Statutul personalului didactic

Aprobat prin Legea nr. 18 din 12 iulie 1997
SECTIUNEA a 2-a
Conditiile pentru ocuparea functiilor didactice si didactice auxiliare

Art. 7. - (1) Pentru ocuparea functiilor didactice trebuie indeplinite urmatoarele conditii de studii :

  1. pentru functia de profesor in invatamantul gimnazial si in invatamantul profesional - absolvirea, cu examen de licenta ori examen de absolvire, a unei institutii de invatamant superior sau a unui colegiu pedagogic de profilul postului sau absolvirea cu diploma a cursurilor postuniversitare cu durata de cel putin un an si jumatate, aprobate in acest scop de Ministerul Invatamantului - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, in profilul postului, precum si indeplinirea conditiei cerute de art. 68 din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata.
  2. pentru functia de profesor in invatamantul liceal si postliceal - absolvirea, cu examen de licenta a unei institutii de invatamant superior de lunga durata sau echivalenta acesteia, in profilul postului, sau absolvirea cu diploma a cursurilor postuniversitare cu durata de cel putin un an si jumatate, aprobate in acest scop de Ministerul Invatamantului - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, in profilul postului, precum si indeplinirea conditiei cerute de art. 68 din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata.

Precizari transmise de catre Parlamentul Romaniei, Camera Deputatilor, Comisia pentru Invatamant, Stiinta, Tineret si Sport prin adresa nr.176/XVIII/9/19.03.2001.

II.Metodologia de incadrare a personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2001-2002 ca urmare a aplicarii Planului cadru de invatamant aprobata prin OM nr.5360/15.12.2000.
"Pentru catedrele de Informatica,Tehnologia Informatiei si Informatica-Tehnologii asistate de calculator pot fi incadrati absolventi ai invatamantului superior de lunga durata cu una dintre specializarile de informatica, (Informatica, Matematica-informatica, Informatica-economica si Calculatoare). Pentru disciplina Informatica- Tehnologii asistate de calculator din cadrul profilului servicii, pot fi incadrati numai absolventii cu specilizarile Informatica-economica, Contabilitate si informatica de gestiune. Absolventii cursurilor postuniversitare de specializare beneficiaza de aceleasi drepturi ca cele mentionate anterior.Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevederilor din art.68 din Legea nr.84/1995, republicata sau sa aiba definitivatul in invatamant."

Devine

"Disciplina Informatica poate fi predata de absolventi ai invatamantului superior de profil si anume: informatica, matematica-informatica, automatica si calculatoare, cibernetica sau absolventi ai cursurilor postuniversitare de informatica si tehnologia informatiei. Disciplina Tehnologia informatiei poate fi predata de absolventii facultatilor mai sus amintite la care se adauga absolventii facultatilor de: Informatica tehnologica, Contabilitate si informatica de gestiune sau absolventi ai cursurilor postuniversitare de informatica si tehnologia informatiei. Disciplina "Informatica Tehnologia asistata de calculator poate fi predata de absolventii fcultatilor mentionate la punctul anterior."

Legea invatamantului

Modificata si completata, publicata in Monitorul oficial al Romaniei, anul XI - Nr. 606, Partea I din 10 decembrie 1999

Art. 61. - (1) Programele de formare continua a personalului didactic se incheie prin colocviu sau prin alte forme specifice de evaluare, potrivit legii.

(2) Institutiile de invatamant superior acreditate pot organiza si desfasura programe de conversie profesionala, la nivel universitar si postuniversitar, cu durata de cel putin un an si jumatate. Programele sunt aprobate de Ministerul Educatiei Nationale si se finalizeaza cu examen de absolvire. Promovarea examenului de absolvire confera dreptul la obtinerea unei diplome si dreptul de a profesa in noua specializare. Aceste activitati se pot organiza in formele de invatamant prevazute de lege.

Art. 68. - (1) Studentii si absolventii care opteaza pentru profesiunea didactica au obligatia sa absolve cursurile organizate de Departamentul pentru pregatirea personalului didactic.

(2) Departamentele pentru pregatirea personalului didactic functioneaza in institutiile de invatamant superior, pe baza de reegulament, si au planuri de invatamant distincte, aprobate de senatul universitatii.

(3) Pregatirea studentilor, prevazuta la alin. (1) si (2) se realizeaza in regimul activitatilor didactice optionale. Planurile de invatamant ale departamentului sunt integrate in planurile de invatamant ale facultatilor de profil.

(4) Absolventilor Departamentului pentru pregatirea personalului didactic li se elibereaza certificate de absolvire, pe baza carora sunt abilitati sa functioneze in calitate de cadre didactice.

(5) Absolventii invatamantului universitar pot profesa in invatamant numai daca au obtinut certificatul de absolvire mentionat la alin. (4) sau daca efectueaza pregatirea pregatirea prevazuta la alin. (1) in primii 3 ani de la angajare.

SECTIUNEA a 4-a - Invatamantul postuniversitar

Art. 70. - (1) Invatamantul postuniversitar asigura specializarea in domeniu sau extinderea si perfectionarea pregatirii atestate prin diploma obtinuta la finalizarea studiilor universitare.

(2) Invatamantul postuniversitar se organizeaza in institutii de invatamant superior si in scoli de studii postuniversitare, acreditate in acest scop, si se realizeaza prin : studii aprofundate de specialitate, masterat, studii academice postuniversitare, doctorat, studii postuniversitare de specializare si cursuri de perfectionare postuniversitare.

(3) Infiintarea structurilor de invatamant postuniversitar in cadrul institutiilor de invatamant superior acreditate in acest scop se aproba de Ministerul Educatiei Nationale, la propunerea senatelor universitare.


Art. 74. - (1) Scolile de studii academice postuniversitare, organizate ca institutii independente in tara sau in strainatate, ofera programe de pregatire cu durata de 2 - 4 semestre, la forma de invatamant la zi sau cu frecventa redusa, in vederea extinderii si perfectionarii pregatirii atestate prin diploma de studii de studii universitare de lunga durata.

(2) Studiile se finalizeaza cu sustinerea unei disertatii. Absolventii primesc diploma de studii academice postuniversitare.


Art. 76. - (1) Cursurile postuniversitare de perfectionare pot fi urmate de absolventii cu diploma ai invatamantului universitar de scurta sau lunga durata. Durata cursurilor, programul de pregatire si modalitatea de finalizare a studiilor se aproba de senatul universitar.

(2) Personalul didactic cu studii universitare de scurta sau de lunga durata din invatamantul preuniversitar participa periodic la cursuri postuniversitare de perfectionare a pregatirii de specialitate, metodice si psihopedagogice, conform normelor stabilite de Ministerul Educatiei nationale.

(3) Absolventii cursurilor postuniversitare de perfectionare primesc certificat de absolvire.

Niciun comentariu: