Definitii si indicatori de siguranta in transportul feroviar

Definiţiile utilizate în prezentul raport (în sensul Legii nr. 55/2006 privind siguranţa feroviară, prin care a fost implementată Directiva 2004/49/CE), precum şi datele numerice referitoare la indicatorii de siguranţă din anul 2006

În sensul Legii nr. 55/2006 privind siguranţa feroviară, prin care a fost implementată Directiva 2004/49/CE în legislaţia naţională, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) sistem feroviar - totalitatea subsistemelor pentru zone structurale şi operaţionale, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 850/2003 privind interoperabilitatea sistemului de transport feroviar convenţional din România cu sistemul de transport feroviar convenţional transeuropean şi în Hotărârea Guvernului nr. 1.533/2003 privind interoperabilitatea sistemului de transport feroviar de mare viteză, precum şi gestionarea şi exploatarea sistemului ca întreg;

b) administratorul infrastructurii - orice organism sau orice agent economic care are ca obiect principal de activitate administrarea şi întreţinerea infrastructurii feroviare, prevăzut la art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, incluzând şi administrarea sistemelor de conducere a circulaţiei, de control şi de siguranţă a infrastructurii. Funcţiile administratorului de infrastructură de pe o reţea sau o parte a unei reţele pot fi alocate, în conformitate cu reglementările în vigoare, mai multor organisme sau agenţi economici;

c) operator de transport feroviar - orice agent economic cu capital de stat sau privat, prevăzut la art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 89/2003 privind alocarea capacităţilor de infrastructură feroviară, tarifarea utilizării infrastructurii feroviare şi certificarea în materie de siguranţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 8/2004, a cărui activitate principală constă în efectuarea de prestaţii de transport de marfă şi/sau de călători pe calea ferată, tracţiunea fiind asigurată în mod obligatoriu de acest agent economic. Acest termen include, de asemenea, şi agenţii economici care asigură numai tracţiunea;

d) specificaţie tehnică pentru interoperabilitate, denumită S.T.I. - specificaţia care se referă la un subsistem sau parte a unui subsistem, cu scopul de a satisface cerinţele esenţiale şi de a asigura interoperabilitatea la nivelul sistemelor de transport feroviar transeuropean de mare viteză şi convenţional, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 850/2003 şi în Hotărârea Guvernului nr. 1.533/2003;

e) obiective de siguranţă comune, denumite O.S.C. - nivelurile de siguranţă care trebuie cel puţin atinse de diferite părţi ale sistemului feroviar, cum ar fi sistemul feroviar convenţional, sistemul feroviar de mare viteză, tunelurile feroviare lungi sau liniile utilizate exclusiv pentru transportul de mărfuri, precum şi de sistem ca întreg, exprimate în criterii de acceptare a riscurilor;

f) metode de siguranţă comune, denumite M.S.C. - metodele ce trebuie elaborate pentru descrierea modului de evaluare a nivelurilor de siguranţă, realizării obiectivelor de siguranţă şi a conformităţii cu alte cerinţe de siguranţă;

g) autoritate de siguranţă - organismul naţional răspunzător de sarcinile referitoare la siguranţa feroviară în conformitate cu prezenta lege sau orice organism binaţional căruia România şi un stat membru al Uniunii Europene i-au încredinţat aceste sarcini pentru a asigura un regim de siguranţă unificat pentru infrastructurile specializate transfrontaliere;

h) norme naţionale de siguranţă - toate normele cuprinzând cerinţe de siguranţă feroviară impuse la nivel naţional în România şi aplicabile la mai mult de un operator de transport feroviar, indiferent de organismul emitent;

i) sistem de management al siguranţei - organizarea şi aranjamentele stabilite de un administrator de infrastructură sau de un operator de transport feroviar pentru a asigura administrarea sigură a operaţiunilor sale;

j) accident - un eveniment neprevăzut, nedorit sau neintenţionat ori un lanţ specific de asemenea evenimente, care are consecinţe dăunătoare. Accidentele se împart în următoarele categorii distincte: coliziuni, deraieri, accidente la treceri de nivel, accidentări ale persoanelor produse de materialul rulant în mişcare, incendii si altele;

k) accident grav - orice coliziune sau deraiere de trenuri, ducând la decesul a cel puţin o persoană sau la vătămarea gravă a 5 sau mai multe persoane ori producând pagube importante ale materialului rulant, infrastructurii sau mediului şi orice alt accident similar cu un impact evident asupra reglementării siguranţei feroviare sau asupra gestionării siguranţei;

l) pagube importante - pagubele care pot fi evaluate imediat de organismul de investigare la un total de cel putin 2 milioane euro;

m) incident - orice eveniment, altul decât un accident sau un accident grav, asociat cu exploatarea trenurilor şi afectând siguranţa în exploatare;

n) cauze - acţiuni, omisiuni, evenimente sau condiţii ori o combinaţie a acestora, care au dus la accident sau incident;

o) organisme notificate - organismele care sunt responsabile cu evaluarea conformităţii sau a aptitudinii de utilizare a constituenţilor de interoperabilitate ori cu evaluarea procedurii Comisiei Europene pentru verificarea subsistemelor, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 850/2003 şi în Hotărârea Guvernului nr. 1.533/2003;

p) constituenţi de interoperabilitate - orice componentă elementară, grup de componente, subansamblu sau ansamblu complet de echipamente încorporate ori destinate încorporarii într-un subsistem de care depinde, direct sau indirect, interoperabilitatea sistemului feroviar de mare viteză ori convenţional, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 850/2003 şi în Hotărârea Guvernului nr. 1.533/2003. Conceptul de constituent acoperă atât obiectele corporale, cât şi cele incorporale, cum ar fi programele de calculator.

Datele numerice referitoare la indicatorii de siguranţă

2.1 Numărul accidentelor, numărul persoanelor ucise şi rănite

Numărul de accidente total şi relativ(pe tren * Km):

2.1.1 Numărul total de accidente = 511;

Numărul relativ =numărul total de accidente / MLN tren* Km = 511/94,9 = 5,38

2.1.2 Numărul ciocnirilor = 5;

Numărul relativ = numărul ciocnirilor / MLN tren* Km = 5/94,9 = 0,05

2.1.3 Numărul deraierilor = 22;

Numărul relativ = numărul deraierilor / MLN tren* Km = 22/94,9 = 0,23;

2.1.4 Numărul de accidente la treceri de nivel= 130;

Numărul relativ = numărul de accidente la treceri de nivel / MLN tren* Km = 130/94,9 = 1,36

2.1.5 Numărul de accidente cauzate persoanelor de către materialul rulant în mişcare = 295;

Numărul relativ = numărul de accidente cauzate persoanelor de către materialul rulant în

mişcare/ MLN tren* Km = 295/94,9 = 3,1;

2.1.6 Numărul de sinucideri= 16;

Numărul relativ = numărul de sinucideri / MLN tren* Km = 16/94,9 = 0,16;

2.1.7 Numărul de incendii ale materialului rulant = 8;

Numărul relativ = numărul de incendii ale materialului rulant / MLN tren* Km = 8/94,9 =

0,08;

2.1.8 Număr alte accidente = 35;

Numărul relativ = număr alte accidente / MLN tren* Km = 35/94,9 = 0,36;

Numărul total şi relativ( pe tren * Km) de persoane grav rănite şi ucise:

2.1.9 Numărul total de de persoane grav rănite şi ucise = 310;

Numărul relativ = numărul total de de persoane grav rănite şi ucise/ MLN tren* Km =

310/94,9 = 3,28;

2.1.10 Numărul de călători= 36;

Numărul relativ = numărul de călători/ MLN tren* Km = 36/94,9 = 0,38;

2.1.11 Numărul de angajaţi, inclusiv personalul contractanţilor= 8;

Numărul relativ = numărul de angajaţi, inclusiv personalul contractanţilor/ MLN tren* Km =

8/94,9 = 0,08;

2.1.12 Numărul de utilizatori ai trecerilor de nivel = 22;

Numărul relativ = numărul de utilizatori ai trecerilor de nivel/ MLN tren* Km = 22/94,9 =

0,23;

2.1.13 Numărul de persoane neautorizate în incinta instalaţiilor feroviare = 244;

Numărul relativ = numărul de persoane neautorizate în incinta instalaţiilor feroviare/ MLN

tren* Km = 244/94,9= 2,57;

2.2.Indicatori referitori la incidente şi incidente evitate la limită (numărul precursorilor accidentelor)

2.2.1 Numărul total de şine rupte = 349;

Numărul relativ = numărul de şine rupte / MLN tren* Km = 349/94,9 = 3,67;

2.2.2 Numărul total de deformări ale şinelor = 0;

Numărul relativ = numărul de deformări ale şinelor/ MLN tren* Km = 0/94,9 = 0;

2.2.3 Numărul total de pene de semnalizare = 2335;

Numărul relativ= numărul de pene de semnalizare / MLN tren* Km = 2335/94,9 = 24,60;

2.2.4 Numărul total de semnale trecute în situaţie de pericol = 425;

Numărul relativ= numărul de semnale trecute în situaţie de pericol / MLN tren* Km =

425/94,9 = 4,47;

2.2.5 Numărul total de rupturi la roţi şi osii la materialul rulant în serviciu = 3;

Numărul relativ = numărul de ruperi la roţi şi osii/ MLN tren* Km = 3/94,9 = 0,03;

2.3.Indicatori referitori la consecinţele accidentelor

Costurile totale şi relative (pe MLN tren * Km), în MLN euro ale tuturor accidentelor:

2.3.1 Costurile totale = 14,25 MLN euro;

Costurile relative= costurile totale/ MLN tren * Km = 14,25/94,9= 0,15;

2.3.2 Costurile decesurilor şi vătămărilor = 0,000112 MLN euro;

Costurile relative = costurile decesurilor şi vătămărilor în MLN euro/ MLN tren* Km =

0,000112/94,9 = 0,0000011;

2.3.3 Costurile pentru inlocuirea sau repararea materialului rulant şi a instalaţiilor deteriorate =

14,29 MLN euro;

Costurile relative = costurile pentru inlocuirea sau repararea materialului rulant şi a

instalaţiilor deteriorate în MLN euro/ MLN tren* Km = 14,24/94,9 = 0,15;

2.3.4 Costurile pentru întârzieri, perturbări şi redirecţionări ale traficului = 0,0087 MLN euro;

Costurile relative = costurile întârzieri, perturbări şi redirecţionări ale traficului în MLN euro/

MLN tren* Km = 0,0087/94,9 = 0,00009;

2.3.5 Numărul orelor de lucru ( MLN) ale personalului şi furnizorilor pierdute din cauza accidentelor

= 233;

Numărul relativ=Numărul orelor de lucru ( MLN) ale personalului şi furnizorilor pierdute din

cauza accidentelor/ numărul orelor de lucru ( MLN) ale personalului şi

furnizorilor;

2.4.Indicatori referitori la siguranţa tehnică a infrastructurii, aplicarea acesteia şi managementul siguranţei

2.4.1 Procentaj de linii dotate cu sistem de protecţie automată a trenurilor= 48,8 %

2.4.2 Număr total de treceri la nivel = 5534 ;

2.4.3 Număr de kilometri de linie desfăşurată = 20.961,88

2.4.4 Numărul trecerilor la nivel pe kilometru de linie = 0,26

2.4.5 Procentaj de treceri la nivel cu protecţie automată = 19,43

2.4.6 Procentaj de treceri la nivel cu protecţie manuală =10,86

2.4.7 Pentru anul 2006 administratorii de infrastructură feroviară şi operatorii de transport feroviar nu au efectuat audituri de siguranţă interne deoarece nu a existat legislaţie în domeniu.

Niciun comentariu: