MODIFICARI SI COMPLETARI LA INSTRUCTIA DE MISCARE 100 DIN 1997

1. Modificari si completari efectuate la Instructia de miscare 100/1997 sunt prezentate in tabelul de mai jos.

2. In coloana 1 sunt cuprinse titlurile capitolelor , articolelor existente in Instructia de miscae 100/1997 pana la data intrarii in vigoare a noului Regulament pentru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare – nr. 005.

In coloana 2 sunt mentionate modificarile si completarile efectuate , valabile de la intrarea in viguare a noului Regulament pentru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare – nr. 005.

Ce s-a introdus nou este scris cu caractere italice.

Regulament pentru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare – nr. 005 este impartit in 4 parti si contine 10 anexe.

Fiecare parte este impartita in capitole , respectiv capitolele sunt divizate pe sectiuni.

Instructia de miscare 100 - Regulament pentru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare – nr. 005

Schimbatoare de cale – aparate de cale

Program de manevra – plan de manevra

Instructia de miscare 100 valabila pana la 25 mai 2006

Modificari si completari la Instructia de miscare 100 - Regulament pentru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare – nr. 005

 

1

2

Capitolul I

Dispozitii Generale

1. Continutul si sfera de aplicare a Instructiei de miscare. Conditii pentru indeplinirea functiilor in legatura cu circulatia trenurilor si executarea manevrelor.

 

 

PARTEA I-Dispozitii Generale

Capitolul I -Continutul si sfera de aplicare a Regulamentului

Sectiunea I - Continutul si sfera de aplicare

 

 

 

 

1.1 alin.1

Regulamentul pentru circulaţia trenurilor şi manevra vehiculelor feroviare - nr. 005 conţine reglementările în baza cărora se execută circulaţia trenurilor şi manevra vehiculelor feroviare pe liniile infrastructurii feroviare din România, precum şi pe liniile ferate industriale cu acces la aceasta, în condiţii de siguranţa circulaţiei şi securitate a transporturilor.

Prevederile prezentului regulament se aplică numai pentru viteze maxime de circulaţie de până la 160 Km/h; pentru viteze de circulaţie de 160 km/h sau mai mari se vor stabili reglementări specifice pentru aceste cazuri.

 

 

1.1 alin.4

Circulaţia trenurilor între staţiile CFR de frontieră de stat şi staţiile de frontieră de stat ale administraţiilor de cale ferată vecine şi pe liniile de peage se reglementează prin convenţii bilaterale la care România este parte.

Dacă diferitele aspecte ale aceleaşi probleme sunt cuprinse în mai multe articole ale prezentului regulament, ele trebuie să fie înţelese şi aplicate în totalitatea lor.

1.1.alin.3 ; 1.1. alin.5

Se anuleaza

1.2. alin.2

Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii pentru toţi operatorii economici care desfăşoară operaţiuni de transport feroviar. Secţiunile prezentului regulament care trebuie cunoscute de către personalul de specialitate al fiecărui operator economic care desfăşoară operaţiuni de transport feroviar se stabilesc prin tematicele cadru utilizate în procesul de instruire şi autorizare, în raport cu specificul activităţilor şi operaţiunilor de transport feroviar desfăşurate de către acest personal.

 Siguranţa circulaţiei şi securitatea transporturilor pe căile ferate din România sunt concepte potrivit cărora circulaţia trenurilor şi manevra vehiculelor feroviare trebuie să se desfăşoare fără pericol pentru: călători, personalul care desfăşoară operaţiuni de transport feroviar, bunurile încredinţate la transport, vehiculele feroviare, infrastructura feroviară, precum şi pentru mediul înconjurător.

1.2.alin.3

Se anuleaza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.

(1) Cazurile în care se înmânează mecanicului de locomotivă ordin de circulaţie sunt prevăzute în Anexa 1 care face parte integrantă din prezentul regulament.

(2) Modul de completare a formularului „Foaia de parcurs a locomotivei” este prevăzut în Anexa 2 care face parte integrantă din prezentul regulament.

(3) Instrumentele portative de semnalizare, care trebuie utilizate în timpul executării serviciului de către personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei, sunt prevăzute în Anexa 3 care face parte integrantă din prezentul regulament.

(4) Definiţiile unor noţiuni folosite în Regulamentul pentru circulaţia trenurilor şi manevra vehiculelor feroviare - nr. 005 sunt prevăzute în Anexa 4 care face parte integrantă din prezentul regulament.

(5) Modelul formularului NOTA DE FRÂNE este prevăzut în Anexa 5 care face parte integrantă din prezentul regulament.

(6) Procentele de masă frânată în funcţie de pantă, pentru menţinerea pe loc a trenurilor cu frânele de mână sunt prevăzute în Anexa 6 care face parte integrantă din prezentul regulament.

(7) Modelul formularului NOTA DE REPARTIZARE A FRÂNELOR DE MÂNĂ este prevăzut în Anexa 7 care face parte integrantă din prezentul regulament.

(8) Culorile şi simbolurile folosite pentru trasarea trenurilor pe graficul de circulaţie sunt prevăzute în Anexa 8 care face parte integrantă din prezentul regulament.

(9) Modelul formularului PLAN DE MANEVRĂ este prevăzut în Anexa 9 care face parte integrantă din prezentul regulament.

(10) Instrucţiuni de lucru pentru unităţile în care este implementat sistemul informatic IRIS sunt prevăzute în Anexa 10 care face parte integrantă din prezentul regulament.

 

 

 

1.5.

Prin denumirea de staţie în contextul prezentului regulament se înţelege şi halta de mişcare.

Prin personal de locomotivă se înţelege mecanicul de locomotivă şi după caz şi mecanicul ajutor.

Prin mecanic de locomotivă - denumit în continuare mecanic - în contextul prezentului regulament, se înţelege şi conducătorul oricărui alt vehicul feroviar motor.

Prin şef de tren se înţelege şi şeful de manevră de secţie.

1.4;1.7;1.8;1.9;

Se anuleaza

 

Sectiunea a-2-a Conditii pentru exercitarea functiilor si desfasurarea activitatilor in legatura cu circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare.

 

1.1. alin.2

Personalul care desfăşoară activităţi sau operaţiuni în legătură cu circulaţia trenurilor şi manevra vehiculelor feroviare este obligat să cunoască şi să respecte prevederile din prezentul regulament specifice funcţiei/activităţii pe care o exercită/prestează.

 

 

 

 

 

1.2.alin.1

Personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei, care desfăşoară pe proprie răspundere activităţi în legătură cu circulaţia trenurilor şi manevra vehiculelor feroviare, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să aibă atestare profesională de specialitate, să deţină avizul medical şi cel psihologic de aptitudine, precum şi autorizaţiile necesare exercitării/executării funcţiei/activităţii şi/sau manipulării instalaţiilor de siguranţa circulaţiei.

Modul de efectuare a verificării profesionale şi periodicitatea acesteia, al examinării medicale şi psihologice, precum şi modul de autorizare în funcţie/activitate şi pentru manipularea instalaţiilor de siguranţa circulaţiei sunt cele stabilite în reglementările specifice în vigoare.

 

1.3.

Personalul care întreţine şi/sau manipulează instalaţii, aparate şi dispozitive de siguranţa circulaţiei, trebuie să fie instruit şi autorizat în acest scop şi să deţină asupra sa autorizaţia necesară desfăşurării acestei activităţi.

3.Prezentarea si verificarea personalului la intrarea in serviciu . Predarea – primirea serviciului

Sectiunea a 3-a Prezentarea si verificarea personalului la intrarea in serviciu

 

Administratorul şi gestionarii infrastructurii feroviare, operatorii de transport feroviar şi operatorii de manevră feroviară au obligaţia să organizeze şi să asigure verificarea la intrarea în serviciu a personalului propriu care desfăşoară activităţi sau operaţiuni în legătură cu circulaţia trenurilor şi/sau manevra vehiculelor feroviare.

 

 

 

 

 

3.1. ; 31.1.

Prin prezentarea la serviciu se înţelege sosirea personalului la locul de muncă pentru efectuarea serviciului, conform programului de lucru.

Personalul se consideră prezent la serviciu din momentul semnării condicii de prezenţă.

La prezentarea la serviciu, personalul este obligat:

a) să fie odihnit şi în stare normală;

b) să poarte uniforma de serviciu sau echipamentul de lucru, respectiv de protecţie şi să aibă asupra sa instrumentele portative de semnalizare, rechizitele şi sculele necesare desfăşurării activităţii;

c) să nu se afle sub influenţa băuturilor alcoolice şi/sau a substanţelor stupefiante.

3.2. alin.1

Starea personalului la prezentarea la serviciu se verifică de regulă de către conducătorul subunităţii sau înlocuitorul acestuia.

3.2. alin.2

Personalul devenit inapt în timpul serviciului va fi înlocuit.

 

 

 

3.2.1. alin.2

Rezultatul verificării se consemnează, după caz, în condica de comenzi a postului, în registrul unificat de căi libere, comenzi şi mişcare sau în registrul de dispoziţii pentru conducerea centralizată a circulaţiei trenurilor şi se transmite prin instalaţiile de telecomunicaţii către impiegatul de mişcare dispozitor din staţia de care aparţine postul sau la care este afiliată halta de mişcare, respectiv operatorului de circulaţie pe secţiile cu conducere centralizată a circulaţiei trenurilor.

3.2.2.

La posturile în care serviciul se întrerupe temporar, modul de verificare a personalului la reluarea activităţii, respectiv la prezentarea la serviciu, se stabileşte în PTE.

 

 

3.2.5

Personalul constatat sub influenţa băuturilor alcoolice şi/sau a substanţelor stupefiante sau vizibil bolnav, nu va fi admis la serviciu, înştiinţându-se conducătorul subunităţii din care face parte, iar pe secţiile cu conducere centralizată a circulaţiei trenurilor, se avizează în scris operatorul de circulaţie care dispune măsurile necesare.

 

 

 

 

3.2.3.

În staţiile în care operatorii de transport feroviar nu au structură organizatorică proprie verificarea personalului care deserveşte trenul, atât la intrare în serviciu cât şi la îndrumarea trenului se face de către impiegatul de mişcare - denumit în continuare IDM - din staţia respectivă.

În staţiile în care activitatea de manevră nu se desfăşoară permanent, existând un program de lucru care nu presupune predarea-primirea serviciului, verificarea la intrarea în serviciu a personalului de locomotivă care efectuează manevra, se face de către IDM din staţia respectivă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4.

Predarea - primirea serviciului de către personalul de locomotivă la trenurile în circulaţie, precum şi la locomotivele de manevră din staţiile în care nu există structuri organizatorice aparţinând operatorului de transport feroviar pentru verificarea personalului la intrarea în serviciu, se face numai în staţii; în acest caz starea personalului de locomotivă care primeşte serviciul se verifică obligatoriu de către IDM din staţia respectivă.

La verificarea stării personalului de locomotivă de către IDM, personalul de locomotivă este obligat să confirme în foaia de parcurs, sub semnătură, în prezenţa IDM, că este odihnit şi în stare normală, iar IDM notează ora şi una din menţiunile „apt serviciu” sau „inapt serviciu”, după caz, semnează şi aplică ştampila staţiei. În cazul în care IDM constată că personalul de locomotivă este inapt serviciu, aduce aceasta la cunoştinţa operatorului de circulaţie care va aviza operatorul de transport feroviar care are în subordine personalul de locomotivă în vederea luării măsurilor necesare. Prin personal de locomotivă se înţelege mecanicul de locomotivă şi după caz şi mecanicul ajutor. Prin mecanic de locomotivă - denumit în continuare mecanic - în contextul prezentului regulament, se înţelege şi conducătorul oricărui alt vehicul feroviar motor.

2. Obligatiile si raspunderi generale ale personalului

Sectiunea a 4-a Obligatiile si raspunderile personalului

 

2.1.

Obligaţiile şi răspunderile generale ale personalului care desfăşoară operaţiuni în legătură cu circulaţia trenurilor şi manevra vehiculelor feroviare sunt cuprinse în prezentul regulament, precum şi în alte reglementări specifice în vigoare.

 

 

 

 

2.4.

La prezentarea personalului cu o funcţie ierarhic superioară, personalul de serviciu se prezintă şi raportează pe scurt situaţia din zona de activitate a postului său. Prezenţa personalului cu o funcţie ierarhic superioară, nu scuteşte personalul de serviciu de răspunderea îndeplinirii obligaţiilor sale.

Dispoziţiile privind executarea serviciului primite de la personalul cu o funcţie ierarhic superioară se execută integral şi la timp, cu excepţia celor care pun în pericol siguranţa circulaţiei, a călătorilor, a bunurilor încredinţate la transport, precum şi a celor care contravin normelor specifice de protecţie a muncii pentru transporturile pe calea ferată. Pentru îndeplinirea unei dispoziţii, executantul poartă răspunderea împreună cu organul ierarhic superior care a dat dispoziţia.

 

 

2.8 ; 2.9

În timpul executării serviciului, personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei este obligat să poarte uniforma sau echipamentul de lucru, respectiv de protecţie, conform normativelor în vigoare, să aibă asupra sa rechizitele necesare desfăşurării activităţii, să aibă o ţinută decentă şi o comportare corectă.

 

 

2.10

Se interzice personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei să introducă, să păstreze sau să consume băuturi alcoolice şi/sau substanţe stupefiante în incinta subunităţii şi în zona sa de activitate, să fumeze în locuri neamenajate în acest scop sau în timpul cât se află în relaţii cu clienţii.

 

 

 

2.5. alin. 1 si 2

Se interzice personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei, aflat în serviciu, să părăsească postul fără aprobarea obţinută conform reglementărilor specifice în vigoare. Acest personal este obligat, în caz de pericol, să rămână la postul său pentru a lua măsuri de înlăturare a pericolului. Menţinerea salariaţilor în serviciu peste programul normal de lucru stabilit prin contractul colectiv de muncă se face conform legislaţiei şi reglementărilor specifice în vigoare.

 

 

 

2.5. alin.3

În cazuri excepţionale care afectează infrastructura feroviară cum ar fi: calamităţi, accidente şi evenimente feroviare, avarii şi deranjamente la instalaţii, defecţiuni ale vehiculelor feroviare, precum şi pentru înlăturarea urmărilor acestora, personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei este obligat să fie la dispoziţia conducerii subunităţii/unităţii sau la cererea acesteia să se prezinte în cel mai scurt timp la serviciu.

 

Personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei este obligat ca la terminarea programului să nu părăsească postul până la sosirea schimbului, acolo unde se lucrează fără întrerupere, iar în caz de neprezentare a acestuia, să anunţe conducerea subunităţii/unităţii pentru a lua măsurile necesare.

2.2 ; 2.11

Se anuleaza.

 

Înainte de a se permite efectuarea manevrei pe liniile infrastructurii feroviare publice de către operatori economici, alţii decât operatorii de transport feroviar, administratorul sau gestionarul infrastructurii feroviare verifică dacă personalul care urmează să efectueze manevra este autorizat şi în stare corespunzătoare îndeplinirii serviciului, precum şi dacă vehiculul feroviar motor care urmează să efectueze manevra este autorizat din punct de vedere tehnic, conform reglementărilor specifice în vigoare. În cazul neîndeplinirii uneia dintre aceste condiţii se interzice accesul operatorilor economici pe liniile infrastructurii feroviare publice, precum şi efectuarea manevrei de către aceştia.

Prevederi de amănunt privind verificarea condiţiilor prevăzute mai sus se stabilesc în PTE.

 

 

 

3.3.

Posturile în care se desfăşoară activităţi şi operaţiuni în legătură cu circulaţia trenurilor şi manevra vehiculelor feroviare, la care este obligatorie predarea-primirea serviciului în scris, precum şi personalul pentru care este obligatorie predarea-primirea serviciului în scris, sub semnătură, se stabilesc în PTE.

Predarea-primirea serviciului cuprinde:

a) menţiuni cu caracter general:

- data predării-primirii serviciului;

- numele şi prenumele predătorului şi primitorului, în clar;

- inventarul postului;

b) menţiuni specifice activităţii desfăşurate:

- situaţia restricţiilor de viteză necuprinse în buletinul de avizare a restricţiilor - denumit în continuare BAR -, şi a celor modificate faţă de BAR;

- condiţii speciale în circulaţia trenurilor şi pentru manevrarea vehiculelor feroviare;

- starea aparatelor de cale şi a instalaţiilor de semnalizare, centralizare şi inter-blocare - denumite în continuare SCB -, a instalaţiilor de telecomunicaţii - denumite în continuare TC -, a instalaţiilor fixe de tracţiune electrică - denumite în continuare IFTE -, precum şi a sistemului de urmărire a circulaţiei în timp real şi a instalaţiilor ce deservesc acest sistem;

- dispoziţiile operatorului de circulaţie, în curs de executare;

- numărul ultimului ordin de circulaţie emis;

- starea de ocupare a liniilor curente, a liniilor de primire-expediere şi a celorlalte linii din staţie;

- modul de asigurare contra fugirii a vehiculelor feroviare din staţie sau din zona de activitate;

-situaţia saboţilor de mână repartizaţi conform prevederilor din PTE;

- comenzi executate pentru intrarea/ieşirea/trecerea trenurilor care sunt în curs de garare, expediere sau trecere;

c) alte precizări necesare continuării serviciului fără neajunsuri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.

Predarea-primirea serviciului se semnează de predător şi primitor, menţionând ora. Predătorul rămâne răspunzător de omisiunile făcute, de informaţiile greşite sau incomplete pe care le-a înscris şi de urmările ce decurg din acestea.

Primitorul trebuie să citească cu atenţie conţinutul predării-primirii serviciului, să consulte toate evidenţele de la postul respectiv în legătură cu circulaţia trenurilor, efectuarea manevrei, starea instalaţiilor, inventarul postului şi rămâne răspunzător de executarea în continuare a serviciului, până la predarea lui.

În cazul suspendării temporare a activităţii, personalul de serviciu face predarea serviciului menţionând intervalul de timp în care serviciul este suspendat, semnează numai pentru predător şi notează ora. La reluarea activităţii de circulaţie şi manevră a vehiculelor feroviare, personalul prezentat pentru luarea serviciului în primire, chiar dacă este acelaşi care a predat serviciul, verifică starea de funcţionare a instalaţiilor SCB, TC şi IFTE, ia la cunoştinţă conţinutul predării, se interesează de eventualele modificări ale situaţiei pe care le înscrie în continuare, după care semnează pentru primitor şi notează ora.

3.5.

Se anuleaza

Capitolul II Constructii si instalatii folosite in circulatia trenurilor si in activitatea de manevra

Capitolul II Planul Tehmic de exploatare a statiei , Constructii si instalatii folosite in circulatia trenurilor si in activitatea de manevra

4. Planul tehnic de exploatare a statiei

Sectiunea 1 Planul tehnic de exploatare a statiei

 

 

4.1.

PTE stabileşte modul de aplicare a unor prevederi din reglementările specifice, determinat de specificul de lucru al fiecărei staţii de cale ferată, în funcţie de modul de organizare a activităţii, dotarea tehnică, sistemul de circulaţie şi modul de lucru. Prin denumirea de staţie în contextul prezentului regulament se înţelege şi halta de mişcare.

 PTE conţine prevederi de amănunt specifice activităţii fiecărei staţii, referitoare la aplicarea reglementărilor specifice obligatorii privind desfăşurarea operaţiunilor de transport feroviar. Modul de întocmire, verificare, avizare şi aprobare a PTE este stabilit prin reglementări specifice astfel încât:

a) să nu contravină reglementărilor în vigoare;

b) să nu repete şi să nu interpreteze prevederile din actele normative sau reglementările în vigoare.

 

 

4.2. alin.2

Şeful staţiei este obligat să verifice prin sondaj dacă personalul din subordine şi-a însuşit şi respectă prevederile din PTE, precum şi dacă personalul operatorilor de transport feroviar, operatorilor de manevră feroviară şi al operatorilor economici desfăşoară activităţi de transport feroviare în staţie conform prevederilor din PTE.

 

 

4.2.alin.3

Administratorul infrastructurii feroviare pune la dispoziţia operatorilor de transport feroviar, operatorilor de manevră feroviară şi operatorilor economici interesaţi PTE sau extrase din acesta, în vederea organizării activităţii desfăşurate şi însuşirii sub semnătură, de către personalul propriu.

 

4.2.alin.4

PTE se actualizează ori de câte ori se modifică organizarea activităţii, instalaţiile din dotare, sistemul de circulaţie şi modul de lucru din staţia de cale ferată respectivă sau reglementările specifice privind desfăşurarea operaţiunilor de transport feroviar.

 

Prevederile din PTE sunt obligatorii pentru personalul:

a).administratorului infrastructurii feroviare;

b).gestionarului infrastructurii feroviare neinteroperabile;

c).operatorilor de transport feroviar;

d).operatorilor de manevră feroviară;

operatori economici, deţinători de infrastructură feroviară şi/sau vehicule feroviare.

 

În cazul în care urmează să se execute lucrări la instalaţiile de siguranţa circulaţiei care necesită modificări ale prevederilor din PTE sau urmează să se lucreze în alt mod decât cel prevăzut în instrucţiunile de manipulare a instalaţiei respective, administratorul infrastructurii feroviare publice prin structura sa regională întocmeşte şi difuzează celor interesaţi, cu cel puţin 10 zile înaintea începerii lucrărilor, reglementări provizorii cu privire la condiţiile de manipulare a instalaţiilor respective, precum şi la modul de efectuare a circulaţiei şi manevrei vehiculelor feroviare.

5. Gabaritul de libera trecere

Sectiunea a-2-a Gabaritul de libera trecere

 

 

 

Definitia gabaritului de libera trecere

Gabaritul de liberă trecere este conturul geometric transversal limită, în plan vertical, perpendicular pe axa longitudinală a căii, în interiorul căruia, în afară de materialul rulant, nu se admite să pătrundă nici o parte a construcţiilor, cum sunt: poduri, tuneluri, pasaje superioare, pasarele şi alte construcţii tehnologice sau instalaţii fixe - semnale, coloane şi altele - şi nici materiale sau obiecte depozitate de-a lungul liniei curente sau în staţii. Gabaritul de liberă trecere asigură circulaţia trenurilor şi manevra vehiculelor feroviare în deplină siguranţă fără limitarea vitezei sau alte restricţii.

5.3 ; 5.3.1 ; 5.3.2 ; 5.3.3 ; 5.3.4

Responsabili pentru verificarea şi asigurarea gabaritului de liberă trecere sunt:

a) în linie curentă, şeful de district linii, înlocuitorul acestuia în funcţie de cel puţin picher sau după caz responsabilul SC al operatorului economic care întreţine şi/sau efectuează lucrări la infrastructura feroviară;

b) pe liniile staţiei, altele decât cele de încărcare-descărcare, personalul care efectuează manevra;

c) pe liniile de încărcare-descărcare din staţii, personalul operatorului economic care a efectuat operaţiuni de încărcare-descărcare iar personalul care efectuează manevra la aceste linii este obligat, înainte de începerea manevrei, să verifice asigurarea gabaritului de liberă trecere;

d) pe liniile subunităţilor feroviare, altele decât staţiile, şefii subunităţilor respective prin personalul din subordine stabilit de către aceştia;

e) pe linia ferată industrială aparţinând unui operator economic, responsabilul SC al operatorului economic care utilizează linia respectivă.

 

 

 

 

 

5.4 ; 5.4.1

După terminarea lucrărilor la linii sau la instalaţiile SCB, TC şi IFTE, respectiv după terminarea operaţiilor de încărcare-descărcare în linie curentă sau pe liniile staţiei a materialelor necesare efectuării lucrărilor sau rezultate în urma acestora, se procedează la asigurarea gabaritului de liberă trecere şi curăţarea ciupercii şinei. După efectuarea acestor operaţii, responsabilul pentru verificarea şi asigurarea gabaritului, comunică prin telefonogramă sau înscrie în registrul de revizie a liniilor şi a instalaţiilor de siguranţa circulaţiei - denumit în continuare RRLISC - terminarea lucrării, existenţa gabaritului de liberă trecere, curăţarea ciupercii şinei şi numai după aceea, IDM va trece la efectuarea circulaţiei trenurilor şi/sau la executarea manevrei.

 

 

 

 

5.4.2

Dacă în urma descărcării, în linie curentă sau pe liniile staţiei, a vagoanelor încărcate cu materiale necesare efectuării lucrărilor la linii, rămân vagoane descărcate parţial, acestea se înscriu de către responsabilul pentru verificarea şi asigurarea gabaritului de liberă trecere pe perioada lucrărilor, în RRLISC, pe număr de vagon, cu precizarea cauzelor nedescărcării. Înscrierea se ia la cunoştinţă, sub semnătură, de către IDM dispozitor care interzice introducerea lor în tren până la descărcarea completă a acestora sau rearanjarea încărcăturii în vagon.

6. Treceri la nivel

Sectiunea a- 3-a Treceri la nivel cu calea ferata

 

 

Definita trecerilor de nivel

Punctele de intersecţie la acelaşi nivel ale liniilor de cale ferată cu drumuri deschise circulaţiei publice pe care se circulă cu mijloace cu tracţiune mecanică sau animală, sunt treceri la nivel cu calea ferată - denumite în continuare treceri la nivel - şi se stabilesc conform reglementărilor specifice în vigoare.

6.3. alin. 2

Se anuleaza

 

La trecerile la nivel cu bariere – tip B si cu instalatii automate de semnalizare rutiera cu semibariere – tip BAT, deservite de agenţi şi denumite în continuare posturi de barieră, serviciul se efectuează conform programului stabilit de administratorul infrastructurii feroviare.

Modul de organizare a activităţii la un post de barieră se stabileşte în regulamentul de funcţionare al postului de barieră anexă la PTE.

 

 

6.10

Agentul postului de barieră are următoarele obligaţii:

a) să închidă bariera înainte să răspundă la telefon;

b) să supravegheze din locul fixat prevăzut în regulamentul de funţionare al postului de barieră, circulaţia prin pasaj, pe timpul cât bariera este deschisă şi să închidă bariera în cazul în care părăseşte acest loc, indiferent de motiv;

c) să cunoască mersul trenurilor şi să ceară relaţii despre circulaţia trenurilor întârziate, suplimentare şi/sau timpurii;

d) să închidă bariera din proprie iniţiativă în cazul în care un tren sau un convoi de manevră neanunţat se apropie de trecerea la nivel;

e) să nu deschidă bariera decât după trecerea trenului, retragerea manevrei sau anularea dispoziţiei de închidere a barierei;

f) să asigure iluminarea cumpenelor barierei mecanice în timpul nopţii, conform calendarului de iluminare, precum şi ziua când vizibilitatea este redusă;

g) să raporteze către IDM dispozitor dacă trenurile sunt nesemnalizate sau atunci când este cazul, lipsa agentului de la urmă;

h) să dea semnale pentru oprirea trenului sau convoiului de manevră aflat în mişcare când constată neajunsuri care periclitează siguranţa circulaţiei sau securitatea transporturilor şi să avizeze imediat pe IDM;

i) în caz de pericol, să ia măsuri pentru oprirea accesului vehiculelor rutiere peste trecerea la nivel;

j) să manipuleze corespunzător instalaţiile postului de barieră pe care îl deserveşte;

k) să avizeze imediat pe IDM despre deteriorările produse la postul de barieră, de către vehiculele rutiere cu tracţiune mecanică, animală sau de către pietoni, în vederea luării operative a măsurilor de remediere;

l) să reţină şi să comunice către IDM, datele de identificare a vehiculelor rutiere care au produs deteriorări la postul de barieră, în vederea avizării organelor de poliţie;

m) să cureţe jgheaburile dintre şine şi contraşine şi să asigure curăţenia în zona trecerii la nivel;

n) să păstreze în bună stare de funcţionare postul de barieră, instalaţiile din dotare şi trecerea la nivel.

 

 

 

 

6.4. alin. 1 si 2

Înainte de expedierea sau trecerea unui tren prin staţie, IDM trebuie să anunţe trenul la posturile de barieră de la trecerile la nivel din linie curentă deservite de agenţi. La manevra cu depăşirea limitei incintei staţiei se anunţă numai posturile de barieră din staţie şi din linie curentă interesate. Anunţarea trenurilor se face cu dispoziţie scrisă, înainte de punerea pe liber a semnalului de ieşire, cu formula: "Nr…ora…..tren - nr.- ... pleacă ora .....", completată cu menţiunea "cu agent", în cazul trenurilor care circulă cu agent la urmă.

 

 

 

 

6.4. alin. 3 ; 6.4.1

Agenţii posturilor de barieră din linie curentă trebuie să confirme primirea dispoziţiei cu număr şi oră, după care, având bariera închisă, se postează la locul fixat prevăzut în regulamentele de funcţionare ale posturilor de barieră, ziua cu steguleţul galben desfăşurat, iar noaptea cu lanterna cu lumina albă spre tren, în vederea defilării trenului. Bariera se deschide numai după trecerea trenului, retragerea manevrei sau anularea dispoziţiei privind circulaţia trenului. Când barierele au poziţia normal deschisă şi agentul postului de barieră trebuie să părăsească locul fixat, închide mai întâi bariera.

 

Pentru fiecare post de barieră din linie curentă se va întocmi un extras din mersul trenurilor prevăzute să treacă pe la postul respectiv, care va conţine următoarele: numărul trenului, felul trenului, plecarea din staţia vecină, timpul de mers de la staţia vecină până la postul de barieră din linie curentă, ora închiderii barierei, respectiv ora de la care nu se mai deschide bariera, trecerea pe la postul de barieră din linie curentă, timpul de mers de la postul de barieră din linie curentă până la cealaltă staţie vecină şi sosirea în acea staţie; ora închiderii barierei, respectiv ora de la care nu se mai deschide bariera, se scrie cu cerneală roşie, iar coloana se încadrează într-un chenar roşu. Întocmirea, actualizarea şi aprobarea extrasului cu mersul trenurilor se face de către şeful staţiei la care este afiliat postul de barieră din linie curentă.

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5. alin. 1

În cazul în care agentul postului de barieră din linie curentă nu se prezintă la telefon sau când instalaţia telefonică se defectează şi nu se poate lua legătura cu acesta, se avizează mecanicul prin ordin de circulaţie, în care se înscrie că trenul circulă neanunţat la postul de barieră situat la kilometrul şi hectometrul numărul …. . În ambele cazuri se avizează operatorul de circulaţie. Se procedează identic şi în cazul trenurilor cu trecere prin staţie, care vor fi oprite pentru a se înmâna mecanicului ordin de circulaţie.

În apropierea postului de barieră menţionat în ordinul de circulaţie confrm alin. de mai sus, mecanicul reduce viteza trenului; dacă mecanicul observă că agentul postului de barieră este prezent la locul fixat în vederea trecerii trenului şi nu dă semnale de oprire, iar bariera este închisă, trece fără oprire şi comunică prin radiotelefon către IDM care i-a înmânat ordinul de circulaţie sau către IDM din prima staţie din parcurs, despre situaţia constatată.

6.5. alin. 2 si 3

Se anuleaza.

 

Mecanicul este obligat să ia măsuri de oprire a trenului înaintea trecerii la nivel dacă observă că :

-   agentul postului de barieră nu este prezent la locul fixat;

-agentul postului de barieră dă semnale de oprire a trenului;

-agentul postului de barieră este prezent la locul fixat dar bariera este deschisă.

După oprire, al doilea agent al trenului - şeful de tren respectiv alt agent autorizat pentru a executa funcţia de şef de tren, iar în lipsa acestora mecanicul ajutor - se deplasează la postul de barieră pentru a constata situaţia, după care mecanicul comunică către IDM care i-a înmânat ordinul de circulaţie sau către IDM din prima staţie din parcurs despre situaţia constatată.

În cazul în care bariera este deschisă, al doilea agent al trenului închide mai întâi bariera, după care dă semnale în vederea depăşirii trecerii la nivel de către tren. Mecanicul opreşte trenul după depăşirea trecerii la nivel cu tot trenul, al doilea agent al trenului deschide bariera, se urcă în tren şi transmite semnalul “înainte” sau în cazul în care se urcă în cabina locomotivei comunică mecanicului că trenul îşi poate continua mersul.

În cazul locomotivelor izolate şi al altor vehicule feroviare motoare deservite numai de către mecanic, când mecanicul a fost avizat despre lipsa agentului la postul de barieră, acesta ia măsuri de oprire înaintea trecerii la nivel; după ce opreşte şi se convinge că circulaţia rutieră este întreruptă, mecanicul dă semnale acustice repetate de atenţie cu fluierul locomotivei, după care depăşeşte trecerea la nivel cu deosebită atenţie şi comunică prin radiotelefon despre situaţia constatată către IDM care i-a înmânat ordinul de circulaţie sau către IDM din prima staţie din parcurs.

 

 

 

6.6.alin.1

Pentru închiderea barierelor din incinta staţiei, IDM dă dispoziţie scrisă posturilor de barieră, înainte de primirea, expedierea sau trecerea unui tren, precum şi în cazul mişcărilor de manevră fără conducător de manevră. După închiderea barierei din incinta staţiei, agentul postului de barieră raportează către IDM ora închiderii ei şi se postează lângă cabina barierei, ziua cu steguleţul galben desfăşurat, iar noaptea cu lanterna cu lumină albă spre tren.

6.6.alin.2

Se anuleaza

 

6.6.1

La trecerile la nivel deservite direct de IDM, acesta închide mai întâi bariera şi numai după aceea manipulează semnalul de intrare/ieşire sau trecere pe liber sau, după caz, dă dispoziţie de începere a manevrei.

 

 

 

 

6.7. alin.1

Înainte de trecerea convoiului de manevră peste trecerile la nivel dotate cu bariere mecanice - tip B, semibariere - tip BAT sau treceri la nivel cu instalaţii de semnalizare rutieră fără semibariere - tip SAT, conducătorul manevrei este obligat să se convingă personal că bariera este închisă, respectiv semnalizarea de interzicere a circulaţiei rutiere a instalaţiilor de semnalizare automată este declanşată, iar în caz contrar, să oprească manevra şi să ceară închiderea barierei sau declanşarea semnalizării de interzicere a circulaţiei rutiere şi numai după aceea să dea semnale de punere în mişcare a convoiului de manevră.

 

 

 

 

6.7.alin.2

La executarea manevrei peste trecerile la nivel semnalizate numai cu indicatoare rutiere - tip IR, conducătorul manevrei este obligat să oprească convoiul de manevră înaintea fiecărei treceri la nivel, să ia măsuri de oprire a circulaţiei rutiere şi numai după ce s-a convins că circulaţia rutieră este oprită, poate da semnale de punere în mişcare a convoiului de manevră. Conducătorul manevrei este obligat să asigure prin agenţii din partida de manevră oprirea circulaţiei rutiere în ambele sensuri ale acesteia, până la trecerea completă a convoiului de manevră peste trecerea la nivel. 

 

6.7.2

Pentru a nu se stânjeni circulaţia rutieră la trecerile la nivel, executarea manevrei se va întrerupe, dacă este cazul, la intervale de cel mult 10 minute.

 

 

 

 

 

 

 

6.8.alin.1,2,3

În cazul defectării barierei în poziţie deschisă, imediat după ce a primit dispoziţia de închidere a acesteia, agentul care o deserveşte este obligat să ia măsuri de oprire a vehiculelor rutiere prin amplasarea barierelor mobile, semnalizate pe timp de noapte conform reglementărilor specifice în vigoare şi să avizeze pe IDM din staţiile adiacente, cu număr şi oră, despre defectarea barierei. IDM din staţia căreia îi este arondat postul, înscrie datele despre defectarea barierei în RRLISC şi avizează, subunitatea cu atribuţii specifice de întreţinere pentru a lua măsurile de remediere. După executarea acestor operaţii, IDM comunică situaţia în scris operatorului de circulaţie care ia măsuri de avizare atât a impiegaţilor de mişcare din staţiile de pe secţia proprie de circulaţie, cât şi a operatorilor de circulaţie de pe secţiile de circulaţie vecine, prin dispoziţie scrisă, pentru înştiinţarea personalului de locomotivă prin ordin de circulaţie, despre defectarea barierei situate la kilometrul şi hectometrul numărul……..

 

6.9

În cazul posturilor de barieră din linie curentă din apropierea staţiei sau la trecerile la nivel din incinta staţiei care deservesc mai multe direcţii şi/sau linii de joncţiune cu infrastructura feroviară privată sau cu linii ferate industriale, dacă este cazul, în PTE se stabilesc măsuri suplimentare de siguranţă a circulaţiei la anunţarea trenurilor.

7. Ingrijirea si revizia schimbatoarelor de cale , a instalatiilor si constructiilor

Sectiunea a-4-a Ingrijirea aparatelor de cale

 

7.1.alin.3

Îngrijirea aparatelor de cale constă în asigurarea stării de curăţenie şi ungere în vederea funcţionării corespunzătoare şi fără întrerupere, precum şi în asigurarea iluminării corespunzătoare a indicatoarelor de poziţie a acestora.

 

7.1.alin.2

Îngrijirea aparatelor de cale din instalaţiile de centralizare electromecanică - denumite în continuare CEM -, precum şi a aparatelor de cale necentralizate se face de către personalul care le deserveşte.

 

 

7.2.

Îngrijirea aparatelor de cale din instalaţiile de centralizare electrodinamică - denumite în continuare CED - şi a celor din instalaţiile de centralizare electronică cu tehnică de calcul - denumite în continuare CE - este obligatorie şi se face de către personalul stabilit de administratorul sau gestionarul infrastructurii feroviare, după caz.

 

7.1.alin.1

Prevederi de amănunt, privind repartizarea aparatelor de cale personalului care asigură manipularea şi îngrijirea acestora, se stabilesc în PTE.

 

Sectiunea a-5-a Revizia tehnica a aparatelor de cale si a instalatiilor , verificarea liniilor si a constructiilor si verificarea starii de functionare a aparatelor de cale si a instalatiilor

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.

Revizia tehnică a aparatelor de cale şi a instalaţiilor se face de către personalul de întreţinere după un program întocmit conform reglementărilor specifice în vigoare.

Verificarea stării de funcţionare a aparatelor de cale din incinta staţiilor dotate cu instalaţii CED sau CE se face:

a) zilnic, de către personalul de întreţinere şi intervenţie SCB în staţiile stabilite ca sediu pentru desfăşurarea activităţii acestuia în tură;

b) înainte de luarea serviciului în primire, de către personalul care le deserveşte, conform repartizării stabilite în PTE, în celelalte staţii.

Verificarea stării de funcţionare a aparatelor de cale îndepărtate de biroul de mişcare şi a celor amplasate în linie curentă, centralizate prin instalaţii CED sau CE, se face de către personalul de întreţinere cu ocazia reviziilor programate, conform reglementărilor specifice în vigoare. Aparatele de cale îndepărtate de biroul de mişcare se stabilesc în PTE.

 

 

 

 

 

 

7.3.1.alin.1

(1) Verificarea stării de funcţionare a aparatelor de cale centralizate electromecanic şi necentralizate, a instalaţiilor SCB şi TC, a inventarului de la posturi, precum şi verificarea liniilor din zona de activitate, conform repartizării din PTE, se face înainte de luarea în primire a serviciului de către acari, revizori de ace sau IDM.

(2) La verificarea stării de funcţionare a aparatelor de cale prevăzute la alin. (1) de către acari, revizori de ace sau IDM, se urmăreşte dacă acestea funcţionează corespunzător se verifică vizual să nu prezinte unul din următoarele defecte:

a) desfacerea legăturilor dintre acele macazului şi bara/barele de acţionare-conexiune-tracţiune, precum şi între aceste bare;

b) nelipirea vârfului acului de contraac, cu formarea între ele a unui spaţiu liber de 4 mm sau mai mare, în dreptul axei barei/barelor de acţionare-conexiune-tracţiune;

c) fisură vizibilă sau ruptură la ac şi/sau la contraac pe suprafaţa de rulare;

d) ruptură la vârful inimii de încrucişare sau la aripile acesteia;

e) ruptură sau lipsa a două sau mai multor şuruburi de la şina de rulare sau contraşină;

f) ruptura eclisei de la călcâiul acului.

 

 

7.3.1.alin.2

În cazul în care aparatele de cale prezintă unul din defectele menţionate mai sus, se  interzice circulaţia trenurilor şi manevra vehiculelor feroviare peste acestea; aparatele de cale defecte se acoperă cu discuri roşii mobile amplasate, conform reglementărilor specifice în vigoare.

 

 

7.3.4.

Orice neajuns constatat cu ocazia verificării funcţionării aparatelor de cale, a instalaţiilor SCB, TC şi IFTE, trebuie înscris în registrul de comenzi al postului şi raportat imediat către IDM dispozitor, care înscrie neajunsul în RRLISC şi avizează personalul de întreţinere pentru remediere.

 

 

 

 

7.4.1.

La verificarea stării de funcţionare a instalaţiilor SCB, TC şi IFTE aflate în biroul de mişcare, IDM trebuie să constate:

a) existenţa şi integritatea sigiliilor de control prevăzute în instrucţiunile de manipulare a instalaţiei respective;

b) dacă există indicaţii optice şi/sau acustice care semnalizează conform instrucţiei de manipulare funcţionarea corectă, existenţa unor deranjamente sau alte situaţii de pericol;

c) funcţionarea aparatelor de cale centralizate prin instalaţiile CED sau CE de la liniile de circulaţie, prin manevrare individuală, iar dacă acestea sunt cuprinse în parcursuri executate şi neconsumate, verificarea lor se face după consumarea parcursurilor respective.

 

 

 

 

 

 

7.6.1 ; 7.6.2

IDM dispozitor înscrie în RRLISC rezultatul verificării proprii, precum şi constatările raportate de către personalul din subordine privind lipsurile sau defecţiunile care periclitează siguranţa circulaţiei, precum şi dacă la manipularea aparatelor de cale şi a instalaţiilor se constată că nu se mai pot executa sau transmite comenzi. Constatările înscrise în RRLISC trebuie să fie avizate imediat de către IDM dispozitor, personalului de întreţinere precum şi şefului de staţie, care trebuie să urmărească remedierea lor. În cazul în care neajunsurile constatate afectează circulaţia trenurilor, IDM dispozitor avizează verbal şi operatorul de circulaţie. Până la înlăturarea lipsurilor sau defecţiunilor care periclitează siguranţa circulaţiei, activitatea se desfăşoară, conform reglementărilor specifice acestor cazuri, stabilite în PTE şi în instucţiunile pentru manipularea instalaţiilor.

 

IDM este obligat să ia la cunoştinţă înscrierile anterioare făcute în RRLISC, referitoare la neajunsurile neremediate care influenţează efectuarea circulaţiei trenurilor şi a manevrei şi să urmărească remedierea acestora.

 

 

 

7.7

La posturile ajutătoare de mişcare, posturile de macazuri şi de barieră din linie curentă, verificarea stării de funcţionare a aparatelor de cale şi a instalaţiilor SCB, TC şi IFTE se face de către personalul care deserveşte aceste posturi. Rezultatul verificării se înregistrează în registrul de comenzi al postului respectiv şi se transmite telefonic cu număr şi oră către IDM dispozitor din staţia de care aparţine postul.

 

7.8.5

La termenele stabilite de administratorul infrastructurii feroviare, şeful staţiei verifică starea de funcţionare a aparatelor de cale şi a instalaţiilor, precum şi starea construcţiilor din staţie, de la posturile de barieră şi de macazuri din linie curentă şi de la posturile ajutătoare de mişcare, afiliate staţiei. Efectuarea şi rezultatul verificării se consemnează în registrele sau condicile posturilor, iar constatările privind eventualele lipsuri sau defecţiuni se înscriu în RRLISC şi se aduc imediat la cunoştinţa personalului de întreţinere.

 

Sectiunea a-6-a Controlul starii tehnice a aparatelor de cale , a liniilor si a instalatiilor de siguranta circulatiei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.8 ; 7.8.1 ; 7.8.2 ; 7.8.3 ; 7.8.4

Şeful staţiei efectuează controlul stării tehnice a aparatelor de cale, liniilor şi instalaţiilor de siguranţa circulaţiei, astfel:

a) lunar, în comisie cu şefii subunităţilor de întreţinere a liniilor şi instalaţiior, efectuează controlul stării tehnice a aparatelor de cale şi a elementelor din instalaţiile de siguranţă care asigură manevrarea, zăvorârea şi asigurarea acestora, după cum urmează:

-aparatele de cale din linie curentă şi cele aflate pe liniile de primire-expediere din staţie, care aparţin infrastructurii feroviare publice;

-aparatele de cale amplasate pe infrastructura feroviară privată peste care se efectuează parcursuri de circulaţie, precum şi aparatele de cale şi saboţii de deraiere care acoperă parcursurile de circulaţie;

-frânele de cale şi aparatele de cale aferente instalaţiilor de mecanizare şi automatizare a cocoaşei de triere, caz în care la controlul stării tehnice, în comisie participă şi reprezentantul operatorului de transport feroviar care utilizează aceste instalaţii.

b) trimestrial, în comisie cu şefii subunităţilor de întreţinere a liniilor şi instalaţiior, efectuează controlul stării tehnice a liniilor din staţie care nu sunt afectate primirii-expedierii trenurilor şi care aparţin infrastructurii feroviare publice sau private, a aparatelor de cale de pe aceste linii, a instalaţiilor SCB din grupele de manevră, precum şi a altor linii ale infrastructurii feroviare private aparţinând administratorului  infrastructurii feroviare publice sau operatorilor de transport feroviar. În cazul controlului stării tehnice a liniilor infrastructurii feroviare private aparţinând unui operator de transport feroviar, comisia se completează şi cu un reprezentant al operatorului de transport feroviar.

 

Art.27.(1) Pe liniile ferate industriale – denumite în continuare LFI - verificarea stării tehnice a liniei, a aparatelor de cale şi a instalaţiilor de siguranţă aferente desfăşurării operaţiunilor de transport feroviar se face lunar, în cazul circulaţiei trenurilor, şi trimestrial în cazul manevrei şi expedierii de trenuri sau convoaie de manevră, de către comisie compusă din:

a).responsabilul cu siguranţa circulaţiei din partea proprietarului sau a chiriaşului LFI;

b).un reprezentant de specialitate privind verificarea stării tehnice a LFI din partea proprietarului sau a chiriaşului LFI, dacă acesta există;

c).un reprezentant al furnizorului feroviar autorizat, atunci când întreţinerea, repararea şi verificarea tehnică a LFI sunt efectuate de către acesta pe bază de contract.

(2).Comisia poate fi completată şi cu alţi membri, respectiv un reprezentant al operatorului de transport şi/sau manevră feroviară care după caz asigură înscrierea în parc a vagoanelor proprietarului de LFI, preluarea vagoanelor, efectuarea transportului sau a manevrei, numai la solicitarea scrisă a operatorului feroviar.

Art.28. - Constatările făcute de comisie cu ocazia verificării şi termenele la care acestea trebuie eliminate defectele, eventualele condiţii restrictive pentru circulaţie, manevră sau acces pe LFI, precum şi responsabilii pentru executarea măsurilor stabilite se consemnează astfel:

a) în RRLISC pentru cazurile prevăzute la art. 27 alin. (1) lit. a) şi lit. b);

b) într-un proces verbal de constatare pentru cazul prevăzut la art. 27 alin. (2), care se repartizează în câte un exemplar fiecărui membru al comisiei, iar eventualele condiţii restrictive pentru circulaţie, manevră sau acces pe LFI se înscriu de către responsabilul cu siguranţa circulaţiei al LFI în:

b1) RRLISC de la staţia care deserveşte LFI în cazul în care activitatea pe LFI nu este coordonată de IDM;

b2) RRLISC de la IDM care coordonează activitatea pe LFI; acesta transmite în scris aceste consemnări către IDM dispozitor din staţia care deserveşte LFI.

Art. 29. - Responsabilii stabiliţi pentru executarea măsurilor consemnate în RRLISC sau în procesul verbal de constatare răspund de remedierea defectelor constatate la termenele fixate.

 

Sectiunea a-7-a Revizuirea macazurilor

 

Revizuirea macazurilor se face în cazurile prevăzute în prezentul regulament.

Revizuirea macazurilor dintr-un parcurs, precum şi a macazurilor şi saboţilor de deraiere care acoperă un parcurs, constă în verificarea vizuală a următoarelor:

a).dacă macazurile şi saboţii de deraiere au fost manipulate/manipulaţi în poziţie corespunzătoare parcursului şi dacă pentru fiecare macaz acul este lipit de contraac şi macazul este asigurat;

b).dacă există cauze sau condiţii care pun în pericol circulaţia sau manevra vehiculelor feroviare peste macaz, precum:

-          defecte vizibile şi/sau elemente lipsă;

-          corpuri străine între sau pe elementele constructive.

 

Sectiunea a-8-a Desigilarea si sigilarea instalatiilor SCB , TC , si IFTE

8.1.

(1) Instalaţiile SCB care realizează dependenţe funcţionale de siguranţa circulaţiei trebuie să fie închise şi sigilate. Ruperea sigiliilor de la instalaţiile SCB, TC şi/sau IFTE se poate face după caz, de către:

a) personalul care asigură întreţinerea şi repararea instalaţiilor;

b) personalul care manipulează instalaţiile - numai în cazurile şi pentru sigiliile prevăzute în instrucţiunile de manipulare a instalaţiei.

(2) Personalul prevăzut la alin. (1) are obligaţia ca înainte de ruperea sigiliilor să înregistreze această operaţie în RRLISC.

8.2.alin.1 , 2 si 3

Desigilarea instalaţiilor de către personalul care le manipulează se poate face în următoarele situaţii:

a) în caz de nefuncţionare a instalaţiilor SCB, TC şi IFTE, anumite sigilii prevăzute în instrucţiunile de manipulare a instalaţiei respective pot fi rupte de către IDM dispozitor sau de către agentul care manipulează aceste instalaţii din ordinul scris al IDM dispozitor, numai după consemnarea în RRLISC. Ruperea sigiliilor se avizează imediat personalului care asigură întreţinerea şi repararea instalaţiilor;

b) din dispoziţia scrisă, transmisă cu număr şi oră de către dispecerul energetic feroviar, pentru deschiderea sau închiderea separatoarelor liniei de contact;

c) în cazul în care personalul de întreţinere a instalaţiilor solicită în scris acest lucru.

După desigilarea şi manipularea instalaţiei conform instrucţiunilor de manipulare se procedează astfel:

a) în cazul în care se constată că instalaţia funcţionează corespunzător, aceasta se sigilează cu sigiliile staţiei şi se avizează personalul de întreţinere a instalaţiilor. Sigilarea trebuie consemnată imediat în RRLISC;

b) în cazul în care se constată că instalaţia nu funcţionează corespunzător şi deranjamentul persistă, IDM avizează imediat pe şeful staţiei şi pe operatorul de circulaţie, după care execută serviciul conform situaţiei create, cu respectarea prevederilor din reglementările specifice, din instrucţiunile de manipulare a instalaţiilor şi din PTE.

Pentru integritatea sigiliilor prevăzute în instrucţiunile de manipulare a instalaţiei respective răspunde personalul de serviciu care utilizează aceste instalaţii.

 

Sectiunea a-9-a Executarea lucrarilor la instalatiile SCB , TC si IFTE

8.2.alin.4

În cazul defectării sau scoaterii din funcţiune a instalaţiilor SCB, TC şi IFTE, IDM este obligat să avizeze pe şeful staţiei care va lua măsuri de organizare şi supraveghere a activităţii de circulaţie a trenurilor şi de manevră a vehiculelor feroviare. În situaţia în care instalaţiile sunt utilizate/manipulate de către personal aparţinând operatorilor de transport feroviar sau operatorului de manevră feroviară, măsurile de organizare şi supraveghere a activităţii se iau de către reprezentantul operatorului care are în subordine personalul ce manipulează aceste instalaţii, cu avizul şefului de staţie.

8.4.

Încuviinţarea pentru executarea lucrărilor la instalaţiile SCB, TC şi IFTE se dă, în scris, de către IDM dispozitor cu notarea orei de la care se încuviinţează începerea lucrării, după luarea la cunoştinţă sub semnătură a înscrierii făcute de personalul de întreţinere, în RRLISC.

8.5.

Posturile îndepărtate de biroul de mişcare, deservite de IDM şi posturile înzestrate cu masă de manevră sau instalaţie de comandă automată a macazurilor - denumită în continuare CAM - deservite de agenţi, pot fi dotate cu RRLISC; prevederi de amănunt privind ruperea sigiliilor, scoaterea din funcţiune şi executarea lucrărilor la instalaţiile SCB, TC sau IFTE în staţiile în care se folosesc mai multe RRLISC, se stabilesc în PTE.

8.7.

În cazul în care, potrivit înscrierilor făcute de personalul SCB şi IFTE, parcursurile de circulaţie şi manevră se execută numai după primirea consimţământului dat în scris de către acesta, comanda se poate executa de către IDM dispozitor sau agentul postului, numai după primirea consimţământului scris.

 Personalul care execută lucrări va fi avizat de către IDM dispozitor sau agentul postului, cu suficient timp înainte, pentru asigurarea condiţiilor necesare executării parcursurilor de circulaţie sau manevră şi pentru înscrierea consimţământului.

Consimţământul scris se dă de către personalul care execută lucrări, după caz, în:

a) registrul unificat de căi libere, comenzi şi mişcare;

b) condica de comenzi a postului de macazuri sau de barieră, în cazul în care lucrările se execută în zona de activitate a postului respectiv; înscrierile se transmit către IDM dispozitor cu număr şi oră de către personalul postului;

c) condica portativă a staţiei, în cazul în care lucrările se execută, după caz, la instalaţiile SCB, TC şi IFTE aflate în afara zonei de activitate a biroului de mişcare, a posturilor de macazuri sau de barieră.

Consimţământul scris dat în condica portativă a staţiei se transmite prin instalaţiile TC, cu număr şi oră, către IDM dispozitor. IDM dispozitor înregistrează consimţământul pentru executarea parcursului în registrul unificat de căi libere, comenzi şi mişcare.

IDM consemnează în RRLISC predarea condicii portative către personalul care execută lucrări. În anumite situaţii, conducerea structurii regionale a administratorului infrastructurii feroviare poate aproba ca într-o staţie să existe mai multe condici portative, caz în care predarea condicii portative se poate face de către un alt agent al administratorului/gestionarului infrastructurii feroviare. Prevederi de amănunt se stabilesc în PTE.

8.8.alin.2

Înscrierea referitoare la terminarea lucrărilor şi eventualele condiţii privind circulaţia trenurilor şi manevra vehiculelor feroviare se transmite prin instalaţii TC de către agenţii posturilor către IDM dispozitor sau de către personalul care a executat lucrarea, direct către IDM dispozitor, prin instalaţiile TC, cu număr şi oră. IDM dispozitor consemnează în RRLISC înscrierea transmisă, confirmând primirea cu număr, oră şi semnătură.

8.9.

După terminarea lucrărilor la postul exterior, personalul care a executat lucrările este obligat să înapoieze condica portativă, după caz, către IDM dispozitor sau către agentul administratorului/gestionarului infrastructurii feroviare, care i-a înmânat-o. Personalul care a executat lucrările verifică dacă înscrierea din RRLISC privind terminarea acestora, corespunde cu comunicarea făcută de pe teren, iar în caz de neconcordanţă face corecturile şi completările necesare, printr-un nou înscris în RRLISC, după care semnează şi menţionează ora.

8.10 ; 8.11.alin.1.

Scoaterea din funcţiune a blocului de linie automat - denumit în continuare BLA - se face numai de către personalul de întreţinere SCB. Comunicarea scoaterii din funcţiune sau a restabilirii funcţionării acestuia se transmite de către personalul de întreţinere SCB şi de pe teren, prin mijloacele TC existente, după înscrierea în condica portativă sau după deplasarea acestuia la una din staţii, în scris, cu număr şi oră, către fiecare dintre IDM dispozitori din staţiile vecine, conform instrucţiunilor de manipulare a instalaţiilor SCB.

Instalaţia BLA se consideră repusă în funcţiune numai după ce:

a) IDM dispozitor a primit de la personalul SCB comunicarea de repunere în funcţiune a BLA;

b) IDM dispozitor a efectuat probele de funcţionare a BLA cu staţia vecină;

c) instalaţia de centralizare dă indicaţii de control asupra bunei funcţionări a BLA, conform instrucţiunilor de manipulare a instalaţiei.

 

În situaţia în care în linie curentă se execută lucrări de intervenţie sau revizie fără scoaterea din funcţiune a instalaţiilor BLA, terminarea lucrărilor se poate înscrie şi în RRLISC din staţia vecină, iar IDM dispozitor transmite conţinutul acestei înscrieri, prin telefonogramă cu număr şi oră din RRLISC, către IDM dispozitor din staţia în care s-a făcut înscrierea începerii lucrării.

Începerea, terminarea lucrărilor şi repunerea în funcţiune a instalaţiilor de siguranţa circulaţiei la posturile exterioare din incinta staţiei se transmit către IDM printr-o telefonogramă, care se înscrie în condica de comenzi a postului sau în condica portativă, de către personalul ce execută lucrarea şi se înregistrează de către IDM în RRLISC.

8.12.

În toate cazurile, după terminarea lucrărilor, înainte de repunerea în funcţiune a instalaţiilor SCB, TC şi IFTE, trebuie să se facă verificarea şi proba funcţionării acestora cu acordul şi sub supravegherea IDM dispozitor sau, după caz, a personalului de serviciu care le utilizează, a operatorului de circulaţie în cazul secţiilor cu conducere centralizată a circulaţiei trenurilor sau a dispecerului în cazul secţiilor de circulaţie cu instalaţie dispecer.

8.13.

Se anuleaza.

10. Incalzitul si iluminatul trenului

Se anuleaza

11. Ordinul de circulatie

Capitolul III- Ordinul de circulatie si Documentele insotitoare ale trenului

Sectiunea I Ordinul de circulatie

11.2.

Se anuleaza

 

Cazurile în care se înmânează mecanicului ordin de circulaţie sunt prevăzute în Anexa 1.

 

11.4

Ordinul de circulaţie se întocmeşte de către:

a) IDM dispozitor;

b) IDM exterior sau alt agent din aceeaşi subunitate cu IDM dispozitor, din ordinul acestuia, caz în care întocmitorul repetă conţinutul ordinului de circulaţie, pentru colaţionare cu IDM dispozitor;

c) agentul de pe secţiile cu conducere centralizată a circulaţiei trenurilor, din dispoziţia scrisă a operatorului de circulaţie; în acest caz agentul repetă conţinutul ordinului de circulaţie, pentru colaţionare cu operatorul de circulaţie;

d) şeful de tren, în cazurile stabilite în reglementările specifice.

 

11.5.alin.1

Restricţiile de viteză precum şi alte condiţii de circulaţie transmise întocmitorului de către IDM dispozitor sau de către IDM localist din ordinul IDM dispozitor, se trec direct în ordinul de circulaţie, după care întocmitorul repetă întregul conţinut pentru colaţionare.

11.5.alin.2

Se anuleaza.

 

 

11.5.1

În staţiile în care evidenţa restricţiilor de viteză se ţine şi la posturile exterioare deservite de IDM, aceştia înscriu în ordinul de circulatie restricţiile de viteză existente pe tabla de restricţii. Ordinul de circulaţie se completează, când este cazul şi cu alte menţiuni transmise telefonic de către IDM dispozitor sau de către IDM localist.

 

11.6.

În ordinul de circulaţie întocmit pentru trenurile de călători se înscriu toate condiţiile de circulaţie care trebuie aduse la cunoştinţa mecanicului, până la prima staţie în care trenul are oprire, conform mersului.

 

 

 

11.6.1

În ordinul de circulaţie întocmit pentru trenurile de marfă şi pentru cele care circulă în condiţiile acestora, restricţiile de viteză care trebuie aduse la cunoştinţă mecanicului se înscriu pentru întreaga distanţă de avizare; staţiile cap de secţie care avizează restricţiile de viteză către mecanicii trenurilor de marfă se stabilesc de către structurile regionale ale administratorului infrastructurii feroviare  odată cu schimbarea mersului de tren.

11.7 ; 11.7.1.

Se anuleaza.

 

11.9.2.alin.2

La trenurile de marfă, ordinul de circulaţie se înmânează din ordinul IDM dispozitor de către IDM exterior sau de către alt agent al administratorului/gestionarului infrastructurii feroviare  stabilit în PTE.

 

 

11.9.2.alin.4

Pentru trenurile cu şef de tren oprite în linie curentă, ordinul de circulaţie se întocmeşte şi se înmânează, atunci când este cazul, de către şeful de tren din ordinul IDM sau din proprie iniţiativă, în conformitate cu reglementările specifice în vigoare; prin şef de tren se înţelege şi şeful de manevră de secţie.

 

 

 

 

11.10.1

În cazul în care trenul circulă cu locomotivă împingătoare nelegată la tren, care după împingerea trenului până la locul fixat din linie curentă urmează să se înapoieze în staţie, se înmânează mecanicului locomotivei împingătoare o copie a ordinului de circulaţie în care se menţionează condiţiile de circulaţie prin împingere a trenului, locul din care urmează să se înapoieze din linie curentă şi eventualele condiţii de circulaţie la înapoiere; mecanicul locomotivei împingătoare nelegată la tren, nu va pleca din staţie fără acest ordin de circulaţie.

12. Documentele insotitoare ale trenului

Sectiunea a-2-a Documentele insotitoare ale trenului

 

12.1.

- Fiecare tren trebuie să fie însoţit de următoarele documente:

a) foaia de parcurs a locomotivei;

b) arătarea vagoanelor trenului;

c) nota de repartizare a frânelor de mână - numai pentru trenurile de marfă sau mixte;

d) documentele de transport ale vehiculelor feroviare din compunerea trenului, conform

reglementărilor specifice.

 

 

 

 

 

 

 

12.2.alin.1 si 2

(1) Foaia de parcurs a locomotivei se emite de către personal de specialitate - de regulă şef de tură de la comanda personalului de locomotivă - aparţinând operatorului de transport feroviar sau operatorului economic care exploatează vehiculul feroviar motor, se completează fără ştersături şi corecturi şi se manipulează după caz, de către:

a) IDM;

b) şeful de tren;

c) revizorul tehnic de vagoane;

d) mecanic;

e) alt agent din dispoziţia IDM;

f) agentul postului de control.

(2) Reglementările privind completarea foii de parcurs şi îndatoririle personalului de la alin. (1), lit. a), b), e) şi f) în legătură cu aceasta, sunt prevăzute în Anexa 2.

12.2.1.alin.1

Se anuleaza.

 

12.3.alin.1

Arătarea vagoanelor trenului se întocmeşte de către personalul autorizat care pregăteşte trenul sau grupul de vagoane, în vederea expedierii.

 

 

12.3.alin.2

Arătarea vagoanelor trenului se completează cu toate datele cerute de formular, prin calchiere, fără ştersături şi corecturi. Eventualele înregistrări greşite se anulează cu o linie. Originalul arătării însoţeşte trenul. Operatorul de transport feroviar poate întocmi mai multe copii în conformitate cu instrucţiunile proprii de lucru, o copie fiind reţinută de către IDM.

12.3.1

Se anuleaza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.4.

În arătarea vagoanelor trenului, personalul operatorului de transport feroviar încercuieşte valoarea masei frânate a vehiculelor feroviare cu frână automată defectă sau izolată şi valoarea masei frânate a vehiculelor feroviare cu frână de mână defectă sau izolată, menţionate în formularul „Nota de frâne”- Anexa 5. Aceste valori nu se iau în calculul masei frânate real pentru circulaţia trenului şi în calculul masei frânate real pentru menţinerea trenului pe loc.

Pentru vagoanele de călători menţionate în formularul „Nota de frâne” cu indicaţia „50 %”, în calculul masei frânate real pentru circulaţia trenului se ia 50 % din masa frânată înscrisă pe vagonul respectiv.   

Formularul „Nota de frâne” se întocmeşte de către revizorul tehnic de vagoane, iar în staţia fără revizor tehnic de vagoane, de către un agent autorizat să execute proba frânei aparţinând operatorului de transport feroviar, conform reglementărilor specifice în vigoare. IDM avizează mecanicul prin ordin de circulaţie, că în compunerea trenului sunt vagoane cu saboţi din materiale compozite tip K sau L-L, vagoane cu frână nemoderabile la slăbire, vagoane cu frâne cu disc şi/sau vagoane cu roţi mici pentru transportul autotrenurilor rutiere conform menţiunilor din „Nota de frâne”.

Personalul operatorului de transport feroviar calculează şi înscrie în arătarea vagoanelor trenului, certificând sub semnătură următoarele:

a) lungimea trenului şi numărul de osii;

b) tonajul trenului - net şi brut;

c) masa necesară de frânat automat şi de menţinere pe loc cu frâne de mână;

d) masa reală frânată automat şi de menţinere pe loc cu frâne de mână.

Formularul arătarea vagoanelor trenului trebuie prevăzut cu rubricile necesare consemnării acestor date.

Înainte de expedierea trenului, IDM este obligat să verifice, folosind datele înscrise în arătarea vagoanelor trenului, dacă:

a) tonajul şi lungimea trenului sunt mai mici sau cel mult egale cu cele  prevăzute în livretul cu mersul trenurilor;

b) masa reală frânată automat  este mai mare sau cel puţin egală cu masa necesară de frânat automat;

c) masa reală de menţinere pe loc cu frâne de mână este mai mare sau cel puţin egală cu masa necesară de menţinere pe loc cu frâne de mână.

Pentru calculul masei necesare de frânat automat se utilizează procentul de frânare înscris în livretul cu mersul trenurilor, iar pentru calculul masei necesare de menţinere pe loc a trenului se utilizează Anexa 6.

După verificarea arătării vagoanelor trenului IDM certifică aceasta prin semnătură şi ştampila postului, pe fiecare exemplar al arătării şi completează Nota de repartizare a frânelor de mână - Anexa 7.

Operaţiunile de mai sus ( Inainte de expedierea trenului , IDM este obligat sa verifice …) se vor efectua în:

a) staţia de compunere/formare a trenului;

b) în staţiile din parcurs în care este prevăzută oprirea trenului, în cazul în care se modifică compunerea trenului sau în cazul în care în mod accidental în staţia respectivă s-a efectuat izolarea frânei automate la unul sau mai multe vagoane din compunerea trenului;

c) în prima staţie din parcurs, chiar dacă trenul nu are prevăzută oprire, în cazul în care în mod accidental în linie curentă, s-a efectuat izolarea frânei automate la unul sau mai multe vagoane din compunerea trenului.

În cazul în care IDM constată că trenul nu îndeplineşte condiţiile impuse pentru lungime, tonaj şi procentul de masă frânată atât pentru circulaţie, cât şi pentru menţinerea  pe loc cu frâne de mână, trenul nu va fi expediat şi se avizează reprezentantul operatorului de transport feroviar şi operatorul de circulaţie.

- Nota de repartizare a frânelor de mână se completează de către IDM, înainte de expedierea trenului şi se înmânează şefului de tren sau mecanicului locomotivei care remorcă trenul în cazul în care trenul nu este deservit de şef de tren, pentru a se putea strânge frânele de mână necesare menţinerii pe loc; în cazul trenurilor cu multiplă tracţiune şi fără şef de tren, nota de repartizare a frânelor de mână se predă mecanicului locomotivei din capul trenului.

- La trenurile deservite de şef de tren, originalul arătării vagoanelor şi după caz pachetul cu documentele vagoanelor din compunerea trenului, se predau acestuia.

La trenurile de marfă fără şef de tren, originalul arătării vagoanelor şi, dacă există, pachetul cu documentele vagoanelor din compunerea trenului se sigilează şi se predă mecanicului, fără semnătură de primire, iar în cazul trenurilor cu multiplă tracţiune şi fără şef de tren, acestea se predau mecanicului locomotivei din capul trenului.

 Mecanicul de la trenurile de marfă care nu sunt deservite de şef de tren, nu va pleca cu trenul din staţie dacă nu se află în posesia arătării vagoanelor şi a pachetului cu documente.

În staţiile în care se schimbă locomotiva trenului, precum şi în staţia finală, se interzice mecanicului să plece cu locomotiva din staţie dacă nu a predat arătarea vagoanelor şi pachetul cu documente către agentul operatorului de transport feroviar; în situaţiile schimbului de locomotivă sau în cazul scoaterii locomotivei de pe tren, în staţii fără personal al operatorului de transport feroviar, arătarea vagoanelor şi pachetul cu documente se predau către personalul administratorului/gestionarului infrastructurii feroviare, stabilit în PTE.

Capitolul III – Executarea manevrelor

PARTEA A-II-A - Executarea manevrei si compunerea trenurilor

Capitolul I - Executarea manevrei

13. Reguli generale la executarea manevrelor

Sectiunea I - Reguli generale privind organizarea si executarea manevrei

 

13.2

Manevra trebuie să se execute conform procesului tehnologic stabilit şi să asigure securitatea personalului, siguranţa circulaţiei, integritatea vehiculelor feroviare, a instalaţiilor, liniilor şi construcţiilor, precum şi a bunurilor încredinţate la transport.

13.3 ; 13.4

Se anuleaza

 

13.5

Manevra trebuie să se execute conform procesului tehnologic stabilit şi să asigure securitatea personalului, siguranţa circulaţiei, integritatea vehiculelor feroviare, a instalaţiilor, liniilor şi construcţiilor, precum şi a bunurilor încredinţate la transport.

 

 

13.6

Manevra se execută de către personalul operatorilor de transport feroviar sau al altor operatori economici autorizaţi în acest scop.

Operaţiile de manevră se execută de regulă, de către partidele de manevră sau de tren. Personalul şi modul în care se execută manevra se stabileşte în PTE.

 

Manevra care se efectuează pe liniile staţiei cu partide de manevră aparţinând operatorilor de transport feroviar, având ca subunitate de domiciliu staţia respectivă, se execută după un plan de manevră întocmit la solicitarea scrisă a operatorului de transport feroviar interesat, de către IDM dispozitor şi transmis verbal de către acesta sau de către IDM exterior. În anumite staţii cu activitate importantă de manevră, stabilite de administratorul infrastructurii feroviare publice, la solicitarea unui operator de transport feroviar, planul de manevră se poate întocmi şi transmite de către personalul operatorului de transport feroviar având funcţia de IDM exterior sau operator de manevră; prevederi de amănunt pentru acest caz se stabilesc în PTE.

Manevra care se efectuează pe liniile staţiei cu partide de manevră de secţie, aparţinând operatorilor de transport feroviar, având ca subunitate de domiciliu altă staţie sau cu partide de tren, precum şi manevra efectuată de un operator de manevră feroviară, se execută după un plan de manevră întocmit în scris, în două exemplare, de către IDM, la solicitarea scrisă a reprezentantului operatorului de manevră feroviară sau operatorului de transport feroviar care urmează să efectueze manevra. Pentru întocmirea planului de manevră scris, se utilizează formularul din Anexa 9; unicatul se înmânează conducătorului manevrei, care semnează de primire pe copia rămasă la carnet, după care conducătorul manevrei aduce conţinutul acestuia la cunoştinţa personalului ce execută manevra, înainte de începerea manevrei.

Manevra pentru ducerea/aducerea garniturilor de călători între grupa liniilor de primire-expediere şi grupa tehnică, precum şi manevra cu locomotiva izolată în staţiile înzestrate cu instalaţii CED sau CE se efectuează din ordinul verbal al IDM. Prin locomotivă izolată, în contextul prezentului regulament, se înţelege şi locomotiva cu un singur vagon - WIT, poştă sau de bagaje.

 

 

13.7

Precizări privind obligaţiile referitoare la solicitările de executare a manevrei, precum şi modul de organizare, respectiv de repartizare a sarcinilor privind conducerea şi executarea manevrei între personalul staţiei şi cel al operatorilor de transport feroviar sau de manevră feroviară se stabilesc în PTE.

 

13.8

Se anuleaza.

 

Conducătorul manevrei, IDM şi după caz operatorul de manevră se informează reciproc dacă urmează să se manevreze cu vagoane în curs de încărcare-descărcare, încărcate cu mărfuri periculoase, cu sarcina pe osie sau pe metru liniar depăşită, ocupate cu oameni sau cu vietăţi, cu gabarit depăşit, precum şi cu alte vehicule feroviare care se pot manevra numai cu respectarea unor condiţii speciale.

În cazuri excepţionale, pentru scoaterea dintr-un tren a vagoanelor care pun în pericol siguranţa circulaţiei, în situaţia în care trenul nu este deservit de partidă de tren sau în staţie nu există partidă de manevră aparţinând operatorului de transport feroviar care asigură remorcarea trenului, manevra se poate executa numai de către conducătorul manevrei - IDM sau şef staţie -, al doilea agent al trenului şi mecanic. În acest caz, mişcările de manevră se pot executa numai prin tragere sau împingere, cu respectarea regulilor generale privind organizarea, conducerea şi executarea manevrei în staţia respectivă; modificarea şi/sau completarea arătării vagoanelor trenului se face de către conducătorul manevrei.

 

13.10.alin.1

Conducătorul manevrei, după ce a luat legătura cu mecanicul locomotivei, aduce planul de manevră la cunoştinţa personalului din partida de manevră şi ia măsuri de organizare a lucrului prin repartizarea către aceştia de sarcini precise în legătură cu:…….

13.10.alin.2

Se anuleaza.

 

13.11.alin.1

Se introduce:-personalul însărcinat cu manipularea macazurilor sau a barierelor, este prezent la post;

- personalul care lucrează la linie, la instalaţiile electrice şi SCB, precum şi la linia de contact, a fost avizat de către IDM;

 

13.11.alin.2

Personalul care a primit sarcini privind executarea manevrei este obligat să le execute integral, să raporteze despre aceasta conducătorului manevrei şi este răspunzător de neexecutarea sarcinilor primite.

 

 

13.11.1.

La liniile acoperite cu discuri roşii mobile, manevra se poate efectua după avizarea personalului care execută intervenţii sau reparaţii la vagoane, respectiv care participă la încărcarea-descărcarea vagoanelor şi numai după ridicarea discurilor roşii, conform prevederilor din PTE.

13.14

Se anuleaza.

13.16

La liniile de încărcare-descărcare după terminarea manevrei, vagoanele se acoperă cu discuri roşii, de către personalul care a executat manevra, în ambele capete ale liniei, cu excepţia liniilor prevăzute cu opritor fix la care acoperirea se face numai în partea opusă opritorului fix.

 

 

 

13.18

Mişcările de manevră peste aparatele de cale extreme ale staţiei se efectuează, de regulă, prin tragere cu locomotiva aşezată spre linia curentă. În cazul executării manevrei prin împingere peste aparatele de cale extreme spre linia curentă, vehiculele feroviare se leagă între ele şi la locomotivă, semiacuplările de aer se cuplează pe toată lungimea trenului, iar conducta generală de aer se leagă la sursa de aer a locomotivei.

 

13.19.alin.1

Manevrarea vehiculelor feroviare peste aparatele de cale extreme ale staţiei spre linia curentă este permisă până la limita incintei staţiei.

13.19.alin.2

Se anuleaza.

 

 

 

13.20.alin.1

Depăşirea limitei incintei staţiei de către convoiul de manevră sau numai de către locomotivă, este admisă pe baza dispoziţiei scrise a operatorului de circulaţie, care stabileşte ora până la care este permisă manevra cu depăşirea limitei incintei staţiei şi pe baza căii libere obţinute de către IDM dispozitor al staţiei în care se execută manevra, de la IDM dispozitor din staţia vecină, utilizând formulele de cale liberă 1 şi 10 adaptată acestui caz.

 

 

 

 

 

 

 

13.20.alin.2

Pe secţiile de circulaţie înzestrate cu BLA în funcţiune, depăşirea limitei incintei staţiei la manevră este admisă fără a se trece peste limita primului sector de bloc, în următoarele condiţii îndeplinite cumulativ:

a) pe baza dispoziţiei scrise a operatorului de circulaţie dată impiegaţilor de mişcare din staţiile care delimitează linia curentă pe care se execută manevră;

b) numai după eliberarea primului sector de bloc de către ultimul tren expediat.

În această situaţie, după transmiterea dispoziţiei operatorului de circulaţie, nu se vor expedia trenuri pe linia curentă pe care urmează să se execute manevra.

În cazul depăşirii limitei incintei staţiei la manevră, mecanicul trebuie avizat prin ordin de circulaţie, în care se menţionează ora până la care este permisă depăşirea limitei incintei staţiei.

13.21.alin.2

Se anuleaza.

 

 

13.21.alin.4

În staţiile înzestrate cu instalaţii CED sau CE se admit mişcări de manevră cu locomotiva izolată, cu vagon de serviciu, cu vagon WIT, cu vagon poştă sau de bagaje fără conducător şi partidă de manevră, pe baza indicaţiilor permisive ale semnalelor luminoase şi a comunicărilor prin radiotelefon dintre IDM şi mecanic.

 

 

13.21.alin.5

În staţiile situate pe secţii de circulaţie cu profil nefavorabil la intrare - pantă mai mare de 15 ‰ spre staţie, pe distanţa drumului de frânare faţă de semnalul de intrare - manevra din capătul dinspre pantă al staţiei se execută numai în intervalele libere de circulaţie, cu aprobarea scrisă a operatorului de circulaţie; în acest caz se stabilesc prevederi de amănunt în PTE.

 

 

 

13.22

(1) Depăşirea la manevră a semnalelor luminoase a căror indicaţie ordonă oprirea, cu indicaţie dubioasă sau stinse, precum şi a semnalelor luminoase de manevră cu lumină albastră se admite numai în cazul în care:

a) aceste semnale nu au parcursuri de manevră centralizate electrodinamic sau electronic;

b) sunt defecte, scoase temporar din funcţiune sau nu se pot manipula;

c) se face manevră unghiulară şi nu se consumă integral parcursul executat iniţial.

(2) În aceste cazuri IDM dispozitor sau alt agent din subordinea acestuia din ordinul IDM dispozitor, întocmeşte şi înmânează mecanicului ordin de circulaţie, în care menţionează:

a) semnalele care pot fi depăşite în această situaţie;

b) intervalul de timp în care se poate executa manevra în aceste condiţii.

IDM dispozitor aduce la cunoştinţă conducătorului manevrei, verbal, conţinutul ordinului de circulaţie.

(3) În cazul în care, înainte de expirarea valabilităţii ordinului de circulaţie emis conform prevederilor alin.(1) şi alin.(2), apare necesitatea opririi manevrei în vederea primirii-expedierii unui tren sau executării unei mişcări de manevră cu o altă locomotivă în aceeaşi zonă, ordinul de circulaţie se retrage de la mecanic de către conducătorul manevrei din ordinul IDM şi îşi pierde valabilitatea. Conducătorul manevrei retrage şi opreşte manevra, retrage ordinul de circulaţie de la mecanic şi îl predă IDM dispozitor sau unui agent din subordinea acestuia, care raportează aceasta către IDM dispozitor.

 

 

13.23

Semnalele optice şi acustice pentru efectuarea manevrei se dau de către conducătorul manevrei, cu instrumente portative, direct sau prin retransmitere de către personalul din partida de manevră, astfel încât personalul de locomotivă să le perceapă în mod neîndoielnic, chiar dacă este dotat cu radiotelefon.

 

13.24

Personalul de manevră poate da semnale şi din proprie iniţiativă, în scopul evitării unui accident sau eveniment feroviar precum şi pentru evitarea unui accident de muncă sau evitarea accidentării oricărei persoane.

13.25

Se anuleaza.

14. Manevra cu locomotiva

Sectiunea a-2-a Manevra cu locomotiva

 

Regulile stabilite pentru efectuarea manevrei vagoanelor cu locomotiva sunt obligatorii pentru orice vehicul feroviar motor care efectuează manevră pe liniile infrastructurii feroviare publice sau private.

14.2

Automotoarele pot manevra numai remorci de automotor.

 

 

 

 

 

 

 

 

14.3

(1) Pentru executarea manevrei în condiţii de siguranţă, conducătorul manevrei este obligat să trimită un agent din partida de manevră cu instrumente portative de semnalizare, înaintea convoiului de manevră, la o distanţă suficientă, pentru a observa dacă nu sunt oameni sau obstacole pe linie, în cazurile în care:

a) locomotiva împinge vagoane pe o linie pe care vizibilitatea nu este asigurată;

b) locomotiva împinge vagoane pe o linie cu peroane pentru călători;

c) se manevrează pe liniile de încărcare-descărcare;

d) se manevrează cu locomotiva intercalată;

e) se manevrează peste trecerile la nivel semnalizate numai cu indicatoare rutiere de prioritate - tip IR -;

f) se manevrează prin împingere pe liniile cu opritori ficşi, cu saboţi de deraiere, sau pe liniile afectate reparaţiilor la vagoane, precum şi pe liniile grupelor tehnice de pregătire a trenurilor de călători.

(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) precum şi  în cazul în care se manevrează prin împingere pe liniile libere ale grupelor tehnice de pregătire a trenurilor de călători, iar  convoiul de manevră este compus numai din vagoane de călători, agentul din partida de manevră care primeşte sarcini pentru a supraveghea dacă nu sunt oameni sau obstacole pe linie, se postează la uşa primului vagon din convoi, în sensul împingerii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.8

Manevra vagoanelor încărcate cu mărfuri periculoase din categoria “explozibile” se face numai prin tragere şi împingere cu viteza de cel mult 10 km/h şi cu respectarea următoarelor măsuri suplimentare:

a) între locomotivă şi vagoanele cu care se manevrează să existe un grup de vagoane de siguranţă având cel puţin 4 osii, goale sau încărcate cu mărfuri care nu se pot deplasa longitudinal, altele decât cele din categoriile mărfurilor periculoase;

b) conducătorul manevrei să avizeze în scris pe IDM prin solicitarea de efectuare a manevrei şi verbal partida de manevră că se manevrează cu vagoane încărcate cu mărfuri periculoase din categoria “explozibile”, menţionând că acestea au frânele automate şi de mână izolate;

c) IDM să avizeze pe mecanic, prin ordin de circulaţie, că se manevrează cu vagoane încărcate cu mărfuri periculoase din categoria “explozibile”, menţionându-se că acestea au frânele automate şi de mână izolate;

d) aceste vagoane se feresc de orice surse care pot provoca incendii;

e) după terminarea manevrei, aceste vagoane să fie garate pe linii special destinate, să fie legate între ele şi asigurate cu saboţi de mână, acoperite cu discuri roşii şi prin manipularea şi eclisarea macazurilor cu acces spre altă linie.

(2) Liniile şi condiţiile de introducere, depozitare şi scoatere a acestor vagoane se stabilesc în PTE.

 

 

14.9

Manevra vagoanelor cu încărcătura aşezată numai pe o parte - frontal sau longitudinal - se execută cu viteza de cel mult 5 km/h, numai prin tragere şi împingere fără a se depăşi aparatele de cale extreme ale staţiei, iar mecanicul va fi încunoştinţat despre aceasta prin ordin de circulaţie.

 

14.11.alin.2 ; liniuta a-2a

cuplarea vagoanelor aflate în mişcare cu cele în staţionare se face cu viteza de cel mult 5 km/h; în cazul vagoanelor echipate cu cuplă automată, viteza de cuplare trebuie să fie cuprinsă între 3 şi 5 km/h.

14.12

Se anuleaza.

 

14.15

Se completeaza:

-speciale, cu platforma coborâtă sau scufundată;

-macarale feroviare.

 

 

 

 

14.17

Se admite manevra prin îmbrâncire, triere pe cocoaşă sau pe plan înclinat, numai cu agent (agenţi) la frână, pentru următoarele vehicule feroviare:

a) locomotive şi automotoare care nu sunt în acţiune;

b) vagoane de călători pe 4 osii, vagoane de marfă cu saboţi dubli şi vagoane macara;

c) vagoane încărcate cu butelii de aragaz sau cu tuburi de oxigen umplute;

d) vagoane amenajate cu diverse instalaţii speciale: vagoane dinamometrice, de măsurat calea, uzine electrice, sanitare, pentru transportul peştelui viu;

e) vagoane încărcate cu vietăţi;

f) vagoane etichetate cu eticheta “Se vor lua măsuri speciale pentru manevrare şi protejare”;

g) grup de vagoane cu mai mult de 12 osii, dacă staţia nu este înzestrată cu instalaţii de frână de cale.

Pentru cazurile prevăzute la lit. a), lit b), lit. c), lit. d), lit. e), şi lit. f) este interzisă reducerea vitezei sau oprirea cu saboţi de mână sau cu frâne de cale.

Pentru cazul prevăzut la lit. g) este interzisă reducerea vitezei sau oprirea cu saboţi de mână.

 

 

 

 

 

 

 

14.18

Se admite manevra prin îmbrâncire, triere pe cocoaşă sau pe plan înclinat şi oprirea cu saboţi de mână sau frâne de cale, fără să tamponeze şi fără să fie tamponate, a următoarelor vehicule feroviare:

a) încărcate cu containere de mare capacitate sau cu grinzi prefabricate în vagoane amenajate pentru asemenea transporturi;

b) încărcate cu obiecte cu masa indivizibilă mai mare de 20 t sau a căror încărcătură riscă să se deplaseze când cuplarea nu se face cu viteză redusă;

c) vagoane etichetate cu eticheta “A se manevra cu precauţie”;

d) grup de vagoane cu mai mult de 12 osii, numai dacă staţia este înzestrată cu instalaţii de frână de cale; numărul maxim de osii şi tonajul brut maxim ale grupului de vagoane se stabilesc în funcţie de parametrii instalaţiei de frâne de cale.

Modul de efectuare a manevrei prin triere pe cocoaşă sau pe plan înclinat, numărul maxim de osii, precum şi tonajul brut maxim ale unui grup de vagoane ce se poate manevra prin triere, se stabilesc în PTE.

15. Manevra cu alte mijloace

Sectiunea a-3-a Manevra cu alte mijloace

 

 

 

 

 

 

 

15.1

Manevra vagoanelor cu alte mijloace decât locomotivele se face prin înţelegeri verbale, fără a se da semnale cu instrumente portative, respectându-se regulile generale privind protecţia muncii precum şi următoarele condiţii şi măsuri:

a) se execută numai pe liniile cu o declivitate de până la 2,5 ‰;

b) se execută pe liniile staţiei numai sub supravegherea IDM sau a unui agent stabilit de către IDM;

c) personalul care execută manevra pe liniile staţiei este obligat să manevreze numai pe distanţa şi în intervalele de timp stabilite de IDM şi să asigure oprirea vagoanelor cu frâne de mână sau saboţi de mână;

d) în staţiile deservite numai de către IDM, manevra se face sub supravegherea acestuia, în pauzele de circulaţie, cu înştiinţarea operatorului de circulaţie;

e) să nu se depăşească la manevră viteza de 5 km/h;

f) să nu se execute peste aparatele de cale extreme ale staţiei.

 

 

 

 

 

 

15.2

Manevra vagoanelor cu utilaje automotoare pentru mecanizare - denumite în continuare UAM - se poate executa respectându-se regulile generale privind executarea manevrei, cu sau fără depăşirea aparatelor de cale extreme ale staţiei; prin UAM, în contextul prezentului regulament, se înţelege şi drezina motor, drezina camion, drezina cu remorci, drezina pantograf. Conducătorul utilajului este conducătorul şi executantul manevrei.

În cazul prevăzut mai sus masa brută cu care se poate manevra, viteza maximă admisă şi alte reguli la manevră, stabilite în funcţie de caracteristicile tehnice ale UAM şi de condiţiile specifice de lucru din staţie se stabilesc în PTE.

16.Manevra in linie curenta

Sectiunea a-4-a Manevra in linie curenta

 

Manevra în linie curentă se execută de operatorul de transport feroviar sau operatorul de manevră feroviară, cu personal de specialitate propriu, în condiţiile prevăzute în certificatul de siguranţă sau în certificatul de operare pentru manevră, cu respectarea reglementărilor specifice în vigoare.

 

 

 

 

 

16.1

În linie curentă şi pe liniile deservite de posturile de macazuri din linie curentă, manevra se execută din ordinul IDM dispozitor, care îndrumă trenul sau convoiul de manevră, cu respectarea măsurilor de siguranţă privind executarea manevrei, precum şi a următoarelor măsuri suplimentare:

a) manevra se execută prin tragere sau împingere, numai cu vagoanele legate între ele şi la locomotivă, precum şi la conducta de aer al locomotivei;

b) lăsarea vehiculelor feroviare în linie curentă, fără locomotivă, este admisă numai pe porţiuni de linie cu declivitate maximă de 3 ‰ marcate pe teren, având lungimi mai mari sau egale cu lungimea convoiului de vehicule feroviare şi numai după asigurarea lor contra fugirii.

 

 

 

16.2

Ieşirea în linie curentă a convoiului de manevră sau numai a locomotivei care manevrează, de pe liniile deservite de un post de macazuri în linie curentă sau de un post ajutător de mişcare, este admisă pe baza dispoziţiei scrise a IDM dispozitor din staţia de care aparţine postul şi numai după ce acesta a obţinut aprobarea scrisă a operatorului de circulaţie şi calea liberă de la staţia vecină. În acest caz, agentul care deserveşte postul va înmâna mecanicului ordin de circulaţie, în care va menţiona că poate manevra în linie curentă, precum şi condiţiile în care se execută manevra.

18.Manipularea macazurilor la manevra

Sectiunea a-5-a Manipularea macazurilor si a sabotilor de deraiere la manevra

 

 

 

 

 

18.1

Macazurile şi saboţii de deraiere, la manevră, se manipulează de către acar, revizorul de ace sau IDM, la cererea conducătorului manevrei. Anumite macazuri şi anumiţi saboţi de deraiere, ce se prevăd în PTE, se pot manipula şi de către un agent din partida de manevră stabilit de conducătorul manevrei şi la indicaţiile acestuia.

În staţiile înzestrate cu instalaţii CED sau CE, precum şi cu instalaţii CAM, coloane de manevră sau mese de manevră, manipularea macazurilor şi a saboţilor de deraiere se face de către:

a) agenţii autorizaţi să deservească instalaţiile CAM, coloana de manevră sau masa de manevră;

b) IDM de la postul de comandă.

 

 

 

 

 

18.2

Macazurile necentralizate atacate pe la vârf, care intră în parcursul de manevră, se verifică la faţa locului, de către agentul care are sarcina manipulării acestora, pentru a se convinge că vârful acului este lipit de contraac, că este zăvorât şi contragreutatea a efectuat cursa completă; de asemenea se verifică şi saboţii de deraiere care intră în parcursul respectiv.

Macazurile şi saboţii de deraiere din instalaţiile CAM, CED, CE, mese de manevră şi coloane de manevră se verifică prin indicaţiile de control date pe pupitrul de comandă, luminoschemă sau display, după caz.

Macazurile centralizate electromecanic se verifică prin poziţia pârghiei de acţionare şi a indicatorului de macaz.

 

18.4

Se interzice manipularea macazurilor la manevră în următoarele cazuri:

a) dacă mărcile de siguranţă sunt ocupate şi prezintă pericol de acostare;

b) dacă macazul a fost atacat pe la călcâi în poziţie falsă, până când nu a fost verificat de către personalul de întreţinere a liniilor şi instalaţiilor;

c) sub vehicul sau când vehiculul se află în mişcare aproape de macaz, în afara cazului când prin aceasta se evită producerea unui eveniment sau a unui accident feroviar;

d) în cazul macazurilor centralizate, când vehiculul în mers se află aproape de macaz, cu excepţia macazurilor din zonele de triere.

 

 

 

18.5

În staţiile înzestrate cu instalaţii CED sau CE, la efectuarea mişcărilor de manevră cu UAM, precum şi cu trenurile cu boghiuri speciale pentru transportul şinelor şi panourilor de cale ferată, controlul stării de ocupare a liniilor şi a macazurilor se face pe teren, înainte de manipularea instalaţiilor, personal de către IDM care manipulează instalaţia sau din ordinul acestuia, de către un agent stabilit în PTE. La fel se procedează şi în cazul manevrării vagoanelor care au staţionat pe o linie mai mult de 72 ore.

17. Intrebuintarea franelor si a sabotilor de mana la manevra

Sectiunea a-6-a Intrebuintarea franelor si a sabotilor de mana la manevra

 

 

 

 

17.2

În cazul în care se foloseşte frânarea automată sau mixtă, conducătorul manevrei trebuie să verifice funcţionarea frânelor automate ale vagoanelor cu care se realizează procentul de masă frânată automat.

Starea corespunzătoare de funcţionare a frânelor de mână se verifică de către personalul însărcinat cu manipularea lor, înainte de începerea manevrei, respectiv înainte de împingerea convoiului de manevră la triere.

Tonajul brut maxim cu care se execută manevra şi procentul de masă frânată care trebuie asigurat se stabilesc în PTE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.3

Utilizarea saboţilor de mână la manevră trebuie să se facă cu respectarea următoarelor reguli:

a) înainte de darea în folosinţă, saboţii de mână se verifică cu şablonul corespunzător tipului de şină şi se inscripţionează conform prevederilor stabilite în PTE;

b) saboţii de mână se aşează pe şină la o distanţă variabilă faţă de punctul la care vagoanele trebuie oprite, în raport cu viteza, masa vagonului şi starea timpului, astfel încât să nu se producă tamponarea violentă a vagoanelor;

c) pe liniile în curbă, saboţii de mână trebuie aşezaţi, de regulă, pe linia din interiorul curbei;

d) după aşezarea saboţilor de mână pe şină trebuie să se verifice lipirea aripioarei de partea interioară a ciupercii şinei precum şi lipirea limbii sabotului de ciuperca şinei;

e) se interzice aşezarea saboţilor de mână pe macazuri şi între macazurile din aceeaşi zonă, pe inimi de încrucişare, joante izolante sau de racordare, treceri la nivel, bascule pod şi canale deschise;

f) se interzice aşezarea saboţilor de mână în cazurile în care ciuperca şinei este necurăţată, prezintă bavuri sau praguri verticale, care conduc la înţepenirea sabotului, precum şi pe liniile din zonele cu eclise cornier.

 

Liniile din staţie pe care nu pot fi oprite vagoanele la manevră cu saboţi de mână, se stabilesc în PTE.

Subunităţile de întreţinere a căii stabilesc tipul de sabot de mână corespunzător liniilor din staţie pe care pot fi oprite vagoanele la manevră; liniile şi tipul de sabot astfel stabilite se menţioneză în PTE.

20.Asigurarea materialului rulant , inclusiv a celui transpus , contra fugirii

Sectiunea a-7-a Asigurarea vehiculelor feroviare contra fugirii

 

 

20.1.

Vehiculele feroviare cu care nu se manevrează trebuie garate între mărcile de siguranţă ale liniei de garare, cu uşile închise, fiind legate între ele şi asigurate contra fugirii, prin strângerea frânelor de mână şi cu saboţi de mână aşezaţi la roţile extreme ale primului şi ultimului vagon din grup.

 

 

 

 

 

 

20.2.

Vagoanele aflate la încărcare-descărcare se asigură contra fugirii prin strângerea tuturor frânelor de mână în bună stare de funcţionare şi cu saboţi de mână aşezaţi la roţile osiilor extreme ale primului şi ultimului vagon de pe linia respectivă.

În cazul în care vagoanele sau grupurile de vagoane aflate la încărcare-descărcare nu sunt înzestrate cu suficiente frâne de mână în stare de funcţionare şi sunt dispersate la mai multe fronturi, iar linia respectivă se află în declivitate, asigurarea menţinerii pe loc a acestora se face prin strângerea frânelor de mână existente şi suplimentar cu saboţi de mână aşezaţi la prima roată dinspre pantă, separat pentru fiecare grup de vagoane. În acest caz la efectuarea manevrei, conducătorul manevrei este avizat prin planul de manevră asupra modului de asigurare suplimentară a vagoanelor contra fugirii cu saboţi de mână.

 

 

20.3

-Vagoanele aflate în staţionare pe liniile grupei de triere, trebuie să fie asigurate în capătul opus cocoaşei de triere, prin strângerea frânelor de mână, iar în lipsa acestora cu saboţi de mână aşezaţi la roţile osiilor extreme ale ultimului vagon în capătul opus cocoaşei, conform prevederilor din PTE.

 

20.4.liniuta 3

-când staţionează pe linii prevăzute cu saboţi de deraiere, prin strângerea frânelor de mână necesare menţinerii pe loc şi cu saboţi de mână aşezaţi la roţile osiilor extreme ale ultimului vagon în capătul spre sabotul de deraiere.

 

 

 

 

 

20.5

La manevra vagoanelor, scoaterea saboţilor de mână se face numai după legarea locomotivei, iar frânele de mână se slăbesc înainte de punerea convoiului de manevră în mişcare.

Verificarea funcţionării frânelor de mână, folosite pentru asigurarea vagoanelor, trebuie să fie făcută de către agentul stabilit de conducătorul manevrei, înainte de dezlegarea locomotivei, după manipularea dispozitivului de descărcare a aerului din instalaţia de frână automată a vagonului.

 Descărcarea aerului din instalaţia de frână a vagoanelor se face înainte de dezlegarea locomotivei şi numai după aplicarea saboţilor de mână la roţile extreme ale primului şi ultimului vagon din tren.

 

 

 

 

20.6 ;20.7

În cazul în care frânele de mână, în stare de funcţionare, nu asigură procentul de masă frânată necesar menţinerii pe loc, stabilit în PTE, se folosesc suplimentar saboţi de mână până la asigurarea procentului de masă frânată necesar menţinerii pe loc. Saboţii de mână se aşează pe un singur fir al liniei, sub roata primelor osii ale vagoanelor care nu au frâna de mână strânsă, în sensul tendinţei de fugire a acestora - câte un sabot la fiecare vagon - în ordine, începând cu primul vagon dinspre pantă. Determinarea numărului de frâne de mână şi al saboţilor de mână necesari menţinerii pe loc se face de către conducătorul manevrei.

20.8

Se anuleaza.

20.9

Saboţii de mână folosiţi pentru asigurarea vehiculelor feroviare se aşează pe ciuperca şinei cu limba bine fixată sub roata vagonului.

 

 

 

 

 

 

 

 

20.11

Răspunderea pentru strângerea frânelor de mână şi/sau aplicarea saboţilor de mână în vederea asigurării vehiculelor feroviare contra fugirii revine astfel:

a) pe liniile staţiei, altele decât liniile de încărcare-descărcare, personalului care execută manevra;

b) pe liniile de încărcare-descărcare din staţie, personalului care execută manevra, iar în timpul efectuării operaţiilor de încărcare-descărcare a vagoanelor - personalului care supraveghează aceste operaţii;

c) pe LFI cu acces la liniile administratorului/gestionarului infrastructurii feroviare, personalului care efectuează manevra. După terminarea operaţiunilor de manevră, de asigurarea vagoanelor răspunde personalul operatorului economic utilizator al LFI respective.

Răspunderea pentru slăbirea frânelor de mână şi/sau ridicarea saboţilor de mână, înainte de începerea manevrei revine personalului care efectuează manevra.

 

 

 

 

 

 

 

20.12

(1) Răspunderea pentru operaţiile care se execută înainte de dezlegarea locomotivei de la tren, asigurarea contra fugirii a garniturilor de trenuri ce rămân fără locomotivă, cât şi pentru ridicarea saboţilor de mână şi slăbirea frânelor de mână după legarea locomotivei la garnitură, o are personalul operatorului de transport feroviar, respectiv şeful de tren sau mecanicul ajutor al locomotivei, în lipsa şefului de tren. Aceştia fac înscrieri în registrul unificat de căi libere comenzi şi mişcare sau în registrul postului, după caz, menţionând citeţ: numărul liniei, numerele vagoanelor la care s-au strâns frânele de mână, respectiv la care s-au aşezat saboţi de mână, ora, numele şi prenumele, după care semnează.

(2) În cazul trenurilor de lucru şi al UAM care rămân pe liniile staţiei fără supraveghere, se procedează conform prevederilor de la alin. (1).

 

20.13

Prevederi de amănunt privind asigurarea vehiculelor feroviare contra fugirii precum şi modul de evidenţiere a asigurării, se stabilesc în PTE.

19.Retragerea si oprirea manevrelor in vederea primirii , trecerii si expedierii trenurilor

Sectiunea a-8-a Retragerea si oprirea manevrelor in vederea primirii , trecerii si expedierii trenurilor

 

 

 

 

 

 

 

19.5 ; 19.5.1

Retragerea şi oprirea manevrei se face din ordinul verbal al IDM dispozitor, dat după caz, acarului, revizorului de ace, respectiv agentului de la coloana de manevră, masa de manevră, CAM sau direct conducătorului manevrei, indicându-se numărul trenului şi linia de primire/expediere/trecere a trenului. IDM dispozitor consideră manevra retrasă şi oprită numai după primirea de la personalul menţionat a confirmării de retragere şi oprire a manevrei.

În cazul în care manevra s-a executat cu depăşirea semnalelor cu lumină roşie sau albastră, în baza ordinului de circulaţie a cărui valabilitate nu a expirat, odată cu ordinul dat pentru retragerea şi oprirea manevrei, IDM dispozitor  retrage personal sau dispune retragerea ordinului de circulaţie de la mecanic; în acest caz, ordinul de circulaţie îşi pierde valabilitatea.

Acarul, revizorul de ace, respectiv agentul de la coloana de manevră, masa de manevră sau CAM aduce verbal la cunoştinţa conducătorului de manevră, ordinul IDM dispozitor chiar dacă manevra staţionează.

Conducătorul manevrei comunică mecanicului şi partidei de manevră ordinul de retragere şi oprire a manevrei, retrage şi opreşte manevra, după care retrage ordinul de circulaţie de la mecanic şi comunică celui de la care a primit ordinul, că “manevra a fost retrasă şi oprită la linia …..(numărul liniei)”, după care înmânează ordinul de circulaţie retras celui care l-a emis. Numai după primirea acestei comunicări, acarul, revizorul de ace, respectiv agentul de la coloana de manevră, masa de manevră sau CAM raportează retragerea şi oprirea manevrei către IDM dispozitor care a dat ordinul de retragere şi oprire.

IDM dispozitor consideră că manevra a fost retrasă şi oprită după ce a primit această raportare şi după ce s-a convins că ordinul de circulaţie, emis pentru depăşirea la manevră a semnalelor luminoase la care arde o lumină roşie sau a semnalelor luminoase de manevră

cu lumină albastră, a fost retras de la mecanic şi a fost restituit celui care l-a emis; prevederi de amănunt se stabilesc în PTE.

Când ordinul de retragere şi oprire a manevrei este transmis de către IDM dispozitor direct conducătorului manevrei, după primirea raportării de la acesta că manevra a fost retrasă şi oprită şi după ce IDM dispozitor s-a convins că ordinul de circulaţie a fost retras de la mecanic şi a fost restituit celui care l-a emis, acesta transmite acarului sau revizorului de ace, respectiv agentului de la coloana de manevră, masa de manevră sau CAM că manevra a fost retrasă şi oprită.

19.6

Mişcările de manevră executate simultan cu primirea şi/sau expedierea trenului se admit numai dacă parcursul de primire a trenului şi continuarea acestui parcurs, precum şi parcursul de expediere a trenului sunt separate de parcursurile de manevră, prin macazuri de acoperire manipulate şi blocate, respectiv asigurate în poziţie spre linii de evitare sau spre alte linii ce pot face această funcţie. În cazul staţiilor înzestrate cu încuietori cu chei fără bloc, cheile încuietorilor macazurilor de acoperire trebuie să se afle pe tabloul de chei din biroul de mişcare sau de la posturile de macazuri.

 

 

 

 

 

 

19.7

În anumite staţii înzestrate cu cocoaşă de triere, stabilite de administratorul infrastructurii feroviare publice, în care nu sunt asigurate condiţiile menţionate la alin. de mai sus, se admite executarea manevrei prin împingere la triere, pe continuarea parcursului de primire a trenului simultan cu primirea trenului, în următoarele condiţii:

a) trenul care se primeşte să fie frânat automat;

b) viteza trenului peste aparatele de cale şi pe linia de primire să nu depăşească 20 km/h; această viteză-condiţie de circulaţie a trenului, va fi prevăzută în livretele cu mersul trenurilor de marfă.

În acest caz, prevederi de amănunt se stabilesc în PTE.

Se interzice efectuarea mişcărilor de manevră cu acces la parcursuri de primire/expediere/trecere ale trenurilor de călători, precum şi a celor cu acces pe continuarea acestor parcursuri.

21. Oprirea materialului rulant fugit

Sectiunea a-9-a Oprirea vehiculelor feroviare fugite

21.3

Pentru evitarea ciocnirii vehiculelor feroviare fugite cu trenurile în circulaţie sau cu alte vehicule feroviare, operatorul de circulaţie avizează staţiile interesate despre fugirea vehiculelor feroviare şi dispune:

a) interzicerea expedierii oricărui tren, atât pe linie simplă cât şi pe linie dublă, pe întreaga distanţă pe care ar putea să o parcurgă vehiculele feroviare fugite;

b) oprirea trenurilor aflate în mers, pe linia alăturată celei pe care circulă vehiculele feroviare fugite - în cazul circulaţiei pe linie dublă sau triplă - pe cât posibil în aliniament şi evacuarea în condiţii de securitate a călătorilor din vagoane;

c) oprirea imediată a trenului contra căruia fug vehiculele feroviare, în orice punct, în afara lucrărilor de artă şi darea înapoi a trenului oprit în linie curentă, cu excepţia cazurilor când darea înapoi a trenului este interzisă;

d) evacuarea călătorilor din vagoane, în condiţii de securitate, în cazul în care nu este posibilă darea înapoi a trenului din linie curentă;

e) oprirea şi reţinerea în prima staţie a trenului care este urmărit de vehiculele feroviare fugite, pentru evitarea ciocnirii.

22.Circulatia locomotivelor si automotoarelor intre depou si statie

Sectiunea a-10-a Manevra de introducere-scoatere a locomotivelor si automotoarelor in/din depou

 

22.2.alin.2

În staţiile înzestrate cu instalaţii CED sau CE, manevra acestor vehicule feroviare pe liniile staţiei se face pe baza indicaţiilor permisive ale semnalelor luminoase de manevră, completate după caz, cu comunicările făcute de către IDM prin radiotelefon.

Capitolul IV Compunerea trenurilor

Capitolul II Compunerea trenurilor

23. Reguli generale la compunerea trenurilor

Sectiunea 1 Reguli generale la compunerea trenurilor

 

Automotoarele, ramele electrice sau diesel, UAM cu sau fără vagoane, precum şi locomotivele izolate sunt considerate tot trenuri.

 

 

 

23.4 ; 23.5

Trenurile trebuie compuse astfel încât tonajul şi lungimea acestora să nu depăşească valorile maxime prevăzute în mersurile întocmite pentru acestea. În mod excepţional, la cererea scrisă a operatorului de transport feroviar interesat, se admite îndrumarea trenurilor mai lungi decât lungimea maximă prevăzută, numai cu dispoziţie scrisă a operatorului de circulaţie care stabileşte şi condiţiile de circulaţie.

 

23.6

Trenurile de marfă care sunt deservite de partidă de manevră pe secţie, trebuie să aibă de regulă, în compunerea lor un vagon de serviciu amenajat de către operatorul de transport feroviar, în care ia loc partida de manevră pe secţie şi alţi agenţi.

 

 

 

 

23.7

După terminarea operaţiilor de compunere a unui tren, acesta se acoperă în ambele capete cu discuri roşii şi se pune la dispoziţia personalului de vagoane pentru efectuarea reviziei tehnice şi a probei de frână, în vederea expedierii. Ridicarea discurilor de acoperire se face de către personalul de vagoane după terminarea reviziei tehnice şi a probei de frână.

Amplasarea, iluminarea, şi depozitarea discurilor roşii se fac de către personalul operatorului de transport feroviar care compune trenul şi se stabilesc în PTE.

 

 

23.8

Prevederi de amănunt privind avizarea punerii trenurilor la dispoziţia personalului care execută revizia tehnică şi proba de frână în vederea expedierii, precum şi a terminării acestora se stabilesc în PTE.

24.Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca vagoanele la introducerea lor in trenuri

Sectiunea a 2-a Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca vehiculele feroviare la introducerea lor in trenuri

 

24.1

Verificarea condiţiilor tehnice ale vagoanelor la introducerea lor în trenuri se face de către revizorul tehnic de vagoane în cadrul operaţiilor de revizie tehnică la compunere.

24.2.alin.1

Se anuleaza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.2.alin.2

La introducerea în trenuri vehiculele feroviare nu trebuie să prezinte defecte, iar marfa din acestea trebuie să fie încărcată şi asigurată conform reglementărilor specifice în vigoare. Este interzisă introducerea în trenuri şi menţinerea în circulaţie a următoarelor vehicule feroviare:

a) vagoanele care au fost deraiate, accidentate sau sunt defecte, fără avizul scris al revizorului tehnic de vagoane;

b) vehiculele feroviare motoare deraiate, accidentate sau defecte, fără avizul scris al personalului tehnic de specialitate;

c) vagoanele cu barele timoneriei de frână sau alte piese, rupte sau desprinse, care depăşesc gabaritul CFR de vagon-de încărcare sau care sunt neasigurate, căzute din suporţii de fixare sau din cârligele de repaus;

d) vagoanele cu: locuri plane sau cu brocuri pe suprafaţa de rulare a roţilor, cutii de osie aprinse sau ieşite din furcile de gardă, roţi blocate;

e) vagoanele cu arcuri de suspensie sau furci de gardă rupte, strâmbe sau desprinse;

f) vagoanele cu tampoane strâmbe, rupte sau lipsă;

g) vagoanele descoperite sau acoperite, cu uşi sau clape desprinse sau deschise, precum şi vagoanele descoperite, cu dispozitivele de închidere incomplete sau defecte;

h) vagoanele cu uşi căzute de pe şina de rulare, expuse căderii în parcurs;

i) vagoanele încărcate cu containere care au uşile deschise;

j) vagoanele încărcate fără respectarea reglementărilor specifice în vigoare, precum şi vagoanele descoperite cu încărcătura deplasată sau neasigurată conform reglementărilor specifice;

k) vagoanele încărcate cu mărfuri periculoase din categoria „explozibile” a căror frână automată şi de mână nu este izolată şi sigilată;

l) vagoanele goale cu ţepuşe neaşezate în locaşul lor, ieşite din gabarit sau cu dispozitivele de asigurare a încărcăturii nefixate în poziţia de repaus;

m) vagoanele cu scurgeri din conţinut;

n) vagoanele cu transporturi cu gabarit depăşit şi vagoanele cu sarcina pe osie depăşită, dacă nu au aprobare de circulaţie, conform reglementărilor specifice în vigoare;

o) vagoanele cu ghereta frânei desprinsă şi expusă căderii în parcurs;

p) vagoanele cu capacele de la dome sau gurile de încărcare de pe acoperiş deschise;

r) vagoanele descoperite, încărcate cu materiale metalice lungi sau voluminoase - cazane, tabliere metalice, şine, vehicule - dacă încărcătura nu este legată printr-o legătură metalică - oţel sau cupru - la şasiul vagonului, când circulă pe liniile electrificate;

s) vagoanele cu tabla acoperişului desprinsă şi vagoanele ale căror prelate sunt desprinse sau fixate necorespunzător;

t) vagoanele nedescărcate complet sau cu încărcătura pe o parte.

 

Este interzisă introducerea în trenuri şi menţinerea în circulaţie a vehiculelor feroviare neînscrise în parcul unui operator de transport feroviar sau care nu au fost autorizate pentru circulaţie conform reglementărilor specifice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.2 alin.3 si 4

(2) În staţiile în care se formează trenuri directe, precum şi în staţiile din parcurs în care se efectuează ataşări/detaşări de vagoane, iar operatorul de transport feroviar nu poate asigura revizor tehnic de vagoane, se admite ca verificarea condiţiilor tehnice ale vagoanelor la introducerea lor în trenuri, să se facă de către alt personalul de specialitate al operatorului de transport feroviar, autorizat să efectueze probele de frână. În cazul în care acest personal, nu poate decide dacă unele vagoane pot circula în compunerea trenului, solicită mecanicului să-şi dea avizul asupra introducerii acestor vagoane în tren; avizul mecanicului se dă în scris, în rubrica “Menţiuni asupra trenului” din foaia de parcurs a locomotivei, iar vagoanele pentru care mecanicul nu şi-a dat avizul că pot circula în tren, se reţin în staţie.

(3) În cazul în care verificarea condiţiilor tehnice ale vagoanelor la introducerea lor în trenuri se face conform prevederilor alin. (2) operatorul de transport feroviar trebuie să asigure, într-o staţie intermediară din parcurs, efectuarea reviziei tehnice în tranzit şi proba completă sau parţială de frână, după caz, de către personal propriu sau de către furnizori de servicii feroviare autorizaţi.

(4) Staţia intermediară din parcurs în care trenul trebuie oprit pentru efectuarea operaţiunilor prevăzute la alin. (3) se stabileşte de către administratorul infrastructurii feroviare la solicitarea operatorului de transport feroviar, prin mersul întocmit pentru tren.

24.3 ; 24.4

Se anuleaza.

 

Condiţiile de circulaţie stabilite de către revizorul tehnic de vagoane în avizul scris, dat pentru introducerea în trenuri a vagoanelor care au fost deraiate, accidentate sau sunt defecte, se aduc la cunoştinţa operatorului de circulaţie - de către IDM - pentru a dispune asupra circulaţiei trenurilor respective, cu respectarea acestor condiţii; în acelaşi mod se procedează şi în cazul condiţiilor stabilite prin avizul scris al personalului tehnic de specialitate al operatorului de transport feroviar, pentru vehiculele feroviare motoare care au fost deraiate, accidentate sau sunt defecte.

Condiţiile stabilite de către revizorul tehnic de vagoane respectiv de către personalul tehnic de specialitate în avizul scris se aduc la cunoştinţa mecanicului, de către IDM, prin ordin de circulaţie.

Circulaţia trenurilor compuse numai din vagoane defecte, numai din vagoane cu revizia periodică expirată sau numai din vagoane pentru casare, se stabileşte prin reglementări specifice.

 

Predarea-primirea vagoanelor se face conform reglementărilor specifice în vigoare.

Vagoanele aduse în staţie în vederea introducerii lor în trenuri se revizuiesc din punct de vedere tehnic şi al modului de încărcare de către personalul operatorului de transport feroviar.

 

24.5

Lipsurile sau degradările la vagoane se notifică de către revizorul tehnic de vagoane, iar în staţiile fără revizor tehnic de vagoane, de către personal propriu al operatorului de transport feroviar.

25.Aranjarea vagoanelor in trenuri

Sectiunea a-4-a Aranjarea vagoanelor in trenurile de marfa

25.1 ; 25.1.1 ; 25.1.2

Se anuleaza.

 

 

 

 

25.2.1

În trenurile de marfă vagoanele se aranjează de către personalul operatorului de transport feroviar, conform reglementărilor specifice în vigoare, astfel încât:

a) în trenurile care circulă cu locomotivă împingătoare, să nu se introducă în ultimele 350 tone brute din tren, vehicule a căror masă brută (tara + încărcătura) este mai mică de 20 tone;

b) vagoanele cu frână automată activă precum şi cele cu frână de mână în stare de funcţionare să fie aranjate în corpul trenului cât mai uniform.

 

(2) În trenurile de marfă nu trebuie să se găsească grupuri de vagoane numai cu conductă de trecere, cu un număr total de osii mai mare de:

a) 12 osii, imediat după locomotivă şi între două vagoane cu frână automată activă – pentru trenurile de marfă, indiferent de rangul în care sunt prevăzute să circule;

b) 4 osii, înaintea ultimelor trei vagoane din tren care trebuie să aibă frâne automate active – pentru trenurile de marfă care sunt prevăzute să circule într-un rang, altul decât rangul VII;

c) 4 osii, înaintea vagonului de semnal – pentru trenurile de marfă care sunt prevăzute să circule în rangul VII, numai dacă sunt deservite de cel puţin un agent cu atribuţii pentru menţinerea pe loc a trenului cu frâne de mână şi pentru asigurarea vagoanelor contra fugirii.

(3) Condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească ultimul vagon al fiecărui tren - denumit în continuare vagon de semnal - sunt prevăzute în reglementările specifice în vigoare.

(4) Dacă trenul urmează să-şi schimbe în parcurs sensul de mers, operaţie denumită în continuare rebrusment, personalul operatorului de transport feroviar trebuie să compună trenul astfel încât să fie respectate condiţiile prevăzute la alin. (2), atât la îndrumarea din staţia de compunere cât şi la îndrumarea din staţia în care se face rebrusmentul.

(5) În cazul trenurilor pentru care este prevăzută detaşarea de grupe de vagoane în parcurs, personalul operatorului de transport feroviar trebuie să compună trenul în staţia de compunere, astfel ca după detaşarea fiecărei grupe, aranjarea vagoanelor în tren să respecte condiţiile stabilite la alin. (2).

(6) Aranjarea vagoanelor în trenurile de marfă prevăzute în livretul cu mersul trenurilor să circule în rangul VII, se face de regulă în ordinea succesiunii staţiilor în care se manevrează.

25.2.2.alin.2

Aranjarea în trenuri a vagoanelor transpuse se face conform reglementărilor specifice în vigoare.

 

 

 

25.2.3.alin.1

În trenurile de marfă, vagoanele cu diferenţe de înălţime între centrele tampoanelor învecinate, mai mari de 100 mm se aranjează la urma trenului.

În cazul trenurilor remorcate şi cu locomotivă împingătoare, nu se admit în compunerea trenului vagoane cu diferenţă de înălţime, între centrele tampoanelor învecinate, mai mare de 100 mm, iar diferenţa de înălţime, între centrele tampoanelor locomotivei împingătoare şi ale ultimului vagon, nu trebuie să fie mai mare de 90 mm.

 

Aranjarea în tren a vagoanelor specializate pentru transportul panourilor şi tronsoanelor de şină, precum şi compunerea trenurilor cu boghiuri speciale se face cu respectarea reglementărilor specifice în vigoare.

25.2.3.alin.2

La compunerea trenurilor convoaie, care circulă în complexe feroviare, se aplică regulile generale de la compunerea trenurilor, asigurându-se repartizarea cât mai uniformă a frânelor automate şi de mână din convoi, ultimul vagon din tren având frână automată activă.

 

 

 

 

 

 

 

25.2.4

(1) Următoarele vehicule feroviare se aranjează obligatoriu la urma trenului de marfă ca vagon de semnal, iar când nu sunt îndeplinite condiţiile acestuia, după vagonul de semnal:

a) automotoarele şi remorcile de automotor;

b) vagoanele cu diferenţă de înălţime între centrele tampoanelor învecinate, mai mare de 100 mm;

c) vagoanele încărcate cu obiecte lungi, legate între ele prin încărcătură sau prin bare de prelungire.

(2) Tenderele de locomotivă, plugurile de zăpadă simple şi UAM se aranjează la urma trenului după vagonul de semnal.

(3) Se admit la urma trenului, după vagonul de semnal, vagoanele defecte care nu îndeplinesc condiţiile de circulaţie în corpul trenului, având conducta generală de aer defectă sau lipsă.

(4) La aranjarea vehiculelor feroviare prevăzute la alin. (1), (2) şi (3) după vagonul de semnal se respectă toate condiţiile obligatorii de siguranţa circulaţiei prevăzute în reglementările specifice în vigoare, referitoare la introducerea vehiculelor feroviare în trenuri, la compunerea trenurilor şi la ataşarea vehiculelor feroviare după vagonul de semnal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.2.7

Vagoanele repartizate pentru încărcare cu mărfuri periculoase din categoria “explozibile”, trebuie să aibă frâna automată şi de mână izolată, înainte de punerea la încărcare a acestora. Izolarea frânei automate şi de mână se face de către personalul autorizat al operatorului de transport feroviar, prevăzut în reglementările specifice proprii ale acestuia. În acest caz, în partea de sus a documentului de transport se scrie cu culoare roşie menţiunea “FRÂNĂ AUTOMATĂ ŞI DE MÂNĂ IZOLATĂ-NU SE VOR ACŢIONA”, iar în “arătarea vagoanelor trenului“, în dreptul acestor vagoane, rubricile “masă frânată automat“ şi “masă frânată de mână” se barează. Punerea în funcţiune a frânei automate şi de mână la aceste vagoane se face de către personalul operatorului de transport feroviar, numai după ce vagoanele au fost descărcate.

Când în compunerea unui tren sunt introduse vagoane încărcate cu mărfuri periculoase din categoria “explozibile”, IDM avizează mecanicul, prin ordin de circulaţie.

Programarea circulaţiei, expedierea şi circulaţia vagoanelor încărcate cu mărfuri periculoase din categoria “explozibile” se face conform reglementărilor specifice în vigoare.

Vagoanele încărcate cu mărfuri periculoase din categoria “explozibile” nu se introduc în trenurile care au în compunere vagoane care transportă oameni, exceptând vagoanele în care iau loc însoţitorii acestor mărfuri. În trenurile cu transporturi militare se pot introduce asemenea vagoane numai în condiţiile stabilite de organele militare.

25.2.9

Se anuleaza.

 

Personalul operatorului de transport feroviar sau al operatorului economic care efectuează operaţiuni de transport feroviar, este obligat să compună trenurile conform reglementărilor specifice în vigoare.

Verificarea şi răspunderea pentru aranjarea vagoanelor în tren şi a compunerii trenurilor cu respectarea reglementărilor specifice în vigoare,  revine personalului operatorului de transport feroviar.

 

Sectiunea a-5-a Aranjarea vagoanelor in trenurile mixte

 

 

 

 

 

 

 

25.3

În trenurile mixte vagoanele se aranjează de către personalul operatorului de transport feroviar conform reglementărilor specifice în vigoare, respectându-se următoarele:

a) aranjarea vagoanelor de călători în trenurile mixte se face la urma trenului, în perioada în care nu se încălzesc şi după locomotivă, în perioada de încălzire, cu respectarea regulilor stabilite pentru trenurile de călători;

b) vagoanele de călători se separă prin cel puţin un vagon acoperit, gol sau încărcat cu mărfuri care nu se deplasează longitudinal, de vagoanele descoperite încărcate cu buşteni, stâlpi, şine sau alte materiale asemănătoare care se pot deplasa în sens longitudinal în timpul mersului.

Vagoanele încărcate cu mărfuri periculoase din categoria “explozibile”, “radioactive”, clor lichid, gaze lichefiate, “incendiabile” sau rău mirositoare nu se introduc în trenurile mixte.

Aranjarea vagoanelor de marfă în trenurile mixte se face în ordinea geografică a staţiilor în care se manevrează.

26.Legarea si dezlegarea vehiculelor din trenuri

Sectiunea a-6-a Legarea si dezlegarea vehiculelor din trenuri

 

 

 

26.1

Legarea şi dezlegarea locomotivei sau a automotoarelor la şi de la tren şi frână, cât şi între ele se face cu respectarea reglementărilor specifice în vigoare, de către personalul operatorului de transport feroviar.

 În toate cazurile legarea locomotivei sau a automotorului la tren se verifică de către mecanic, care răspunde de executarea corectă a acestei operaţiuni.

 

 

 

 

 

 

 

 

26.3

Legarea vagoanelor de călători între ele, precum şi legarea vagoanelor de călători cu cele de marfă trebuie să se facă numai după oprirea completă a acestora. La legarea vagoanelor din trenurile de călători, cupla în funcţiune a aparatului de tracţiune trebuie să fie strânsă cu încă 1-2 rotaţii după atingerea discurilor tampoanelor.

La legarea vagoanelor din trenurile de marfă şi mixte, cupla în funcţiune a aparatului de tracţiune trebuie să fie strânsă până la atingerea discurilor tampoanelor. Cupla rămasă liberă se pune în cârligul de repaus, iar în lipsa acestuia cupla se va scurta prin înşurubare completă, cu excepţia cuplei de la vagonul de semnal care va fi pusă în cârligul de tracţiune.

La legarea vagoanelor de călători transpuse, înzestrate cu cuplă cu şurub, de alte vehicule de cale ferată prevăzute cu astfel de cuple, se fac active ambele cuple. Această legare devine posibilă trecând laţul cuplei vehiculului în cauză printre eclisele cuplei vagonului transpus.

În toate cazurile agentul care a efectuat legarea face şi egalizarea cuplelor.

 

 

 

26.5.alin.1 si 2

Legarea şi dezlegarea vagoanelor între ele, în/din trenuri, se face de către agenţii operatorilor de transport feroviar.

Legarea şi dezlegarea vagoanelor din trenurile de călători a căror conductă generală de înaltă tensiune este alimentată în tot timpul anului precum şi din trenurile de călători încălzite electric se face de către agentul operatorului de transport feroviar numai după ce revizorul tehnic de vagoane sau în lipsa acestuia, şeful de tren, a predat cheia de la cupla electrică agentului operatorului de transport feroviar, confirmând verbal că a deconectat conducta generală de înaltă tensiune a trenului şi a întrerupt-o la locul legării/dezlegării.

Responsabil pentru legarea corectă a vagoanelor din tren este agentul operatorului de transport feroviar care face legarea.

26.5.alin.3

Se anuleaza.

26.6

Dezlegarea locomotivei de la tren se face din ordinul IDM, numai după ce garnitura a fost asigurată contra fugirii.

26.7.alin.2 si 3

Se anuleaza.

27.Echiparea si deservirea trenurilor

Sectiunea a-7-a Echiparea si deservirea trenurilor

 

 

 

27.1

Trenurile trebuie să fie echipate potrivit actelor normative şi reglementărilor specifice în vigoare cu mijloace, dispozitive sau echipamente, astfel încât să se asigure semnalizarea corectă, stingerea incendiilor şi acordarea primului ajutor medical. Locomotivele vor fi dotate cu un manometru de control pentru efectuarea probei frânelor de către agenţi autorizaţi ai operatorului de transport feroviar.

 

 

 

 

 

 

27.2

(2)Trenurile trebuie să fie deservite de către cel puţin doi agenţi, din care unul este mecanicul; al doilea agent al trenului poate fi: mecanic ajutor, şef de tren sau un alt agent, autorizat pentru a executa funcţia de şef de tren. Trenurile care pot fi deservite de cel puţin un agent - mecanicul de locomotivă sau conducătorul vehiculului feroviar - sunt:

a)      automotoarele şi ramele electrice sau diesel;

b)      UAM cu sau fără vagoane;

c)      locomotiva izolată.

Echipamentele şi/sau dispozitivele de siguranţă şi vigilenţă din dotarea vehiculelor feroviare prevăzute la lit. a), b) şi c), trebuie să îndeplinească cerinţele obligatorii impuse, să fie în stare de funcţionare şi în acţiune.

 

 

27.2.1

Operatorul de transport feroviar stabileşte numărul de agenţi care deservesc trenul, prin reglementări specifice proprii cu respectarea prevederilor de la alin. de mai sus(2), în funcţie de categoria trenului, volumul de lucru, caracteristicile secţiilor de circulaţie, necesitatea menţinerii pe loc a trenului cu frâne de mână, precum şi alte condiţii stabilite.

 

Deservirea trenurilor compuse din vagoane specializate pentru transportul şinelor şi panourilor de cale ferată, precum şi a trenurilor compuse din boghiuri speciale pentru transportul panourilor de cale ferată şi a tronsoanelor de şină se face cu respectarea prevederilor alin. (2) şi a celorlalte reglementări specifice în vigoare.

Trenurile de marfă pentru care s-au prevăzut ataşări/detaşări de vagoane în staţiile din parcurs, pot fi deservite de partidă de manevră pe secţie. În cazul în care aceste trenuri nu sunt deservite de partide de manevră pe secţie, operatorul de transport feroviar este obligat să asigure partidă de manevră în staţiile respective. 

 

 

 

27.3

Trenurile se îndrumă de regulă, fără agent la urmă.

Îndrumarea trenurilor de marfă cu agent la urmă este obligatorie în cazurile în care:

a) lungimea trenului este mai mare decât lungimea maximă admisă pe secţia de circulaţie pe care circulă trenul;

b) declivitatea secţiei de circulaţie, indiferent de sensul de circulaţie este mai mare de 21 ‰ şi trenul nu are locomotivă împingătoare legată la tren şi frână;

c) nu sunt asigurate condiţiile de deplasare la urma trenului, în timp de 12 minute, a celui de-al doilea agent al trenului în cazul opririi neprevăzute a trenului în linie curentă; porţiunile de linie pe care nu sunt asigurate aceste condiţii se stabilesc de conducerii structurii regionale a administratorului infrastructurii feroviare.

În toate cazurile când trenurile circulă cu agent la urmă, vagonul de semnal trebuie să fie înzestrat obligatoriu cu gheretă de frână, iar agentul va fi dotat cu radiotelefon.

 

 

 

 

27.4

Dacă şeful de tren devine inapt pentru serviciu în timpul parcursului, atribuţiile sale sunt preluate de:

a) un alt agent stabilit de către operatorul de transport feroviar, la îndrumarea din staţia de domiciliu;

b) mecanicul trenului - în cazul trenurilor deservite numai de mecanic şi şef de tren - până la prima staţie din parcurs, în care acesta opreşte trenul chiar dacă nu are oprire, aducând cazul la cunoştinţa IDM; acesta avizează operatorul de circulaţie în vederea înştiinţării operatorului de transport feroviar interesat, pentru remedierea neajunsului.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.4.1

(1) În cazul opririi neprevăzute în linie curentă a trenului care circulă cu locomotivă cu conducere simplificată - fără mecanic ajutor - iar şeful de tren, respectiv agentul autorizat să execute funcţia de şef de tren nu poate lua legătura cu mecanicul şi nu percepe nici semnalul “Atenţie” dat cu fluierul locomotivei, acesta se prezintă din proprie iniţiativă la locomotivă şi în cazul în care constată că mecanicul şi-a pierdut capacitatea de conducere a trenului, ia următoarele măsuri:

a)      duce mânerul robinetului mecanic în poziţie de frânare rapidă, duce controlerul în poziţia „O” şi acţionează frâna directă;

b)      strânge frâna de mână a locomotivei şi asigură menţinerea pe loc a trenului cu frânele de mână;

c)      opreşte motorul diesel, respectiv scoate de sub tensiune locomotiva electrică;

d)      dă semnalul „Pericol” cu fluierul locomotivei concomitent cu avizarea celei mai apropiate staţii, prin orice mijloace.

(2) Şeful de tren trebuie să fie instruit şi autorizat în acest scop, iar în cabina de conducere a locomotivei trebuie să fie afişate instrucţiuni pentru executarea operaţiilor prevăzute la alin. (1).

(3) Condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească locomotiva în cazul conducerii simplificate a acesteia sunt prevăzute în reglementările specifice în vigoare.

 

 

 

 

 

 

27.5

Frânele de mână necesare asigurării menţinerii trenului pe loc se stabilesc de către IDM la îndrumarea trenului, prin nota de repartizare a frânelor de mână pentru menţinerea pe loc şi se repartizează de către:

a) mecanic, pentru mecanicul ajutor şi alţi agenţi ai trenului, dacă aceştia există;

b) şeful de tren dacă există,  pentru agenţii din partida de tren /de manevră.

 În cazul în care frânele de mână nu sunt suficiente pentru asigurarea menţinerii pe loc a trenului în linie curentă, operatorul de transport feroviar asigură deservirea trenului cu un număr suficient de agenţi precum şi echiparea trenului cu numărul necesar de saboţi de mână, pentru menţinerea pe loc a trenului conform reglementărilor specifice în vigoare.

27.6

Locul şefului de tren în timpul parcursului, la trenurile de călători şi mixte, este în oricare vagon din garnitura de călători a trenului.

 

 

 

27.7 ; 27.7.1

În timpul parcursului, agenţii din partida de manevră a trenului care manevrează pe secţie au locul stabilit de regulă, în vagonul de serviciu. În cazul în care nu se asigură vagon de serviciu, operatorul de transport feroviar poate dispune ca partida de manevră să aibă locul stabilit în cabina locomotivei, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

La trenurile frânate mixt, agenţii ocupă vagoanele cu frânele de mână repartizate de către şeful de tren sau mecanic, după caz.

 

 

27.8

La plecarea trenului din staţie personalul care deserveşte trenul este obligat să urmărească ieşirea trenului peste macazuri şi să observe dacă nu se dau semnale de oprire.

În cazul în care după darea semnalului de pornire a trenului se impune oprirea, personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei va lua toate măsurile necesare pentru oprirea trenului.

 

 

 

 

 

 

 

 

27.9

La trecerea trenurilor de marfă, prin staţii, şeful de tren trebuie să fie prezent la uşa vagonului de serviciu sau la fereastra cabinei locomotivei, iar agentul de la urma trenului - în cazul trenurilor prevăzute să fie deservite astfel - trebuie să fie prezent pe platforma gheretei de frână de la vagonul de semnal, având ziua steguleţul galben desfăşurat, iar noaptea lanterna cu lumină albă îndreptată către IDM.

Lipsa de la post a agentului de la urma trenului sau a personalului de tren care deserveşte trenul format din boghiuri speciale pentru transportul panourilor şi a tronsoanelor de şină, se avizează de către IDM, operatorului de circulaţie care dispune oprirea trenului în prima staţie, unde se stabileşte cauza lipsei acestor agenţi.

În cazul în care agenţii lipsesc de la post - cu excepţia trenurilor formate din boghiuri speciale pentru transportul panourilor de cale ferată şi a tronsoanelor de şină - trenul poate fi expediat în continuare numai cu aprobarea operatorului de circulaţie şi cu respectarea condiţiilor de circulaţie a trenurilor de marfă fără agent la urmă.

 

 

 

 

 

 

27.10

Semnalizarea trenurilor, funcţionarea corectă a elementelor constructive de semnalizare ale vehiculelor din compunerea acestora, aplicarea şi ridicarea mijloacelor de semnalizare la şi de la tren, precum şi iluminarea şi stingerea acestora, se asigură de către agenţii operatorului de transport feroviar stabiliţi în reglementările specifice în vigoare, completate după caz, cu reglementări specifice proprii operatorului de transport feroviar.

Locomotivele izolate precum şi alte vehicule feroviare cu motor se semnalizează de către mecanicul ajutor sau de către mecanic în cazul deservirii locomotivelor numai de către mecanic.

Personalul care asigură semnalizarea trenului precum şi ridicarea mijloacelor de semnalizare de la tren poartă răspunderea executării corecte a acestor operaţii. Terminarea acestor operaţii se comunică IDM prin mijloacele TC.

28.Predarea si primirea vagoanelor

Se anuleaza.

Niciun comentariu: