Model Contract de prestatii de transport la CFR 2003

CONTRACT   

pentru prestatii de transport

 nr ………./ 2003

Capitolul I. PARTI CONTRACTANTE

            Art.1. Prezentul CONTRACT, împreună cu toate anexele şi modificările, se încheie între:

SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE MARFA- CFR Marfa SA, cu sediul în Bucuresti, B-dul Dinicu Golescu nr.38, sector 1, cod postal 77 113, telefon 01/6385588, fax nr.01/3124700, înfiinţată prin HG nr. 582/1998, Registrul Comerţului nr.J40/9775/1998, cod fiscal R11054537 , cod SIRUES 40/6100814, reprezentată în baza delegării de competenţe de către domnul                      – Director al Sucursalei Bucuresti, cu sediul în Bucuresti, Piata Garii de Nord, nr.1-3, sector 1, cod poştal 78123, telefon/fax 2229416, având cont nr.251101184704013648016 deschis la Banc Post SA – Sucursala Palat CFR, în calitate de TRANSPORTATOR

si

SC………………………., persoană juridică română, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr………………………., cu sediul în localitea…………………, str………………, bl………., scara…, ap….., judet/sector……, cod SIRUES………, cod postal …., cod fiscal………………, telefon……………., fax…………., avînd cont lei nr………………….., deschis la……………….., cu sediul în………………. reprezentata de catre domnul……………….-……………, în calitate de CLIENT

 

            Capitolul II OBIECTUL CONTRACTULUI

            Art.2.1. Prezentul contract are drept obiect stabilirea necesarului de vagoane şi a modului de programare, comandă şi asigurare a acestora în vederea preluării cantităţilor de mărfuri prezentate la transport de către CLIENT, stabilirea prestaţiilor efectuate de TRANSPORTATOR şi condiţiile de executare a acestora, precum şi modalităţile de decontare şi plată a tarifelor pe care CLIENTUL trebuie să le achite TRANSPORTATORULUI.

            Art.2.2. Vagoanele care se asigură de către TRANSPORTATOR în baza prezentului contract vor fi utilizate numai pentru prestaţii efectuate de CFR Marfă, fiind interzisă folosirea lor în relaţii cu alţi operatori feroviari.

 

            Capitolul III DISPOZITII TARIFARE APLICABILE

Art.3. Prezentul contract este supus dispoziţiilor Tarifului Intern de Marfuri (TIM), Tarifului de Import Export şi Tranzit pentru transportul mărfurilor de import-export între staţiile CFR şi staţiile portuare CFR, fluviale şi maritime (TIEP), Tariful de Import – Export si Tranzit (TIET), Regulamentului de Transport pe Caile Ferate din Romania (RT), a Normelor uniforme pentru aplicarea Regulamentului de Transport pe Caile Ferate din Romania (NUT) aprobate prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr.746/1998, Convenţiilor şi actelor normative interne şi internaţionale care reglementează transporturile feroviare şi alte dispoziţii legale aplicabile. 

            Capitolul IV SFERA DE APLICARE A CONTRACTULUI

            Art.4. Dispoziţiile prezentului contract se aplică expediţiilor de mărfuri care se derulează pe reţeaua CFR în trafic local şi import-export derulate cu scrisoare de trăsură locală prin porturile maritime şi fluviale, precum şi via terra, îndrumate la transport ca expediţii de vagoane complete sau ca expediţii specifice traficului combinat (UTI) care circulă ca vagoane izolate, grupuri de vagoane sau trenuri complete.

            Sunt supuse dispoziţiilor prezentului contract toate documentele de transport (scrisori de trăsură locale şi internaţionale) individuale sau de grup, în care CLIENTUL figurează ca expeditor sau destinatar.

 

Capitolul V  CONDIŢII DE EXECUTARE

 

Art.5.1. Cantităţile de mărfuri estimate a fi prezentate la transport sunt eşalonate pe luni, trimestre şi grupe de marfă, folosind formularul tipizat:”Program de transport pe calea ferată pe anul ...........” pus la dispoziţie de calea ferată.

 Pe parcursul executării contractului, părţile de comun acord, pot adapta cantităţile astfel eşalonate la posibilităţile concrete de realizare, prin programele lunare de transport şi programarea pe decade a încărcărilor.

Art.5.2. Expediţiile de mărfuri derulate conform prevederilor prezentului contract vor circula cu scrisoare de trăsură locală sau internaţională, după caz. 

Capitolul VI   PROGRAMUL LUNAR DE TRANSPORT

            Art.6.1. Până la data de 15 a lunii, CLIENTUL va prezenta TRANSPORTATORULUI cantităţile de mărfuri care urmează să fie transportate în luna următoare, folosind formularul “Program de transport pe calea ferată pe luna.................” pus la dispoziţie (contra cost) de către TRANSPORTATOR.

            TRANSPORTATORUL va da lămuririle necesare privind modul de completare şi va pune la dispoziţia CLIENTULUI codurile necesare completării formularelor, cu excepţia codurilor SIRUES de predător şi destinatar care sunt în sarcina CLIENTULUI.

Programul de transport lunar se va depune la sediul Centrului Comercial de Marfa BUCURESTI – Compartiment Vanzari sau Diviziei Comerciale  prin delegat, cu confirmare de primire.

            Art.6.2. La primirea programului de transport lunar, TRANSPORTATORUL, prin agentul său autorizat, verifică modul de completare a formularului. Eventualele corecturi se vor face de către CLIENT sau reprezentantul desemnat de acesta, salariatul TRANSPORTATORULUI având obligaţia de a da lămuririle necesare.

 În cazul în care, la solicitarea CLIENTULUI şi în baza indicaţiilor date de acesta, corectarea poziţiilor completate greşit se face de către TRANSPORTATOR, pentru fiecare poziţie corectată, completată, scoasă sau nou introdusă, se va percepe tariful prevăzut în TIM partea III B cod 82.08.

Programul de transport lunar astfel întocmit se semnează de primire, se ştampilează şi devine anexă la prezentul contract, după definitivare prin listarea acestuia de Centrul de Informatică – CFR SA.

TRANSPORTATORUL nu răspunde de eventualele poziţii eliminate în timpul procesului de prelucrare informatică urmare a completării de către CLIENT cu coduri greşite, sau indicării unor coduri greşite în cazul în care corectarea sau completarea se face de către TRANSPORTATOR.

În cazul în care prin definitivare se elimină poziţii datorită erorilor apărute în timpul procesului de prelucrare informatică, imputabile TRANSPORTATORULUI, poziţiile respective vor fi luate în considerare aşa cum au fost solicitate de către CLIENT prin programul lunar de transport.

            Art.6.3. Cantităţile de mărfuri prevăzute în programul de transport lunar listat vor fi programate la încărcare de către CLIENT folosind formular tipizat pus la dispoziţie de către TRANSPORTATOR.

Programarea se va efectua pe zile de încărcare, fel de marfă, categorii de vagoane şi staţii de destinaţie cu cel puţin două zile lucrătoare înainte de începerea fiecărei decade.

Programarea decadică a încărcărilor se va depune la sediul Centrului Comercial de Marfă BUCURESTI – Compartiment Vanzari  sau Diviziei Comerciale prin delegat cu confirmare de primire.

Pentru anularea programării astfel efectuate, într-un interval mai mic de 24 ore faţă de ziua programată sau pentru neîncărcarea vagoanelor puse la dispoziţie conform programării, se va percepe tariful prevăzut în TIM III B cod 82.07.

            Neprezentarea programării vagoanelor la încărcare la termenul stabilit constituie renunţare tacită a CLIENTULUI pentru încărcare în decada următoare, cantităţile respective fiind anulate din program.

            Art.6.4.TRANSPORTATORUL se obligă să pună la dispoziţie mijloacele de transport la nivelul cantităţilor prevăzute în programul lunar de transport definitivat (listat), conform solicitărilor făcute de CLIENT prin programarea pe decade.

            Cantităţile neasigurate cu vagoane până la sfârşitul lunii pot fi:

·        Cu acordul CLIENTULUI, anulate fără plată, sau reeşalonate şi executate în luna următoare

·        La cererea expresă a CLIENTULUI, anulate cu plata unei sume identice cu cea plătită de CLIENT pentru anularea programării într-un interval mai mic de 24 ore, respectiv TIM cod 82.07.

            Capitolul VII  TRANSPORTURI SUPLIMENTARE

            Art.7.1. CLIENTUL poate solicita TRANSPORTATORULUI asigurarea mijloacelor de transport pentru preluarea unor cantităţi suplimentare faţă de cele rezultate din programul de transport lunar definitivat (listat).

            Cererile pentru executarea transporturilor suplimentare se vor depune de către CLIENT pe formular “Program de transport pe calea ferată pe luna........” cu menţiunea SUPLIMENTAR, la sediul Centrului Comercial de Marfa BUCURESTI – Compartiment Vanzari sau Diviziei Comerciale prin delegat cu confirmare de primire, cu 5 (cinci) zile înainte de prima zi de încărcare. Aceste transporturi se vor efectua în funcţie de capacitatea de transport disponibilă şi numai după asigurarea cu vagoane a transporturilor deja contractate.

Capitolul VIII  REGIMUL MIJLOACELOR DE TRANSPORT 

            Art.8.1. Pentru vagoanele aparţinând TRANSPORTATORULUI sau altor administraţii de cale ferată care staţionează în punctele de frontieră româneşti, în staţiile din parcurs, în staţiile de încărcare sau în staţiile de descărcare din vina CLIENTULUI sau a reprezentanţilor acestuia, TRANSPORTATORUL este în drept să solicite CLIENTULUI plata tarifelor orare de utilizare sau de staţionare prevăzute în convenţia cadru de încărcare-descărcare sau cele calculate conform reglementărilor interne şi internaţionale aplicabile în cazul în care între TRANSPORTATOR şi CLIENT nu au fost încheiate convenţii cadru de încărcare-descărcare.

Capitolul IX  TRANSPORTURI PENTRU IMPORT – EXPORT 

            Art.9.1. Expediţiile de mărfuri primite din import sau destinate exportului sunt supuse reglementărilor cuprinse în regulamentele şi instrucţiunile interne şi internaţionale privind transporturile pe căile ferate, precum şi a dispoziţiilor cuprinse în alte acte normative aplicabile.

            Art.9.2. CLIENTUL are obligaţia să ia toate măsurile în vederea asigurării îndeplinirii în termen a formalităţilor de import-export, inclusiv notificarea organelor vamale şi asigurarea transportului acestor organe la locul îndeplinirii formalităţilor vamale.

            Art.9.3. CLIENTUL va suporta toate taxele, amenzile, penalităţile sau alte asemenea în cazul în care formalităţile de import-export şi formalităţile vamale sunt întârziate din vina lui.

Capitolul X  PLATA ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ

            Art.10.1. Tarifele de transport, tarifele accesorii, inclusiv tariful orar de utilizare se stabilesc conform reglementărilor TRANSPORTATORULUI şi se achită după cum urmează:

-         centralizat, conform contractelor tip încheiate cu CFR Marfă

-         la încheierea contractului de transport pentru expediţiile francate

Art.10.2. CLIENTUL poate preda la transport transporturi cu tarife transmise numai dupa constituirea unui depozit la casa statiei de predare conf.  Dispozitiei Directorului General al CFR MARFA  nr.11 din 01.02.2002.

            În cazul în care destinatarul nu achită tarifele transmise în termen de 3 (trei) zile lucratoare de la avizarea sosirii transportului in statia de destinatie TRANSPORTATORUL va folosi depozitul constituit pentru achitarea tarifelor de transport ,a tarifelor accesorii si TVA care greveaza expeditia in statia de destinatie.

            In situatia achitarii de catre destinatar a sumelor care greveaza marfa ,restituirea depozitului se  va face numai dupa primirea de la statia de destinatie a telegramei de confirmare a achitarii acestor sume.

            Art.10.3. Pe perioada de dupa scadenta platii, TRANSPORTATORUL va aplica majorări de întârzierea a plăţii, conform T.I.M..

            Art.10.4. În cazul neefectuării de către CLIENT, în mod repetat, a plăţii tarifelor de transport şi a majorărilor de întârziere, TRANSPORTATORUL este în drept să întrerupă sau să sisteze definitiv prestaţiile, indiferent de natura şi de volumul consecinţelor pe care această măsură le poate provoca CLIENTULUI.

            Art.10.5. Sumele neachitate de către CLIENT la termenul scadent devin creanţe certe, lichide şi exigibile.

            Art.10.6. Majorarile de intarziere a platii pot depasi valoarea sumei pentru care au fost calculate.

Capitolul XI.   RESTRICŢII DE TRAFIC

            Art.11.1. TRANSPORTATORUL este în drept să dispună limitarea sau sistarea încărcărilor-descărcărilor pentru o anumită perioadă de timp din motive de exploatare a căii ferate, ca urmare a unor situaţii de forţă majoră sau în cazul blocajelor la încărcare descărcare din cauza aglomerărilor provocate din vina CLIENTULUI, a furnizorilor sau clienţilor săi.

            Capitolul XII.  ÎNCETAREA ŞI REZILIEREA CONTRACTULUI

            Art.12.1. Contractul încetează pe deplin în următoarele situaţii:

-         la expirarea termenului pentru care s-a încheiat

-         prin acordul scris al părţilor

Contractul poate fi reziliat în cazul în care în mod culpabil una din părţi nu îşi îndeplineşte, total sau parţial, ori execută necorespunzător obligaţiile asumate prin semnarea contractului. Rezilierea poate fi invocată exemplificativ şi în cazul în care una din părţi:

-         se află în situaţie de forţă majoră pe o perioadă mai mare de 30 zile

-         nu execută o obligaţie considerată esenţială pentru acest contract timp de 30 zile

-         este declarată în stare de incapacitate de plată

-         cesionează drepturile şi obligaţiile ce decurg din acest contract

-         încalcă în mod repetat obligaţiile ce îi revin din contract.

Partea care invocă rezilierea contractului va notifica celeilalte părţi cauza încetării cu minim 10 zile înainte de data la care încetarea urmează să-şi producă efectele.

Rezilierea nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţi. Prevederile acestui articol nu înlătură răspunderea părţii care, în mod culpabil, a cauzat încetarea contractului 

Capitolul  XIII  RESPONSABILITATEA PĂRŢILOR  

            Art.13.1. Pentru nerespectarea obligaţiilor decurgând din asigurarea programului de încărcare, TRANSPORTATORUL va răspunde la cererea CLIENTULUI, conform reglementărilor aplicabile, prin plata de penalităţi sau reprogramarea cantităţilor restante pentru a fi transportate în luna următoare.

            Art.13.2.TRANSPORTATORUL răspunde pentru integritatea mărfurilor transportate în limitele stabilite prin actele normative interne şi convenţiile internaţionale aplicabile.

            Art.13.3. CLIENTUL va răspunde în faţa TRANSPORTATORULUI prin plata de daune în situaţia în care materialul rulant pus la dispoziţia sa a fost avariat sau distrus din culpă.

            Capitolul  XIV   FORŢA MAJORĂ

            Art.14.1. Forţa majoră apără de răspundere partea care o invocă în condiţiile legii.

            Partea care invocă forţa majoră este obligată să aducă la cunoştinţa celeilalte părţi, în termen de 72 ore şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia toate măsurile pentru a diminua consecinţele respectivului eveniment. 

            Capitolul XV.   LITIGII

Art.15.1. Toate litigiile privind încheierea, interpretarea sau executarea prezentului contract ori în legatura cu acesta si care nu vor putea fi solutionate pe cale amiabila, vor fi solutionate de instanta judecatoreasca competenta de la sediul TRANSPORTATORULUI.

 

            Capitolul  XVI  DISPOZIŢII FINALE

            Art.16.1. Faptul că TRANSPORTATORUL sau CLIENTUL nu insistă pentru îndeplinirea exactă sau întocmai a prezentului contract, nu înseamnă că respectiva parte renunţă la drepturile care îi revin în baza oricăreia dintre clauzele prezentului contract.

            Art.16.2. Dacă o instanţă declară că o parte/clauză a acestui contract este anulată sau nu poate fi pusă în executare, partea/clauza care nu a fost pusă în discuţie îşi păstrează caracterul obligatoriu între TRANSPORTATOR şi CLIENT.

            Art.16.3.Nici una dintre părţile prezentului contact nu va cesiona unei terţe persoane, nici în parte şi nici în totalitate, drepturile şi obligaţiile sale din contract fără acceptul celeilalte părţi.

            Art.16.4. În interesul prezentului contract, orice notificare/comunicare adresată de o parte celeilalte părţi va fi considerată valabil îndeplinită dacă va fi transmisă acestei ultime părţi la adresa menţionată la capitolul I al prezentului contract. În cazul în care comunicarea-notificarea va fi făcută prin poştă şi va lua forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, se consideră că a fost primita de destinatar în 10 zile de la data predării acesteia către serviciul poştal. În cazul în care comunicarea-notificarea va fi făcută sub formă de fax sau telex, se considera ca, comunicarea a fost primită de destinatar în ziua transmiterii faxului-telexului, a cărei dată este înscrisă automat de aparat în confirmarea de transmitere a comunicării/notificării.

Comunicările sau notificările verbale nu sunt luate în consideraţie de nici una dintre părţi.

            Art.16.5. Modificarea prezentului contract poate fi făcută numai în scris, prin act adiţional, cu acordul părţilor.

            Art.16.6. Prezentul contract, împreună cu modificările şi anexele sale reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice neînţelegere dintre acestea, anterioară încheierii lui. 

            Art.16.7. Prezentul contract a fost încheiat astăzi 08.01.2003 în localitatea BUCURESTI în 3 (trei) exemplare, toate originale, din care două la TRANSPORTATOR şi unul la CLIENT şi este valabil până la data de 31.12.2003.

PENTRU SI IN NUMELE                                       PENTRU SI IN NUMELE                TRANSPORTATORULUI                                                   CLIENTULUI

Director Sucursala BUCURESTI                                         Director General

           

AVIZAT FAVORABIL

Şef  Divizie Comercială

 

Şef Birou Marketing                                                                

 

VIZA CFP

 

Oficiu  Juridic

 

 

Intocmit

Niciun comentariu: