Anexa D Modificările importante din legislaţie şi reglementările feroviare specifice.


Legislaţie Naţională Generală de Siguranţă Feroviară

Legislaţie despre autoritatea naţională de siguranţă

1. Legea nr. 55 din 16.03.2006 privind siguranţa feroviară

Obiectul legii este de a asigura dezvoltarea şi îmbunătăţirea siguranţei pe căile ferate române şi un acces îmbunătăţit la piaţa pentru serviciile de transport feroviar, prin:

a) armonizarea cadrului de reglementare cu cel al statelor membre ale Uniunii Europene;

b) definirea responsabilităţilor participanţilor;

c) transpunerea în regulile naţionale de siguranţă a obiectivelor de siguranţă comune şi a metodelor de siguranţă comune;

d) instituirea în România a unei autorităţi de siguranţă feroviară şi a unui organism de investigare a accidentelor şi incidentelor feroviare;

e) definirea unor principii comune pentru gestionarea, reglementarea şi controlul siguranţei feroviare.

Legea se aplică sistemului feroviar din România, care poate fi subdivizat în subsisteme pentru domenii de natură structurală şi funcţională. Aceasta acoperă cerinţele de siguranţă pentru sistem ca întreg, inclusiv administrarea sigură a infrastructurii şi a traficului feroviar, precum şi interacţiunea dintre operatorii de transport feroviar şi administratorii de infrastructură.

2. Hotărârea Guvernului nr.1561 din 01.11.2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Feroviare Române – AFER

Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română – AFER este desemnată să asigure, în principal, următoarele activităţi:

a) autorizarea în materie de siguranţă a administratorilor de infrastructură feroviară;

b) licenţierea şi certificarea în materie de siguranţă a operatorilor de transport feroviar;

c) investigarea şi cercetarea accidentelor şi incidentelor feroviare;

d) evaluarea şi supravegherea constituenţilor de interoperabilitate şi a subsistemelor de natură structurală ale sistemului feroviar;

e) supravegherea respectării condiţiilor pentru realizarea interoperabilităţii sistemului feroviar transeuropean convenţional şi de mare viteză pe teritoriul României;

f) controlul şi inspecţia de stat în transportul feroviar şi cu metroul;

g) monitorizarea, promovarea şi dezvoltarea cadrului de reglementare în domeniul siguranţei feroviare;

h) autorizarea şi supravegherea tehnică a furnizorilor interni de produse şi servicii în domeniul feroviar;

i) activitate specifică tip registru feroviar, constând în principal în înmatricularea materialului rulant şi în evidenţa infrastructurii feroviare publice;

j) organizarea examenelor şi emiterea autorizaţiilor, atestatelor şi a certificatelor, după caz, pentru personalul din sistemul feroviar.

În cadrul AFER funcţionează 4 organisme independente cu activitate permanentă, prevăzute de Legea nr. 55/2006 privind siguranţa feroviară:

a) Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română - ASFR;

b) Organismul Notificat Feroviar Român - ONFR;

c) Organismul de Investigare Feroviar Român - OIFR;

d) Organismul de Licente Feroviare Român - OLFR.

ASFR are atribuţiile stabilite în art. 16 alin. (2) din Legea nr. 55/2006. Pentru îndeplinirea atribuţiilor stabilite, ASFR este desemnată să efectueze următoarele activităţi:

a) autorizează punerea în funcţiune a subsistemelor structurale ce constituie sistemul feroviar de mare viteză transeuropean, în conformitate cu art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 1.533/2003 privind interoperabilitatea sistemului de transport feroviar de mare viteză, şi verifică exploatarea şi întreţinerea acestora în conformitate cu cerinţele esenţiale relevante;

b) autorizează punerea în funcţiune a subsistemelor structurale ce constituie sistemul feroviar convenţional transeuropean, în conformitate cu art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 850/2003 privind interoperabilitatea sistemului de transport feroviar convenţional din România cu sistemul de transport feroviar convenţional transeuropean, şi verifică exploatarea şi întreţinerea acestora în conformitate cu cerinţele esenţiale relevante;

c) autorizează punerea în funcţiune şi introducerea în circulaţie a unui material rulant nou şi modificat substanţial, care nu este acoperit de o specificaţie tehnică pentru interoperabilitate;

d) supraveghează conformitatea constituenţilor de interoperabilitate cu cerinţele esenţiale cerute în conformitate cu hotărârile Guvernului nr. 1.533/2003 si nr. 850/2003;

e) supraveghează înregistrarea corectă a materialului rulant şi a infrastructurii feroviare şi se asigură de faptul că informaţiile privind siguranţa din registrele naţionale, instituite în conformitate cu hotărârile Guvernului nr. 1.533/2003 si nr. 850/2003, sunt precise şi actualizate;

f) emite şi reînnoieşte certificatele de siguranţă pentru operatorii de transport feroviar, modifica şi revoca părţile relevante ale acestora;

g) emite şi reînnoieşte autorizaţiile de siguranţă pentru administratorii de infrastructură din România, modifică şi revocă părţile relevante ale acestora;

h) certifică sistemul de management al siguranţei al administratorilor de infrastructură din România şi al operatorilor de transport feroviar;

i) certifică acceptarea dispoziţiilor adoptate de administratorii de infrastructură feroviară pentru îndeplinirea cerinţelor specifice necesare pentru garantarea siguranţei infrastructurii feroviare la nivelul proiectării, întreţinerii şi exploatării acesteia, inclusiv întreţinerea şi exploatarea sistemului de control al traficului şi de semnalizare, dacă este cazul;

j) certifica acceptarea dispoziţiilor adoptate de operatorii de transport feroviar pentru a îndeplini cerinţele specifice necesare pentru funcţionarea sigură a reţelei implicate;

k) monitorizează, promovează şi armonizează cadrul de reglementare în domeniul siguranţei feroviare, inclusiv sistemul de norme naţionale de siguranţă feroviară, în concordanţă cu cel adoptat de Uniunea Europeana. În acest sens, în principal, elaborează şi/sau avizează, după caz, şi supune spre aprobare Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului:

- reglementările specifice destinate asigurării compatibilităţii sistemului naţional de transport feroviar cu sistemele internaţionale de transport;

- reglementările specifice privind siguranţa feroviară şi cu metroul, precum şi pentru transportul multimodal şi combinat;

- reglementările specifice pentru efectuarea transporturilor de mărfuri periculoase;

- reglementările specifice pentru autorizarea, certificarea şi atestarea personalului din transportul feroviar şi cu metroul;

l) efectuează controlul şi inspecţia de stat în transportul feroviar şi cu metroul, cu privire la siguranţa circulaţiei feroviare, la securitatea transporturilor şi la calitatea serviciilor publice, în ceea ce priveşte:

- respectarea reglementărilor interne şi internaţionale în transportul feroviar şi cu metroul;

- respectarea reglementărilor specifice privind siguranţa circulaţiei feroviare, securitatea transporturilor, protecţia mediului şi calitatea serviciilor publice în transportul feroviar şi cu metroul;

- respectarea normelor tehnice obligatorii în activităţile de construire, modernizare, exploatare, întreţinere, reparare şi verificare tehnică a materialului rulant şi a infrastructurii feroviare;

- îndeplinirea condiţiilor stabilite în certificatele şi autorizaţiile de siguranţă, precum şi faptul că administratorii de infrastructură şi operatorii de transport feroviar funcţionează în conformitate cu cerinţele legislaţiei specifice comunitare sau naţionale;

- îndeplinirea condiţiilor stabilite în autorizaţiile de exploatare a liniilor ferate industriale;

m) supraveghează din punct de vedere al siguranţei furnizorii feroviari;

n) cercetează accidentele feroviare şi finalizează cercetarea celorlalte evenimente feroviare, în caz de divergenţă, inclusiv în activitatea de transport cu metroul;

o) avizează OIFR despre producerea evenimentelor feroviare;

p) poate participa, la solicitarea OIFR, la investigările efectuate de acest organism;

q) autorizează transportul public cu metroul şi emite autorizaţiile de transport;

r) autorizează staţiile de cale ferată şi emite autorizaţiile de funcţionare;

s) autorizează exploatarea liniilor ferate industriale şi emite autorizaţiile de exploatare;

t) asigură organizarea examenelor şi emiterea de autorizaţii, atestate şi certificate pentru personalul din transportul feroviar şi cu metroul;

u) asigura pregătirea profesionala, certificarea consilierilor pentru mărfurile periculoase şi emite certificate;

v) întocmeşte anual un raport privind activităţile sale desfăşurate în anul precedent, pe care îl publică în Buletinul AFER şi pe site-ul propriu şi îl transmite Agenţiei Feroviare Europene cel mai târziu până la data de 30 septembrie;

w) pune la dispoziţie solicitanţilor documente de îndrumare privind cerinţele pentru activităţile de autorizare, certificare şi atestare, conform obiectului de activitate;

x) alte atribuţii specifice domeniului său de activitate, date în competenţa sa prin acte normative.

Legislaţie despre organismele notificate, controlori, organisme terţe părţi pentru înregistrare, examinare, etc.

- reglementări elaborate anterior anului 2006:

1. Ordinul Ministrului Transporturilor nr.290/1999 privind admiterea tehnică a produselor/serviciilor feroviare critice utilizate în activităţile de construire, modernizare, întreţinere şi reparare a infrastructurii feroviare şi a materialului rulant;

2. Ordinul Ministrului Transporturilor nr.410/1999 referitor la autorizarea laboratoarelor de încercări şi atestarea standurilor şi dispozitivelor speciale destinate verificării şi încercării produselor feroviare utilizate în activităţile de construire, modernizare, exploatare, reparare şi întreţinere a infrastructurii feroviare şi a materialului rulant specifice transportului feroviar;

3. Ordinul Ministrului Transporturilor nr.342/ 1999 pentru aprobarea Normelor privind verificarea tehnica a vehiculelor feroviare aparţinând agenţilor economici;

4. Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 340/1999 privind aprobarea Normelor pentru acordarea autorizaţiei de funcţionare, din punct de vedere ethnic, a staţiilor de cale ferată aflate în exploatare sau cu ocazia construcţiei, reparaţiei ori modernizării acestora;

5. Ordinul Ministrului Transporturilor nr.490/2000 privind înregistrarea şi tratarea defectelor în termen de garanţie;

6. Ordinul Ministrului Transporturilor nr.999/ 2000 privind menţinerea în funcţionare a mijloacelor de transport feroviar şi cu metroul care au depăşit durata normală de funcţionare;

7. Ordinul Ministrului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului nr.343/2003 privind aprobarea Normelor pentru acordarea licenţei de transport feroviar şi a certificatului de siguranţă, în vederea efectuării serviciului de transport feroviar public/şi sau în interes propriu pe căile ferate din România, precum şi pentru acordarea autorizaţiei şi certificatului de operare pentru manevra agenţilor economici care efectuează numai operaţiuni de manevră;

8. Ordinul Ministrului Lucrărilor Publice Transporturilor şi Locuinţei nr. 447 /2003 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind examinarea medicală şi psihologică a personalului din transporturi cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei, precum şi organizarea, funcţionarea şi competenţa comisiilor medicale şi psihologice de siguranţa circulaţiei;

9. Ordinul Ministrului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului nr.691/ 2004 privind aprobarea Normelor pentru acordarea autorizaţiei de gestionare a infrastructurii feroviare neinteroperabile preluate prin închiriere de la Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA;

10. Ordinul Ministrului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului nr.1193/2004 pentru aprobarea Normelor privind înmatricularea şi acordarea marcajului unificat de identificare a vehiculelor de transport feroviar şi cu metroul;

11. Ordinul Ministrului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului nr.880/2005 pentru aprobarea procedurilor de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.60/2004 privind reglementările referitoare la construirea, întreţinerea, repararea şi exploatarea căilor ferate, altele decât cele administrate de Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA.

Reguli naţionale despre siguranţa circulaţiei

În cursul anului 2006 au fost introduse, completate sau modificate o serie de reguli naţionale despre siguranţa naţională, respectiv:

1. Legea nr. 110 din 27.04.2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2005 pentru aprobarea Regulamentului de transport pe căile ferate din România.

2. Ordinul Ministrului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului nr. 1.482 din 04.08.2006 pentru aprobarea Regulamentului de semnalizare nr. 004.

Obiectul regulamentului îl constituie semnalizarea la calea ferată română. Prevederile regulamentului se aplică Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., în calitatea sa de administrator al infrastructurii feroviare, gestionarilor de infrastructură feroviară neinteroperabilă, operatorilor de transport feroviar licenţiaţi, operatorilor de manevră feroviară autorizaţi, operatorilor economici care desfăşoară operaţiuni de transport feroviar şi/sau care deţin vehicule feroviare, operatorilor economici care deţin linii ferate industriale, precum şi furnizorilor feroviari de servicii de întreţinere şi reparare a elementelor infrastructurii feroviare.

3. Ordinul Ministrului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului nr. 2.229 din 23.11.2006 pentru aprobarea Instrucţiunilor pentru activitatea personalului de locomotivă în transportul feroviar nr. 201.

Instrucţiunile pentru activitatea personalului de locomotiva în transportul feroviar stabilesc obligaţiile personalului de locomotivă în legătură cu executarea serviciului privind circulaţia trenurilor şi manevrarea vehiculelor feroviare, instruirea şi utilizarea personalului de locomotivă, precum şi cu exploatarea şi verificarea tehnică a vehiculelor feroviare motoare. Instrucţiunile conţin, de asemenea, obligaţii ale personalului care are atribuţii în legătura cu organizarea activităţii personalului de locomotivă, exploatarea şi verificarea tehnică a locomotivelor.

Instrucţiunile se aplică Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., gestionarilor de infrastructură feroviară, operatorilor de transport feroviar licenţiaţi, operatorilor de manevră feroviară autorizaţi şi operatorilor economici care desfăşoară activităţi conexe transportului feroviar.

4. Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1.286 din 14.07.2006 pentru completarea Ordinului Ministrului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului nr. 1.816/2005 pentru aprobarea Regulamentului pentru circulaţia trenurilor şi manevra vehiculelor feroviare nr. 005.

S-a completat articolul 17 al Regulamentului cu modul de lucru la unele posturi de barieră situate în linie curentă, aflate la distanţe mari faţă de staţiile de la care se primeşte dispoziţie, respectiv de la care timpii de mers ai trenurilor sunt mai mari de 20 de minute până la aceste posturi de barieră.

5. Ordinul Ministrului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului nr. 715 din 02.05.2006 pentru aprobarea Metodologiei privind concentrarea datelor la nivel de secţie de circulaţie, regulator de circulaţie, structură regională şi structură centrală a administratorului infrastructurii feroviare, în vederea completării formularului „Informare operativă privind analiza efectuării programului de circulaţie a trenurilor”.

Pentru o corectă analiză a efectuării programului de circulaţie, respectiv a indicatorilor rezultaţi, datele care se vor concentra la nivel de secţie de circulaţie, regulator de circulaţie, regională şi centralul administratorului de infrastructură, vor fi concentrate datelor la nivel de secţie de circulaţie, regulator de circulaţie, structură regională şi structură centrală a administratorului infrastructurii feroviare, în vederea completării formularului „Informare operativă privind analiza efectuării programului de circulaţie a trenurilor”

Datele prezentate se vor urmări separat pentru fiecare operator de transport feroviar la îndrumare şi în parcurs.

Metodologia se aplică Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR"–SA., în calitate de administrator al infrastructurii feroviare publice, operatorilor de transport feroviar şi Societăţii Comerciale „Informatica Feroviară" - S.A., în calitate de operator economic care asigură gestionarea datelor în legătură cu circulaţia trenurilor introduse în sistemul IRIS.

6. Ordinul Ministrului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului nr. 2.239 din 23.11.2006 pentru modificarea art.10 lit.b) din Anexa la Ordinul Ministrului Transporturilor, Constructorilor şi Turismului nr. 2122/2005 pentru aprobarea Instrucţiunilor pentru programarea şi analiza tehnico – operativă a circulaţiei trenurilor nr.099.

7. Dispoziţia Directorului General nr. 56 din 12.07.2006 pentru aprobarea Îndrumătorului pentru întocmirea Planului Tehnic de Exploatare (PTE) al staţiei de cale ferată/haltei de mişcare - ediţia 2006

Planul tehnic de exploatare a staţiei de cale ferată sau haltei de mişcare stabileşte organizarea, modul de utilizare a mijloacelor tehnice ale staţiei de cale ferată, reglementează primirea şi expedierea trenurilor în condiţii de siguranţă şi fără întârzieri, siguranţa lucrului la manevra vehiculelor feroviare, securitatea transporturilor şi personalului, modul de asigurare a calităţii serviciilor de transport şi de protecţie a mediului înconjurător.

Reglementările stabilite prin Planul tehnic de exploatare sunt obligatorii pentru personalul Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR” SA, operatorilor de transport feroviar, operatorilor de manevră feroviară şi al celorlalţi agenţi economici care desfăşoară operaţiuni de transport feroviar în staţie.

8. Actul Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR” SA nr. 1/8962 din 12.12.2006 pentru Modificarea fişelor 10, 18 şi 22 din Îndrumătorul pentru întocmirea Planului Tehnic de Exploatare ediţia 2006.

Modificarea fişelor 10, 18 şi 22 a fost necesară urmare a intrării în vigoare a noului Regulament de semnalizare nr. 004 din 04.08.2006.

9. Ordinul Ministrului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului nr. 1934 din 19.10.2006 pentru modificarea şi completarea Ordinului Ministrului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului nr. 1044/2003 pentru aprobarea Regulamentului pentru desemnarea, pregătirea profesională şi examinarea consilierilor de siguranţă pentru transportul rutier, feroviar sau pe căile navigabile interioare, al mărfurilor periculoase.

10. Nota nr. 4/16 din 09.02.2006 avizată de AFER şi aprobată de CENAFER privind Duratele minime de practică/stagiu în vederea autorizării personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei.

Stabilirea condiţiilor şi duratelor de instruire practică şi de stagiu în vederea autorizării personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei, respectiv:

a) duratele minime de practică prevăzute în cadrul cursului de calificare pentru autorizare şi de stagiu minim efectuat pentru autorizarea după o întrerupere a activităţii mai mare de 12 luni consecutiv sau după retragerea autorizaţiei;

b) duratele minime de stagiu în vederea autorizării mecanicului de locomotivă-automotor pentru efectuarea unor acţiuni specifice în activitatea de manevră şi/sau de conducere a trenurilor, după o întrerupere a activităţii mai mare de 12 luni consecutiv sau după retragerea autorizaţiei;

c) duratele minime de stagiu în vederea autorizării pentru efectuarea de operaţii specifice altor activităţi, pentru manipularea instalaţiilor de siguranţa circulaţiei după o întrerupere a activităţii mai mare de 12 luni consecutiv sau după retragerea autorizaţiei.

11. Ordinul Ministrului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului nr. 1095 din 13.06.2006 pentru Modificarea anexei nr. 11 la Ordinul Ministrului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei nr.447/2003 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind examinarea medicală şi psihologică a personalului din transporturi cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei, precum şi organizarea, funcţionarea şi componenţa comisiilor medicale şi psihologice de siguranţa circulaţiei.

12. Ordinul Ministrului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului nr. 1266 din 07.07.2006 pentru Modificarea anexei nr. 2 la Ordinul Ministrului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei nr.447/2003 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind examinarea medicală şi psihologică a personalului din transporturi cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei, precum şi organizarea, funcţionarea şi componenţa comisiilor medicale şi psihologice de siguranţa circulaţiei.

A fost introdusă funcţia cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei „conductor de vagoane de dormit şi cuşetă”.

Reguli despre ţintele si metodele naţionale de siguranţă

- reglementări elaborate anterior anului 2006:

1. Ordinul Ministrului Transporturilor nr.650/1998 pentru organizarea şi exercitarea controlului şi inspecţiei de stat în transportul feroviare şi cu metroul şi pentru unele măsuri specifice privind cercetarea evenimentelor de cale ferată;

2. Ordinul Ministrului Transporturilor nr.210/2000 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru prevenirea şi cercetarea accidentelor şi evenimentelor feroviare nr. 003

Reguli despre cerinţele pentru sistemele de management al siguranţei şi certificării siguranţei operatorilor feroviari

*

Reguli despre cerinţele pentru sistemele de management al siguranţei si autorizarea de siguranţă a managerilor de infrastructură

*

Reguli despre cerinţele pentru custozi

*

Reguli despre cerinţele pentru atelierele de întreţinere

- reglementari elaborate anterior anului 2006:

1. Ordinul Ministrului Transporturilor nr.290/1999 privind admiterea tehnică a produselor/serviciilor feroviare critice utilizate în activităţile de construire, modernizare, întreţinere şi reparare a infrastructurii feroviare şi a materialului rulant;

2. Norme tehnice feroviare.

Reguli despre cerinţele pentru autorizarea punerii în uz şi menţinerii materialului rulant nou şi alterat în mod semnificativ, incluzând reguli pentru schimbul materialului rulant între operatorii feroviari, sistemele de înregistrare şi cerinţele necesare la procedurile de testare

*

Reguli generale de operare a reţelei feroviare incluzând regulile legate de procedurile de semnalizare şi trafic

- reglementari elaborate anterior anului 2006:

1. Ordinul Ministrului Lucrărilor Publice Transporturilor şi Locuinţei nr. 1186/2001 privind aprobarea Regulamentului de Exploatare Tehnică Feroviară nr. 002;

2.Ordinul Ministrului Transporturilor, Constructorilor şi Turismului nr. 2122/2005 pentru aprobarea Instrucţiunilor pentru programarea şi analiza tehnico – operativă a circulaţiei trenurilor nr.099.

3. Ordinul Ministrului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului nr. 1.816/2005 pentru aprobarea Regulamentului pentru circulaţia trenurilor şi manevra vehiculelor feroviare nr. 005;

4. Ordinul Ministrului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului nr. 1.815/2005 pentru aprobarea Regulamentului de remorcare şi frânare nr.006; 5. Ordinul Ministrului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului nr. 1.817/2005 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind revizia tehnică şi întreţinerea vagoanelor în exploatare nr.250;

Reguli care arată cerinţele pentru reguli adiţionale interne pentru operare (regulile companiei) care trebuie stabilite de către managerii de infrastructură şi operatorii feroviari

- Dispoziţia Preşedintelui SNCFR nr.1/75/1996 privind organizarea activităţii de perfecţionare, a verificării profesionale periodice şi a autorizării personalului din SNCFR;

- Dispoziţii ale managerilor privind activitatea de control.

Reguli despre cerinţele pentru personalul care executa sarcini critice de siguranţă, incluzând criteriu de selectare, gimnastică medicală, instrucţie şi certificare profesională

1. Ordinul Ministrului Lucrărilor Publice Transporturilor şi Locuinţei nr. 447 /2003 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind examinarea medicală şi psihologică a personalului din transporturi cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei, precum şi organizarea, funcţionarea şi competenţa comisiilor medicale şi psihologice de siguranţa circulaţiei;

2. Ordonanţa Guvernului nr.58/2004 privind înfiinţarea Centrului Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară – CENAFER;

3. Ordinul Ministrului Transporturilor, Constructorilor şi Turismului nr. 2261/2005 privind aprobarea Metodologiilor de organizare şi de derulare a programelor de formare-calificare, perfecţionare şi verificare profesionala periodică a personalului care efectuează activităţi specifice desfăşurării transportului feroviare;

4. Ordinul Ministrului Transporturilor, Constructorilor şi Turismului nr. 2262/2005 privind autorizarea personalului cu responsabilităţi în siguranşa circulaţiei care urmează să desfăşoare, pe proprie răspundere, activităţi specifice transportului feroviare.

Reguli despre anchetarea accidentului si incidentelor incluzând recomandarea

*

Reguli despre indicatori naţionali de siguranţă incluzând modul de colectare şi analizare al indicatorilor

- Ordinul Ministrului Transporturilor nr.210/2000 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru prevenirea şi cercetarea accidentelor şi evenimentelor feroviare nr. 003.

*

Reguli despre cerinţele pentru autorizarea punerii în uz a infrastructurii (căi, poduri, energie, ATC, radio, semnalizare, traversare la nivel, peroane, etc.)

*

* - în curs de elaborare

Niciun comentariu: