Completarea Scrisorilor de Trasura CIM in TRAFICUL SMGS - CIM

La transcrierea datelor din scrisoarea de trãsurã SMGS în scrisoarea de trãsurã CIM, statiile CFR de frontierã de intrare în România (statii CFR de reexpediere) vor respecta prevederile din Ghidul scrisorii de trãsurã CIM (GLV – CIM) si, în plus, vor tine cont de urmãtoarele :

1. În cãsuta 1 „Expeditor (nume, adresã)” se înscrie „seful statiei”, acesta fiind seful de statie marfã al statiei CFR de frontierã de intrare în tarã (statia de reexpediere).

2. În cãsuta 4 „Destinatar (nume, adresã)” se vor înscrie datele referitoare la destinatarul final, care se vor prelua din rubrica 4 “Mentiuni speciale ale predãtorului” a scrisorii de trãsurã SMGS.

3. În cãsuta 5 a scrisorii de trãsurã CIM se va înscrie codul destinatarului final dacã acesta este înscris de predãtor în rubrica 4 a scrisorii de trãsurã SMGS.

4. În cãsuta 7 „Declaratii ale expeditorului” a scrisorii de trãsurã CIM, utilizând codul 16 „Alte declaratii” se va înscrie :

· numele predãtorului initial si adresa sa postalã asa cum sunt mentionate în rubrica 1 a scrisorii de trãsurã SMGS,

· mentiunile predãtorului initial preluate din rubrica 4 a scrisorii de trãsurã SMGS necesare continuãrii transportului pânã la statia de destinatie finalã,

· alte date prevãzute în GLV-CIM pentru completarea cãsutei 7, care se vor prelua din rubricile 17, 18, 19 si 22 ale scrisorii de trãsurã SMGS,

· mentiunea „Reexpediat la statia … (statia de destinatie finalã)”,

· mentiunea „Transbordat în statia …”, atunci când este cazul.

5. În cãsuta 13 „Conditii comerciale” a scrisorii de trãsurã CIM, se va înscrie :

· utilizând codul 5 - codul plãtitorului de tarife centralizate pe parcurs CFR (dacã existã).

· utilizând codul 1 - itinerariul ;

· utilizând codul 3 - transportatorii însãrcinati cu efectuarea transportului.

6. În cãsuta 9 „Anexe” a scrisorii de trãsurã CIM utilizând lista codurilor UN/EDIFACT 1001 si cu toate literele (denumirea anexelor) se vor înscrie documentele anexate de expeditor la scrisoarea de trãsurã SMGS si mentionate în rubrica 23 „Documente anexate de predãtor” a scrisorii de trãsurã SMGS.

7. În cãsuta 10 “Locul de livrare” se va înscrie denumirea statiei de destinatie finalã si tara, date care se preiau din rubrica 8 „Calea feratã si statia de destinatie” a scrisorii de trãsurã SMGS.

8. În cãsuta 15 “Informatii pentru destinatar” se vor înscrie mentiunile fãcute la rubrica 6 „Mentiuni neobligatorii pentru calea feratã” a scrisorii de trãsurã SMGS (dacã acestea existã).

9. În cãsuta 16 „Luare în primire” se înscriu statia de reexpediere si data luãrii în primire, care reprezintã data semnãrii borderoului de transmitere a vagoanelor de pe cale largã.

10. În cãsuta 18 „Nr. vagon” se va înscrie numãrul vagonului CSI preluat din rubrica 27 „Vagon” a scrisorii de trãsurã SMGS, precum si numerele vagoanelor CFR Marfã în care s-a transbordat marfa (când este cazul) si cantitatea de marfã încãrcatã în fiecare vagon CFR Marfã. Exemplu de completare :

xx –xx-xxxx-xxx-x - N = 34.000 kg

yy –yy-yyyy-yyy-y - N = 28.000 kg

______________________________________________________________________________________

zz –zz-zzz-z - N = 62.000 kg

11. În cãsuta 20 “Plata tarifelor” se va înscrie în câmpurile afectate Incoterms mentiunea „EXW”, ceea ce semnificã plata tuturor tarifelor de cãtre destinatarul final.

12. În cãsuta 21 “Denumirea mãrfii” se vor înscrie datele prevãzute în GLV-CIM, care se vor prelua din rubricile 9 „Semne, mãrci, numere”, 10 „Felul ambalajului”, 11 „Denumirea mãrfii, codul mãrfii” 12 „Câtimea coletelor” ale scrisorii de trãsurã SMGS. Pentru mãrfurile periculoase se înscriu numãrul tabelei si numãrul curent conform Anexei 2 SMGS, asa cum sunt mentionate în acestea.

De asemenea se va înscrie câtimea si numãrul sigiliilor aplicate si înscrise de expeditor, date care se preiau din rubrica 45 „Sigilii” a scrisorii de trãsurã SMGS.

13. În cãsuta 24 “Codul NHM” se va înscrie codul mãrfii, care se va prelua din rubrica 11 a scrisorii de trãsurã SMGS.

14. În cãsuta 25 „Masa” se va înscrie :

· masa mãrfii stabilitã de expeditorul initial, care se preia din rubrica 13 „Masa (în kg) stabilitã de predãtor” a scrisorii de trãsurã SMGS, atunci când nu este completatã rubrica 32 „Masa (în kg) stabilitã de calea feratã” a scrisorii de trãsurã SMGS sau

· masa stabilitã de întreprinderea feroviarã de la statia de expediere initialã si înscrisã în rubrica 32 a scrisorii de trãsurã SMGS, atunci când aceastã rubricã este completatã.

15. În cãsuta 48 “Verificare” se va înscrie masa stabilitã de CFR Marfã atunci când cantitatea de marfã ca urmare a transbordãrii sau a unei verificãri nu corespunde cu masa expeditiei luate în primire cu scrisoare de trãsurã SMGS în statia de reexpediere.

16. În cãsuta 50 “Itinerarii” se vor înscrie statiile de frontierã de trecere si codurile lor pentru parcursul rãmas de efectuat, asa cum sunt ele mentionate în rubrica numãrul 7 „Statiile de frontierã de trecere” a scrisorii de trãsurã SMGS.

17. În cãsuta 55 „Prelungirea termenului de livrare”, utilizând codul 9 „Alte cauze” se va înscrie perioada de la luarea în primire a expeditiei de pe cale largã pânã la expedierea acesteia cu scrisoare de trãsurã CIM.

18. În cãsuta 56 se va aplica stampila „Luat în primire (anul, luna, ziua, ora)”, datele de pe stampilã vor coincide cu cele înscrise în cãsuta 16.

19. În cãsuta 58 a) „Transportator contractual” se va aplica stampila cu codul statiei de frontierã (fãrã datã) care efectueazã reexpedierea transportului.

20. În cãsuta 62 “Identificatorul expeditiei” se vor înscrie datele referitoare la expeditia care se reexpediazã din statia de frontierã CFR, prevãzute în GLV-CIM Datele sunt cele corespunzãtoare de pe eticheta rosie.

21. Pe manseta scrisorii de trãsurã CIM se va înscrie numerele vagoanelor de sigurantã si locul unde s-a efectuat transpunerea.

Niciun comentariu: