la o singură întrerupere a călătoriei, care trebuie să se încadreze în maximum 24 de ore de la plecarea trenului cu care a sosit călătorul sau de la plecarea primului tren de legătură de acelaşi rang. Excepţiile sunt prevăzute în reglementările proprii ale operatorilor de transport feroviar.
Norme Uniforme Călători 36
Prin întreruperea călătoriei nu se prelungeşte termenul de valabilitate a legitimaţiilor cu durată fixă - abonamente, cartea VSD etc.
(2) Condiţiile în care se acordă întreruperea călătoriei sunt stabilite prin reglementări proprii ale operatorilor de transport feroviar.

ARTICOLUL 16 - Reguli pentru călători
(1) În incinta staţiilor, agenţiilor şi în trenuri trebuie respectate prevederile prezentului regulament.
(2) Sunt interzise şi constituie contravenţii, în măsura în care nu constituie infracţiuni, următoarele fapte:
a) călătoria pe acoperişul vagoanelor, pe scări, pe tampoane, între vagoane şi în alte locuri care nu sunt destinate călătorilor;
b) urcarea şi călătoria în trenuri de marfă, de lucru, de intervenţie, în vagoane cu afectare anumită afişată pe ele, în vagoane de bagaje, de mesagerie, de coletărie, poştale şi în cabina locomotivei, automotorului sau a ramei electrice;
c) fumatul în vagoane, săli de aşteptare, holuri, cu excepţia locurilor unde fumatul este permis şi acest lucru este afişat;
d) urcarea sau coborârea din trenuri în mişcare, aplecarea în afară sau rezemarea de uşi, respectiv deschiderea uşilor în timpul mersului trenului;
e) aruncarea obiectelor pe ferestrele sau uşile vagoanelor;
f) urcarea sau coborârea bagajelor şi persoanelor pe ferestrele vagoanelor;
g)deteriorarea vagoanelor, clădirilor sau instalaţiilor prin distrugere sau sustragere a pieselor sau dotărilor din inventarul acestora;
h) neeliberarea locului ocupat în vagon, care nu corespunde cu cel prevăzut în legitimaţia de călătorie, la solicitarea celui îndreptăţit;
i) exercitarea comerţului în trenuri sau în staţii de cale ferată fără autorizaţie eliberată de operatorul de transport feroviar sau administratorul/gestionarul infrastructurii feroviare, după caz;
j) lipirea de afişe în trenuri sau în staţii fără acordul scris al operatorului de transport feroviar sau al administratorului/gestionarului infrastructurii feroviare, după caz;
k) traversarea liniilor prin alte locuri decât cele special amenajate pentru călători;
l) intrarea sau staţionarea în incinta unităţilor, acolo unde accesul publicului este interzis prin afişe sau pictograme corespunzătoare;
m) practicarea cerşetoriei sau practicarea de jocuri de noroc în trenuri sau staţii de cale ferată;
n) tulburarea liniştii călătorilor prin producerea de zgomote;
o) provocarea de scandal în trenuri sau în incinta staţiilor de cale ferată;
p) staţionarea în vagonul restaurant după ora de închidere a acestuia;
r) acţionarea semnalului de alarmă sau a frânei de mână pentru motive nejustificate;
s) murdărirea vehiculelor şi a spaţiilor afectate publicului, inclusiv a celor dintre linii, inscripţionarea neautorizată a pereţilor vagoanelor sau ai clădirilor staţiilor de cale ferată, dezlipirea fără drept a afişelor;
ş) transportul în vagoanele de călători a obiectelor sau a substanţelor inflamabile, explozibile, radioactive, otrăvitoare şi rău mirositoare care, potrivit legii şi reglementărilor operatorului de transport feroviar, nu sunt permise la transport;
t) prejudicierea intereselor celorlalţi călători, împiedicarea liberei circulaţii a acestora, încălcarea normelor de protecţie a mediului şi a normelor de prevenire şi stingere a incendiilor.
(3) Călătorilor care contravin prevederilor alin.(2) operatorul de transport feroviar sau administratorul/gestionarul infrastructurii feroviare nu le recunoaşte nici un drept, de nici o natură, şi nu răspunde de nici o daună ce eventual ar suferi.
(4) Călătorul care, prin faptele sale, a adus prejudicii de orice fel operatorului de transport feroviar sau administratorului / gestionarului infrastructurii feroviare este obligat la plata despăgubirilor corespunzătoare.
(5) Constatarea abaterilor de la regulile de călătorie se face de către agenţii împuterniciţi de operatorul de transport feroviar sau de către administratorul/gestionarul infrastructurii feroviare ori de către organele de ordine publică, după caz, şi se sancţionează conform legii.

ARTICOLUL 17 - Bagaje de mână
(1) Călătorul poate să ia cu el în vagoanele de călători, în mod gratuit, bagaje de mână. Bagajele de mână trebuie să fie uşor de manipulat, bine ambalate, astfel încât să nu fie posibilă scurgerea conţinutului, avarierea sau murdărirea vagoanelor ori incomodarea celorlalţi călători.
(2) Fiecare călător dispune, pentru bagajele sale de mână, doar de spaţiul situat deasupra locului pe care îl ocupă sau de un spaţiu echivalent în boxa pentru bagaje a vagoanelor. Masa totală a bagajelor de mână admisă pentru fiecare loc ocupat este de 30 kg.
Norme Uniforme Călători 37
În vagoanele de clasa a 2-a călătorul poate să-şi ia, în plus, şi o pereche de schiuri, dacă nu îi incomodează pe ceilalţi călători.
(3) În vagoanele de călători nu pot fi introduse ca bagaje:
a) materiile şi obiectele excluse de la transportul de bagaje;
b) obiectele de natură să stânjenească sau să incomodeze călătorii ori să cauzeze o pagubă călătorilor, operatorului de transport feroviar sau administratorului/gestionarului de infrastructură feroviară;
c) obiectele interzise prin actele normative ale autorităţilor administrative;
d) vietăţile, potrivit art. 18.
(4) Operatorul de transport feroviar are dreptul să se asigure pentru motive întemeiate, în prezenţa călătorului, de natura obiectelor introduse în vagoanele de călători sau în spaţiile acestuia. Aceasta nu dă dreptul operatorului de transport feroviar să percheziţioneze bagajele călătorului, decât cu acordul acestuia din urmă. Dacă nu este posibil să se identifice persoana deţinătoare a obiectelor supuse verificării, operatorul de transport feroviar efectuează verificarea în prezenţa organelor de ordine publică.
(5) Supravegherea obiectelor pe care călătorul le ia cu el în vagon revine acestuia.
(6) Călătorul este răspunzător de orice pagubă cauzată de obiectele şi vietăţile pe care le ia cu el în vagon.
(8) Bagajele de mână care depăşesc condiţiile impuse prin alin.(2) se tratează conform reglementărilor proprii ale operatorilor de transport feroviar
(9) Reglementările privind bagajele uitate în tren vor fi cuprinse în Normele uniforme, precum şi în reglementările proprii ale operatorului de transport feroviar, care vor fi aduse la cunoştinţă călătorilor, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
Norme Uniforme Călători 38
Bagajele uitate în tren şi găsite de agenţii operatorilor de transport feroviar public de călători, vor fi depuse la staţia de domiciliu, respectiv staţia finală a trenului, cu respectarea reglementărilor privind modul de păstrare şi valorificare care sunt prevăzute în reglementările proprii ale operatorilor de transport feroviar public de călători

ARTICOLUL 18 - Transportul vietăţilor în vagoanele de călători
(1) Animalele, păsările, reptilele, peştii, insectele vii nu pot fi transportate, de regulă, în vagoanele de călători.
(2) Excepţiile de la prevederile alin.(1) se stabilesc prin Normele uniforme.
Norme Uniforme Călători 39
În vagoanele de călători pot fi primiţi la transport câini însoţiţi.
39.1. Transportul câinilor însoţiţi, este admis numai pentru cei prevăzuţi cu botniţă, ţinuţi în lesă pe podeaua vagonului, în compartimente, în vagoane la clasa a 2-a, dacă nici un călător nu protestează. În caz de obiecţii ridicate de călători agentul operatorului de transport feroviar public de călători sau organul de control, în cazuri bine justificate, poate interzice călătoria cu aceste animale.
39.2. Călătorul, proprietar al câinelui, este obligat să menţină curăţenia pe toată durata călătoriei, având asupra sa materiale de igienizare, în caz contrar va fi tratat conform reglementărilor legale în vigoare.
39.3. Condiţiile şi tarifele pentru transportul vietăţilor în vagoanele de călători sunt stabilite de fiecare operator de transport feroviar public de călători în reglementările proprii.
Norme Uniforme Călători 40
Câinii, pisicile şi animalele mici, purtate pe braţe, precum şi păsările mici în colivii se pot transporta, fără plată, dacă nici un călător nu protestează. În caz de obiecţii ridicate de călători, agentul operatorului de transport feroviar public de călători sau organul de control, în cazuri bine justificate, poate interzice călătoria cu aceste animale.

ARTICOLUL 20 - Informarea călătorilor. Mersul trenurilor de călători
(1) Administratorul / gestionarul de infrastructură feroviară va afişa la loc vizibil, în staţii, Mersul trenurilor de călători. Administratorul/gestionarul de infrastructură feroviară va anunţa pentru călători, prin staţiile de amplificare, sosirea, staţionarea şi plecarea trenurilor din staţie. Operatorul de transport feroviar va afişa la loc vizibil tarifele de transport pentru călători.
Norme Uniforme Călători 42
42.1. Afişarea în staţii a mersului trenurilor se va face la loc vizibil pe peronul central. Tabloul cu afişarea mersului trenurilor va cuprinde nr. trenului, categoria acestuia, relaţia pe care circulă, ora de sosire, ora de plecare, linia de garare, minute staţionare şi alte informaţii referitoare la circulaţia trenurilor - circulă cu ordin special, circulă în perioada.... etc.
42.2. Trenurile suplimentare sunt trenuri neprevăzute în tabloul de afişare a mersului trenurilor. Acestea vor fi afişate separat, sub mersul de tren, sub titlul „trenuri suplimentare”, la loc vizibil, în mod similar trenurilor prevăzute în mersul de tren, menţionându-se în plus, perioada pe care acestea circulă.
Norme Uniforme Călători 43
43.1. În staţiile de îndrumare a trenurilor de călători, precum şi în staţiile cu opriri mai mari de 5 minute, înainte de plecarea trenurilor, călătorii sunt avizaţi prin staţia de amplificare sau verbal asupra orelor de plecare a fiecărui tren.
43.2. În acelaşi mod se face avizarea şi pentru trenurile care sosesc, indicându-se numărul trenului, direcţia de circulaţie, precum şi linia de sosire. În cadrul avizării la sosirea sau plecarea trenurilor, călătorii vor fi informaţi şi despre compunerea, ordinea vagoanelor şi despre numerotarea vagoanelor.
(2) În staţiile de călători trebuie să existe ghişeu de informaţii, panouri de informaţii care afişează compunerea trenurilor, principalele legături între trenuri şi alte informaţii utile călătorilor. Staţiile cu ghişeu de informaţii se stabilesc de operatorul de transport feroviar sau de administratorul/ gestionarul de infrastructură, după caz.
Norme Uniforme Călători 44
44.1. Informarea călătorilor despre posibilitatea de orientare în staţie, despre trenul care îi interesează, precum şi despre alte condiţii de călătorie se face cu ajutorul indicatoarelor, tablourilor de sosire şi de plecare a trenurilor, avizelor scrise, anunţurilor prin staţia de amplificare sau verbal. În incinta staţiilor de cale ferată şi a agenţiilor de voiaj trebuie să fie afişate tablouri cu Mersul trenurilor de călători.
44.2. Informaţiile care se transmit prin staţia de amplificare trebuie să fie formulate din timp şi transmise clar, la momentul potrivit, iar pentru trenurile internaţionale, informaţiile se vor transmite şi în una sau mai multe limbi de circulaţie internaţională.
44.3. Informaţiile verbale se transmit de către agenţii administratorului / gestionarului de infrastructură feroviară şi / sau de operatorii de transport feroviar public de călători, iar în staţiile cu trafic intens şi de către salariaţi anume însărcinaţi cu informarea călătorilor.
44.4. În staţiile cu trafic intens de călători funcţionează birouri de informaţii, încadrate cu salariaţi având o pregătire corespunzătoare, care, pe lângă informarea călătorilor, aplică şi vize pe legitimaţiile de călătorie.

(3) Trenurile care circulă cu ordin special, care se pun sau se retrag din circulaţie în condiţiile stabilite de operatorul de transport feroviar se afişează în spaţiul rezervat Mersului trenurilor de călători.
(4) În staţiile în care fluxul de călători este mare, trebuie să existe cel puţin un ghişeu special de eliberare a legitimaţiilor de călătorie pentru: femeile gravide, femeile cu copii în braţe, persoane care din motive de sănătate nu pot aştepta la rând pentru eliberarea legitimaţiei, călătorii al căror tren pleacă în mai puţin de 20 de minute. Operatorul de transport feroviar va aduce la cunoştinţă călătorilor, prin mijloace specifice de informare, existenţa acestor ghişee speciale.

ARTICOLUL 21 - Restituirea contravalorii încasate a transportului neefectuat integral sau parţial
Restituirea contravalorii încasate a transportului neefectuat integral sau parţial se face conform prevederilor Normelor uniforme şi reglementărilor proprii ale operatorilor de transport feroviar.
Norme Uniforme Călători 45
Tariful de transport se restituie în totalitate sau parţial, când:
a) legitimaţia de călătorie nu a fost utilizată sau a fost utilizată parţial;
b) datorită lipsei de loc, legitimaţia a fost utilizată într-o clasă sau un tren de categorie inferioară celei menţionate pe legitimaţie, exceptând cazurile când călătorul solicită de bună voie călătoria într-o clasă sau cu un tren de categorie inferioară.
Norme Uniforme Călători 46
46.1. Tariful de transport se restituie integral, inclusiv tichetul de rezervare, în cazurile în care trenul pentru care s-a emis legitimaţia de călătorie nu mai circulă, sau în situaţii de forţă majoră.
46.2. Tarifele de transport se restituie parţial, în cazuri de:
a. întreruperi de circulaţie,
b. suprimări de trenuri;
c. pierderea legăturilor;
d. îmbolnăvire în parcurs;
e. renunţare la efectuarea călătoriei integrale,
însă numai pentru porţiunea de traseu neparcursă.
46.3. Pentru situaţiile prevăzute la pct. 46.2 lit. d şi e la calculul tarifelor de restituit se reţine tariful de procesare care reprezintă 10% din tariful de transport rămas de restituit.
Norme Uniforme Călători 47
47.1. Tariful legitimaţiilor de călătorie emise de staţii sau agenţii de voiaj se restituie cu reţinerea tarifului de procesare care reprezintă 10% din tariful de transport. Restituirea se face la cererea verbală a călătorului, indiferent de motive, cu condiţia de a prezenta legitimaţia de călătorie la agentul operatorului de transport feroviar public de călători din unitatea emitentă în termen de maximum 1 (una) oră de la plecarea trenului pentru care a fost eliberată. Legitimaţiile de călătorie eliberate de agenţiile de voiaj se pot prezenta pentru restituire şefului agenţiei de voiaj respective, în termen de maximum 2 (două) ore de la plecarea trenului.
47.2. Legitimaţiile de călătorie emise pentru trenurile care pleacă după ora de închidere a agenţiilor de voiaj trebuie prezentate, în termen de 1 (una) oră de la plecarea trenului, agentului operatorului de transport feroviar public de călători din staţia cf, pentru a fi vizate de neutilizare, apoi şefului agenţiei de voiaj pentru aprobarea restituirii, în prima zi lucrătoare, în termen de 2 (două) ore de la deschiderea agenţiei.
47.3. Tariful tichetului de rezervare nu se restituie.
Norme Uniforme Călători 48
48.1. După expirarea acestor termene, restituirea se poate solicita numai pe baza de cerere scrisă, la care se anexează legitimaţia, vizată sau nu de neutilizare – după caz, precum şi un act oficial din care să rezulte că persoana respectivă a fost în imposibilitate de a se prezenta la timp, pentru aplicarea vizei de neutilizare sau pentru solicitarea restituirii, din cauză de boală, accident, a fost reţinută de autorităţi sau din alte asemenea cauze.
48.2. Cererea se prezintă la agentului operatorului de transport feroviar public de călători din unitatea emitentă, respectiv şefului agenţiei de voiaj pentru legitimaţiile de călătorie emise de agenţiile de voiaj în termen de 3 (trei) zile de la plecarea trenului pentru care a fost emisă legitimaţia de călătorie. Cererile prezentate după expirarea acestui termen se rezolva de către organele ierarhice superioare ale subunităţilor arătate mai sus, restituirea făcându-se pe cale de ordonanţare, după ce s-a stabilit temeinicia motivului cererii de restituire.
48.3. Comisionul încasat de agenţiile de voiaj, de regulă, nu se restituie. In anumite cazuri conducerea operatorului de transport feroviar public de călători poate aproba restituirea acestuia.

Norme Uniforme Călători 49
49.1. Tariful suplimentul de pat / cuşetă se restituie în următoarele cazuri:
a) când vagonul de dormit / cuşetă pentru care a fost emis suplimentul nu mai circulă pe întreaga distanţă;
b) când călătorul s-a îmbolnăvit, a suferit vreun accident sau a fost reţinut de autorităţi;
c) când călătorul renunţă la călătorie;
d) când călătorul amână plecarea şi cere preschimbarea suplimentului de pat / cuşetă pentru altă zi.
49.2. Pentru cazurile prevăzute la pct. 49.1 lit. a) şi lit. b) restituirea se face integral, pe baza cererii scrise a călătorului, la care se anexează suplimentul de pat / cuşetă şi un act oficial din care să rezulte ca a fost în unul din cazurile enumerate la lit. b).
49.3. Pentru cazurile prevăzute la pct. 49.1 lit. c) şi lit. d) tariful suplimentului de pat / cuşetă se restituie în următoarele condiţii:
a) dacă suplimentul se prezintă cel mai târziu cu o zi înainte de plecarea trenului, tariful suplimentului se restituie cu reţinerea tarifului de procesare care reprezintă 10% din tariful suplimentului de pat / cuşetă;
b) dacă suplimentul se prezintă mai târziu, cu cel mult o oră înainte de plecarea trenului din staţia de formare, se restituie numai 50% din tariful încasat;
c) după expirarea termenului prevăzut la pct. 49.3 lit. b) tariful suplimentului de pat / cuşetă nu se mai restituie.
49.4. Dacă locul plătit nu se ocupă în interval de 1 (una) oră de la plecarea trenului din staţia de îndrumare sau din staţia din parcurs indicată pe suplimentul de pat / cuşetă, locul se consideră liber.
49.5. Cererile de restituire a suplimentelor de pat / cuşetă, pentru cazuri neprevăzute mai sus, vor fi rezolvate de către organele ierarhic superioare unităţilor emitente, numai cu avizul societăţii comerciale prestatoare de servicii privind vagoanele de dormit, cuşetă şi restaurant, care urma să efectueze prestaţia.
Norme Uniforme Călători 50
50.1. Regulile privind restituirea tarifelor de transport vor fi aduse la cunoştinţa publicului călător.
50.2. Legitimaţiile de călătorie vizate cu valabilitate pentru alt tren decât cel la care acestea au fost emise, respectiv vizate de anticipare, amânare sau întrerupere a călătoriei, care nu se mai utilizează, se vor trata ca şi când ele au fost emise pentru trenul la care au fost făcute valabile prin viza aplicată.
50.3. Restituirea parţială, numai pentru parcursul neefectuat, se face de:
a) staţia unde s-a întrerupt călătoria, atunci când călătorul nu doreşte înapoierea în staţia de plecare;
b) unitatea de unde s-a procurat legitimaţia de călătorie respectivă, în baza vizei de neutilizare parţială, înscrisă pe legitimaţia de călătorie de către şeful staţiei de întrerupere, în cazul în care călătorul doreşte înapoierea în staţia de plecare.
Calcularea tarifului pentru parcursul nestrăbătut se face scăzându-se din tariful total al călătoriei, tariful pe distanţa străbătută, din suma rezultată reţinându-se 10 % ca tarif de procesare.
50.4. Legitimaţiile de călătorie emise pe bază de cecuri sau de alte instrumente de plată se restituie numai prin organele ierarhice superioare unităţii, pe cale de ordonanţare, în contul agentului economic sau persoanei fizice care le-a cumpărat, numai dacă sunt prevăzute cu viza de neutilizare totală sau parţială aplicată pe legitimaţiile respective de şeful staţiei de plecare sau întrerupere.
Norme Uniforme Călători 51
În cazul trenurilor care circulau pe rută ocolită, când se reia circulaţia pe porţiunile de linie care au fost închise accidental, restituirile diferenţelor de rută solicitate de călători, pentru legitimaţiile de călătorie procurate pe ruta ocolitoare, anticipat redeschiderii traficului pe ruta iniţială, se fac astfel:
a) în situaţia în care călătorul solicită restituirea diferenţei de rută înainte de începerea călătoriei, restituirea se va face în baza solicitării verbale a călătorului făcută la unitatea care a emis legitimaţia de călătorie, tariful de restituit calculându-se ca diferenţa dintre tariful încasat iniţial pe ruta ocolitoare şi tariful legitimaţiei de călătorie pe ruta redeschisă, reţinându-se legitimaţia emisă iniţial şi înmânând călătorului o legitimaţie de călătorie valabilă pe ruta redeschisă. Legitimaţia reţinută se va trata conform prevederilor proprii ale operatorului de transport feroviar public de călători;
b) în situaţia în care călătorul solicită restituirea diferenţei de rută după efectuarea călătoriei pe ruta redeschisă în baza legitimaţiei emise pe rută ocolitoare, restituirea se va face pe baza cererii scrise a călătorului, depusă la agentul operatorului de transport feroviar public de călători desemnat cu această sarcină sau la agenţia de voiaj de destinaţie, la care va anexa legitimaţia de călătorie în baza căreia a călătorit. Restituirea se efectuează cu respectarea prevederilor de la lit. a) de organele ierarhic superioare unităţii care a emis legitimaţia, suma rezultată a fi restituită fiind transmisă cu mandat poştal, cu suportarea de către operatorul de transport feroviar public de călători a cheltuielilor cu spezele poştale.

ARTICOLUL 29 - Reclamaţii administrative
(1) În cazurile în care se aplică prezentul regulament, acţiunea privind răspunderea, cu orice titlu ar fi, se poate întemeia şi pe dispoziţiile dreptului comun.
(2) Reclamaţiile administrative rezultate din contractul de transport sunt obligatorii şi trebuie adresate în scris operatorului de transport feroviar, în termen de 3 luni de la termenele prevăzute la alin.(3)-(5) ale art.33, în afara cazurilor prevăzute la alin.(1) al art.33.
(3) Dreptul de a reclama aparţine persoanei care are dreptul de a acţiona operatorul de transport feroviar, conform art.30.
(4) În cazul restituirilor sau despăgubirilor privind transportul de călători, cel îndreptăţit anexează la reclamaţie legitimaţiile de călătorie, în copii. În caz de aprobare a reclamaţiei, documentele se vor preda în original operatorului de transport feroviar, la lichidarea drepturilor, înainte de efectuarea plăţilor.
(5) Reclamaţiile trebuie să fie motivate.

ARTICOLUL 33 - Prescripţia dreptului la acţiune privind transportul de călători
(1) Acţiunile pentru daune-interese, întemeiate pe răspunderea operatorului de transport feroviar de călători în caz de deces şi de rănire a călătorilor, se prescriu:
a) pentru călători, în termen de 3 ani socotiţi din ziua următoare celei în care s-a produs accidentul;
b) pentru celelalte persoane îndreptăţite, în termen de 3 ani socotiţi din ziua următoare celei în care s-a produs decesul călătorului.
(2) Celelalte acţiuni care izvorăsc din contractul de transport sunt prescrise după trecerea unui an.
(3) Prescripţia prevăzută la alin.(2) curge pentru acţiunea:
a) privind plata sau restituirea tarifului de transport, a tarifelor accesorii ori a tarifelor suplimentare sau privind rectificarea în caz de aplicare incorectă a unui tarif ori de greşeală de calcul sau de încasare, din ziua plăţii sau, dacă nu s-a făcut plata, din ziua în care plata ar trebui să fie făcută;
b) privind plata unui supliment de tarif reclamat de organele vamale sau de alte organe abilitate prin lege, din ziua cererii acestora;
c) în toate celelalte cazuri privind transportul călătorilor din ziua expirării valabilităţii legitimaţiei de călătorie.
(4) Ziua indicată ca punct de începere a prescripţiei nu este niciodată cuprinsă în termen.
(5) În caz de reclamaţie adresată operatorului de transport feroviar, în conformitate cu art.29, însoţită de documentele justificative necesare, prescripţia se suspendă până la rezolvarea reclamaţiei sau până la expirarea termenului de 30 de zile în care ar fi fost obligat să o rezolve:
a) în ziua în care operatorul de transport feroviar respinge în scris reclamaţia acesta îi restituie documentele. În caz de acceptare parţială a reclamaţiei, prescripţia reîncepe să curgă pentru partea de reclamaţie care rămâne în litigiu;
b) dovada primirii reclamaţiei sau a răspunsului, precum şi a restituirii documentelor revine în sarcina părţii care invocă acest fapt;
c) după încetarea suspendării, prescripţia îşi reia cursul, socotindu-se şi timpul curs înainte de suspendare;
d) prescripţia nu se va împlini totuşi înainte de expirarea unui termen de 6 luni, socotit de la încetarea cauzei de suspendare.
(6) Reclamaţiile ulterioare având acelaşi obiect nu suspendă prescripţia.
(7) Dacă un termen trebuie să ia sfârşit într-o sâmbătă ori duminică sau într-o zi de sărbătoare legală, expirarea lui se prelungeşte până la prima zi lucrătoare care urmează.

ARTICOLUL 77 - Contravenţii
Cuantumul contravenţiilor săvârşite de persoanele fizice şi juridice, şi prevăzute în prezentul regulament se stabileşte prin hotărâre a Guvernului.”

Facilităţi comerciale acordate de S.N.T.F.C. „CFR Călători” S.A.
1. Pentru copiii până la 10 ani împliniţi, pentru care nu se cere pat separat, nu se plăteşte suplimentul de pat / cuşetă. Se admite un singur copil de fiecare pat cu însoţitor.
Doi copii până la 10 ani împliniţi, pot ocupa împreună un pat, caz în care se plăteşte tariful unui singur supliment de pat / cuşetă.
Pentru copiii peste 10 ani se aplica tariful integral al suplimentelor de pat / cuşetă.
În cazul copiilor pentru care se cer paturi separate se aplică tariful integral al suplimentului de pat / cuşetă.
Pentru aplicarea dispoziţiilor referitoare la transportul copiilor, se ia în consideraţie vârsta din ziua începerii călătoriei. În cazul legitimaţiilor de călătorie cu perioadă de valabilitate mai mare, (bilet grup, bilet circuit, bilet dus-întors, etc.) se ia în consideraţie vârsta din prima zi de valabilitate a legitimaţiei de călătorie.
2. Pentru călătoria la sfârşit de săptămână se acordă următoarele reduceri:
- 60 % reducere pentru călătoria cu tren de persoane, clasa 1-a sau clasa a 2-a, pentru tineri sub 26 ani;
- 50 % reducere pentru călătoria cu tren de persoane, clasa 1-a sau clasa a 2-a;
- 35 % reducere pentru călătoria cu tren accelerat, clasa 1-a sau clasa a 2-a, tariful tichetului de rezervare fiind achitat integral;
- 30 % reducere pentru călătoria cu tren rapid, clasa 1-a sau clasa a 2-a, tariful tichetului de rezervare fiind achitat integral;
- 25 % reducere pentru călătoria cu tren intercity, clasa 1-a sau clasa a 2-a, tariful tichetului de rezervare fiind achitat integral,
pe distanţe de până la 1000 kilometri, timp de o lună de zile. Legitimaţia de călătorie care se eliberează este cartea VSD (Vineri, Sâmbătă, Duminică).
Cartea VSD nu permite călătoria la vagon de dormit.
Aceasta legitimaţie dă dreptul la efectuarea la sfârşit de săptămână (începând cu ora 0,00 a zilei de vineri şi până la ora 12,00 a zilei de luni) din perioada de valabilitate, a câte unei călătorii dus-întors pe relaţii la alegerea călătorului.
Cartea VSD este o legitimaţie de călătorie nominală, care se eliberează de către agenţiile de voiaj cf sau staţiile cf care emit legitimaţii de călătorie cu anticipaţie. Dacă ultima zi a perioadei de valabilitate coincide cu zi de vineri sau sâmbătă, legitimaţia rămâne valabilă şi în ziua de sâmbătă şi duminică a sfârşitului de săptămână respectiv. Călătoria de întoarcere se poate efectua cu un tren care ajunge în staţia de destinaţie cel târziu în ziua de luni la ora 1200.
Se emite obligatoriu pentru toate week - end - urile.
În perioada de week - end permite anticiparea sau amânarea călătoriei.
Cartea VSD este valabilă la trenurile de persoane pentru clasa pentru care a fost emisă şi nu este necesară vizarea cărţii înainte de începerea fiecărei călătorii, călătorul având obligaţia de a înscrie pe versoul cărţii data de începere a călătoriei şi numărul trenului cu care circulă. Personalul de tren are obligaţia să verifice înscrierea vizei de valabilitate pe verso biletului şi să perforeze aceste casete.
Cartea VSD dă dreptul la călătoria pe altă rută numai în cazul în care noua rută se încadrează în aceeaşi zonă km tarifară cu ruta pentru care a fost eliberată sau într-o zonă kilometrică inferioară. În cazul când zona kilometrică tarifară a noii rute este mai mică decât zona km pentru care a fost eliberată legitimaţia de călătorie nu se admite restituirea diferenţelor tarifare, călătoria efectuându-se de bună voie pe noua rută.
Cartea VSD nu dă dreptul la întreruperi ale călătoriei.
3. Pentru călătoria dus-întors pe un anumit parcurs se poate elibera bilet dus / întors. Tariful de călătorie pentru una călătorie dus / întors este stabilit pe zone kilometrice cu reducere 10% pentru adulţi, la călătoria cu trenul personal, accelerat, rapid sau IC, clasa 1-a sau clasa a 2-a.
Biletul pentru una călătorie dus / întors este o legitimaţie de călătorie cu parcurs fix, nu dă dreptul la diferenţa de rută, fiind valabil la înapoiere numai pe ruta de ducere sau pe altă rută dacă aceasta se încadrează în zona km a rutei de ducere sau într-o zonă km tarifară inferioară.
Diferenţele tarifare privind clasa sau rangul trenului se achită integral pe distanţa de călătorie solicitată, încasându-se corespunzător zonei kilometrice valoarea integrală a diferenţei corespunzătoare solicitării, calculate pentru o călătorie simplă
Biletul dus-întors dă dreptul la modificările generale ale contractului de transport conform R.T. şi anume: anticiparea călătoriei, amânarea călătorie faţă de prima zi de valabilitate, întreruperea călătoriei, atât la dus cât şi la întors, în perioada sa de valabilitate. Modificarea contractului de transport nu conduce la prelungirea duratei de valabilitate.
În cazul când la emitere nu s-a stabilit data şi trenul de înapoiere călătorul se va prezenta la casa de bilete care deserveşte localitatea de înapoiere pentru a i se va aplica viza de înapoiere şi de unde va obţine, contra cost (în cazul trenurilor cu regim de rezervare), tichetul de rezervare. În cazul biletelor dus / întors eliberate în sistemul xSell, în cazul în care călătorul nu solicită întoarcerea într-o anume dată, casierul cf va nota ultima zi a perioadei de valabilitate a biletului dus / întors. Călătoria de întoarcere se va putea efectua în oricare zi până la data înscrisă pe bilet, călătorul având obligaţia de a se prezenta la casa de bilete care deserveşte localitatea de înapoiere pentru a i se va aplica viza de înapoiere.
4. Pentru efectuarea călătoriilor în circuit se eliberează biletul de călătorie în circuit.
Biletul este o legitimaţie de călătorie care dă dreptul titularului să plece dintr-o anumită staţie şi să călătorească pe anumite parcursuri până la înapoierea în staţia de pornire, pe un traseu în circuit, stabilit de titular.
Biletul poate fi emis şi pentru grupuri de maximum şase persoane (un conducător şi cinci însoţitori).
Acest bilet se emite pentru călătoria cu tren de persoane, la clasa 1-a sau la clasa a 2-a. Pentru a putea călători cu trenurile accelerate, cu trenurile rapide sau cu trenurile intercity, posesorii de bilete în circuit trebuie să îşi procure, după caz, suplimente corespunzătoare categoriei trenului, precum şi tichete de rezervare, pentru toate persoanele care fac parte din grupul respectiv.
La solicitarea călătorilor, se pot emite bilete de călătorie în circuit valabile şi la trenuri accelerate, rapide sau intercity, caz în care biletele respective sunt valabile pentru călătoria cu trenuri accelerate, rapide sau intercity numai dacă se procura tichete de rezervare pentru toate persoanele din grupul respectiv
Biletul de călătorie în circuit se emite la cererea scrisă a călătorilor, adresată agenţiilor de voiaj cf sau staţiilor cf care emit legitimaţii de călătorie cu anticipaţie, cel mai târziu cu 24 ore înainte de începerea primei călătorii.
Înainte de începerea călătoriei, pe biletul de călătorie în circuit trebuie aplicată viza de plecare. Aceasta viză se poate aplica în momentul emiterii biletului de către unitatea emitentă (staţie sau agenţie de voiaj cf sau de staţia cf de pornire) prevăzută în bilet. Viza de plecare se face prin aplicarea ştampilei cu tipe pe faţa biletului în spaţiul special destinat “ştampila staţiei de plecare”, notându-se numărului trenului cu care se începe călătoria. Biletul de călătorie în circuit poate fi vizat şi de una din staţiile din interiorul primului parcurs înscris pe bilet. În acest caz călătorii nu au dreptul la restituirea diferenţelor de tarife pentru parcursul neefectuat de la staţia de pornire, înscrisă pe bilet, şi până la staţia de la care s-a început efectiv călătoria.
Biletul de călătorie în circuit este valabil două luni şi dă dreptul la un număr nelimitat de întreruperi în termenul de valabilitate, din care cel puţin trei întreruperi obligatorii de minimum 24 ore.
5. Abonamentele sunt legitimaţii de călătorie care dau dreptul la mai multe călătorii într-o anumită perioadă de timp.
Perioada de valabilitate este de o lună pentru abonamentele lunare şi de o săptămână pentru abonamentele săptămânale.
Valabilitatea poate începe, la solicitare, în orice zi şi expiră la ora 2400 a zilei înscrise pe abonament. Dacă trenul cu care se călătoreşte în ultima zi de valabilitate este întârziat, călătoria se poate efectua după ora 2400, în ziua următoare, până la staţia în care, după mersul trenurilor, trenul are sosire înainte de ora 2400.
Abonamentele sunt legitimaţii de călătorie nominale şi sunt valabile în tren numai cu actul de identitate sau cu legitimaţia / carnet de elev sau student care dă dreptul la reducere cu viza de valabilitate pe anul şcolar / universitar în curs. Orice neconcordanţă se va trata conform reglementărilor în vigoare.
Abonamentele se eliberează de orice staţie cf sau agenţie de voiaj cf. Abonamentele pot fi eliberate în orice zi a lunii cu anticipaţie de 30 zile pentru abonamentele eliberate în sistem xSell şi de 10 zile pentru abonamentele eliberate manual. Abonamentele de călătorie sunt:
a) din punct de vedere tarifar:
- cu plată,
- gratuite, tip permis de călătorie şcolară;
b) din punct de vedere al perioadei de valabilitate:
- lunare,
- săptămânale;
c) din punct de vedere al clasei pentru care au fost emise sunt:
- valabile pentru clasa 1-a,
- valabile pentru clasa 2;
d) din punct de vedere al rangului trenului pentru care au fost emise:
- valabile la trenuri de persoane,
- valabile la trenuri accelerate,
- valabile la trenuri rapide,
- valabile la trenuri intercity.
Pentru posesorii abonamentelor lunare valabile la trenurile accelerate, rapide, intercity nu este obligatorie procurarea tichetului de rezervare. În cazul în care vor să ocupe locuri, sunt obligaţi să obţină tichetul de rezervare contra cost. Posesorilor de abonamente de călătorie valabile la tren intercity nu li se eliberează tichete de rezervare contra cost, ocupând numai locurile libere din tren.
Abonamentele nu dau dreptul la diferenţa de rută fiind valabile numai pe ruta pentru care au fost emise. Abonamentele sunt valabile pe altă rută numai în cazul în care noua rută se încadrează în aceeaşi zonă km tarifară cu ruta pentru care au fost eliberate sau într-o zonă kilometrică inferioară. În cazul când zona kilometrică tarifară a noii rute este mai mică decât zona km pentru care acestea au fost eliberate nu se admite restituirea diferenţelor tarifare, călătoria efectuându-se de bună voie pe noua rută.
Abonamentele dau dreptul la călătoria cu trenurile de rang superior (A, R, IC) numai cu plata diferenţelor tarifare corespunzătoare tipului de abonament pentru care se cer diferenţele. Se admite eliberarea de supliment cu menţiunea “fără loc” numai la abonamentele cu număr nelimitat de călătorii, valabile pe toate liniile căii ferate.
6. Pentru călătoria în grupuri formate din cel puţin 20 de copii sau elevi, copiii precum şi personalul didactic, medico - sanitar şi administrativ care însoţeşte grupul în excursii, tabere sau colonii, beneficiază de o reducere de 50% din tariful trenurilor de persoane şi al suplimentelor pentru tren accelerat sau rapid, clasa a 2-a.
Reducerea se acordă pe baza tabelului nominal aprobat de unitatea de învăţământ sau Inspectoratul şcolar Judeţean respectiv Municipal prin semnătură şi ştampila rotundă. Tabelul nominal va fi prezentat în două exemplare şi va cuprinde numele şi prenumele fiecărui membru component al grupului, calitatea pe care o are în cadrul grupului (elev, copil, personal didactic, personal medico - sanitar, personal administrativ) precum şi actul de identitate cu care urmează a se legitima în tren. Pentru elevi identificarea în tren se poate face şi pe baza carnetului de elev.
Călătoria grupului se efectuează pe baza biletului de călătorie în grup cu plată, bilet care se eliberează conducătorului de grup. La bilet se ataşează exemplarul original al tabelului nominal pe care casierul cf a semnat şi aplicat ştampila casei de bilete. Pentru fiecare membru al grupului se eliberează tichet gratuit.
7. Grupurile organizate din cel puţin 30 de persoane beneficiază de o reducere de 25% din tariful trenurilor de persoane, la orice clasă. Pentru călătoria la vagon de dormit reducerea se acordă numai în zilele de sâmbătă.
Reducerea se aprobă de către şefii agenţiilor de voiaj cf, precum şi de şefii staţiilor de călători, pe baza unui tabelul nominal ce fi prezentat în două exemplare şi care va cuprinde numele şi prenumele fiecărui membru component al grupului, precum şi actul de identitate cu care urmează a se legitima în tren.
Pentru călătoria în grup se eliberează bilete de călătorie în grup, cu plată. Aceste bilete se emit cu o reducere de 25% din tariful trenurilor de persoane. Biletele pentru călătoria de înapoiere pot fi emise cu plecarea din altă staţie decât cea de destinaţie şi pe altă rută decât cea utilizată la ducere. Pentru fiecare membru al grupului se eliberează tichet gratuit.
În cazul în care pe unele secţiuni călătoria se face cu alte mijloace de transport (auto, fluviale etc.) sau pe jos, tariful se calculează numai pe parcursul efectuat cu trenul.
Pentru călătoria la trenurile de rang superior se încasează integral diferenţele tarifare pentru fiecare membru al grupului. În cazul călătoriei cu tren cu regim de rezervare se încasează integral tichetul de rezervare pentru fiecare membru al grupului, caz în care se eliberează tichete cu preţ întreg, nefiind obligatorie eliberarea tichetelor gratuite dacă tichetul de rezervare a fost eliberat pentru întreaga distanţă dintre staţia de plecare şi staţia de destinaţie.
8. Pentru călătoria în grupuri mici, formate din 2 la 5 persoane adulte, se acordă reduceri pentru călătoria cu tren de orice rang, numai la clasa a 2-a, astfel:
- 10 % reducere pentru fiecare călător pentru grupuri formate din doi călători adulţi;
- 15 % reducere pentru fiecare călător pentru grupuri formate din trei călători adulţi;
- 20 % reducere pentru fiecare călător pentru grupuri formate din patru călători adulţi;
- 25 % reducere pentru fiecare călător pentru grupuri formate din cinci călători adulţi.
Dacă din grup fac parte şi copii/adolescenţi cu vârstă de până la 18 ani la data efectuării călătoriei, doi copii se consideră un adult şi se aplică regula de mai sus. În cazul unui număr impar de copii/adolescenti, ultimul copil se consideră adult sau se tarifează separat cu reducerile de care, eventual, beneficiază acesta.
Reducerile se acordă din tariful întreg al unei legitimaţii de călătorie (fără tichet de rezervare), legitimaţia de călătorie fiind valabilă la trenul la care se doreşte călătoria. Aceaste reduceri nu se vor aplica simultan cu alte facilităţi sau reduceri stabilite. Reducerile nu se aplică persoanelor care beneficiază deja de reduceri stabilite prin acte normative în vigoare
Pentru călătoria cu tren cu regim de rezervare la care se asigură loc rezervat, tichetul de rezervare se va achita integral, pentru fiecare membru al grupului, adult sau copil-adolescent.
În cazul solicitării de legitimaţii de călătorie pentru grupuri mici pe relaţii de călătorie pe care se utilizează trenuri de ranguri diferite sau trenuri diferite chiar de acelaşi rang (ex.: se utilizează tren persoane pe secţie secundară şi tren de rang superior de la staţia de ramificaţie la staţia de destinaţie, două trenuri de acelaşi rang etc.) se vor elibera bilete de călătorie pentru fiecare tren în parte, parcursul fiind determinat de relaţia pe care se călătoreşte cu trenul respectiv.
La trenurile cu regim de rezervare, legitimaţiile de c ălătorie minigrup se emit obligatoriu cu rezervarea locurilor. La aceste trenuri NU este permisă emiterea acestor oferte dacă nu se poate face rezervarea locurilor.
Legitimaţile de tip”minigrup” NU se emit în ziua plecării trenului şi nici pentru trenurile ce circulă în zilele de vineri si duminică, data de îmbarcare a călătorului dintr-o staţie nu trebuie să fie o zi de vineri sau duminică
9. „Cartea de Călătorie” este o legitimaţie de călătorie care dă dreptul unei persoane la călătoria cu trenurile CFR Călători timp de un an de zile, la clasa a 2-a, pe orice relaţie.
Cartea de călătorie se poate elibera şi pentru o durată de 6(şase) luni.
Cartea de Călătorie se eliberează:
- pentru societăţi comerciale, pe legitimaţia de călătorie fiind înscrise datele de identificare ale acestora;
- pentru persoane fizice, pe legitimaţia de călătorie fiind înscrise numele, prenumele şi CNP-ul titularului.
Cartea de călătorie se eliberează de Serviciul Legitimaţii de Călătorie din Centralul CFR Călători, pe baza cererii societăţii comerciale sau a persoanei fizice la care se ataşează dovada plăţii contravalorii acesteia (OP, Chitanţa Diverse Încasări, etc.). Cartea de călătorie se eliberează în termen de 15 zile de la data depunerii cererii, cu data de 01 a lunii ce urmează după data emiterii, pe perioada solicitată în cerere (6 luni sau 12 luni).
Pentru călătoria cu trenurile de rang superior nu este obligatorie procurarea tichetului de rezervare. Dacă se doreşte călătoria cu loc rezervat la trenurile cu regim de rezervare a locurilor se va procura tichetul de rezervare cu achitarea tarifului integral.
Cartea de călătorie dă dreptul la călătoria la clasa 1-a cu achitarea integrală a diferenţelor de clasă, corespunzător rangul de tren la care se doreşte călătoria.
Pentru călătoria la vagon de dormit/cuşetă se vor achita integral diferenţele tarifare şi suplimentele de pat/cuşetă corespunzător solicitării călătorului.
10. Oferte turistice de călătorie - Facilităţi de călătorie oferite de SNTFC „CFR Călători” prin care asigură reducere de tarif faţă de tariful integral. Reducerile acordate precum şi condiţiile de procurare a legitimaţiilor de călătorie în cadrul acestor oferte turistice de călătorie sunt aduse la cunoştinţa publicului călător în timp util.

Procurarea legitimaţiilor de călătorie la S.N.T.F.C. „CFR Călători” S.A
1. Legitimaţiile de călătorie se pot obţine de la:
a) agenţiile de voiaj CFR, cu anticipaţie de 30 zile pentru emitere electronică inclusiv pentru călătoria de întoarcere, de 60 zile în cazul grupurilor organizate de cel puţin 30 de persoane pentru călătoriile în trafic intern şi cu anticipaţie de 90 de zile pentru traficul internaţional. La calculul termenului de anticipaţie se ia în calcul şi ziua plecării trenului;
b) casele de bilete ale staţiilor cf cu emitere electronică, cu anticipaţie de 30 zile în trafic intern inclusiv pentru călătoria de întoarcere, de 60 zile în cazul grupuri organizate cel puţin 30 de persoane pentru călătoriile în trafic intern, de 90 zile în trafic internaţional şi până cel mai târziu cu 3 – 5 minute înainte de plecarea trenului. Staţiile cf cu emitere manuală, pot vinde şi viza legitimaţii de călătorie cu anticipaţie de 10 zile (inclusiv ziua plecării trenului), vânzarea cu anticipaţie făcându-se numai în zilele lucrătoare în intervalul 730-2030, cu obţinerea locurilor prin comandă telefonică la OCESEE;
c) personalul de tren:
- la tarif de casă, când călătorii se urcă în tren din puncte de oprire unde nu există posibilitatea procurării acestora de la personal autorizat, sau se urcă în tren din puncte de oprire deservite de personal autorizat (distribuitor autorizat de CFR Călători, oficiu poştal, etc.) care nu are biroul de emitere în punctul de oprire, cu condiţia solicitării acestora imediat după urcarea în tren, în caz contrar aplicându-se tariful de taxare în tren. Personalul de tren mai poate emite la tarif de casă şi în cazul suspendării pe o perioadă limitată a vânzării de legitimaţii de călătorie (vânzător bilete CO, CM, etc.) sau personalul autorizat nu emite legitimaţii de călătorie la toate trenurile din program, situaţii avizate prin telegramă şi afişe în punctele de oprire;
- la tarif de taxare în tren, dacă, indiferent din ce motive, călătorul nu şi - a procurat legitimaţie de călătorie de la personalul cf care emite în agenţii de voiaj cf, staţii cf sau haltele de mişcare şi / sau comerciale. Tariful de taxare în tren este superior tarifului de casă;
d) agenţi autorizaţi de CFR Călători. În haltele deservite de vânzători de bilete sau agenţi autorizaţi se emit legitimaţii de călătorie pentru relaţiile mai solicitate, urmând ca, în caz de necesitate, pentru călătoriile mai lungi să se procure în continuare legitimaţii de călătorie de la una din staţiile din parcurs.
e) însoţitorul vagonului de dormit / cuşetă, după închiderea la vânzare pentru vagoanele de dormit şi cuşetă (cu 45 minute înainte de plecarea trenului din staţia de îndrumare) la acelaşi tarif ca şi la casele de bilete, în limita locurilor rămase libere în diagrama vagonului.
2. În cazul legitimaţiilor de călătorie emise electronic, atunci când se solicită călătoria cu mai multe trenuri (maxim 4 trenuri), se emite o singură legitimaţie de călătorie cu anexe (pentru toate trenurile din parcurs) cu condiţia ca trenurile de legătură alese să fie într-un interval de maxim 24 de ore faţă de ora de plecare din staţia de îndrumare (staţia iniţială de îmbarcare a călătorului).
3. Dacă se solicită călătoria cu trenuri care nu se încadrează în prevederile de mai sus (călătoria cu mai mult de 4 trenuri sau ora de plecare cu un tren din parcurs într-un interval mai mare de 24 de ore calculat faţă de ora de plecare din staţia de îndrumare) parcursul format din aceste trenuri nu poate fi considerat o singură călătorie şi se vor emite legitimaţii de călătorie diferite cu respectarea prevederilor de la pct. 2.

Contravenţii cu ocazia călătoriei
Hotãrâre nr. 203/1994 - pentru stabilirea şi sanctionarea contraventiilor la normele privind transporturile pe caile ferate romane (extras)
„Art. 2. - Constituie contraventii la normele privind transporturile pe caile ferate romane urmatoarele fapte, dacă nu au fost savarsite în astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni:
1. intrarea pe peroanele statiilor stabilite de S.N.C.F.R. fără legitimatie de călătorie sau fără bilet de peron;
2. refuzul de a elibera locul ocupat, care nu corespunde cu cel prevazut în legitimatia de călătorie, precum şi refuzul de a ceda altor călători locurile ocupate în plus, în mod abuziv sau în compartimentul rezervat pentru "mama şi copilul", atunci cand nu are dreptul la acesta;
3. călătoria cu legitimatie de călătorie fără supliment de viteza, tichet de rezervare a locului, supliment de cuseta, pat sau cabina, la o clasa superioara aceleia pentru care se poseda legitimatia sau pe o ruta ocolitoare, precum şi continuarea călătoriei intrerupte cu legitimatia nevizata, în cazul în care viza este obligatorie, dacă nu se achita pe loc tarifele corespunzatoare;
4. vinderea cu suprapret a unei legitimatii de călătorie;
5. vinderea de legitimatii de călătorie în alte locuri decat cele stabilite de S.N.C.F.R. sau de persoane neautorizate de aceasta;
6. călătoria pe baza de legitimatie de călătorie gratuita, de abonament sau de legitimatie de călătorie cu reducere, fără a prezenta actul de identitate sau alt act doveditor din care sa rezulte dreptul la aceasta;
7. călătoria fără legitimatie de călătorie şi refuzul de a plati taxele tarifare de catre călători, călătoria cu legitimatie de călătorie nevizata la plecare în cazurile în care viza este obligatorie, sau pe baza unei legitimatii al carei termen de valabilitate a expirat, ori care a fost eliberata pentru o statie de destinatie ce a fost depasita sau care apartine unei alte persoane, în cazul legitimatiilor nominale ori ale caror date au fost modificate, precum şi continuarea călătoriei intrerupte, în cazul cand se folosesc legitimatii care nu dau dreptul la intreruperi, dacă nu se achita pe loc tarifele corespunzatoare. Militarilor în termen şi asimilatilor acestora li se aplica masuri disciplinare potrivit art. 44 din Legea nr. 32/1968;
9. fumatul în salile de asteptare şi în camera "mama şi copilul" din statii, în compartimente, în vagoanele-restaurant, precum şi în alte locuri unde interzicerea fumatului este adusa la cunostinta prin afişe sau semne corespunzatore;
10. transportul în vagoanele de călători al pasarilor sau animalelor vii, al bagajelor care depasesc limitele de volum şi greutate stabilite de S.N.C.F.R. sau care nu indeplinesc conditiile prevazute de tarif sau alte dispozitii legale, în absenta vagonului de bagaje sau dacă se refuza predarea lor la acesta cu plata tarifelor corespunzatoare;
11. exercitarea comertului în trenuri sau statii fără autorizatie eliberata de organele de cale ferată sau alte organe competente;
12. lipirea de afişe în trenuri sau în statii, fără acordul scris dat de unitatile de cale ferată;
16. deschiderea usilor exterioare ale vagoanelor în timpul cat trenul se afla în mers, blocarea usilor exterioare şi frontale ale vagoanelor în timpul stationarii trenurilor, folosirea closetelor vagoanelor în timpul opririi şi stationarii trenurilor;
17. apelarea la mila călătorilor sau practicarea jocurilor de noroc în trenuri sau în unitatile de cale ferată;
18. spargerea geamurilor vagoanelor, mijloacelor de remorcare sau cladirilor aflate în proprietatea cailor ferate;
19. tulburarea fără drept a linistii călătorilor prin producerea de zgomote cu orice aparat sau obiect ori prin strigate, larma sau alte forme;
20. comportarea necuviincioasa şi tinuta necorespunzatoare fata de ceilalti călători şi fata de personalul cailor ferate aflate în exercitiul functiunii ori impiedicarea acestuia de a-si indeplini atributiile de serviciu;
21. provocarea de scandal în mijloace de transport sau în incinta unitatilor de cale ferată;
22. refuzul călătorilor-consumatori de a parasi vagonul-restaurant sau vagonul-bar dupa ora de inchidere sau la cererea indreptatita a unui salariat care deserveste vagonul respectiv;
24. călătoria pe scari, tampoane sau pe acoperisul vagoanelor din trenurile de călători, urcarea sau coborarea din vagoane prin alt loc decat cel permis;
27. actionarea semnalului de alarma şi a franei de mana a vagoanelor pentru motive nejustificate de un pericol iminent pentru siguranta trenului sau a călătorilor;
28. actionarea elementelor instalatiei de frana montate în exteriorul vagoanelor, izolarea sau punerea în functiune a acestora de catre persoane neautorizate;
29. actionarea de catre persoane neautorizate a sistemelor de descarcare a vagoanelor de marfa specializate, precum şi actionarea instalatiilor ce servesc la iluminatul şi incalzitul mijloacelor de transport sau în alte locuri, care deservesc pe călători;
30. aruncarea de obiecte de orice fel pe fereastra sau pe usa vagonului;
31. aruncarea asupra călătorilor sau asupra mijloacelor de transport feroviar cu pietre sau cu alte obiecte, cu substante inflamante, iritante ori cu efect paralizant, corosive sau care murdaresc;
34. scrierea sau desenarea neautorizata, pe peretii cladirilor sau ai vagoanelor, murdarirea cladirilor, vagoanelor, instalatiilor, spatiilor din incinta statiilor şi din zona cailor ferate, dezlipirea sau distrugerea, fără drept, a reclamelor, anunturilor şi afişelor;
39. transportul în vagoanele de călători, de bagaje şi mesagerii al obiectelor sau substantelor inflamabile, explozive, radioactive, urat mirositoare sau otravitoare ori al altor materii şi obiecte periculoase care, potrivit legii, nu sunt permise la transport.
Art. 3. - Contravenţiile prevãzute la art. 2 se sancţioneazã dupã cum urmeazã:
a) cu amendã de la 100 lei la 250 lei, cele de la pct. 1 şi 3;
b) cu amendã de la 100 lei la 300 lei, cele de la pct. 9 şi 12;
c) cu amendã de la 250 lei la 400 lei, cele de la pct. 2, 6, 7, 8, 10, 16, 19, 23, 24 şi 34;
d) cu amendã de la 300 lei la 600 lei, cele de la pct. 38;
e) cu amendã de la 350 lei la 800 lei, cele de la pct. 17, 20, 21, 22, 29;
f) cu amendã de la 500 lei la 750 lei, cele de la pct. 4, 5, 11, 18, 27, 28, 30, 31;
g) cu amendã de la 400 lei la 500 lei, cele de la pct. 39;
h) cu amendã de la 600 lei la 900 lei, cele de la pct. 52 şi 53."

Legea nr. 289/2005, privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional în domeniul transportului pe calea ferată (extras):
„Art. 4. - (1) Fapta persoanei neautorizate de a pătrunde, fără drept, în zonele prevăzute la art. 1 şi 2 şi de a refuza părăsirea lor constituie infracţiune şi se pedepseşte cu amendă de la 300 lei la 15.000 lei sau cu închisoare de la 3 luni la 1 an.
Art. 5. - (1) Distrugerea, degradarea ori aducerea în stare de neîntrebuinţare a căii ferate, a materialului rulant, precum şi a instalaţiilor, accesoriilor sau a altor componente ale acestora constituie infracţiunea de distrugere şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 10 ani.
Art. 8. - Infracţiunile contra vieţii şi integrităţii corporale, săvârşite asupra unui angajat al căilor ferate sau a unei alte persoane cu atribuţii în siguranţa circulaţiei pe calea ferată, în timpul activităţii, se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru fapta săvârşită, la maximul special, dacă acesta nu este îndestulător, putându-se adăuga un spor de până la 3 ani, care nu poate depăşi o treime din acest maxim.

Extrase din Normele Uniforme şi reglementările proprii ce privesc publicul călător sunt afişate în staţiile cf şi agenţiile de voiaj. Informaţii suplimentare se pot obţine de la birourile de informaţii din staţiile cf, de la salariaţii care emit legitimaţii de călătorie, respectiv de la cei deservesc trenurile de călători, precum si la adresa de internet
www.cfrcalatori.ro .

Niciun comentariu: