REGULI ŞI MĂSURI PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR in oficii de calcul

4.41.1. Proiectarea, executarea şi amenajarea încăperilor care adăpostesc calculatoare electronice precum şi echipamentele de calcul aferente se vor executa conform normelor în vigoare.
În afară de prezentele norme, conducătorii staţiilor, oficiilor vor întocmi detaliat norme şi instrucţiuni de prevenire şi stingere a incendiilor specifice la care se va ţine seama şi de normele Institutului Central de Informatică ale Întreprinderii de Instalat şi Reparat Utilaj de Calcul.
4.41.2. Pereţii care delimitează sala calculatoarelor de magnetotecă trebuie să întrerupă continuitatea spaţiilor din spatele tavanelor suspendate şi de sub pardoselile tip estradă.
4.41.3. Elementele de protecţie a golurilor vor fi menţinute cu gradul de rezistenţă la foc prevăzute în actele normative cu sistemele lor de închidere în bună stare.
4.41.4. Se interzice depăşirea densităţii sarcinii tehnice de 420/MJ/m2 în spaţiile de sub sălile de calculatoare sau efectuarea unor modificări cu înrăutăţirea situaţiei la elementele prevăzute pentru împiedicarea transmiterii incendiilor prin golurile din faţade. De asemenea se interzice depozitarea de materiale cu pericol de explozie sub sălile de calculatoare sau în spaţiile laterale vecine.
4.41.5. La trecerea prin perete a canalelor de ventilaţie, conductelor şi cablurile electrice, golurile dintre zidărie şi acestea se etanşează cu materiale incombustibile, asigurându-se limita de rezistenţă la foc egală cu cea a peretelui. Canalele de ventilaţie se prevăd în dreptul trecerilor prin pereţii rezistenţi la foc cu sisteme de obturare, cu închidere automată în caz de incendiu, având asigurată funcţionarea indiferent de compartimentul în care s-a produs incendiul.
4.41.6. Folosirea finisajelor în elementele decorative executate din materiale combustibile în sala calculatoarelor, laboratoarelor, încăperilor pentru păstrarea programelor este interzisă.
4.41.7. Încăperile pentru lucrări de conservare, reparare se vor amenaja în afara compartimentului de incendiu al sălii calculatoarelor şi vor fi separate de încăperile vecine prin pereţi şi uşi cu o limită de rezistenţă la foc de 0,5 ore. De asemenea se interzice amenajarea în aceste compartimente a laboratoarelor de echipament de calcul.
4.41.8. Se admite amenajarea în sălile calculatoarelor, a locurilor de muncă pentru supravegherea şi comanda echipamentului electronic cu condiţia ca elementele de separare şi mobilierul utilizat să fie incombustibil, iar materialele combustibile necesare pentru desfăşurarea activităţii să fie strict limitate la minimum necesar.
4.41.9. Mobilierul utilizat în sălile de calculatoare şi încăperile pentru păstrarea programelor şi înregistrările de date, va fi din materiale incombustibile.
4.41.10. Sala calculatoarelor şi încăperilor pentru păstrarea înregistrărilor de date, mecanografie, depozitare hârtie nu vor fi traversate de fluxurile de cablu ce nu deservesc echipamente sau consumatori din încăperile respective.
4.41.11. Toate elementele folosite pentru fixarea cablurilor vor fi din materiale incombustibile.
4.41.12. Sub pardoseala falsă nu se vor folosi prize, doze de derivaţie şi nu se vor executa îmbinări de cabluri. Atunci când sunt absolut necesare dozele de derivaţie vor fi etanşe, cu grad de protecţie I.P. 54, legate la pământ şi fixate pe pardoseală.
4.41.13. În pardoselile înalte de tip estradă se prevăd panouri uşor demontabile amplasate în zone cu aglomerări mari de cabluri şi în apropierea echipamentului, astfel încât spaţiul de sub ele să fie uşor accesibil pentru intervenţie în caz de incendiu. Aceste panouri vor fi marcate vizibil.
4.41.14. Cantităţile de hârtie necesare funcţionării calculatoarelor vor fi reduse la maximum necesar şi repartizate pe echipamente.
4.41.15. În sălile calculatoarelor se por păstra în mod trecător înregistrările de date, în cantităţi minime, strict necesare activităţii de producţie.
4.41.16. Deşeurile de hârtie ce rezultă din operaţiunile de lucru în sala calculatorului vor fi colectate în coşuri metalice cu capac şi evacuate ritmic din încăperi.
În sala calculatoarelor este interzis:
- fumatul şi folosirea focului deschis;
- introducerea unor maşini şi echipamente ce nu condiţionează direct funcţionarea calculatoarelor, executarea lucrărilor de reparaţii cu excepţia celor legate direct de echipamentele care nu pot fi deplasate din camera calculatorului;
- introducerea oricărui material sau mobilier combustibil ori operaţiuni care pot fi scoase sau efecutate în afara încăperii;
- acumularea deşeurilor de hârtie, alte materiale sau substanţe combustibile sub pardoseala falsă;
- folosirea altor sisteme de încălzire în afara celor prevăzute prin documentaţia de execuţie;
- executarea lucrărilor de sudură şi de lipire a metalelor cu surse termice fără “permis de lucru cu foc”;
- introducerea sau manipularea lichidelor inflamabile cu excepţia celor pentru executarea operaţiunilor de conservare zilnică şi care vor fi în cantităţi minime strict necesare, fără a depăşi cantitatea de 250 gr. Aceste cantităţi vor fi introduse în ambalaje metalice cu capac şi vor fi evacuate imediat după terminarea operaţiunii.
4.41.17. Se interzic următoarele:
- efectuarea operaţiilor de întreţinere periodică utilizând solvenţi combustibili în timpul procesului de prelucrare sau pe timpul efectuării unor lucrări cu foc deschis sau cu degajare de căldură;
- continuarea procesului de prelucrare pe timpul efectuării operaţiunilor de întreţinere profilactică a instalaţiei de climatizare sau a executării unor lucrări de reparaţii cu foc deschis la aceste instalaţii;
- fumatul şi focul deschis în încăperi pentru magnetoteci, mecanografii, depozite de cartele şi alte încăperi de lucru ce condiţionează funcţionarea calculatorului;
- manipularea lichidelor inflamabile, folosirea sistemelor de încălzire, acumularea deşeurilor de hârtie precum şi orice alte operaţiuni întâmplătoare în încăperile pentru magnetotecă, mecanografie, imprimante şi depozite pentru cartele.
4.41.18. La declanşarea unui incendiu în sălile calculatoarelor, magnetotecă, laboratoare sau în încăperi învecinate acestora se va acţiona concomitent după cum urmează:
- se opreşte instalaţia de climatizare;
- se alarmează personalul muncitor din cadrul unităţii, se anunţă unitatea de pompieri militari şi conducerea unităţii;
- se scot de sub tensiune unităţile periferice, unitatea centrală, se opreşte alimentarea cu energie electrică de la panoul de alimentare din sala calculatorului;
- se acţionează asupra focului cu stingătoare cu CO2 când acestea se produc la calculatorul electronic, la unităţile de discuri sau benzi magnetice, la cititoarele de cartele, imprimante, console, alte echipamente de calcul precum şi pardoseala sălii calculatorului sau în magnetotecă;
- în cazul dotării cu instalaţii fixe de stins incendii după evacuarea persoanelor se declanşează instalaţia, funcţie de spaţiul prevăzut a fi inundat cu CO2;
 - asupra hârtiei şi materialului lemnos se poate acţiona şi cu apă pulverizată sau spumă chimică atunci când aceste materiale sunt în spaţii nedotate cu aparatură electronică de calcul;
 - echipamentele alăturate celor la care s-a declanşat incendiul vor fi acoperite cu pături antifoc sau ignifugate.
4.41.19. Este interzisă intrarea personalului în încăperile inundate cu CO2 fără echipamentele de protecţie (măşti sau aparate autonome cu aer comprimat sau O2).
4.41.20. La calculatoarele electronice cât şi în apropierea acestora sau în încăperi unde se păstrează echipamentele de calcul sau alte materiale asemănătoare se interzice folosirea stingătoarelor cu spumă chimică sau pulberi de stingere a incendiilor.
4.41.21. După terminare operaţiilor de stingere se vor lua măsuri de eliminare imediată a agenţilor corozivi, rezultaţi în urma arderii şi a procesului de stingere, precum şi pentru conservarea echipamentelor de calcul.

Niciun comentariu: