Model CV European in limba romana


Curriculum vitae
Europass
Atasaţi fotografie. Eliminaţi titlul dacă nu este relevant (vezi instrucţiunile)


Informaţii personale

Nume / Prenume
Nume Prenume
Adresa(e)
Numărul imobilului, numele străzii, codul poştal, localitatea, ţara
Telefon(-oane)
Eliminaţi rândul daca este cazul (vezi instrucţiunile)
Mobil:
Eliminaţi rândul daca este cazul (vezi instrucţiunile)
Fax(uri)
Eliminaţi rândul daca este cazul (vezi instrucţiunile)
E-mail(uri)
Eliminaţi rândul daca este cazul (vezi instrucţiunile)


Nationalitate(-tati)
Eliminaţi rândul daca este cazul (vezi instrucţiunile)


Data naşterii
Eliminaţi rândul daca este cazul (vezi instrucţiunile)


Sex
Eliminaţi rândul daca este cazul (vezi instrucţiunile)


Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional
Eliminaţi rândul dacă este cazul (vezi instrucţiunile)


Experienţa profesionalăPerioada
Menţionaţi pe rând fiecare experienţa profesională relevantă, începând cu cea mai recentă dintre acestea. Eliminaţi rândul dacă este cazul (vezi instrucţiunile)
Funcţia sau postul ocupat

Principalele activităţi şi responsabilităţi

Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul de activitateEducaţie şi formarePerioada
Menţionaţi pe rând fiecare formă de învăţământ şi program de formare profesională urmat, începând cu cel mai recent (vezi instrucţiunile)
Calificarea / diploma obţinută

Disciplines principale studiate / competenţe dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Nivelul in clasificarea naţionala sau internaţionala
Eliminaţi rândul dacă este cazul (vezi instrucţiunile)


Aptitudini şi competenţe personaleLimba(i) maternă(e)
Precizaţi limba maternă (daca este cazul specificaţi a doua limbă maternă)


Limba(i) străină(e)

Autoevaluare

Înţelegere
Vorbire
Scriere
Nivel european (*)

Ascultare
Citire
Participare la conversaţie
Discurs orale
Exprimare scrisă
LimbaLimba
(*) Nivelul cadrului european comun de referinţă pentru limbi


Competente şi abilităţi sociale
Descrieţi competenţele şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. Eliminaţi rândul dacă este cazul (vezi instrucţiunile)


Competenţe şi aptitudini organizatorice
Descrieţi competenţele şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. Eliminaţi rândul dacă este cazul (vezi instrucţiunile)


Competenţe şi aptitudini tehnice
Descrieţi competenţele şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. Eliminaţi rândul dacă este cazul (vezi instrucţiunile)


Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a calculatorului
Descrieţi competenţele şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. Eliminaţi rândul dacă este cazul (vezi instrucţiunile)


Competenţe şi aptitudini artistice
Descrieţi competenţele şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. Eliminaţi rândul dacă este cazul (vezi instrucţiunile)


Alte competenţe şi aptitudini
Descrieţi competenţele şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. Eliminaţi rândul dacă este cazul (vezi instrucţiunile)


Permis(e) de conducere
Menţionaţi dacă deţineţi un permis şi categoria. Eliminaţi rândul dacă este cazul (vezi instrucţiunile)


Informaţii suplimentare
Indicaţi alte informaţii utile care nu au fost menţionate anterior, de exemplu: persoane de contact, referinţe etc.


Anexe
Enumeraţi documentele ataşate CV-ului, daca este cazul (vezi instrucţiunile)

Niciun comentariu: