Permis de lucru pentru societatile comerciale din Romania

Permis de lucru - Partea A                                  Nr. înreg: ………………….

Tip de permis cerut (încercuiţi lucrările de efectuat şi tăiaţi-le pe cele care nu sunt cerute):

FOC DESCHIS / SPAŢII INGUSTE / EXCAVAŢII / DEMOLĂRI-ZIDIRI / ELECTRICE / ALTELE

Se cere procedură de lucru elaborată înainte de eliberarea permisului?                      Da           o            Nu este necesar     o                          

 

1.       Lucrarea

Societatea/Unitatea: .............................................................................................................................................

Activităţile planificate: ............................................................................................................

Permisul este valabil de la: ................................................ orele/data         Până la: ................................................ orele/data

Au fost consultate toate serviciile implicate?                                                                 Da           o            Nu este necesar     o

_______________________________________________________________________________________________________

2.     Pericole potenţiale

                                                Da           Nu                                                           Da           Nu                                                           Da           Nu

Spaţii înguste                        o            o            Temperaturi diferite             o            o            Căi rutiere                              o            o

Atmosferă fără Oxigen        o            o            Foc deschis                           o            o            Căi ferate                               o            o

Oxigen în concentr. mărită  o            o            Vehicol & ET în mişcare      o            o            Lucrări ale Contractorilor    o            o

Substanţe corozive/toxice  o            o            Circuite electrice active       o            o            Zgomot                                  o            o
Lichide inflamabile
              
o            o            Lucrări la conducte              o            o            Lucrări pe acoperiş fragil    o            o
Lucrări la ET sub presiune
 
o            o            Lucrări la înălţime o            o            Lucrări în subteran               o            o
Altele (descrieţi) .................................................................................................................................................................................

______________________________________________________________________________________________________

3.     Măsuri de siguranţă

                                                Da           Da                                                           Da           Da                                                           Da           Da

Desecare                                o            o            Înlocuirea mat. periculos     o            o            Supraveghetor permanent  o            o

Depresurizare                        o            o            Ventilare cu aer curat           o            o            Protecţie la cădere                o            o           

Izolare fizică                          o            o            Determin. concentraţie:     o            o            Instructaj special                 o            o

Izolare circuitului electric    o            o                  Oxigen.    ________%  o            o            Eliminarea surselor de foc   o            o

Marcaje avertizare                o            o                  Gaze inflamab. ____%   o            o            Furtun PSI sub presiune     o            o
Spălare cu apă/solvent
       
o            o                  Gaze toxice. ______%   o            o            Ecran/perdea antifoc           o            o
Spălare cu abur
                    
o            o                  Alte. ____________% o            o            Stropirea cu apă a zonei      o            o
Purjare cu gas inert
             
o            o            Marcarea zonei cu pericol   o            o            Avertizare audio-vizuală     o            o
Răcire la temp. ambiantă
    
o            o            Instrucţiuni siguranţă          o            o            Curăţare de mat. inflamab.  o            o
Exctinctoare de tipul: …………….....................................................................................................................................................
Altele (descrieţi) ................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

______________________________________________________________________________________________________

4.     Echipament individual de protecţie – Cerinţe legale:

………………………………………………………….……………………………………………..…………………………….

______________________________________________________________________________________________________

5.     Autorizarea lucrării

Responsabilităţile descrise în Manualul SSMM au fost stabilite şi confirm că lucrările menţionate mai sus pot fi desfăşurate în siguranţă. De asemenea am luat în considerare şi alte permise de lucru emise în locaţia aceasta. Prin întocmirea acestui Permis de lucru comfirm că cerinţele descrise în partea B a acestuia au fost prezentate şi implementate astfel încât lucrările, pericolele potenţiale cât şi măsurile de siguranţă au fost explicate şi înţelese complet.

 

 

Nume/Semnătura aplicantului:………………....................................................... Company:…..................................................

                (Confirm exactitatea datelor)

 

Aprobat de Coordonator SSM (Nume şi semnătura persoanei autorizate): ………..........................................................................

 

 

Aprobat de Client (Nume şi semnătura persoanei autorizate): ……………......................................................................

 

Notă: Anexe cum ar fi planuri de lucrări temporare, planul căi acces, plan logistica(manipulări, ridicări, amplasament IR) etc vor fi ataşate acestui permis pentru aprobare în funţie de cerinţe.

 

Predat la ............../.....................(ora/data) De catre ...............................................................(nume/semnatura coord. lucrare)


 

Permis de lucru - Partea B.

 

Această parte B prezintă Cerinţele generale de siguranţă care trebuie îndeplinite înainte de momentul în care se cere eliberarea acestui permis de lucru.

Aplicantul şi Aprobanţii trebuie să facă referinţă la cerinţele generale de siguranţă de mai jos şi să confirme că acestea sunt repectate. Acestea nu exonerează părţile de la obligaţia de a verifica şi proteja împotriva riscurilor specifice asociate naturii şi metodelor de realizare a lucrărilor planificate.

 

Se iau in considerare şi procedurile aplicabile din Manualul Securităţii-Sănătăţii Muncii şi Mediului (SSMM).

 

A.        Generalităţi

·         Dacă apar situaţii neplanificate sau dificile – opriţi lucrul şi anunţaţi persoanele responsabile.

·         Închideţi robineţii care pot curge sau se pot deschide neintenţionat; separaţi echipamentul electric care poate fi actionat pe poziţia cuplat. Izolarea, panotizarea şi incuierea acestora poate preveni cuplarea accidentală.

 

B.        Lucrul în spaţii înguste (rezervoare, barje, silozuri, pivniţe, colectoare de slam etc)

·         Se va asigura spaţiul minim necesar pentru ca lucrătorii să stea în picioare când lucrează în rezervor sau spaţii similare.

·         Atmosfera va fi monitorizată pe toată durata lucrării, începand cu determinările dinaintea pătrunderii lucrătorilor.

·         Lucrătorii din interior vor fi asiguraţi cu centuri şi cordele de siguranţă pentru evacurare rapidă de către supraveghetori.

 

C.        Lucrări calde (suduri, tăieri oxiacetilenice, ascuţiri, sablări etc)

·         Zonele clasificate ca atmosfere cu risc de explozie impun atenţie deosebită şi un permis de lucru cu foc deschis (PSI).

·         Lucrări calde efectuate în interiorul echipamentelor de tip butoi, rezervor, conducte sau sub presiune impun măsuri speciale de atenţie şi prevenire.

·         Se vor verifica zilnic furtunele, regulatoarele, arzătoarele, opritoarele de flacără; amplasaţi buteliile cu oxigen la cel puţin 3 metri de cele cu acetilenă.

·         Locul de muncă va fi dotat permanent cu exctinctoare. La suduri se îngrădeşte locul cu panouri de protecţie a vederii.

 

D.        Lucrări reci (la înălţime/deasupra ape, pe schele, reparaţii ET, înlocuiri vane, vopsiri, construcii clădiri, demolări, radiografii RX, folosirea ET speciale pentru siguranţă etc)

·         Lucrările în aceste spaţii clasificate periculoase impune supravegherea permanentă de către o persoană competentă.

·         Tot ET utilizat va fi certificat; zgomotul, praful şi vibraţiile vor fi monitorizate, se vor instala panouri de avertizare şi marcare a pericolelor.

·         Schelele vor fi verificate atent înainte de prima utilizare iar stabilitatea solului va fi evaluată atent.

 

E.         Excavaţii (toate lucrările)

·         Se vor analiza toate planurile de detaliu ale reţelelor subterane (îngropate). Reţelele din plastic – nu sunt detectabile.

·         Evaluaţi starea terenului şi cercetaţi posubilele riscuri de inundaţii. Monitorizaţi eventualele emanaţii de gaze.

·         Trataţi cu atenţie sporită solul contaminat.

·         Tot ET utilizat va fi certificat; zgomotul, praful şi vibraţiile vor fi monitorizate, se vor instala panouri de avertizare şi marcare a pericolelor (împrejmuiţi zona excavaţiei).

·         Nu depozitaţi materialele Ensure materials and plant are not stored too close to edge of excavations.

 

F.         Lucrări de intervenţie la instalaţii electrice/energetice (instalaţii noi, reparaţii şi reaplasări)

·         Se va verifica certificatele disponibile.

·         Se vor desfăşura lucrări de mentenanţă, curăţire, verificare şi testare periodică a ET folosite.

·         Se va acorda atenţie deosebită pericolului de electrocutare în medii umede.

 

 

Niciun comentariu: