Programe Office - mic glosar

A
abstract – rezumat al unui document. Prin comanda Tools – AutoSummarize, crearea unui rezumat este asistatã de cãtre sistem. Se pot obtine si liste de cuvinte cheie (keywords) care ajutã la regãsirea si identificarea documentelor (vezi File – Properties – Summary).
add-in – program suplimentar care extinde posibilitãtile unei aplicatii. Asemenea programe pot fi furnizate de creatorul principal al unei aplicatii sau de producãtori independenti. Pentru aplicatiile din Microsoft Office se controleazã prin comenzi ca Templates and Add-Ins (Word) sau Add-Ins (Excel).
B
baseline – linia de bazã ipoteticã pe care se aliniazã caracterele dintr-o linie de text.
background – fundal. În anumite situatii, reprezintã culoarea foii de hârtie si se diferentiazã de foreground, care reprezintã culoarea cu care se deseneazã (scrie).
Bookmark – semn de carte, punct de referintã. Pentru navigarea în documente mai lungi se pot defini asemenea puncte de referintã în locurile importante. În Word se definesc prin Insert – Bookmark.
Bullet – punct de listã. Semn grafic prin care se introduc elemente ale unei liste nenumerotate.
C
Callout – baloane adãugate unei imagini si continând texte explicative (precum cele utilizate frecvent în caricaturi).
Caption – legendã. Texte explicative atasate figurilor, graficelor, ilustratiilor. Pot fi gestionate în mod automat (text, numerotare).
Case – capitalizarea literelor: uppercase = litere mari, lowercase = litere mici.
Cell – celulã într-un tabel. Elementul de bazã al unei foi de calcul.
Chart – diagramã, grafic. Prin inserarea unor diagrame adecvate, creste viteza de transmitere si de asimilare a informatiilor numerice.
Checkbox – boxã de control. Reprezentat grafic printr-un mic pãtrat, permite selectarea unei optiuni prin marcarea pãtratului √.
Clip art – bibliotecã de imagini.
Clipboard – mecanism prin care se pot copia informatii între dicerse aplicatii.
Contact – întâlnire. Liste de întâlniri contin informatii de tipul: nume, adresã etc. Listele pot fi gestionate automat prin aplicatia Outlook.
Cropping – ajustare. Tãierea pãrtilor marginale inutile dintr-o fotografir (imagine).
Cross-reference – referintã încrucisatã. Trimiteri, de diferite tipuri, la informatii asociate locului curent din document.
Customizing – personalizarea unei aplicatii. Modificarea configuratiei afisate, selectarea comenzilor frecvente, automatizarea actiunilor proprii. Croirea aspectului unei aplicatii dupã necesitãtile utilizatorului (aplicatia rãmâne însã completã, se schimbã doar afisarea sau se simplificã modul de acces).
Cutting and pasting – tãiere si alipire. Operatie prin care o portiune de document este tãiat (cut) dintr-un loc si lipit (paste) în alt loc, cu rearanjarea automatã a documentului.
D
Drag-and-drop – trage si lasã. Tehnicã prin care obiecte (portiuni de text) sunt agãtate cu mouse-ul, trase si lãsate în alt loc din document.
Drawing objects – obiecte desenate. Orice element grafic adãugat unui document prin intermediul programelor utilitare dedicate desenãrii.
DDE, dynamic data exchange – tehnicã prin care se pot schimba informatii între aplicatii diferite, în mod dinamic (modificarea informatiilor într-o aplicatie produce reflectarea automatã a modificãrilor în aplicatiile legate).
Drop cap – letrinã. Literã care ocupã un spatiu vertical mai mare la începutul unui paragraf.
E
Em dash, em space – cratimã sau spatiu de lungime egalã cât caracterul m.
En dash – cratimã de lungime egalã cu caracterul n.
Embedded objects – obiecte "înrãdãcinate", scufundate, într-un document. Plasarea unui astfel de obiect (grafic, imagine etc.) este controlatã, în general, de Insert – Objects. Modificarea unui obiect scufundat este limitatã în aplicatia gazdã si completã doar în aplicatia care a creat obiectul.
Export, exporting data – operatiune prin care datele create într-o aplicatie (cu un format specific) sunt convertite în fisiere structurate potrivit cerintelor altor aplicatii.
F
Field – câmp. Zonã din document, gestionatã automat, care contine informatii de tipuri predefinite: numãrul paginii, ecuatie, numele autorului, formule de calcul etc.
Fills – fonduri. Fundaluri create prin inserarea unor elemente grafice.
Filter – filtru, filtrare. Tehnici prin care se selecteazã informatii dintr-o listã sau se modificã imagini, în sensul uzual din prelucrarea fotografiilor.
Flip – repozitionarea textelor sau graficii prin rotire cu 180 de grade.
Form – formular. Documente care contin zone (câmpuri) ce urmeazã a fi completate ulterior. Procesarea formularelor poate fi automatizatã în Microsoft Office.
Frame – cadru. O zonã, cu chenar sau nu, care permite plasarea de text si graficã în mod independent de portiunile adiacente din document.
G
Gridlines – linii de caroiaj. Sunt vizibile, la cerere, în document, pentru pozitionarea exactã în paginã. Tipãrirea lor este optionalã.
Grouping – grupare. Operatiune prin care elemente separate de desen sunt grupate pentru a fi plasate sau modificate în mod unitar.
Gutter – spatiu suplimentar la marginea foii de hârtie, utilizat, de obicei, pentru legarea foilor tipãrite.
H
Headers and footers – anteturi si picioare (subsoluri) de paginã. Un antet definit o datã apare pe toate paginile unei sectiuni, analog pentru picioarele de paginã. Servesc pentru plasarea de informatii precum numãrul paginii, titlul lucrãrii, autorul etc.
Hidden text – text ascuns. Se utilizeazã de cãtre sistemul de calcul pentru a pãstra informatii de editare/formatare, sau de cãtre utilizator. Tipãrirea unui text ascuns este optionalã.
HTML – limbaj de marcare pentru definirea documentelor vizibile, prin Internet, în paginile Web. Documentele Office pot fi salvate în format HTML, ceea ce permite postarea lor în pagini Web.
Hyperlink – legãturã de hipertext. Trimitere cãtre un document (în sensul cel mai general acceptat) aflat, sau nu, pe calculatorul propriu. Este utilizatã cel mai des pentru a defini salturi între documentele HTML.
Hue – caracteristicile distinctive ale culorilor (identificate prin denumiri), diferite de caracteristicile de strãlucire, sau saturatie.
I
Import, Importing data – tehnicã prin care se acceseazã informatii create în alte aplicatii. Operatiunea de import a datelor presupune o convertire, la formatul de fisier propriu aplicatiei curente, a formatelor fisierelor.
Indentation – spatierea paragrafelor, pe orizontalã, între marginile foii de hârtie. Primul rând poate fi spatiat (indentat) diferit fatã de restul paragrafului.
K
Kerning – spatierea selectivã a caracterelor. Anumite perechi de caractere pot fi apropiate mai mult (de exemplu W si o) pentru a crea un aspect mai compact al textului.
Keyboard shortcuts – taste directe. Combinatii de taste (de exemplu CTRL+A) care permit accesul direct la anumite comenzi (accesate de obicei prin deschideri succesive de meniuri si cutii de dialog).
L
Layer – strat. Un document poate sã fie organizat în straturi, care se pot misca liber unul peste altul. De exemplu, un document Word are un strat de text si un strat de desen. În ultimul strat se plaseazã imagini, care pot fi miscate pe deasupra textului.
Linking – legare. Tehnicã prin care nu se realizeazã inserarea, importul unor date în documentul curent, ci se stabileste doar legãturã cãtre datele referite. Tehnica este utilizatã împreunã cu tehnica de înrãdãcinare (embedding).
Layout – aranjare, plan. Prin ~ se întelege modul general de organizare a unui document (obiect). Pentru Word, în planul general se include modul de dispunere a anteturilor si subsolurilor de paginã, organizarea sectiunilor etc.
Lists – liste. Enumerãri de elemente, în paragrafe succesive. Listele pot fi numerotate (numbered lists) sau nenumerotate, cu buline (bulletted lists).
Logo – emblemã. Contine text si graficã identificând, uzual, o firmã. În Word, poate fi reutilizatã, o datã construitã, prin intermediul comenzii Insert – AutoText.
M
Margins – margini. Este spatiul liber dintre textul documentului si marginile fizice ale foii de hârtie. Suprafata ocupatã efectiv de document este suprafata activã (live area). Marginile sunt specifice unei sectiuni.
Macro – O succesiune de operatiuni efectuate asupra documentului si care are un nume distinctiv. Permite repetarea succesiunii de operatiuni la simplul apel al numelui. Denumirea vine de la macroinstructiune, gestionarea macrourilor este prin comanda Tools – Macro.
Master document – document principal (în Word) prin care se pot unifica documente create de autori diferiti în timp sau spatiu. În PowerPoint, prin master se identificã sablonul de formare a entitãtilor specifice.
Merge – unificare, fuziune. Operatiune prin care se realizeazã contopirea a douã documente, celule, document si date etc.
N
Nonprinting characters – caractere netipãribile prin care aplicatiile memoreazã informatii privind formatarea textului.
O
Object – obiect. Denumire prin care se referã o entitate, produsã eventual în altã aplicatie, care poate fi inseratã si pozitionatã în documentul curent, cu trimitere directã la tehnica programãrii orientate pe obiecte. Toate entitãtile uzuale din Office (paragrafe, celule, tabele, imagini, sectiuni etc.) corespund unor obiecte care pot fi procesate programatic.
ODBC – Open Database Connectivity. O metodã standard de partajare a datelor între baze de date si aplicatii. Interogarea bazelor de date are loc prin SQL (Structured Query Language) Aplicatiile din Microsoft Office dispun de un set de interfete (drivere) pentru accesarea celor mai uzuale formate de baze de date (dBase, FoxPro, Paradox etc.). Foarte multe aplicatii, produse de independenti, sunt însotite de uneltele necesare accesului la formatele proprii de date.
OLE – Object Linking and Embedding. Tehnicã prin care obiecte produse de aplicatii diverse pot fi inserate într-un document.
Option button – buton de optiune. Reprezentat printr-un cerc, permite selectarea unui atribut. Diferenta fatã de o boxã de control este aceea cã un grup de butoane de optiune pot actiona ca butoane radio: un singur buton din grup poate fi activ la un moment dat (actionarea altui buton deselecteazã pe celelalte).
Organization chart – diagramã organizationalã, produsã de un program utilitar dedicat si inserabilã într-un document Word ca un obiect.
P
Palette – paletã. Un numãr limitate de culori, unitare, permitând totusi o varietate suficientã de culori.
Pica – unitate de mãsurã în tehnoredactare. 1 inch = 6 pica, 1 pica = 12 puncte.
Point – punct tipografic. 1 inch = 72 p.
Portable document – un document care poate fi vizualizat/tipãrit aproximativ la fel pe orice calculator sau imprimantã.
Posterisation – tehnicã de procesare a imaginilor în care sunt eliminate tonurile luminoase si medii de gri.
Proportionally spaced – spatiere proportionalã. Atribut al fonturilor proiectate astfel încât fiecare caracter ocupã o zonã proportionalã cu dimensiunea caracterului (m ocupã o zonã mai mare decât i). Fonturile care nu au aces atribut sunt monospaced.
Protecting documents – protejarea documentelor. Aceasta se poate realiza, în Office, prin stabilirea unor parole necesare la deschiderea sau/si modificarea documentelor.
R
Read-only access – acees doar pentru citire. Un document read-only nu poate fi modificat.
Routing documents – transmiterea (rutarea) documentelor în retea, de regulã drept atasãri la un mesaj e-mail.
S
Saturation – saturatie. Mãsura intensitãtii unei culori.
Shapes – forme desenate. Create drept obiecte grafice, pot fi remodelate, pot sã continã text.
Sharing information – capacitatea de a accesa/procesa informatii simultan cu alti utilizatori.
Solarization – efect creat pe o imagine prin convertirea unei pãrti în negativul ei.
Style – totalitatea atributelor unui obiect. Un stil poate fi denumit si aplicat astfel unui obiect din aceeasi clasã.
T
Template – sablon. Un document care constituie modelul dupã care se creeazã un nou document. Poate contine texte globale, imagini, formate, macrouri etc.
Text box – o zonã, cu chenar sau nu, în care se poate înscrie si formata text în mod independent fatã de textul înconjurãtor. Similar unui frame, este definit ca un obiect desenat.
W
Watermark – filigran. Text sau/si graficã plasate în fundalul fiecãrei pagini.
Wizard – vrãjitor. Programe auxiliare care conduc utilizatorul, prin rãspunsuri la întrebãri, în realizarea unei sarcini. Multe activitãti, de la deschiderea unor documente sau de la formatarea automatã, sunt conduse în Microsoft Office prin wizarduri specifice.
Z
Zoom – mãrire/micsorare la scarã. Utilã la pozitionare precisã a unor elemente sau la o vizualizare mai clarã

Niciun comentariu: